Докторантура
Есеп және аудит

Есеп және аудит

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA.
Бағдарлама: 6D050800- Есеп және аудит
Оқу сатысы: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қабылдау емтиханы (жазбаша).
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Есеп және аудит бағыты бойынша магистранттар келесідей кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
- аудиторлық компанияда менеджер;
- әр түрлі меншік нысанындағы ұйымдардың қаржы директоры;
- ірі компанияларда бас бухгалтер;
- аудиторлық компанияларда бас-менеджер;
-аудиторлық және аутсорсингтік қызмет көрсететін ұйымдардың басшылығы қызметінде;
- ғылыми-зерттеу саласында және ұстаздық қызметте.
Профильдік пәндер:
- бухгалтерлік есептің заманауи даму тенденциялары,
- аудиттің теорияы мен аудиті,
-экономика-статистикалық зерттеу әдістемесі.
Білім берудің артықшылықтары:
- бухгалтерлік есеп, талдау және саласындағы түрлі ғылыми теориялар мен идеяларды салыстыру , бағалау;
- талдау және эксперименталді ғылыми қызмет;
- ғылыми зерттеу жұмыстарын жоспарлау, жүзеге асыру.
Халықаралық байланыстар: докторанттар үшін келесі серіктес ЖОО-да білім алу мүмкіндіктері қарастырылған: Богемия орталық университеті,Гонконг политехникалық университеті,Копенгаген бизнес мектебі.
Жұмысқа орналасу және тәжірибеден өту мүмкіндігі бар орындар: Қазақстан Республикасының ұлттық кәсіпкерлер палатасы , «Expobest» бизнес көтермелеу және дамыту қауымдастығы, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент Қоры, PricewaterhouseCoopers, KPMG, DeloitteToucheTohmatsu и Ernst&Young, ірі ұлтық компаниялар,банктер.
Ұлттық Қаржылық және Инвестициялық қорлар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Есеп және аудит
Мамандық шифры
6D050800
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Экономико-статистикалық зерттеулер әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - экономикалық және статистикалық зерттеулердің, теория мен негізгі принциптердің, меншік нысандарының әртүрлі ұйымдарында кәсіби қызметті жүзеге асырудың әдіснамасы дағдыларын дамыту. Курсты оқу барысында докторантар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1) экономикалық статистикалық зерттеулер әдіснамасының принциптері мен заңдарын қорыту, 2) экономикалық және статистикалық зерттеулердің түрлері мен құралдарын, 3) экономикалық және статистикалық зерттеулер әдіснамасын түсіндіру және бағалау, 4) нәтижелерді түсіндіру,тәуекелдерді және мүмкін болатын әлеуметтік-экономикалық салдарларды болжайды, оларды шешу жолдарын ұсынады. Пәндерді оқып жатқан кезде докторанттар статистикалық зерттеулердің әдіснамасы, статистикалық зерттеулер әдіснамасы, статистикалық ғылым пәні, экономикалық және статистикалық зерттеулердің кезеңі, статистикалық әдіснаманың ерекшеліктері, статистикалық агрегат, статистикалық агрегаттар бірлігі және кейіпкерлердің өзгеруі сияқты пәндерді зерттейді.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аудит теориясы мен эволюциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Басқару есебінің даму жүйесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді игеру нәтижесінде докторант төмендегілерді білуге тиіс: − басқару есебін жүзеге асыру барысында онымен байланысты шығындар, кірістер мен нәтижелерін; − басқару есебі қорытындысын жалпылау, қорытындылау және бақылау.

Бизнестің құнын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - "Бизнес құнын бағалау" пәнін меңгеру міндеттері: бизнес құнын бағалаудың негізгі заңдылықтарын зерттеу; бағаланған кәсіпорынға зерттеу жүргізу білімі мен іскерлігін қалыптастыру; бизнес құнын бағалауға тәсілдерді қолдану білімі мен іскерлігін қалыптастыру; студенттердің бизнес құнын бағалауды өз бетінше орындау негіздерін меңгеру.

Бухгалтерлік есеп мен есептіліктің қазіргі даму тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бухгалтерлік есептегі сандық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инвестициялық жобаларды талдау және бағалаудың теориясы мен методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарда инвестициялық жобаларды талдау және бағалау теориясы мен әдістемесіне қатысты түсініктер, терминдер, категорияларды меңгеру қабілетін, инвестициялық жобаларды талдау және бағалау әдістемелерінің өзара байланыстары мен өзара әрекеттесулері, қоғамның нақты әлеуметтік-экономикалық даму жағдайларында қолданылуы жөнінде түсінік қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторантар төмендегідей білімдерді меңгереді: 1) инвестициялық жобаларды талдау және бағалаудың негізгі түсініктерін, функциялары мен әдістемесінің даму заңдылықтарын жинақтау, 2) инвестициялық жобалар концепцияларын реттеу, 3) инвестициялық жобалардың ұйым қызметіне ықпалын бағалау, 4) инвестициялық жобаларда пайдаға қол жеткізу шарттарын түсіндіру, ұйымның дамуының қаржылық жоспарларын құрастыру. «Инвестициялық жобаларды талдау және бағалау теориясы мен әдістемесі» курсы базалық оқу пәні болып табылады, ол экономикалық ғылымдар құрамындағы маңызды бөлігі болып табылатын – инвестициялау жөніндегі ғылым ерекшеліктерін оқытады. Пәнді оқыту барысында келесідей аспектілер қарастырылады: пайда нормасының қарапайым (бухгалтерлік) әдісі, жобаның өтелу мерзімін есептеу әдісі, қазіргі таза (ағымдағы) құн (NPV) әдісі, рентабельділіктің ішкі нормасы (IRR) әдісі, дисконттаудың аксиомалық негізделуі (дискреттік қатар), альтернативті жобалар әдісі, альтернативті шығындар әдісінің жалпы сипаттамасы, альтернативті шығындар әдісінің ерекшеліктері, альтернативті шығындарды бағалаудың үш әдісі, бір реттік және ағымдағы альтернативті шығындар, ресурстың альтернативті құны, конструктивті параметрлерді оңтайландыру, қаржылық көрсеткіштерді оңтайландыру.

Салық есебі мен салық аудитінің теориясы және әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – докторанттарда салық есебін жүргізу, салық есбеі мен аудитінің Қазақстанда және шетелдерде даму заңдылықтары мен әртүрлі меншік нысандарындағы ұйымдарда кәсіби қызмет атқару үшін бухгалтерлік есептің теориясы, негізгі қағидалары, әдістері жөніндегі білім негізінде салықтық аудит жүргізу әдістемесін игеру дағдысын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторантар төмендегідей білімдерді меңгереді:: 1) Салық есебі нысандарының даму заңдылықтарын жинақтау, 2) Әлемдегі есеп жүйесінің дамуының негізгі кезеңдерін ажырату, 3) Әртүрлі елдердегі есеп жүйелерінің арасындағы айырмашылықтар мен ұқсастықтарды түсіндіру, сипаттау, 4) Салық есебі мен салықтық аудитке қатысты шетелдік ірі оқымыстылардың көзқарастарын, теориялары мен концепцияларына түсініктеме беру, Негізгі салықтық моделдердің даму перспективаларын болжау. Пәннің сипаттамасы. «Салық есебі мен салықтық аудит теориясы және әдістемесі» пәні салық есебі мен аудитінің жеке ғылым ретінде қалыптасу тарихын, қағидалары мен концепцияларын, салық есебін жүргізудің әдістемелік негіздерін, салықтық тексерулердің мақсатын қарастырады. Пәнді оқып үйрену барысында келесідей аспектілер қарастырылады: қосылған құн салығы есебі, акциздер есебі, пайда салығы есебі, ұйымға салық салу, арнайы салықтық режимде есеп жүргізу мен есептілікті құрастыру ерекшеліктері, бюджеттен тыс қорларға сақтандыру жарналары, табыстарға салынатын салықтар.

Халықаралық есептің теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарда халықаралық есептің қазіргі концепцияларын меңгеру, халықаралық есеп жүргізу әдістерін, заңдары мен қағидаларын түсіну қабілетін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында докторантар төмендегідей білімдерді меңгереді:: 1) халықаралық есеп пен аудиттің дамуының негізгі тенденцияларын жинақтау, 2) халықаралық есеп жүргізудің негізгі бағыттарының арасындағы өзара байланысты реттеу, 3) халықаралық есеп әдістері мен тәсідерін тәжірибеде пайдалану, 4) бәсекелестік ортада ұзақ уақыт өмір сүруге, жоғалтуларды мүмкіндігінше азайтуға мүмкіндік беретін тиімді басқару шешімдерін түсіндіру, халықаралық есеп концепцияларына негіздей отырып шешімдер қабылдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: пән кәсіби қызметте әділдік, ашықтық, нарықта тиімді қызмет атқару қабілетіне негізделген, құқықтық ережелер, бекітілген ережелер мен дәстүр талаптарына сай келетін халықаралық есеп концепцияларын, қағидалары мен әдістерін қолдану дағдысын қалыптастыруға бағытталған. Пәнді оқып үйрену барысында келесі аспектілер қаралады: халықаралық есептің қағидалары, концепциялары, заңдары мен әдістері, материалдық емес активтер, негізгі құралдар, инвестициялар есебі, меншікті капитал есебі, табыстар мен шығыстар есебі, амтортизация есептеу әдістері.

Шағындардың теориясы мен әдістемесі және жұмыстар мен қызметтердің өзіндік құн калькуляциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курстық пән бухгалтерлік есептік тәжірибиеніңжүзеге асырылуын және теориясын сондай-ақ модельдеу тәсілдерін пайдалану жүйесін жіне де экономикалық ғылыми және математкаға сәйкес тәсілдерді құрастыруды қабылдау яғни соның ішінде бағдарламалық-ақпараттық технологиялардағы және алгоритмдік теориясындағы математикалық логикасы, теориялық бағандар және оның элементтері, сызықтық алгебра және де салыстырмалы талдау және классификациялау тәсілдері. Жалпы осы курстық пәннің мазмұны тәжірибиеде б

Шаруашылық қызметін кешендік экономикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Шаруашылық қызметті кешенді экономикалық талдау» пәні қаржылық есептіліктің уақытша, құрылымдық және тренділік қаржылық талдау негізінде жүзеге асыру әдістемесін, қаржылық көрсеткіштердің түрлі есептерін, талдау нәтижесі бойынша қорытындылар мен есептер алуды оқытады. Бұл дисциплинада қаржылық талдаудың әр-түрлі тәсілдері қарастырылған, соның ішінде қарыз алушының несиеқабілеттілігін талдау, АҚ жылдық есептілігін дайындау, сонымен қатар бенчмаркинг элементтері – кәсіпорынның қаржылық жағдайын бәсекелес-компаниялармен немесе сала көшбасшыларымен салыстыру.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген