Докторантура
Физика

Физика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Физика
Мамандық шифры
6D011000
Факультеті
Физика-техникалық
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Педагогиканың философиясы мен әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: білім салалары бойынша педагог мамандар дайындау бағытында педагогиканың философиясы мен әдіснамасын терең білетін, өз саласының жетістіктерін жаңа технологиялар арқылы байыта алатын маман тұлғасын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - педагогикалық ғылымдардың философиясы мен әдіснамасын пәнаралық салаларда қарастыру; - педагогика саласындағы ғылыми еңбектерді жетік меңгеру; - жаңа педагогикалық тұжырымдар қалыптастыруға қабілетті болу; - білім беру саласындағы жаңа әдістер, стратегиялар, технологияларды пайдалану арқылы өзінің ғылыми зерттеулерін жоспарлау, әзірлеу, іске асыру; - ғылым жаңалықтарын білім беру процесіне енгізудің дербес концепцияларын ұсына алу.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

ЖОО-дағы кәсіптік оқытудың теориясы мен әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – болашақ педагогикалық ортадағы қызмет саласында ЖОО-да кәсіби білім беру әдістемесі бойынша алған білімін ықпалдасуға мүмкіндік беретін құзыреттерді қалыптастыру Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар қабілетті болуы тиіс: 1. дүниетанымның құрамдас құрамын, психологиялық қызмет жүйесінің құрылымын және ЖОО-ның білім беру үдерісінде олардың даму шарттарын түсіндіру; 2. ЖОО-дағы кәсіптік физиканы оқыту әдістемесінің теориясының принциптерін жіктеу, білім беру процесі сапасының тиімділігін арттыруға ықпал ететін оқыту технологияларын құру, ЖОО-да құзыретті мамандарды даярлау; 3. білім алушылардың жеке-психологиялық ерекшеліктері мен кәсіптік қызметке бейімділігін зерттеу принциптерін, оқу процесін жобалау мақсатын дәлелдеу; 4. оқыту сапасын, мамандарды даярлау деңгейін, сондай-ақ жеке тұлғаның және педагог қызметінің кәсібилігін анықтайтын қасиеттерді үздіксіз бағалауды қамтамасыз ететін білім беру сапасына мониторинг жүргізу кезінде алынған білімді пайдалану; 5. ЖОО-дағы физиканы оқыту әдістемесінің таңдалған теориясының сапасы мен нәтижелілігін талдау және сыни бағалау; өз қабілеттерін қолданудың ең тиімді салаларын анықтау. Бұл курста мына сұрақтар қарастырылады: кәсіптік педагогикалық зерттеулердің әдіснамасы мен жеке және кешенді әдістері; заңнамалық-нормативтік база, Қазақстанда және шетелде кәсіптік білім берудің педагогикалық жүйелері мен модельдері.

ЖОО-дағы физиканы оқытудағы инновациялық технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты: ЖОО-да физиканы оқытуда инновациялық технологияларды қолдану бойынша білімді практикада қолдану қабілетін қалыптастыру. Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар қабілетті болуы тиіс: 1. физика бойынша сандық білім беру ресурстарын және әртүрлі пәндік материалда оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі нысандарын пайдалану; 2. оқу үрдісінде сандық білім беру ресурстарын қолданудың психологиялық-педагогикалық және әлеуметтік-экологиялық аспектілері саласында қазіргі теориялық білім мен дағды жүйесінде еркін бағдарлау; 3. оқу үрдісінде заманауи ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолдану; 4. физиканы оқытуда ақпараттық және коммуникациялық технологияларды қолданумен байланысты құзыреттілікті анықтау; 5. әртүрлі әдістемелік мәселелерді шешу үшін ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қазіргі құралдарын саралау. Бұл курста мына сұрақтар қарастырылады: жоғары білім беру саласындағы ақпараттық және коммуникациялық технологиялар, олардың ЖОО-да оқытудың инновациялық модельдерін жобалаудағы, әзірлеудегі және іске асырудағы рөлі.

Заманауи физика экспериментінің әдістемесі мен техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи физикадағы ғылыми зерттеудің әдісі мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – тұрақты кәсіби өсуге және тұтастыққа дайын оқытушы-зерттеушінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар қабілетті болуы тиіс: 1. өзінің ғылыми қызметінде құндылықтары мен болашақта қолдануына байланысты қазіргі заманғы ғылыми жұмыстардың талдау нәтижелері бойынша алынған ақпаратты өңдеу; 2. түрлі ғылыми салалардың: университеттер, институттар, орталықтар өкілдерімен ғылыми қарым-қатынас жасау; 3. талап етілген ғылыми жұмыстарды және жалпы бағытты дамыту спектрін талдау нәтижесінде ғылыми зерттеулердің келешек бағыттарын сәйкестендіру; 4. қазіргі физика саласындағы ғылыми зерттеулердің негізгі түрлерін және олардың ұзақ мерзімді келешекте қоғам тіршілігінің әлеуметтік-экономикалық салаларына әсер ету дәрежесін жіктеу; 5. зерттеудің ресімделуі мен жарияланымдары ғылыми жұмысты ұйымдастыруды жүзеге асырудың болашағы мен мүмкіндіктерін болжау; Бұл курста мына сұрақтар қарастырылады: Қазіргі физиканы ғылыми зерттеу әдістері мен әдістерінің жалпы мәселелері. Қазіргі физиканың ғылыми зерттеулерін ұйымдастыру әдістері. Ғылыми жұмыстың қорытындысын рәсімдеу және ұсыну.

Заманауи физикадағы ғылыми зерттеудің әдісі мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: замануи физиканың өзекті мәселелерін зерттеу, олардың негіздемесі, физиканың іргелі теориялары мен заңдылықтарын тұжырымдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқудың нәтижесінде докторант қабілетті болуы керек: 1. іргелі физикалық теорияларды, заманауи физиканың жетістіктерінің заңдылықтарын тұжырымдау, физикалық модельдерді жасау және оларды сипаттау үшін математикалық әдістер мен бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану; 2. заманауи физиканың тұжырымдамалық негізін және жұмыс лексиконын құрайтын ұғымдар мен терминдер жүйесін саралау; 3. жаратылыстану дамуының әлемдік үрдістерін жүйелі түсінуді және физикадағы қазіргі жағдайдың бастауын көрсету; 4. заманауи физика мәселелерін түсінумен байланысты ғылыми ой-өрісін, жаңа білімді алу мақсатында оқу әдебиетін сараптау; 5. әртүрлі физикалық теориялар мен заңдылықтарды сыни талдау, бағалау және салыстыру; халықаралық ғылыми форумдарда көпшілік алдында сөз сөйлеу дағдылары, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелерін жоспарлау және болжауды қолдану; Пәнді оқытуда төмендегі аспектілер қолданылады: қазіргі заманғы физиканың негізгі заңдары, принциптері мен мәселелері, физиканың іргелі теорияларының қолданылу шекаралары және олардың қолданбалы маңыздылығы

Педагогикалық эксперименттер және олардың нәтиелерін бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физика ғылымының даму тендициялары мен келешегі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Физикадағы теориялық және эксперименттік әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты: ЖОО-да физикалық экспериментті ұйымдастыру, әзірлеу және жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Осы модульді сәтті аяқтағаннан кейін білім алушылар қабілетті болуы тиіс: 1. негізгі ғылыми ұғымдарды қалыптастыру құралы ретінде физикалық экспериментті дамытудың тарихи кезеңдерін саралау, физикалық заңдар мен табиғи құбылыстарды оның ішінде олардың заманауи интерпретациясын зерттеу; 2. физикалық модельдерді әзірлеу және олардың негізінде макро - және микроәлемде түрлі табиғи құбылыстар мен процестердің жүру заңдылықтарын түсіндіру; 3. физикалық эксперименттің негізгі түрлерін олардың маңыздылығы мен өзектілігі бойынша жіктеу; олардың ғылымды қажетсінетін перспективті зерттеулердегі орнын айқындау; 4. интерактивті орта мен компьютерлік модельдеу мүмкіндіктерін пайдалана отырып, қазіргі физикалық эксперименттің даму мәселелерін анықтау және оларды шешу жолдары мен тәсілдерін жобалау; 5. физикалық эксперименттің әртүрлі формаларын, соның ішінде ЖОО-ның оқу зертханаларында түр өзгерту және біріктіру мүмкіндіктерін болжау; Пәнді оқытуда келесідей аспектілер қолданылады: қазіргі заманғы физикалық экспериментті дамытудағы мәселелер мен қиындықтар, ЖОО-да оқыту жағдайларына қазіргі заманғы физикалық экспериментті бейімдеу әдістемесін әзірлеу; арнайы жабдықтарды пайдалануға қойылатын талаптарды ескере отырып, физикалық зертханалардың материалдық-техникалық жарақтандырылуын объективті бағалау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген