Докторантура
Наноматериалдар мен нанотехнологиялар

Наноматериалдар мен нанотехнологиялар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар мен нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6D074000
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Нанотехнологияның физико-химиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: нанотехнологияның күрделілік деңгейі әртүрлі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдай білу қабілетін қалыптастыру. Нанотехнологияның жаңа бағыттарының ғылыми теорияларын жүйелеу және интерпретациялау. Оқу курсы нанотехнология мен наноматериалдардың физика-химиялық негіздері бойынша білімдерді қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1.нақты кәсіби міндетті анықтау, әдебиетте қажет бастапқы ақпаратты жинау, анализ нәтижесінде мәселені шешудің кезектілігін қалыптастыру; 2. заманауи әдебиетпен жұмыс жасауды игеріп, нанохимия мен нанотехнология бойынша талқылау жасау; 3. нанотехнологияның күрделілігі әртүрлі деңгейдегі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдау қабілеті мен дайындығын көрсету; 4. наноқұрылымдарды қалыптастыратын заманауи аппараттық құралдармен, нормативті және техникалық құжаттармен, нанотехнологиялардың физика-химиялық процестерін зерттеуге арналған қондырғымен жұмыс жасау; 5.наноматериалдарды алудың технологиялық процесінің жоспарын, нанотехнология нұсқаларын таңдау мүмкіндіктері мен критерийлерін әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: нанообъектілер мен наножүйелерді зерттеу, нанотехнологияларды жіктеу, жүйелеу, ерекшеліктері, технологиялық қолданыстары, өндіріске енгізу.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Биология және медицинадағы наноматериалдар мен капсулалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биомедициналық нанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бионаноматериалдардың дизайны мен талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты бионаноматериалдарды жасау және жасау процестерінің теориялық негіздерін білу; наноматериалдарды модельдеу, соның ішінде in silico, құрылған наноконструкциялардың берілген қасиеттерін ескеру Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1. әзірленген нанокомпозициялардың жоғары әлеуетті терапевтік тиімділігін түсіндіру; 2. полимерлік нанокешен құрамындағы дәрілік молекулаларды талдау 3. алынған наноформуляциялардың физика-химиялық сипаттамаларын жіктеу; 4. дәрілерді бақыланатын босату үшін төменгі жиілікті айнымалы магнит өрісінің көмегімен биохимиялық реакцияларды қашықтықтан басқару мүмкіндіктерін талдау; 5. ғылыми ақпаратты жинақтау және жүйелеу, зерттеулерді жоспарлау және фосфорорганикалық нейротоксиндерді ыдырату үшін жаңа бионаножүйелерді әзірлеу; 6. докторанттардың эксперименттік дағдыларын қалыптастыру үшін бионаноматериалдардың химиялық дизайнын анықтау бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу; 7. көпкомпонентті жүйелердің күй диаграммаларын зерттеудегі физика-химиялық талдаудың негізгі принциптерін түсіндіру; Курс бионаноматериалдарды талдау үшін қажетті білім мен дағдыларды, олардың биологиялық сәйкестігін ескере отырып қалыптастырады.

Бионаноматериалдардың құрылымдық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Бионанотехнологиядағы геномика және протеомика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биосенсорлерге арналған наноматериалдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– биосенсорлар мен наночиптердің конструкциялары мен үлгілеу принциптерін білу және түсіну, биочиптер мен биочиптерді жасау кезінде биохимиялық реакциялардың қасиеттерін және наноматериалдарды иммобилизациялау әдістерін оқу кезінде молекулалық әдістерді қолдану дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1. молекулалық нысаналарды пайдалана отырып және пайдаланбай биомаркерлерді түсіндіру.; 2. биосенсорларды әзірлеу әдістерін талдау; 3. химиялық сенсорларда қолданылатын негізгі әдістерді, нанобөлшектерді, нанокристаллдарды, нанокластерлерді және кванттық нүктелерді жіктеу; 4. көміртекті наноматериалдардың биологиялық белсенділігін бағалау үшін люминесцирлеуші бактериялық биосенсорды пайдалану; 5. клеткалар рецепторлары және басқа да биомолекулалар негізінде наносенсорлар жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу; 6. әртүрлі орталар мен қосылыстарды бағалаудың люминесценттік әдістерін түсіндіру; 7. көміртекті наноматериалдардың уыттылығын бағалау үшін оларды пайдалану мәселелерін сипаттау Пәннің мақсаты– биосенсорлар мен наночиптердің конструкциялары мен үлгілеу принциптерін білу және түсіну, биочиптер мен биочиптерді жасау кезінде биохимиялық реакциялардың қасиеттерін және наноматериалдарды иммобилизациялау әдістерін оқу кезінде молекулалық әдістерді қолдану дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1. молекулалық нысаналарды пайдалана отырып және пайдаланбай биомаркерлерді түсіндіру.; 2. биосенсорларды әзірлеу әдістерін талдау; 3. химиялық сенсорларда қолданылатын негізгі әдістерді, нанобөлшектерді, нанокристаллдарды, нанокластерлерді және кванттық нүктелерді жіктеу; 4. көміртекті наноматериалдардың биологиялық белсенділігін бағалау үшін люминесцирлеуші бактериялық биосенсорды пайдалану; 5. клеткалар рецепторлары және басқа да биомолекулалар негізінде наносенсорлар жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу; 6. әртүрлі орталар мен қосылыстарды бағалаудың люминесценттік әдістерін түсіндіру; 7. көміртекті наноматериалдардың уыттылығын бағалау үшін оларды пайдалану мәселелерін сипаттау Пәннің мақсаты– биосенсорлар мен наночиптердің конструкциялары мен үлгілеу принциптерін білу және түсіну, биочиптер мен биочиптерді жасау кезінде биохимиялық реакциялардың қасиеттерін және наноматериалдарды иммобилизациялау әдістерін оқу кезінде молекулалық әдістерді қолдану дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1. молекулалық нысаналарды пайдалана отырып және пайдаланбай биомаркерлерді түсіндіру.; 2. биосенсорларды әзірлеу әдістерін талдау; 3. химиялық сенсорларда қолданылатын негізгі әдістерді, нанобөлшектерді, нанокристаллдарды, нанокластерлерді және кванттық нүктелерді жіктеу; 4. көміртекті наноматериалдардың биологиялық белсенділігін бағалау үшін люминесцирлеуші бактериялық биосенсорды пайдалану; 5. клеткалар рецепторлары және басқа да биомолекулалар негізінде наносенсорлар жасау үшін ғылыми зерттеулер жүргізу; 6. әртүрлі орталар мен қосылыстарды бағалаудың люминесценттік әдістерін түсіндіру; 7. көміртекті наноматериалдардың уыттылығын бағалау үшін оларды пайдалану мәселелерін сипаттау Курс қоршаған ортаның ксенобиотиктерінің мониторингі үшін биосенсорларды, әртүрлі әлеуметтік-маңызды аурулардың молекулалық маркерлердің валидациясын, азық-түлік өнімдерінің қауіпсіздігі мен сапасының скринингін зерттейді.

Дәрілік препараттарды өндіру нанотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Диагностика мен терапиядағы бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген