Докторантура
Шетел филологиясы

Шетел филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасының құрылымдық сипаттамасы
«6D021000-Шетел филологиясы»

Халықаралық аккредиттация: AQUIN
Бағдарлама: «6D021000-Шетел филологиясы»
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі, мамандық бойынша емтихан
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
- жоғары мектепте оқытушы;
- екі шет тілінен білімі бар мамандарды қажет ететін ғылыми-зерттеу институттарында, әкімшілік қызметтерде жұмыс істеу;
-білім берудің кәсіптік менеджері ретінде қызмет істеу
Бейінді пәндер:
Академиялық мақсаттарға арналған негізгі шет тілі
Шығыс елдеріндегі әлеуметтік лингвистиканың теориясы мен практикасы
Лингвистикалық оқулардың заманауи методологиясы
Білім артықшылықтары:
-магистранттар Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің Ұлттық кітапханасында, тілдік зертханаларда, компьютерлік бөлмелерде, қазіргі заманғы құрал-жабдықтармен жабдықталған электронды оқу залдарында дербес жұмыс істей алады.
-магистранттар шетелде өз саласы жағынан тәжірибеден өте алады, сондай-ақ тіл білімі мен әдебиет мәселелері бойынша онлайн-семинарлар мен форумдарға қатыса алады.
Халықаралық қатынастар:
Магистранттар әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің шетелдегі серіктес университеттерінде оқи алады және халықаралық академиялық ұтқырлық бағдарламаларына қатыса алады (Египет, Кувейт, Иордания, Иран, Жапония, Үндістан, Оңтүстік Корея, Түркия, ҚХР).
Практика өтетін орындар және жұмысқа орналасу мекемелері:
Магистранттар тәжірибеден Қазақстандағы білім беру орталықтарында, тілдік мектептерде, жоғары оқу орындарында, колледждерде, министрліктер мен ведомстволардың білім беру мекемелерінде, жоғары атқарушы және заң шығарушы билік мекемелерінде, әр түрлі қоғамдық ұйымдарда өте алады.Әр түрлі дәрежеде шет тілін меңгерген магистранттар мектеп мұғалімдері, редакторлар, журналистер, рецензент және шығармашылық жұмыс саласында, білім беру және мәдени ұйымдардың өкілдері талдамалық және филология қолдауды жүзеге асыратын кеңесшілер ретінде жұмыс істей алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы
Мамандық шифры
6D021000
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
160
ОРЫС
160

пәндер

Шеттілдік филологиялық зерттеудің негізгі парадигмасы мен әдістемесі
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – филологияның негізгі парадигмалары мен ғылым әдіснамасының мәселелерінің толық және дәлелді анализін жасау дағдыларын дамыту қабілетін қалыптастыру. Аталған модулді сәтті аяқтағаннан соң докторанттар құзыретті болады: 1. тіл мен ойлаудың, тіл мен қоғамның, тіл мен мәдениеттің өзара әрекеттестігінің іргелі заңдылықтарын жүйелеу; 2. филологияның негізгі әдістері мен жалпы ғылыми парадигмаларды талдау, шетел филологиясының нақты және теориялық білімдерін, ғылыми идеяларын, концепциялары мен теориялық құрылымын сын көзбен зерделеу; 3. ғылымның әдістемесі және филологияның негізгі парадигмалары бағытында әр түрлі мәселелер бойынша дәлелді және кең түрде талдау; 4. шетел филологиялық ғылым, лингвистикалық парадигмалар дамуының теориялық негіздерінің заманауи жағдайын жүйелеу және түсіндіру; 5. зерттеудің таңдалған тақырыбы бойынша филологиялық зерттеудің тиімді әдістерін қолдану; 6. заманауи әдістерді және көркем, ғылыми, публицистикалық, сыни және т.б. мәтіндерді талдау әдіснамасын қолдана отырып кешенді іздеуді жүзеге асыру. Пән мақсаты. «Шет тілдік ғылыми зерттеулердің негізгі әдіснамалары және парадигмалары» пәні докторанттардың шетел филологиясының маңызды парадигмалары мен әдіснамалары туралы бағыттаушы білімдер жүйесін, сонымен қатар шетел филологиялық зерттеулер жалпы парадигмалары мен әдіснамаларына сәйкес заманауи филологияның даму перспективалары мен бағыттары туралы білімдерді қалыптастыруға бағытталған. Пәнді меңгеру барысында келесі аспектілер қарастырылатын болады: Тіл, ой мен шынайылқтың, тіл мен қоғамның, білу, тіл мен басқа қарым қатынас жасау құралдары арасындағы өзара байланыстың әдіснамалық мәселелерін шетел филологиясы зерттеулерінің негізгі парадигмалары тарапынан анықтау. Тіл білімі және филологияның түсінік аппараты. Тілдің гносеологииялық процесстерін жүйелік талдау әдістері; Шетел филологиясының онтологиялық мәселелеріне аналитикалық тәсілді қолдану.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әдебиетті салыстырмалы оқыту
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі линвгистикадағы макроәлеуметтік лингвистикалық зерттеулер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлеуметтік лингвистиканы тілдік құбылыстардың шарттары мен тілдік бірлікті әлеуметтік факторлармен зерттейтін тіл білімінің бөлімі ретінде білім қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар келесі құзыреттіліктерді меңгертін болады: 1. әлеуметтік лингвистиканың негізгі категориялары мен базалық әлеуметтік лингвистикалық түсініктерін жүйелеу; 2. әлеуметтік лингвистиканың мазмұны мен негізгі қағидаттарын, бағыттары және оның тарихындағы есімнамаларды интерпретациялау; 3. әлеуметтік лингвистиканың негізгі әдістерін талдау; 4. микроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың нақты мәселелерін туындау табиғатын түсіндіру; 5. микроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың нақты мәселелерін талдау үшін әдіснама таңдуды негіздеу; 6. әлеуметтік және лингвисткалық деректер негізінде алынған теориялық білімді практикада қолдана білу. «Макроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматика» пәні докторанттарда тілдік құбылыстардың және тілдік бірліктерді әлеуметтік факторлармен, сонымен қатар лингвистика, әлеуметтану, әлеуметтік психология, этнографияның және т.б. тоғысында тұрған макроәлеуметтік лингвистика және лингвопрагматиканың шарттастығын зерттейтін тіл білімінің бөлімі ретінде әлеуметтік лингвистика туралы түсініктер қалыптастыруға бағытталған. Пәнді меңгеру барысында келесі аспектілер қарастырылады: Макроәлеуметтік лингвистика. Лингвопрагматика. Әлеуметтік лингвистика тіл білімінің бөлімі ретінде. Әлеуметтік лингвистиканың тарихы мен негізгі концепциялары. Әлеуметтік лингвистикадағы зерттеу әдістері.

Тілдік ықпал және лингвопрагматика: бұқара тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты қазақстандың бұқаралық ақпарат тілінің ерекшеліктерін үйрену болып табылады. Пәннің міндеттері: БАҚ тілінің әртүрлілігін көрсету; БАҚ мәтіндерінің лингвистикалық талдануы кезіндегі қабілеттіліктерді қалыптастыру; әртүрлі жанрдағы және тақырыптық бағыттағы газет мәтіндерін жасау және өңдеудегі тілдік қабілеттіліктерді қарқындату. Пәннің оқытылуы кезінде докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі тиіс: • бұқаралық қырым қатынастағы айырмашылықтар мен тілдік ерекшеліктерді білу; • қазіргі БАҚ мәтіндерін сәйкес қабылдай алуы және өндіруі; • БАҚ мәтіндерін лингвистикалық талдау қабілеттіліктерін меңгеруі, соның ішінде түпнұсқадағы газет мәтіндерін, теледидарлық интервью және масс медияның басқа да жанрларындағы мәтіндерді жасау және өңдеу қабілеттіліктеріне ие болуы керек.

Филологиядағы компьютерлік технологиялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы -

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген