Докторантура
Халықаралық қатынастар

Халықаралық қатынастар

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Халықаралық қатынастар мамандығы бойынша философия докторы (PhD)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Халықаралық қатынастар» оқу бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: 6D020200 – Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейі - Ғылыми-педагогикалық бағыт
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша қаьылдау емтиханы (жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Халықаралық қатынастар» бойынша бағытталған PhD Докторы мамандықтың келесі түрлеріне дайындалады: сарапшылар, халықаралық мәселелер бойынша мамандар, әр түрлі деңгейдегі басқарушылар, ғылыми қызметкерлер, шолушылар, барлық дейгейдегі халықаралық бейін және шет тілдер дисциплиналарының мұғалімдері, басқарушылық қызметтің барлық аспектілері бойынша жалпы бейінді кәсіби менеджерлер, әр түрлі қызмет салаларындағы топ-менеджерлер және т.б.
Бейінді пін:
• Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері;
• Еуразиялық интеграцияның концептуалды, теоретикалық және практикалық негіздері;
• Халықаралық қатынастарды зерттеудің салыстырмалы әдістері;
• Қазақстанның аймақтық ұйымдарға қатысуы: теоретикалық-қолданбалы анализ;
• Энергетикалық және экологиялық қауіпсіздік;
• Халықаралық қатынастардығы зорлық, жанжал және әскери күш;
• Халықаралық ұйымдар мен халыөаралық басқару
Білімнің артықшылықтары:
• Ескі ғылым мектептері дәстүрлерінің мирасқорлығы;
• Оқу үдерісін ұйымдастыруға практик-мамандардың, белсенді халықаралық жұмыс жүргізетін ұйымдардың қызметкерлерінің белсенді қатысуы;
• Оқу үдерісін ең жаңа оқу технологиялардықолдану арқылы ұйымдастыру;
• Университеттің толық және ақпараттық-анықтамалық ресурстарына шектеусіз қолжетімділігінің болуы
Халықаралық байланыстар: ҚазҰУ халықаралық академиядық алмасу бағдарламасы шеңберінде оқушылар Еуропа, Америка мен Азияның жетекші университеттерінде халықаралық қатынастар саласында қосымша білім тәжірибесіне ие бола алады: Мичиган Мемлекеттік университеті (АҚШ), Джордж Мэйсон университеті (АҚШ), Берлин еркін университеті (Германия), Гудзон Институты (АҚШ), Гавр университеті (Франция), Пиза университеті (Италия), Ягеллон университеті (Краков, Польша) және т.б.
Тәжірибе мен мүмкін жұмысқа орналасу орны: СІМ-де, халықаралық ұйымдарда, ғылыми-зерттеу орталықтарында (Қазақстандың Стратегиялық зерттеулер Институты, ҚР Бірінші Президенті Фонды жанындағы Әлемдік Экономика мен саясат институты), шетелдік елшіліктерде, бизнес құрылымдарда және т.б. тәжірибе.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Халықаралық қатынастар
Мамандық шифры
6D020200
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
182
ОРЫС
182

пәндер

Халықаралық қатынастардың өзекті мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі халықаралық қатынастардың маңызды мәселелерін зерттеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі заманның ғаламдық мәселелерін талдау, нақты мәліметтер мен халықаралық проблемалардың қазіргі жағдайын басшылыққа алу; - халықаралық қатынастардың негізгі үрдістері мен тенденцияларына талдау жасай алатын; - әлемдік саясаттағы үдерістер мен құбылыстарға талдау жасау және салыстыру, сондай-ақ, олардың мәнін түсіну және туындау себептеріне баға беру; - халықаралық қатынастар мен әлемдік саясатты зерттеудің қазіргі заманғы әдістерін жетік меңгерген; - халықаралық қатынастардың нақты проблемаларын талдау барысында теорияны пайдалана алу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: ХҚ мәселелерін зерттеудегі әр түрлі теориялық мектептер мен саяси дәстүрлер; әлемдік саясаттағы үдерістер мен құбылыстар, олардың мәні және себептер; қазіргі әлемдік тәртіптің мәселелері, ХҚ қазіргі жүйесінің негізгі параметрлері, әлемдік саясаттағы ағымдағы үрдістер, ХҚ қазіргі жүйесіндегі қауіпсіздіқ пен қарусыздану мәселесі; Халықаралық лаңкестік қауіпсіздікке қауіп төндіретін негізгі тренд ретінде; әртүрлі аймақтарда тұрақтылық пен қауіпсіздікке төндіретін қауіп-қатерлер; адам құқықтарын қорғау мәселесі; қазіргі заманғы ХҚ көші-қон үдерістері; қазіргі ХҚ энергетикалық қауіпсіздік мәселесі; экологиялық қауіпсіздік

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық және жаһандық қауіпсіздік теорияларына кіріспе
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

ЕО-ң интеграциялық үрдістерінің теориясы мен тәжірибесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мaқсaты: Курсты оқу бaрысындa PhD студент төмендегідей білімдерді меңгереді: Пәннің мақсаты - еуропалық интеграция процесін және тұтастай алғанда еуропалық интеграциялық процестердің өзекті мәселелерін қарастыруға мүмкіндік беретін теориялық және практикалық тәсілдерді талдай білу. Әлемде, атап айтқанда Еуропада, құрлықтың интеграциясы үшін мүмкіндіктерді көрсететін факторларды анықтау және қауіптер Бұл үдерісте, ең болмағанда екі шет тілдегі көздерден өз ғылыми көзқарасын дәлелді түрде ұсынуы. Пән еуропалық интеграцияны дамытудың әртүрлі тұжырымдамаларын, проблемалары мен қарама-қайшылықтарын зерттеу, ЕО-дағы ыдырау үдерісін талдау және ықтимал салдарларды талдау, құрлықты біріктіру мүмкіндігін көрсететін факторларды және осы үрдіске қауіп-қатерлерді зерттеуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде PhD студенттер төмендегі мәселелерді қaрaстырaды: «ЕО-да интеграциялық үрдістер теориясы мен практикасы» пәні интеграциялық теорияларды қолдану мүмкіндігін қалыптастырады.Пән функционализм, институционализм және федерализм, неофункционализм және постонефункционализм, еуропалық интеграцияны дамыту тұжырымдамалары, проблемалар мен қарама-қайшылықтар, ыдырау үрдісін талдауға арналған және ықтимал салдары. Курс теорияны, даму тарихын және халықаралық қатынастар жүйесінің қазіргі жағдайын зерттейтін бірқатар пәндерді логикалық түрде толықтырады.

Еуропалық Одақтың сыртқы әлеммен қарым-қатынасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Интеграция теориялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Орталық Азиядағы ұлы державалардың мүдделері (Ресей, Қытай, АҚШ, ЕО, Үндістан)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қатынастардағы зорлық-зомбылық, қақтығыс және әскери күш
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қарулы қақтығыстардың негізгі түрлері мен нысандарын зерттеу негізінде жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің жаңа қатерлерін талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - жаһандық және аймақтық қауіпсіздіктің жаңа қауіп-қатерлерін сараптау; - қазіргі қарулы қақтығыстарды талдау кезінде халықаралық қауіпсіздіктің қазіргі заманғы теориялары мен тұжырымдамаларының әдіснамасын қолдана білу; - әскери конфликтілердің формалары мен түрлерін жекеше сараптаудағы әдістерге ие болу; - қазіргі халықаралық қақтығыстарды шешу тетіктерін сыни бағалау; - әр түрлі аймақтағы бітімгершілік операцияларын стратегиялық сараптау әдістерін білу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық және аймақтық қауіпсіздіктің қазіргі теориялары мен тұжырымдары; қазіргі әскери конфликтілер жөніндегі негізгі теориялар мен тұжырымдарды; қазіргі таңдағы әскери конфликтілердің негізгі формалары мен түрлері; қазіргі таңдағы ірі әскери конфликтілерің динамикасы; бітімгершілік операцияларының болмысы мен түрлері; бітімгершілік қызметке қатысты БҰҰ-ның жаһандық тәсілі; бітімгершілік операцияларын жүргізуде халықаралық және аймақтық қауіпсіздік құрылымдарының өзара ықпалдастығы.

Халықаралық қатынастарды зерттеудегі салыстырмалы әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі халықаралық қатынастардың жүйесін зерттеуде салыстырмалы әдістердің жүйелі қолдану қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қатынастардың қазіргі таңдағы жүйесін тарихи қалыптасқан және дамып келе жатқан шынайылық ретінде біртұтас түсінік қалыптастыру; - салыстырмалы талдау контекстіндегі халықаралық қатынастар мен сыртқы саяси практиканың қазіргі заманғы теорияларын түсіну; - халықаралық қатынастарды зерттеуде салыстырмалы әдістерді қолдана білу; теориялық және қолдаңбалы - әдебиеттермен жұмыс жасай білу және ағымдағы оқиғаларды сараптай алу; - халықаралық үдерістердің алдағы дамуын болжаудағы негізгі бөлшектерді меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қатынастардың қазіргі таңдағы теориялары, негізгі түсініктері мен мазмұны; әрбір кезеңіндегі тәсілдері мен тұжырымдамалары басым болатын ХҚТ негізгі даму кезеңдері; халықаралық қатынастарды оқуда салыстырмалы әдістері; халықаралық қатынастарды сараптауда белсенді бірлік мәселесі: халықаралық қатынастардың қатысушылары мен «акторлары» жөнінде пікірталас; әлемдегі өзара тәуелділіктің күшею; әлемдік саясатта жаңа акторлардың пайда болуы мен ықпалдарының өсу себебтер; соғыс және бейбітшілік жөніндегі мәселе ХҚ негізгі мәселесі ретінде; халықаралық қатынастар теориясындағы мораль және құқық; сыртқысаяси шешімдерді қабылдау механизмі; теориялар және тұжырымдамалар: халықаралық қатынастар жөніндегі сыртқысаяси тәжірибе және ғылым.

Халықаралық ұйымдар және халықаралық басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген