Докторантура
Орыс тілі және әдебиет

Орыс тілі және әдебиет

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD)по специальности Русский язык и литература

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN 2016 ж. Аккредитациядан өтті 2018 жылға дейін
Бағдарлама: 6D011800- Орыс тілі мен әдебиеті
Оқу деңгейі: докторантура
Экзамендер: шет тілі (тест), мамандық бойынша кіріспе экзамен (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Орыс тілі мен әдебиеті» дайындау бағыты бойынша PhD докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындық жүргізеді:
• Гуманитарлық ғылым саласындағы зерттеуші-ғалым;
• Орыс тілі мен әдебиеті мұғалімі; Жалпы орта, орта арнаулы және жоғарғы білім беру саласының маманы;
• Білім беру саласы қызметінің кеңесшісі;
• Ғылым мен білім беру саласындағы жұмыс;
• Өнер мен мәдениет саласындағы жұмыс; Работа в области культуры, искусство; іс-қағаздарды жүргізу; қоғамдық жұмыс.
Бейінді пәндер:
• Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдісі
• Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдісі
• Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмасы
• Орыс тілінің қазіргі парадигмалары
• Орыс тілді Қазақстан әдебиетінің мәдени-тарихи тұжырымдамасы
• Қазақстан білім саласындағы орыс тілі
• Гендерлік аспектідегі орыс тілі
• Лингвистикалық мәтінмен теориялық және методикалық аспектілер
Білім берудің артықшылықтары:
Филология дамуындағы парадигма мен дамудың негізгі кезеңдерін меңгеру; гуманитарлық ғылымның пәндік, дүниетанымдық және методологиялық спецификасы;
• Филология ғылымының ғылыми мектептері, олардың теориялық және практикалық әзірлемесі;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылымның тұжырымдамалары;
• Филология саласындағы әлемдік және қазақстандық ғылыми жетістіктер; аналитикалық және тәжірбиелік ғылыми іс;
• Зерттеу нәтижелері бойынша жоспарлау және тұжырымдау;
• Жылдам жаңару мен ақпараттық ағымдағы ғылыми-педагогикалық әрекет.
Халықаралық байланыстар: докторанттар келесі әріптес-ЖОО-да білім алуға мүмкіндіктері бар: Анадолы Университеті (Түркия), Цзянсу педагогикалық университеті (Қытай), Ресей халықтар достастығы университеті (Ресей), Ломоносов атындағы ММУ (Ресей), Гранадалық университет (Испания), Барселона Университеті (Барселона).
Тәжірибеден өту және жұмысқа тұру мүмкіншілігі бар орындар: М.О.Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты; А.Байтұрсынұлы атынағы тіл білімі институты; Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Орыс тілі және әдебиет
Мамандық шифры
6D011800
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
162
ОРЫС
162

пәндер

Жоғары мектептің педагогикасы
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жоғары мектеп оқытушысының кәсіби-педагогикалық мәдениетінің негіздерін меңгеру, жоғары мектеп дидактикасы, тәрбие теориясы және білім беру менеджменті, оқытушылық қызметті талдау және өзін-өзі бағалау негізінде ЖОО мен колледждердегі педагогикалық іс-әрекет қабілетін, педагогикалық құзыреттілікті қалыптастыру. Пәнді меңгеру нәтижесінде магистрант қабілетті болады: - әлемдік білім беру кеңістігін және Болон үдерісін білім беруді дамытудың қазіргі заманғы стратегиясы ретінде сипаттау; - тұтас педагогикалық процесс теориясы тұрғысынан оқу-тәрбие жағдайларын талдау және бағалау (жағдайларды кешенді, жүйелі талдау); - білім беру заңдылықтары мен принциптеріне сәйкес тұтас педагогикалық процесті жобалау; - байланыс арқылы оқыту процесінің даму динамикасын және оның компоненттерінің тәуелділігін түсіндіру: жүйелік көзқарас тұрғысынан; критериалды бағалау тұрғысынан; оқыту нәтижелеріне қол жеткізу; - әдіснамалық тұғырлар (іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлы, құзыреттілік, кредиттік жүйе және т.б.) негізінде оқыту процесін динамикалық жүйе ретінде құру; - оқытудың кредиттік жүйесі негізінде оқытудың әр түрлі стратегиялары мен әдістерін қолдана отырып, дәріс, семинар, практикалық, зертханалық сабақтарды жобалау; - оқыту әдістерін келесі критерийлер негізінде жіктеу: дәстүрлік-инновациялық; білім алушылардың танымдық іс-әрекеттік белсенділігі; дидактикалық мақсат пен нәтижеге бағыттылығы; - оқыту мен тәрбиелеудің стратегиялары мен әдістерін қолдану; - білім берудің өзекті мәселелері бойынша зерттеу жобаларын әзірлеу және нәтижелерді презентациялар, мақалалар және т. б. түрінде ұсыну; - университеттерді басқарудың әртүрлі тұғырларын сипаттау (университет менеджменті - желілік, құрылымдық, матрицалық): құрылымы, сапасы, беделі; - менеджменттің заманауи тәсілдері негізінде құрылымды, сапаны, беделін жетілдіруге бағытталған білім беру ұйымдарының процестерін бағалау және басқару; - білім беру ұйымының академиялық және зерттеу саясатының ережелерін әзірлеу Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қарастырылады: - педагогикалық ғылым және оның адам туралы ғылым жүйесіндегі орны; - жоғары білім берудің заманауи парадигмасы, білім беруді дамытудың мегатенденциясы және Болон процесі; - Қазақстандағы жоғары кәсіптік білім беру жүйесі. Педагогикалық ғылымның әдіснамасы; -жоғары мектеп оқытушысының кәсіби және коммуникативтік құзыреттілігі; -жоғары мектептегі оқыту теориясы (дидактика); -жоғары білім беру мазмұны; -білім берудің TLA-стратегиясын жобалау, оқытуды ұйымдастырудың дәстүрлі және инновациялық әдістері мен формаларын қолдану, Жоғары мектептегі жаңа білім беру технологиялары, Кредиттік технология жағдайында студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру; -оқу-әдістемелік материалдарды құрастыру технологиясы; - жоғары мектептің ғылыми қызметінің теориясы. СҒЗЖ - жоғары білім беру жүйесіндегі куратор-эдвайзердің қызметі; - білім берудегі менеджмент.

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: білім салалары бойынша педагог мамандар дайындау бағытында педагогиканың философиясы мен әдіснамасын терең білетін, өз саласының жетістіктерін жаңа технологиялар арқылы байыта алатын маман тұлғасын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - педагогикалық ғылымдардың философиясы мен әдіснамасын пәнаралық салаларда қарастыру; - педагогика саласындағы ғылыми еңбектерді жетік меңгеру; - жаңа педагогикалық тұжырымдар қалыптастыруға қабілетті болу; - білім беру саласындағы жаңа әдістер, стратегиялар, технологияларды пайдалану арқылы өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру; - ғылым жаңалықтарын білім беру процесіне енгізудің дербес концепцияларын ұсына алу.

Шетел тілі
 • Кредит саны - 0
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәндерді меңгеру нәтижесінде студенттер келесі құзыреттерге ие болуы керек: 1. Жаңа іс-шараларға қатысу және бұрыннан бар білім жүйесіне жаңа ақпаратты енгізу; 2. Тілдерді ұйымдастыру мен жұмыс істеу принциптерін түсіну; 3. Жаңа білім мен дағдыларды өз бетінше меңгеруге және оларды кәсіби білімін алу процесінде шет тілін қолдануда пайдалануға; 4. Белгілі бір функцияларды орындау үшін ауызша және жазбаша өтініш жасаңыз; 5. Қиындықтар мен өлілерді жеңе отырып, ойларыңызды айқындаңыз; 6. Кәсіби және ғылыми мәселелер бойынша өз бетінше жұмыс істеу; 7. Ғылыми ақпаратты талдау, жинақтау және жүйелеу; зерттеу мақсатын қойып, оған қол жеткізудің ең жақсы жолдары мен әдістерін таңдап алыңыз. 8. Қоғамда күнделікті өмірде, кәсіби салада тиімді өзара әрекеттесу; 9. Кәсіби және кәсіби емес тақырыптарды талқылау процесінде өздерінің көзқарасын дәлелдеу. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Халықаралық стандарттарына сәйкес шетел тілініңдегі коммуникативтік құзыреттілікті арттыру және осы біліктілікті болашақ магистраннтың мәдениетаралық, кәсіби және ғылыми қызметінде байланыс құралы ретінде пайдалануға үйрету.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Ғылыми зерттеулердің әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдаудың теориясы мен қолданысы туралы білімді дамыту. «Ғылыми зерттеу методологиясы» пәнін меңгеру мақсаты - ғылыми зерттеулер мен ғылыми білімдердің негізгі принциптерін, қоғамдық ұйымдағы орны, оның қазіргі заманғы жағдайында, оның ішінде информатикада қолдану ерекшеліктерін зерттеу және ғылыми зерттеулердің негізгі түрлерін жазу тәсілдерімен танысу. ғылыми баяндама, семинар, конференция, халықаралық конференциялар, ғылыми журналда мақала, халықаралық журнал, докторлық диссертация. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: 1. Ғылыми зерттеулердің нәтижелерінің өзектілігін және жаңалығын, теориялық және практикалық маңыздылығын негіздеу; 2. Зерттеуді жоспарлау; 3. Ғылыми зерттеу әдістерін қолдану; 4. Зерттеу нәтижелерін өңдеуді жүзеге асыру, нәтижелерді шығару. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Ғылым әдіснамасының ерекшеліктері - ғылыми білім әдістерінің доктринасы. Зерттеудің әдістемелік және теориялық негіздері, ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға қойылатын талаптар. Ғылыми тәжірибе құралдары мен әдістері, ғылыми эксперимент жүргізу ерекшеліктері мен әдістері. Ғылыми нәтижелердің сенімділігін негіздеу үшін қажетті объективті ақпаратты алу жолдары. Практикалық қолдану үшін зерттеу нәтижелерін ұсыну нысандары.

Жоғарғы мектептегі орыс әдебиетін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - ЖОО-да әдебиетті оқытудың қазіргі әдістерін сипаттау және қолдану қабілетін қалыптастыру Оқу курсы әдебиетті инновациялық оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздерін қалыптастырады. Пән оқытудың методологиясы, принциптері, әдістері, тәсілдері, қазіргі жоғары оқу орындарының тәжірибесін жинақтау, жүйелендіруге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: 1.Қазіргі әдебиеттанудың терең біліміне, әдебиетті оқыту әдістемесіне, гуманитарлық, әдебиеттану, педагогикалық және әдістемелік ғылымның дамуындағы негізгі үрдістерге негізделген әдебиеттану және әдістемелік құралдарды меңгеру. 2. Жоғары білім беру ұйымдарында оқу материалын тиімді жоспарлау, әдебиеттану пәндері бойынша әр түрлі сабақтарды тиімді ұйымдастыру дағдыларын меңгеру. 3. Білім беру технологиялары мен оқыту әдістемелерін қолдана отырып, жоғары білім беру ұйымдарында әдебиеттану пәндері бойынша сабақтар мен аудиториядан тыс жұмыстарды өткізу үшін әдістемелік материалдар дайындау 4.Жеке тұлғаға бағытталған оқыту технологияларын пайдалана отырып, әдебиеттану курстары бойынша сапалы сабақтар мен аудиториядан тыс жұмыстар жүргізу. 5.Білім алушыларда гуманитарлық ғылымдар, әдебиеттану және әдебиетті оқыту әдістемесінің іргелі және жаңа жетістіктерін ескере отырып, әдеби шығарманы оқу талдауының дағдылары мен іскерліктерін қалыптастыру. 6.Әдебиеттанудың қазіргі жетістіктері мен әдебиет дидактикасының талдауын есепке ала отырып, әдебиеттану және әдістемелік құралдарды үнемі жетілдіру. 7.Әдебиеттану және орыс әдебиетін оқыту әдістемесі саласында ғылыми зерттеулерді дербес жүргізу. 8.Білім алушылардың ғылыми-зерттеу, жобалау және оқу-кәсіптік қызметін ұйымдастыру. Пәнді оқу кезінде студенттер келесі аспектілерді қарастырады: - Әдебиетті оқытудың теориялық-әдіснамалық негіздері; - оқыту принциптері; - оқыту әдістері; - білім беру технологиялары; - оқытудың инновациялық тәсілдері; - қазіргі педагогикалық тәжірибені жинақтау, жүйелеу.

Жоғарғы мектептегі орыс тілін оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазiргi әдебиеттануды әдiстемелiк
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән Қазақстанның білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасының ғылыми аппараты мен теориялық негіздерін білуді қамтамасыз етеді. Білім беру кеңістігіндегі орыс тілінің коммуникативті грамматикасын зерттеу коммуникативтіліктің нәтижиелілігін арттыруға мүмкіндік береді. Пәнді оқыту нәтижиесінде докторант төмендегідей біліктіліктерге ие болуы керек: – қазіргі ғылыми білім парадигмасының жүйесіндегі коммуникативті лингвистиканың деңгейін анықтай білу; – коммуникативті ли

Қазақстанның орыс тілді әдебиетіндегі мәдени-тарихи концептілер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пән қазақстан әдебиетіне жүйелі қатынас жасай отырып, әдебиеттанудағы концепт жолдарын зерттеуге негізделген. Курс шеңберінде «әдебиет» жүйесін ашық, тұрақсыз, диссипативті жүйе ретінде қарастыруға болады. Ашық дейтін себебі, дәстүр мен шындық көркем шығармада тікелей байланыспайды. Бұл байланыс автор мен оқырман арқылы жүзеге асады. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі құзіреттіліктерді игеруі тиіс: – қазақстандағы орыс әдебиетінің даму характері және көркемдік «многоголосия» әрекетін нақ

Лингвистикалық мәтінмен жұмыс жасаудың теориялық және әдістемелік аясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық білімнің жетекші парадигмалары тұрғысындағы мәтін – когнитивті, функционалды-коммуникативті, лингвопрагматикалық, когнитивті-дискурстық. Мәтінді шартты түрде ұйымдастыру: мәтіннің грамматикалық құрылымы. Қазіргі мәтін лингвистикасының негізгі ұғымдары: метамәтін, гипермәтін, ішкі мәтін. Мәтін мен дискурс байланысының мәселелері. Мәтін типологиясы. Жанрлар мен әр түрлі тілдік тіркеуіштерді сараптау. Көркем мәтін категориясы. Көркем сөзді оқытудың негізгі бағыттары: риторика – сөй

Орыс әдебиеттануының қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орыс тіл білімінің қазіргі парадигмалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген