Докторантура
Маркетинг

Маркетинг

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Маркетинг
Мамандық шифры
6D051100
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Маркетингтік зерттеу әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: іргелі және қолданбалы маркетингтік зерттеулер жүргізу әдіснамасын және әдістер жиынтығын қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты маркетингтік мәселелерді талдау және шешу кезінде зерттеу қызметінің әдіснамасының негізгі ұғымдарын, принциптерін қолдану; - маркетингтік зерттеулердің әзірленген тұжырымдамасы негізінде туындаған проблеманы зерттеу әдістерінің жиынтығының қажетті кешенін анықтау; - маркетингтік жағдайларды зерттеуге қатысты пәнаралық әдістерді, сондай-ақ нарықтың әр түрлі параметрлерін зерттеу кезінде болжау әдістерін қолдану мүмкіндігін анықтау; - инновациялық және өзіндік талдау әдістерін қолдана отырып, маркетинг мәселелерін зерттеу бағдарламасын әзірлеу; - маркетингтік зерттеулердің бағыттары, типтері, түрлері кешенін анықтау және ақпаратты жинау мен талдаудың қажетті әдіснамасын қолдана отырып, нарықтың, оның субъектілерінің, маркетинг кешенінің, кәсіпорынның ішкі ортасына қолданбалы зерттеулер жүргізу; - деректерді жүйелі зерттеудің заманауи әдістеріне негізделген бағдарламалық өнімдерді қолдана отырып, маркетингтің тиімді аналитикалық жүйесін әзірлеу; - халықаралық зерттеулердің ерекшеліктерін анықтау және оларды жүргізудің тиісті әдіснамасын әзірлеу; - өз кәсіби қалыптасуы мен дамуында алған білімдерінің маңыздылығын бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: зерттеу концепциясын әзірлеу алгоритмін; зерттеу проблемасын логикалық-мағыналық модельдеу әдісін, маркетингтік зерттеулер жүйесіндегі ғылыми таным әдістерін; маркетинг әдістерінің экологиямен, эстетикамен, дизайнмен, физиологиямен және басқа да ғылымдармен байланысын; жалпы, пәнаралық, сандық, ағымдағы, болжамды зерттеудің сапалық әдістерін, математикалық модельдеу әдістерін; интернет-зерттеулерді, CATI әдісін, имитация, "физиологиялық өлшеу" әдісін, этнографиялық зерттеулерді; талдаудың бағдарламалық өнімдерін; бірінші және екінші ретті ақпаратты зерттеу және бағалау әдістерін; қолданбалы зерттеулер әдіснамасын - нарықты, ішкі ортаны және халықаралық дамуды кешенді талдауды, тұтынушылардың құндылықтар жүйесін, сұраныстардың қанағаттануын, тауарды, бағаны, бөлу және жылжытуды зерттеуді, персоналдың адалдығын бағалауды және т.б.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Бренд-менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты-фирманың бренд-менеджменті бағдарламасын құру, брендинг тиімділігін бағалау, бренд элементтерін, орауды, фирмалық стилін әзірлеу процесін ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: 1. бренд, орау, фирмалық стиль элементтерін әзірлеу процесін ұйымдастыру; 2. тәжірибеде брендті басқарудың ұтымды стратегиясы мен тактикасын қолдану; 3. брендтің ерекшеліктерін және олардың ерекшеліктерін бөліп көрсету және бренд элементтерін жобалау; 4. адалдық пен сенім призмасы арқылы заманауи брендтерді талдау. 5. ұйым брендін құру және ілгерілету стратегиясын әзірлеу; Пәннің мақсаты. -фирманың бренд-менеджменті бағдарламасын құру, бренд-менеджменттің тиімділігін бағалау, бренд элементтерін, орауды, фирмалық стилді әзірлеу процесін ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыру болып табылады. Бағдарлама брендтерді жобалау, жылжыту және капиталдандыру кезінде аналитикалық, креативті және инновациялық қызмет дағдыларын меңгеруге бағытталған.Бағдарлама брендтерді жобалау, жылжыту және капиталдандыру кезінде аналитикалық, креативті және инновациялық қызмет дағдыларын меңгеруге бағытталған. Пәнді оқу кезінде келесі тақырыптар қарастырылады: сауда маркасын құру технологиясы.Сауда маркасын жылжыту технологиялары. Фирманың сауда маркаларын басқарудағы маркетингтік зерттеулердің рөлі. Сауда маркасының мәні. Сауда маркасының құрылымдық элементтері мен сипаттамалары. Сауда маркасын жылжыту бағдарламасын әзірлеу. Бренд-менеджмент саласында басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін маркетингтік ақпараттың мәні, түрлері және маңызы. Сауда маркасын құрудағы және жылжытудағы маркетингтік зерттеулердің рөлі, фирманың бренд-менеджментінің тиімділігін бағалау.

Ғылыми жобаларды жоспарлау және коммерциялау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми зерттеудің сандық және сапалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновацияларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшбасшылық және өзгерістермен басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Маркетингті стратегиялық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: микро-макро деңгейлерде нарықтық және маркетингтік қызметті талдаудың стратегиялық құралдары негізінде кәсіпорынның перспективті дамуын тиімді басқару шешімдерін әзірлеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық және маркетингтік зерттеудің қажетті әдістерін пайдалана отырып, нақты маркетингтік және экономикалық мәселені тұжырымдау, шешу; - өзара байланысты қолдану: ұйымның маркетингтік қызметінде мақсат, талдау, қызмет және бақылау; - ұзақ мерзімді негізгі бәсекелестік артықшылықтарды, инновациялық дамуды және маркетинг кешенінің элементтерін қамтамасыз етудің нарықтық, салалық параметрлерін зерттеу бойынша қазіргі заманғы аналитикалық және ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, жаңа білімді өз бетінше меңгеру негізінде аналитикалық, ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру; - оқыту деңгейіне байланысты маркетингтік тұжырымдамалар, бағдарламалар мен стратегияларды әзірлеу: микро, мезо- және макродеңгейде; басқару деңгейінде: корпоративтік, функционалдық, аспаптық; - маркетингтік қызметтің нәтижелеріне қатысты маркетингті тексеру, стратегиялық бақылау жоспарын әзірлеу; - кәсіби және ғылыми ортада жалпы және ғылыми дискуссияны құру, өз идеялары мен ойларын аудиторияға сауатты және қолжетімді түрде жеткізу негізінде қарым-қатынас жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: басқарудың маркетингтік философиясын, маркетинг және стратегиялық басқару тұжырымдамаларының өзара байланысын, маркетингтің стратегиялық тиімділігін, басқарудың стратегиялық пирамидасын, бизнес үдерістегі мақсатты қондырғыларды қайта құруды, талдаудың матрицалық әдістерін, нарықтың ішкі және сыртқы потенциалын дамытудың маркетингтік стратегиясын, басқару деңгейлерінің стратегияларын синтездеу – корпоративтік, функционалдық, аспаптық, аудит және маркетингті бақылауды.

Нарықты бәсекелік бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Салалық қызметті жүйелік талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: оқытылатын мәселенің толық зерттеу портфолиосын құру үшін салалық қызметтегі жүйелік талдау технологиясын меңгеру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - әртүрлі деңгейдегі зерттеу объектілеріне, нарық, сала, кәсіпорын, жүйелік талдау әдіснамасын қолдану; - мәселелерді құрылымдау үшін жүйелік талдау технологиясын қолдану, мақсаттарға қол жеткізу, мақсаттардың, өлшемдері мен көрсеткіштерін қалыптастыру; - ақпараттың үлкен массивтерін талдау және олардың шынайылығын анықтау жүйесін әзірлеу; - басқарудың интеграциялық принциптерінің негізінде күрделі жүйелердің жұмыс істеу және даму процестерін басқару; - басқару туралы, оның ішінде оңтайландыру, жоспарлау, шешімдер қабылдау, бейімделу және әртүрлі табиғаттың күрделі басқарылатын жүйелерінде туындайтын басқа да міндеттер туралы жаңа білімді қалыптастыру; - сандық-сапалық көрсеткіштер негізінде қызмет саласының даму болжамдарын әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ақпараттың үлкен массивтерін, сенімді мәліметтерді, мәселелерді құрылымдауды, саланы зерттеу әдістерін, саланы талдау құралдарын, күрделі жүйелерді модельдеу және болжауды, есептер мен алынған нәтижелердің арақатынасын, саланың бәсекелестік артықшылықтарын.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген