Докторантура
Қоғамдық денсаулық сақтау

Қоғамдық денсаулық сақтау

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы

Бағдарлама: 6D1102000 - қоғамдық денсаулық сақтау
Халықаралық аккредиттеу: -
Ұлтық аккредиттеу: -
Білім деңгейі: докторантура - профильдік, ғылыми-педагогикалық
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Қызметінің кәсіби түрлері:
• ғылыми-зерттеу бағыты;
• теориялық және қолданбалы сипаттағы ғылыми зерттеулер саласындағы басқару;
• денсаулық сақтау жүйесін мемлекеттік басқару;
• халықтың денсаулық жағдайын жан-жақты бағалау және мониторинг, халықтың денсаулығын анықтайтын факторларды анықтау;
• жоғары медициналық білім беру жүйесінде педагогикалық қызмет;
• денсаулық сақтау саясаты;
• денсаулық сақтау экономикасы;
• әлеуметтану және денсаулық психологиясы.
Білім артықшылықтары:
• Болон процесінің халықаралық талаптары мен принциптеріне сәйкес ғылыми және педагогикалық кадрларды дайындау;
• іргелі ғылыми зерттеулерді жүргізуге байланысты ғылыми-зерттеу жұмыстарының әдістерін тереңдетіп зерттеу;
• Оқу қашықтықтан оқыту технологияларын қолданып, аралас формасы бойынша жүргізіледі;
• IQAA 2016 рейтингі бойынша елдегі үздік университеттің дипломын алу;
• Менеджмент, юриспруденция, психология бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтті;
• Факультет оқытушылары мен студенттері шетелдік жоғары оқу орындарында ғылыми және тіл стажировкасынан өте алады.
• Факультет әлемнің жетекші жоғары оқу орындарында оқыған профессорлық-оқытушалық құрамды ұсынады.
Халықаралық қатынастар:
• Сеул ұлттық университеті (Оңтүстік Корея);
• Yonse университеті (Оңтүстік Корея).
• Witold Chodzko атындағы Ауыл денсаулық сақтау институты Люблин (Польша);
• А. Алиев атындағы дәрігерлердің білімін жетілдіру Әзірбайжан мемлекеттік институты;
•Қоғамдық денсаулық сақтау бойынша Азия-Тынық мұхиты Академиялық консорциум;
• Еуропалық аймағындағы денсаулық сақтау мектептері Ассоциациясы;
• Еуропалық аймақтағы биомедицина және денсаулық ғылымдарының PhD білім беру ұйымы;
• Қоғамдық денсаулық сақтау мамандарының Еуропалық Ассоциациясы.
Жұмыспен қамту және тағлымдаманың өтілетін орындары:
ғылыми-зерттеу медициналық профиль, клиникалар, медициналық профильдегі оқу орындары, ақпараттық-аналитикалық орталықтар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қоғамдық денсаулық сақтау
Мамандық шифры
6D110200
Факультеті
Медицина және денсаулық сақтау
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Биостатистика
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қоғамдық денсаулық сақтаудағы статистикалық талдаудың теориясы мен қолданысы туралы білімді дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант игеретін қабілеттіліктер: 1. Қоғамдық денсаулық құбылыстарының статистикалық талдауы және зерттелген құбылыстардағы үлгілер мен тәуелділіктерді анықтау қабілеттерін көрсету; 2. Статистикалық талдау әдістерін, алгоритмдерін және құралдарын қолдану; 3. Биомедициналық зерттеулер жүргізудің этикалық қағидалары мен нормаларына сәйкес ғылыми зерттеудің таңдап алынған тақырыбы бойынша зерттеу жобасын әзірлеу; 4. Өңдеу нәтижесінде алынған нәтижелерді және статистикалық деректерді, сондай-ақ кестелерді, фигураларды және графиктерді түсіндіру. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Халық үшін болжау(жоспарлау) және тәуекелді болжау әдістері; араласу (араласу факторлары) және ғылыми зерттеулерді жоспарлау және статистикалық талдау жүргізу кезінде осы құбылысты азайту бойынша шаралар; статистикалық беріктік тұжырымдамасы және үлгілеу; баллдық бағалауды есептеу әдістемесі, халықтың денсаулығын бағалау, аналитикалық статистиканың деректерін түсіндіру; Рандомизацияланған үлгі және іріктеу принциптері; статистикалық айырмашылық тұжырымдамасы (қалыпты және қалыпты бөлу), орталық тренд көрсеткіштері (орташа, режим, медиа), статистикалық айырмашылықтың өзгеру шаралары (орта квадраттық ауытқу, сенімді аралықтар); айнымалылар арасындағы қатынастарды орнату әдістері; әсер мен нәтиже арасындағы байланыстың негізгі шаралары (салыстырмалы тәуекел, коэффициент).

Қоғамдық денсаулық сақтауда ғылыми зерттеулер әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Денсаулық сақтау экономикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс халықтың денсаулығының көрсеткіштерін, демография және денсаулық сақтау модельдерін, денсаулық экономикасының заманауи теорияларын зерттеуді қамтамасыз етеді. Курсты зерттеу нәтижесінде студент денсаулық сақтаудың негізгі заңдарын, терминдерін және түсініктерін; қағидаларын, денсаулық сақтау жүйесінің негізгі қаржыландыру көздерін, бастауларын; денсаулық сақтау кәсіпорынының іс-әрекеттерінің базистік микроэкокномикалық ерекшеліктерін білуі тиіс. Кәсіби медициналық қызметті жүзеге асыру барысында медициналық қызмет нарығының ерекшеліктерін есекере білуі тиіс.

Денсаулық сақтауды басқарудағы шешім қабылдаудың әдістері мен модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде магистрант игеретін қабілеттіліктер: 1. Шешімдер қабылдау процесін түсіндіру; 2. Басқарушылық шешімдердің мазмұнын және түрлерін зерттеу, 3. Шешім қабылдаудың негізгі тәсілдерін негіздеу; 4. Шешім қабылдау әдістерін қолдануды үйрету; 5. Басқарушылық шешімдердің тиімділігіне жағдай жасау; 6. Басқару шешімдерін ұйымдастыру мен бақылауды талдау. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Денсаулықты басқаруда шешім қабылдаудың сандық әдістеріне кіріспе. Болжау. Орналасуы және стратегиялық жоспарлау. Тауар-материалдық қорларды басқару. Өнімділікті өлшеу. Адам ресурстарын басқару.

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы ғылыми зерттеулер медициналық этикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы клиникалық эпидемиология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қоғамдық денсаулық сақтаудағы сапалы зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Медицина технологияларын бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде докторант игеретін қабілеттіліктер: 1. Денсаулық сақтаудағы әртүрлі технологияларды қолдану нәтижелері туралы ақпаратты іздеу және сыни талдау; 2. Әртүрлі дизайнды зерттеу барысында алынған медициналық технологиялардың тиімділігі, қауіпсіздігі және экономикалық жағынан орындылығы туралы дәлелді дәлелдемелер деңгейін айқындау; 3. Клиникалық-экономикалық (фармакоэкономикалық) зерттеуді жоспарлау; 4. Клиникалық-экономикалық (фармакоэкономикалық) зерттеулер нәтижелерін түсіндіру; 5. Денсаулық сақтау жүйесіндегі жұмысты жоспарлау және ұйымдастыру кезінде шешімдерді негіздеу үшін; 6. Медициналық технологиялардың тиімділігін, қауіпсіздігін және экономикалық тиімділігін дәлелдеуді қолданады; денсаулық сақтау және денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық технологияларды бағалау нәтижелерін пайдалану бойынша іс-шаралар жоспарын жасау. Пәнді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Медициналық технологияларды бағалауды денсаулық сақтау саласының маңызды құрамдас бөлігі ретінде түсіну, медициналық технологияларды бағалау стандартының мақсаттары мен міндеттері, медициналық технологияларды бағалау кезеңдері мен тәртібі, медициналық технологиялар тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы зерттеулердің анализімен, медициналық технологияларды экономикалық талдау,медициналық технологияға қатысты қосымша ақпараттар анализімен (клиникалық-экогомикалық талдау) танысады, медициналық технология туралы қосымша ақпаратты талдаумен танысады, медициналық технологиялардың әлеуметтік және этикалық аспектілерін қолдану, медициналық технологияларды бағалау туралы есеп жазу дағдыларын меңгереді.

Медициналық кадрларды қоғамдық денсаулық сақтауда тиімді басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Науқасқа бағдарланған технологиялар мен бағдарламалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Психикалық денсаулықты зерттеу әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халық денсаулығы және қоршаған орта гигиенасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген