Докторантура
Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы

Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D073400 - Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы
Оқу деңгейі: докторантура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Жарылғыш заттар мен пиротехникалық кұралдардың химиялық технологиясы» бағытындағы докторантады дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды жобалау, өңдеу мен жасау жұмыстармен айналысатын ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, сот сараптамалық мекемелерде, тау-кен қазу, кен-байыту мен қорғаныс өнеркәсптереде жұмыс;
• жарылғыш заттар мен пиротехникалық құрамдарды өңдеу, жасау, тасымалдау мен сақтау жұмыстармен байланысты сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызметі;
• жарылыс жұмыстар мен қоршаған ортаға экологиялық әсер ету саласындағы бақылау жүргізудің кәсіби қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Жарылғыш заттардың жағдайы және перспективті өндіру мен қолдану;
• Өндірісте пиротехникалық құралдардың қауіпті және зиянды факторлары;
• Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс;
• Өндірісте пиротехникалық құралдардың қауіпті және зиянды факторлары;
• Оқ-дәрі мен жарылғыш заттар;
• Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өңдеу, өндіру мен қолданудың заманауи жағдайы мен перспективтілігі.
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• тереңдетілген углубленное изучение физико-химических процессов получения взрывчатых веществ и пиротехнических средств.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Жарылғыш заттар мен пиротехникалық құралдардың химиялық технологиясы
Мамандық шифры
6D073400
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
158
ОРЫС
158

пәндер

Жану, детонация, жарылыс үдерісінің заманауи мәселесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жану, детонация және жарылыстың физика−химиялық үрдістері теориясының қазіргі даму тенденцияларын сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жанудың және жарылыстың қазіргі заманғы теорияларын түсіндіру; 2. берілген шарттармен жану процесін басқарудың жаңа әдістерін дәлелдеу; 3. детонация процестерін бастау үшін энергия шығынын азайтудың жаңа тәсілдерін таңдау; 4. дербес ғылыми шешімдерді жүргізу үшін жану, детонация және жарылыс үдерістерінің мәселелері саласындағы қазіргі жай-күйін талдау; 5. энергетикалық қондырғылар мен технологиялық жанарғылардағы зерттеулерді жоспарлау және нақты есептерді шешу үшін олардың құрылымдарын жетілдіру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: матрицаның өте дамыған беті жағдайында жалынның нақты құрылымын, сыртқы жылу көзінің орналасқан жерін оңтайландыру бойынша егжей-тегжейлі зерттеулерді, детонацияны иницирлеудің энергия шығындарын айтарлықтай азайтуға мүмкіндік беретін жаңа тәсілдерді, берілген шарттармен жану процесін басқарудың жаңа әдістерін, энергетикалық қондырғылар мен технологиялық жанарғыларда басқарылатын детонациямен зерттеулерді жоспарлауды, жарылысты иницирлеудің және күшейтудің жаңа құрама құралдарын, металдардың нанобөлшектерінің жану және жарылыс процесіне әсерін, атомдық элементтердің, жану және жарылыс үдерістерін автоматтандыру, жану үдерістерінің кемшіліктерін жою

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Жану толқынында материалдар мен бұйымдар алу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жарылғыш заттардың жай-күйі және перспективалы өндірісі және пайдалану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жарылғыш заттар өндірісінің жағдайын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. жарылғыш заттар мен компоненттерді өндіруге және сынауға арналған технологиялық процестер мен аппараттарды сипаттау. 2. жарылғыш құрамдарды, пироавтоматика және әскери техника құралдарына арналған оқ-дәрілерді өндіру теориясы мен тәсілдерінің жиынтығын көрсету; 3. жарылыс жұмыстарын, оның әрекет ету әлеуетін және жарылғыш заттардың экономикалық тиімділігінің өлшемдерін бағалау 4. аз қауіпті жарылғыш заттарды әзірлеу; 5. оқ-дәрілер мен арнайы химия саласындағы зауыттарда ЖЗ өндірісінің жай-күйі мен даму перспективаларын талдау; Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: аз қауіпті жарылғыш заттарды, оларды қолдануды автоматтандыру құрылғыларын, жарылыс үдерістерін және әсерін бақылау технологияларын, ЖЗ әзірлеу және сынау бойынша теориялық және тәжірибелік зерттеулерді, оның ішінде өнеркәсіптің өндіруші салалары үшін сақтандырғыш және арнайы кластарды, құрылыс және басқа да мақсаттарға, оқ-дәрі және арнайы химия саласындағы зауыттарда оның ішінде, ЖЗ өндірісінің жағдайы мен даму перспективаларын, жарылыс процесін және әсерін бақылау технологияларын, жарылғыш заттарды, өнеркәсіптің түрлі салалары үшін, оның ішінде кәдеге жаратылған ЖЗ, бастамашылық және жару құралдары негізінде қосарлы мақсаттағы бұйымдарды әзірлеу мен пайдаланудың жай-күйі мен перспективалары, жарылыс технологиялары.

Зымыран отынының жану үдерісінің заңдылықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: зымыран отынының жану процестерін талдау және болжау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. зымыран отынының жануы кезінде химиялық процестердің жүру бағытын сипаттау; 2. дербес ғылыми шешімдерді жүргізу үшін жану, детонация, жарылыс үдерістерінің мәселелері саласындағы қазіргі жай-күйін талдау; 3. зымыран отынының жану процестерінің заңдылығына әр түрлі факторлардың әсерін бағалау; 4. эксперименталды деректерді түсіндіру, оларды графикалық түрде ұсыну, интерполирлеу, іздестірілетін шамаларды табу үшін экстраполирлеу; 5. зымыран отындарының баллистикалық сипаттамаларын реттеу тәсілдерін таңдау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: жану толқынында металдардың тотығу дәрежесін, әртүрлі сыртқы факторлардың, сонымен қатар зымыран отындарының жану процесіне энергетикалық қоспалардың әсерін, тотықтырғыш құрамы төмен отын композицияларының жану заңдылықтарын, баллистикалық сипаттамаларды реттеу тәсілдерін бағалауды, зымыран отындарының жылу шығару қабілетін есептеуді.

Зымыранның қатты отыны мен тұтатындырғышының химиялық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Иницирлеуші жарылғыш заттардың химиясы мен технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: бастамашы жарылғыш заттарды алу әдістерін әзірлеу және олардың қайталама жарылғыш заттармен және конструкциялық материалдармен үйлесімділігін бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. бастамашы жарылғыш заттар алу үшін жабдықтың негізгі типтерін, конструктивтік ерекшеліктері мен жұмыс принциптерін анықтау; 2. бастамашы жарылғыш заттарды және бастамашы құралдарды талдау; 3. бастамашы жарылғыш заттардың жалпы сипаттамасын және бастамашы ЖЗ қойылатын негізгі талаптарды түсіндіру; 4. жарылғыш заттар бастамашы қабілетін бағалау және оны анықтау әдістері; 5. бастамашы жарылғыш заттармен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік техникасының негізгі ережелерін талқылау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаңа әзірленген алғашқы жарылғыш заттардың физикалық-химиялық қасиеттерін, бастамашы жарылғыш заттарды алудың технологиялық процестерінің ерекшеліктерін, капсюль-детонаторлар өндірісіне жаңа технологияларды енгізуді, бастамашылық жасаудың перспективалы құралдарын, жаңа алынған бастамашы жарылғыш заттарды қолдана отырып, жарылыс жұмыстарын қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыруды зерделеуге бағытталған.

Қатты зымыран отыны және тұтандырғыштар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қатты отын зарядының жану кинетикасы, термодинамикасы, газодинамикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қатты зымыран отынынан зарядтың жану кинетикасын, термодинамикасын және газодинамикасын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Химияның негізгі заңдарын пайдалана отырып, реакциялардың химиялық формулалары мен теңдеулері бойынша есептерді жүзеге асыру. 2. Зымыран отынының химиялық реакцияларының негізгі кинетикалық параметрлерін анықтау. 3. Тотығу-қалпына келтіру процестерінің жүру заңдылықтарын анықтау. 4. Қолданбалы міндеттерді шешу үшін зымыран отынының жану процестерінің заңдылықтарын қолдану 5. Зымыран отынының жану процестеріне байланысты тәуекелдерге қатысты қауіпсіздік техникасын ұйымдастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: қатты отындардың жануының термодинамикалық сипаттамаларын есептеудің бағдарламалық әдістерін, пиролиз механизмі бойынша газға ыдырайтын қатты отынның жану режимдерін, жоғары энергетикалық қоспалардың қатты отындардың жану кинетикасына әсерін, ұшу аппараттарын пайдаланумен байланысты жүктемелердің әсері кезінде механикалық беріктікті талдауды; қозғалтқыш камерасында отынның жану өнімдеріне арналған газ динамикасының теңдеулері жүйесін.

Өндірістік қызметтің экологиялық салдарын болжауды талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-заңнамалық базаны басшылыққа ала отырып, өзіндік ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. энергияны көп қажет ететін материалдар бойынша өндірістік қызметтің экологиялық салдарын талдауды және болжауды ескере отырып, ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру мен жүргізуді жоспарлау; 2. қоршаған ортаны қорғау саласындағы нормативтік-заңнамалық базаны басшылыққа ала отырып, зерттеулерді ұйымдастыру; 3. пиротехникалық және жарылғыш заттар саласындағы өндірістік қызметтің экологиялық салдарын бағалау; 4. экологиялық консалтингтің жол берілетін төгінділерінің нормативтік талаптарын қолдану; 5. өндірістік қызметтің салдарынан биоресурстарға залалдарды есептеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: экологиялық сараптама саласындағы заңнамаға сәйкес экологиялық сараптама және тәуекелді бағалау бойынша жұмыстар, экологиялық консалтингтің рұқсат етілген төгінділерінің нормативтік талаптары, биоресурстарға зиянды есептеу, шығарындыларды болдырмау және ұстау тәсілдері, сондай-ақ өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту әдістері.

Өнеркәсіптік жарылғыш заттардың теориясы мен қасиеті
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өндіру мен пайдаланудың жай-күйі мен перспективалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өндіру мен пайдаланудың даму перспективаларын бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. пиротехникалық заттар мен бұйымдар өндірісінің қазіргі жағдайын сипаттау; 2. пиротехникалық өнімдерді алу және пайдаланудың жаңа технологияларын түсіндіру; 3. пиротехникалық бұйымдарды өндіруге жаңа технологияларды енгізу перспективаларын бағалау; 4. қауіпсіз пайдалануды ескере отырып, пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өндірудің жаңа оңтайландырылған технологияларын таңдау; 5. пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өндірудің технологиялық процесінің тиімді жұмыс істеуін ұйымдастыру, сондай-ақ олардың сапасын бақылай тексерудің стандартталған әдістерін жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: нақты зерттеу міндеттерін шешу кезінде жану процестерін шектеуді жою үшін заманауи технологиялық мүмкіндіктерді, пиротехникалық бұйымдарды өндіруде жаңа технологияларды енгізу перспективаларын зерттеуге бағытталған.

Пиротехникалық заттар мен бұйымдарды өңдеу, өндіру мен қолданудың заманауи жағдайы мен перспективтілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пиротехникалық құрамдардың физика-химиялық қасиеттері және оларды сынау әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: пиротехникалық құрамдардың физика-химиялық қасиеттерін және оларды анықтаудың заманауи әдістерін сипаттау және бағалау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. пиротехникалық бұйымдар мен заттарды зерттеу саласындағы жүйелік түсініктерді сипаттау; 2. пиротехникалық құрамдардың физика-химиялық қасиеттерін талдау; 3. физика-химиялық қасиеттерін анықтаудың заманауи әдістерін түсіндіру; 4. пиротехникалық салада технологиялық және ғылыми әзірлемелерді жоспарлау; 5. Scopus халықаралық деректер қорының рейтингтік журналдарындағы, сондай−ақ ұлттық және халықаралық рецензияланатын басылымдардағы өз нәтижелерінің ғылыми-практикалық маңыздылығын баяндау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: пиротехникалық құрамдарды қолданудың тиімділігін арттырудың теориялық негіздері мен практикалық тәсілдерін, пиротехникалық құрамдарды талдаудың заманауи әдістерін игеруді, құрамдастардың физикалық-химиялық қасиеттерінің пиротехникалық құрамдардың кешенді сипаттамаларының деңгейіне әсерін зерделеуге бағытталған.

Тау жұмыстарына қолданылатын жарылғыш заттар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген