Докторантура
Политология

Политология

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - Саясаттану мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBBA (2019 жылға дейін жарамды)
Программа: 6М050200 – Саясаттану
Білім деңгейі: докторантура
Емтихандар: ағылшын тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл

«Саясаттану» бағыты бойынша доктаранттарды дайындауда кәсіби қызметтің келесідей түрлеріне бағытталады:

• ғылыми талдау және ғылыми-зерттеу орталықтары мен институттарында
• білім беру саласында;
• Мемелекеттік билік органдарында және басқару жұмысы (ҚР Президент әкімшілігі, Парламент, Діни істер мен азаматтық қоғам және оның құрылымы жөніндегі министрлік, Сыртқы істер министрлігі және оның құрылымы мәслихаттар, әкімдіктер)
• саяси партиялардың жұмыс аппаратында, қоғамдық қорларда, бірлестіктер мен қозғалыстарда, үкіметтік емес ұйымдарда;
• ақпараттық және PR-агенттіктерінде қызмет, БАҚ.

Бейінді пәндер:
Қазіргі замандағы саяси зерттеулердің әдістемесі (ағыл.т.)
Саяси транзитология (ағыл.т.)
XXI ғасырдағы"жаңа әлемнің тәртібі"моделі (ағыл.т.)
Саяси ядролық державалардың халақаралық қауіпсіздігі (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының ұлттық идеясы және идеологиясы (ағыл.т.)
Түркі тілдес елдердегі саяси процестер (ағыл.т.)
Саяси оппозиция (ағыл.т.)
Қазіргі заманғы әлемдік демографиялық саясат (ағыл.т.)
Қазақстан Республикасының қазіргі әлемдегі геосаяси басымдықтары (ағыл.т.)

Білім берудің басымдықтары:

• білім беру бағдарламалары, халықаралық саясаттанушыларды дайындау бағдарламаларын, қазіргі заманғы саяси зерттеулер мен инновациялық әзірлемелер зерттеу бағыттары және саяси процестер мен институттарды ескере отырып жасалған;
• білім беру бағдарламасын іске асыруға жұмыс берушілер, халықаралық және отандық сарапшылар қатысады;
• жетекші университеттерде ғылым және ғылыми орталықтарда мамандандырылған саяси ғылыми тәжірибеден өту мүмкіндігі;

Халықаралық байланыс: Васэда (Япония)университеті, Кагнам (Южная Корея)университеті, Ханьянь (Южная Корея, New School For Social Research (США) университеті, Принстон университеті (США),Калифорния университеті (США), РФ Президенті жанындағы Ресей мемлекеттік қызмет академиясы, Спбму және т. б.

Практикадан өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі: ҚР Бжғм Философия, саясаттану және дінтану институты, саясаттану және дінтану, ҚР Президенті жанындағы ҚСЗИ, "Альтернатива" орталығы, Орталығы-гуманитарлық-саяси конъюнктура ӘЭСИ ҚР Тұңғыш Президенті Қоры жанындағы институты әлеуметтік-экономикалық ақпарат және болжау.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Политология
Мамандық шифры
6D050200
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
173
ОРЫС
173

пәндер

Қазіргі саяси зерттеулердің әдіснамасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Cаяси транзитология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты: саяси ауысудың негізгі өлшемдерін және оның саясатқа, мемлекетке, халықаралық қатынастарға ықпалын анықтау. Курс пәнаралық болып табылады, онда саяси экономиканың, әлеуметтанудың, саясаттың және халықаралық қатынастың, сонымен қатар саяси тарихтың, саяси философияның, мәдениеттанудың және антропологияның әдістері қолданылады. Оқудың нәтижесінде доктарант келесі біліктіліктерге ие болады: - тұлғааралық және институционаларалық өзара әрекеттесуге қажетті саяси ауысудың идеяларын,

Жаһандану аясындағы тілдік үрдістер және тілдік жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жаһандану аясындғы ұлттық бірегейлік мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасының идеологиясы және ұлттық идеясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көпұлтты және поли-конфессиялық мемлекетте жалпыұлттық идеяны қалыптастыру ерекшеліктерін зерттеу. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ҚР-да ұлттық идеяның қалыптасу процесін сыни талдау, - классикалық түсініктерді және заманауи интерпретациялар мен тәсілдерді салыстыру; - қазіргі заманғы жағдайларда ұлттық басымдықтар мен мүдделер жүйесін, қазіргі Қазақстандағы ұлттық идеяның параметрлерін қарастыру; - ұлттық идеология мен ұлттық идеяны зерттеудің заманауи әдістемесін қолдану; -ұлттық идеологияны қалыптастыру саласында қоғамдық-саяси қызмет пен мемлекеттік басқарудың стратегиясы мен тактикасын әзірлеу кезінде саяси шешімдерді қабылдаудың және оларды іске асырудың тетіктерін құрудың креативті әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: Мемлекеттегі ұлттық идеяның мазмұны мен қалыптасу принциптері. Қазақстандағы идеология мен идеяны зерттейтін негізгі ғылыми мектептер. Шет елдердегі ұлттық идеяның тәжірибесін салыстырмалы талдау: оны қалыптастыру процесінде жалпы және ерекше.Қазақстандағы болашақ ұлттық идея мен ретроспективаны талдау және синтездеу. Қазақ мемлекеттілігін қалыптастырудағы ұлттық идеяның рөлі мен маңызы.Қазақстандық қоғамды жаңғырту үдерісіндегі ұлттық идея. Қазіргі Қазақстандағы ұлттық идеяның қалыптасуындағы негізгі кемшіліктер мен қиындықтар.

Қазіргі заманғы Қазақстан Республикасының геосаяси басымдықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі геосаяси ойдың аналитикалық тәсілінің мәні туралы докторанттардың түсінігін қалыптастыру және жаһандану әлеміндегі Қазақстанның сыртқы саясатының өзекті мәселелерін талдау үшін геосаясаттың категориялық аппаратын және теориялық-әдіснамалық құралдарын пайдалану мүмкіндігін көрсету. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлемдік геосаяси үрдістің жалпы заңдылықтары мен даму үрдістерін анықтау; - ХХ және ХХІ ғғ. геосаяси үрдістердің заңдылықтары мен үрдістерін анықтай отырып, компаративтік талдауды жүзеге асыру;; - ұлттық және шетелдік сыртқы саяси органдардың қызметін сыни талдау; - Қазақстан Республикасының геосаяси жанжалдарды бейбіт реттеуге талпынудағы делдалдық рөлін бағалау; - сыртқы саяси тақырып бойынша пікірталас жүргізу қабілеті мен дайындығын көрсету; - халықаралық қатынастар саласындағы саяси процестер мен құбылыстарды болжау және саяси диагностика бойынша сараптамалық-сараптамалық жұмыс жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: Қазіргі халықаралық қатынастардың негізгі мәселелерін саясаттанулық талдаудың теориялық-әдіснамалық параметрлері.Негізгі заңдар мен іргелі геосаясаттың тұжырымдамасының мазмұны мен маңызы. Қазіргі заманғы негізгі геосаяси үрдістер мен бағыттар. ҚР геосаяси детерминанттары. Қазақстанның қатысуымен геосаяси және геоэкономикалық интеграциялық процестер. ҚР ұлттық мүдделерін ескере отырып, қазіргі әлемдегі геосаяси жағдайларды салыстырмалы талдау және бағалау. Аймақтық және әлемдік ауқымдағы геосаяси жағдайларды моделдеу. Аймақтық теңгерімнің геосаяси моделі.

Қазіргі заманғы этносаяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – әлемнің әртүрлі аймақтарындағы этносаяси процестер мен ұлтаралық қатынастар туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі этносаяси процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - этносаясат саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - этносаяси процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - мемлекеттің ұлттық қатынастары мен саясатын айқындайтын негізгі түсініктер; - этносаяси процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - ұлттық саясат және ұлттық қатынастарды реттеу саласындағы әлемдік саясат; - қазіргі заманғы Қазақстандағы ұлттық саясаттың құқықтық негіздері; - этносаяи процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - ұлттық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - ұлттық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - ұлттық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Қазіргі таңдағы этносаяси қақтығыстар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: этносаяси қақтығыстардың қазіргі заманғы әлемдік теориясы мен практикасы туралы түсініктердің біртұтас жүйесін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді:: - заманауи этносаяси конфликтологиядағы талдау мен бағалаудың әдіснамалық тәсілдері мен әдістемесін жүйелендіру; - этносаяси қақтығыс трансформациясының және оны реттеудің қазіргі заманғы теорияларын сыни талдау; - іс жүзінде этносаралық және конфессияаралық қақтығыстарға ықпал етуді бағалау әдістемесі мен әдістемесін қолдану; - этносаяси қақтығыс социологиясы мен саясаттану саласындағы ғылыми зерттеулердің мақсаттарын өз бетінше тұжырымдау, міндеттерін қою; - Этносаралық қақтығыстарды реттеу мүмкіндіктерін талдау үшін зерттеудің жаңа әдістерін қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: этносаяси қақтығыстардың қазіргі заманғы әлемдік теориялары мен тәжірибелері. Қазіргі конфликтологиядағы талдау мен бағалаудың әдіснамалық тәсілдері мен әдістемелері, ғылыми пән ретінде этносаяси конфликтологияның негізгі идеялары мен бағыттары.Этносаяси қақтығыс трансформациясының және оны реттеудің заманауи теорияларына шолу. Қарулы қақтығыстың даму себептері мен үрдістері. Әлемдегі және Қазақстандағы этносаяси қақтығыстардың ерте алдын алу және мониторингі мәселесі. Шиеленістің эскалациясына және трансформациясына және постконфликтен кейінгі кезеңде этносаяси қақтығыстың себеп салдарын жою Интернет пен БАҚ-тың рөлі.

Мемлекеттік және ұлттық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Пост кеңестік кеңістіктегі идеологиялық трансформация және идеологиялық құрылыс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курсты оқыту мақсаты – посткеңестік кеңістіктегі және Қазақстандағы идеологиялық трансформация туралы, жаңа идеологиялық ағымдарды қалыптастырудың конструктивті тәсілі туралы білімдер жүйесін қалыптастыру. Міндеті: - қазіргі заманғы әлемдегі идеологиялық процестер туралы білімдер жүйесін жинақтау; - идеология саласындағы зертемме жасау мен шешім қабылдау дағдысын қалыптастыру; - идеологиялық процестерді басқару әдетін қалыптастыру. Пәнді аяқтаған PhD докторы келесіні білуі шарт: - Қазақстандағы идеологиялық қатынастар мен алуандылықты айқындайтын негізгі түсініктер; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды реттеудің теоретикалық тәсілдері; - идеологиялық тұжырымдамаларды құрастыру саласындағы әлемдік тәжірибе; - қазіргі заманғы Қазақстандағы идеологиялық алуандылықтың құқықтық негіздері; - идеологиялық процестер мен жанжалдарды басқарудың әртүрлі үлгілерін тәжірибе жүзінде қолдана білу; - идеологиялық қатынастардың даму бағдарламасын сараптау; - идеологиялық салада жанжал туындаған жағдайларды алдын алу және шешу; - идеологиялық қатынастарды реттеу сұрақтары бойынша шешімдер мен жобалар дайындау.

Пост кеңестік саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Қазіргі Қазақстандағы және басқа посткеңестік елдердегі саяси үдерістер мен саяси жүйелердің салыстырмалы талдауын жүргізу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - посткеңестік кеңістіктегі саяси үдерісті зерттеу негізінде жатқан негізгі тұжырымдамалар мен әдіснамалық тәсілдерді талдау; -саяси ғылымдағы қазіргі теориялық-әдіснамалық тәсілдерді меңгеру негізінде посткеңестік елдерде қазіргі саяси үдерістердің жағдайы мен бағыттарын бағалау; -қоғамдық-саяси қызмет және мемлекеттік басқару стратегиясы мен тактикасын әзірлеу кезінде саяси шешімдерді қабылдаудың және оларды іске асырудың тетіктерін құрудың креативті әдістерін қолдану; -саяси процестер мен құбылыстарды саяси диагностикалау және болжау бойынша аналитикалық-сараптамалық жұмыс жүргізу; -саяси процестер субъектілерінің қызметін консультациялық және ғылыми-әдіснамалық сүйемелдеуді жүзеге асыру; Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: Посткеңестік мемлекеттердің саяси процестерді зерттеудің теориялық-әдіснамалық және тұжырымдамалық тәсілдері. Қазіргі саяси дискурстағы посткеңестік кеңістік. Тарихи білім негізінде заманауи болмыстың саяси талдауы. Қазіргі Қазақстандағы және басқа посткеңестік елдердегі саяси жүйе мен саяси үдерістің салыстырмалы талдауы. Саяси жүйенің, сайлау процесінің ерекшеліктері, мемлекет пен азаматтық қоғамның, Қазақстандағы және басқа да посткеңестік елдердегі саяси мәдениет пен саяси мінез-құлықтың арақатынасы.

Саяси зерттеулердің сараптамалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Саяси процестер мен жағдайлардың қолдану модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: заманауи әлемдегі саяси процестерді модельдеу және болжамдауда қолданылатын аналитика әдістерін зерттеу. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - саяси процестерді моделдеу әдістемесін қолдану; -олардың ғылыми және практикалық қызметінде аналитикалық және болжау әдістерін қолдануға; - ғылымның әдіснамалық құралдарын түсіну; әртүрлі ғылыми мектептер өкілдерінің ұсынған теориялық тұжырымдарын өзара байланыстыру және бағалау; - ақпаратты әртүрлілікте қабылдау қабілеті; төзімділік пен тұлғааралық үнқатысу принциптерін, сендіруге, талқыға салуды, тұжырымдарды жасауды білу; - жаңа ақпаратты контекстендіру және оны түсіндіру мүмкіндігі; - әлеуметтанулық зерттеулердің нәтижелерін елдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық процестердің көрінісін, түрлі көздерден ақпаратты табуға, салыстыруға және талдауға қабілеттілігін көре білу;- практикалық қызметте кейстерді және / немесе олардың нәтижелерін пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: "Модель" ұғымы және қазіргі саяси ғылымдағы үлгілеу. "Модель", "моделдеу" ұғымдарын ажырату. Негізгі классикалық модельдер: теориялық және эмпирикалық. Моделдеу туралы технократиялық көріністі сынау. "Тәртіптік матрица" ұғымы. Тәртіптік матрицаны құрайтын компоненттердің түрлері. В. Парето саяси жүйесінің тепе-теңдік моделі. Саяси ғылымдағы "әлеуметтік іс-әрекет" моделі: М. Вебердің "түсінетін әлеуметтану". Саяси жүйе динамикасының концептуалды модельдері. Саяси үдерістерді моделдеу және жүйелік әдіснама. Саяси қатынастар саласындағы модельдеудің және стратегиялық жоспарлаудың негізгі әдістері. Иерархиялық талдау әдісі және оны саяси процестерді моделдеуде қолдану.

Саяси технологиялар және жаһандану аясындағы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – жаһандану аясындағы саяси технологиялар мен ұлттық қауіпсіздікті зерттеу. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұлттық қауіпсіздіктің қатерлері ретінде халықаралық, аймақтық және жергілікті қақтығыстар туралы көқарастар қалыптастыру; - қазіргі Қазақстандағы ұлттық қауіпсіздікті қалыптастыру жүйесінің негізгі субъектілері мен объектілерін жіктеу; - жаһадану аясында елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты қоғамдық өмірдің әр түрлі саласында жағадйдардың даму тенденциясын талдау; - ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында саяси технологияларды модельдеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторантар төмендегі мәселелерді қарастырады: Жаһандану және ұлттық қауіпсіздік мәселелерін зерттеудің әдіснамалық аспектілері. Ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне көзқарастың эволюциясы. Ұлттық қауіпсіздіктің шетелдік доктриналары. Мемлекеттердің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің геосаяси жағдайлары. Халықаралық қауіпсіздікке "жаңа" қауіптер. Халықаралық терроризм жаһандық және өңірлік қауіпсіздікке қатер ретінде. Ұлттық қауіпсіздік субъектілері мен объектілерінің типологиясы. Жаһандану контекстінде түрлі саяси технологияларды қолдану және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері.

Түркітілдес мемлекеттеріндегі саяси үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістердің эволюциясының негізгі этаптары мен спецификалық ерекшеліктерін зерттеуге арналған, сонымен қатар, зерттелуші елдердің негізгі қоғамдық институттарының тарихи қалыптасуы мен заманауи функционалдануының ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған; мемлекет саясатындағы ішкі даму мен сыртқы ықпалды факторларының арақатынасын зерттейді. Пәнді оқу барысында докторант келесідей құзіреттіліктерді меңгеруі керек: - түркітілдес мемлекеттердегі саяси үрдістер

ХХІ ғасырдағы жаңа әлемдік тәртіп үлгілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ядролық державалар саясаты және халықаралық қауіпсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген