Докторантура
Аударма ісі

Аударма ісі

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6D020700
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Заманауи аударма тұжырымдамалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - перспективті ғылыми зерттеулерді жоспарлау үшін аударматанудың теориялық тұжырымдамаларын ғылыми және сыни талдауды қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар меңгеруге тиіс: 1. аударма зерттеулерінің теориялық тұжырымдамаларын ғылыми және сыни талдауды қолдану; 2. антропоцентрлік парадигма аясында аудармашы қызметін талдау; 3. қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің теориялық және практикалық деңгейлерін зерттеу; 4. аударманың лингвистикалық және әдеби теориясының негізгі ережелерін теориялық негіздеу; 5. қазіргі пәнаралық зерттеулер контексіндегі аударма тұжырымдамаларын бағалау. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің теориялық және практикалық деңгейлері; аударманың лингвистикалық және әдеби теориясының негізгі ережелері; заманауи пәнаралық зерттеулер контексіндегі аударма түсініктері; негізгі әдістемелік ережелер мен жетекші аударматанушы мектептер мен олардың өкілдерінің тұжырымдамалық идеялары.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аударманың теориялық және практикалық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тілдің теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми-зерттеу мақсатындағы шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - зерттелетін салаға тән ғылыми стильдің ерекшеліктерін және зерттелген тілдегі ғылыми терминологияның ерекшеліктерін айқындау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетті: -оқитын шығыс тіліндегі жалпы білім контексінде жаңа ғылыми фактілерді құруға, ғылыми ақпаратты жалпылау үшін практикада ақпараттық технологияларды қолдануға; -ғылыми зерттеу нәтижелерін ана және шет тілдерінде ғылыми мақала және баяндамалар түрінде ұсынуға; -шығыс тіліндегі кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге; - кәсіби коммуникацияны ана және шығыс тілдерінде жүзеге асыруға; - мамандық бойынша ауызша және жазбаша ғылыми мәтінді дайындауға; Пәнді оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады: Оқылатын тілдің ғылыми лексикасын саралау; шығыс тілінде ғылыми және кәсіби тілге тән негізгі грамматикалық мәселелер; оқылатын тілде ғылыми сөйлеу жанрының жұмыс істеуі үшін ақпараттық кеңістік; ғылыми стильдің эпистемологиялық, танымдық және коммуникативтік функциясы; оқылатын тілдің академиялық және танымал ғылыми санаттарының ерекшеліктері; логикалық, семантикалық дәлдік, ақпараттылық қанықтығы, презентацияның объективтілігі, жасырын эмоционалдық;

Мәтінді салғастырмалы және аудармашылық талдау методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі заманғы аударматанудағы маңызды проблемалары мен мазмұндық ерекшеліктерін зерттеу қабілетін қалыптастыру. Сонымен қатар аударма теориясының ортақ мәселелерімен, қазізіргі аударматанудың ережелерімен, әдіснамасымен байланысты сұрақтарды өзектендіру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетті: Психолингвистикалық эксперимент, инроспекция, модельдеу сияқты және т.б. әдістерді түсіндіруге; Аударманы зерттеу мақсатындағы түрленген әдістерді сипаттауға; Аударматанудағы зерттеу әдістерін қолдануға; Аударма теориясының қазіргі концепцияларын сараптауға; Аударматану саласындағы практикалық және теориялық білімді саралауға; Пәнді оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады: Аударма процесінің кезеңдері, аударманы алдын ала талдау. Аударма проблемалары: прагматикалық, конвенционалды, тілдік және оларды шешу. Мәтін белгі ретінде және аударманың жоғары құрылымдық бірлігі.Мәтін мазмұнының деңгейлері. Мәтін аударманың негізгі бөлігі ретінде. Мәтіннің ақпараттылығы. Мәтіндік ақпараттың түрлері және аударма. Мәтін қызметі және аудармадағы инвариант ұғымы.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген