Докторантура
Экономика

Экономика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA 2020 жылға дейін

Бағдарлама: «6D050600 - Экономика»

Оқыту деңгейі: докторантура

Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша).

Оқу түрі: күндізгі

Оқу мерзімі: 3 жыл

Кәсіби қызмет түрлері: Экономика PhD докторы кәсіби іс-әрекетін мемлекеттік ұйымдарда, шетел капиталы қатысқан компанияларда, сондай-ақ білім беру мекемелері мен ғылыми орталықтарда жүргізе алады. Кәсіби іс-әрекеттің негізгі түрлері болып табылатындар:
• Кәсіби экономикалық қызметтің әртүрлі салаларында негізгі міндеттерді шешу үшін қажетті категориялар мен әдістердің жүйесін меңгеру;
• Материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың ең төменгі шығындары кезінде ең үлкен нәтижелерге жетуге бағытталған ұйымның экономикалық қызметін ұйымдастыру және жетілдіру;
• Инновациялық әдістер мен құралдарды қолдана отырып оқушылардың оқу үдерісін ұйымдастыру.
Бұл бағдарламаны меңгерген PhD докторларында төмендегідей білімдері, амалдары және дағдылары болады:
Білуі тиіс:
- алынған жүйелі білімдерін жобалар жасауға және оның инновациялық құрамдастарын күшейтуге пайдалануды;
- жалпы методологиялық қағидалар мен экономикалық үдерістерді ғылыми зерттеу әдістерін;
Жасай алуы тиіс:
– жүйелі жолмен алынған және макроэкономиканың қазіргі жағдайын, оның нақты бағыттарын көрсететін ғылыми білімнің маңызды көлемділігінің бар екендігін көрсету;
– макроэкономиканың өзекті бағыттары бойынша жаңа білімдерді немесе практикалық қосымшаларды жасау үшін тұжырымдамалар беру, жобаларды жасау және жүргізе алу қабілеттерін көрсету және жобаларды сыртқы әлемнің сұраныстарына бейімдей алу;
– ғылыми зерттеулер мен ізденістерде қолданылатын әдістерді (математикалық, эконометрикалық және т.б.) бөлшектеп түсінуді көрсете алу;
– қолданбалы экономиканың арнайы салаларында, әсіресе толық мәліметтер жоқ кезінде, күрделі мәселелер бойынша білікті де білгір қорытындылар жасай алу, мамандар үшін де, маман еместер үшін де өз идеялары мен қорытындыларын түсінікті, жемісті түрде жеткізе алу;
– жаңа көзқарастар жасауға және экономиканың даму әдістеріне айтарлықтай үлес қоса отырып, жоғары деңгейде ары қарайғы теориялық және/немесе қолданбалы ғылыми зерттеулер мен туындыларды жүзеге асыра алу.
Меңгеруі тиіс:
- заманауи экономикалық саясатты талдау кезінде әртүрлі қиындық деңгейіндегі стандартты емес міндеттерді шешу үшін экономикалық ғылымның тұжырымдамалық және методологиялық аппаратын пайдалана алу қабілеттілігін;
- ғылыми зерттеудің инструменталдық әдістерін адекватты таңдау қабілеттілігін.
Құзыреттілікті болу:
- экономиканың заманауи мәселелері мен ғылыми зерттеулерде.
Ие болуы:
– әртүрлі деңгейдегі экономикалық міндеттерді шешу үшін тұлғааралық өзара әрекеттесу стратегиясын таңдаудағы қабілеттілікке ие болу;
– терең жүйелі білімінің болуы және ғылыми зерттеулер саласын және кәсіби практика аясын, ғылыми пәндердің қазіргі жағдайын көрсететін мәселелерді, көзқарастарды және тенденцияларды сыни бағалай алу;
- әлеуметтік жауапкершілік қағидасын басшылыққа ала отырып, кәсіби қызметті құру қабілетіне ие болуы;
- әлеуметтік-экономикалық мәселелерді саяси, институционалдық, психологиялық факторлардың кең шеңберінің аясымен байланыстыра отырып талдай алу қабілетінің болуы.

Бейіндік пәндер: Экономикалық ғылымдар теориясы; Макроэкономика (advanced); Динамикалық тепе-теңдік модельдері; Статистикалық және эконометрикалық талдау; Қолданбалы статистикалық талдау; Экономикалық даму теориясы (advanced); Экономикалық өсу модельдері; Халықаралық экономика (advanced); Жаһандану жағдайында тәуекелдерді басқару.

Білімнің артықшылығы: Философия докторын (PhD) дайындаудың білім беру бағдарламасының ғылыми-педагогикалық бағыты бар және іргелі білім берушілік, методологиялық және зерттеушілік даярлықты, сондай-ақ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу аясы үшін сәйкесінше ғылымдар бағытында пәндерді тереңдетіп оқып-үйренуді білдіреді.

Халықаралық байланыстар: Рим университеті “la sapienza” (Италия). Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; Падуя университеті (Италия) Padua University. Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт; ХДРУ (РУДН) Кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт. (желілік университет), Новосибирск мемлекеттік университеті. Кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт. (желілік университет), Экология және Варшаваның басқару университеті (Польша) Ғылыми іс-әрекеттер және кадрларды даярлау аясындағы ынтымақтастық туралы келісім-шарт

Практикадан өту және жұмысқа тұру мүмкіндігі болатын орындар:
• ғылыми-зерттеу институттары, жоғары оқу орындары, мемлекеттік және жергілікті басқару органдары;
• коммерциялық және бизнес-құрылымдар;
• сыртқы экономикалық қызметтер бөлімшелері;
• сараптамалық және кеңес берушілік компаниялар;
• мемлекеттік және мемлекеттік емес мекемелердің департаменттері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Экономика
Мамандық шифры
6D050600
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
172
ОРЫС
172

пәндер

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: теориялық талдауды жүзеге асыру және жүргізілетін зерттеулердің принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, нысанын, ғылыми жаңалығын және негізделген ғылыми қорытындыларын қалыптастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық үдерістерді зерттеудегі қазіргі тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сын тұрғысынан талдау;; - экономикалық зерттеулер дамуының әдіснамалық мәселелерін сипаттау; - сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін дерекқорды пайдалану; - ғылыми мақалаларды, диссертацияны жазу әдістемесі мен әдістерін қолдануға; - таза дыбысты ғылыми нәтижелерін тұжырымдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: экономикалық үдерістерді зерттеудің қазіргі тұжырымдамалары, теориялары мен тәсілдері; зерттеулерді дамытудың әдіснамалық мәселелері; сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін деректер базасы.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адами капиталдың дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – адам капиталының жаңа деңгейінің қалыптасуы мен дамуына байланысты теориялық әдістерді оқу. Пәнді оқу нәтижесіндегі дағдылар: - адам капиталының қалыптастырудың негізгі әдістемелері мен теорияларын қалыптастыру; - адам капиталы дамуының сапасы мен деңгейін бағалау және талдау; - Қазақстан Республикасындағы адам капиталы дамуының және қалыптасуының ерекшеліктерін анықтау және талдау; - Қазақстан Республикасындағы адам капиталы дамуының келешегін және басымдықтарын анықтау. Ұсынылып отырған курс адами капиталдың қалыптасуындағы теориялық негіздерді оқытуды; адами капиталдың қалыптасуы және дамуының заманауи тұжырымдамаларын зерттеуді; адами капиталдың дамуының және оның қайта өндірісінің гендерлік аспектілерін зерттеуді көздейді.

Аумақтық дамудың модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты –Қазақстан аймақтарының жаңғыру әлеуетінің ерекшеліктері, аумақтың экономикалық және әлеуметтік даму көрсеткіштері мен серпіні туралы білім қалыптастыру. Индустриалдық даму қарқынында аумақтық жүйелер рөлін түсіну; дамыған елдердің аймақтық саясатындағы парадигмалар ерекшеліктерін, ұлттық экономиканы жаңғырту мүддесіндеполяризацияланған және кластерлік дамыту тұжырымдамаларын; аймақтық шаруашылықты жаңғырту жағдайлары мен факторларын, Қазақстан аймақтарын кластерлік дамыту алғышарттарын білу; әртүрлі аймақ типтеріне арналған аумақтық-өндірістік жүйелерді жаңғыртудың стратегиялық бағыттарын әзірлеу.

Ғаламдандыру жағдайында тәуекелдіктерді баскару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Докторанттың экономикалық жағдайды дамытуға арналған жаһандық сараптау және біліктілікті арттыру стратегиясын және тактиканы басқарудың тәуекелдерін қалыптастыруға арналған. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - казахстандық кәсіпорындардағы тәуекел-менеджменті жүйесін қалыптастыру ерекшеліктерін білу; - кәсіпкерліктің құрылымдық бөлімшелерінің басқаруындағы тәуекелдіктерді бағалаудың шешімдерін қалыптастыру; - шаруашылық жүргізуші субъектілерді басқарудың қазіргі заманғы әдістері; - ықтимал инвестицияларды, валютаны және тәуекелдің басқа түрлерін ескере отырып, жаһандану жағдайында еліміздің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін Қазақстан Республикасының негізгі салалары мен бизнес-құрылымдарында бизнес-үдерістерді және бизнес-жоспарлауды дамытудың әдіснамасын негіздеу; - шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәуекелдерін басқарудың отандық және шетелдік тәжірибелерін өз зерттеулерін жүргізу үшін пайдалану үшін талдайды. Докторанттардың дағдарысты талдауына және жаңа терминдер мен тәуекелдерді басқарудағы тәуекелдерді басқарудағы қазіргі заманғы тәуекел-менеджментке қатысты түсініктемелерге бейімделуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Экономикалық категориядағы және оның жетістіктеріне байланысты тәуекел. Экономикалық тәуекелдерді классификациялаудың негізгі қағидалары. Факторлар, экономикалық дағдарыстың дамуына арналған влияние. Бизнестегі риск-менеджмент жүйесін қалыптастыру және жетілдіру. Кәсіпкерлік субъектілерінің кәсіпкерлік субъектілерінің классификациясы. Отандық және келешектегі субъектілердің жеке меншік иелерін басқару.

Ғылымды қажет ететін экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты болып ғылыми сыйымды экономиканың қызмет ету мәселелерін зерттеу, оның ерекшеліктерін, теориясын және ғылыми сыйымды салаларды қалыптастыру тәжірибесін зерттеу. Оқыту нәтижесінде келесі қабілеттер игеріледі: - ғылыми сыйымды экономика қалыптастырудың негізгі қағидалары мен жағдайларын қалыптастыру; - өндірістер мен салаларды ғылыми сыйымдылық деңгейі бойынша әлемдік тәжірибеде қолданылатын жіктеу әдістерін талдау және баға беру; - халықаралық ұйымдармен және рейтингтік агенттіктермен ұлттық эекономиканың ғылыми сыйымдылық әлеуетін және оның жеке салаларын бағалау барысында қолданылатын ғылыми сыйымдылық көрсеткіштерін қолдану; - кәсіпорынның ғылыми сыйымдылық деңгейін бағалау зерттеуін жүргізу; - ғылыми сыйымды экономика аясындағы ісшараларды бағалау дағдысын меңгеру. Пәнді оқыту барысында келесідей тақырыптар қарастырылады: ғылыми сыйымды экономиканың қалыптасуының әлемдік тәжірибесі және шетелдік моделдері; әлем елдеріндегі ғылыми сыйымды бизнестің даму ерекшеліктері; ғылымисыйымды экономиканың есептеу көрсеткішетірі мен әдістері; ғылыми сыйымды салалардың қалаптасу ерекшеліктері; ғылыми сыйымды экономика инфрақұрылымының мазмұны және элементтері; ғылыми сыйымды кәсіпорын персоналының инновациялық әлеуетін дамыту критерийлері; ғылыми сыйымды экономиканың дамуын мемлекеттік басқару механизмдері.

Динамикалық тепе-теңдік моделдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Экономиканың маңызды салаларында дағдарыстық құбылыстар мен дағдарыс құбылыстарының теңгерімсіздігін болдырмау, салалардың, кәсіпорындардың, қаржы секторының тұрақты экономикалық даму механизмдерін негіздеу үшін экономикалық процестерді математикалық модельдеудің тұтас жүйесін ұсыну мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегі білімдерді меңгереді: - макроэкономикалық ғылымда белгілі динамикалық тепе-теңдік математикалық модельдерін сипаттау; - экономикалық өсу модельдерін пайдалану арқылы ұзақ мерзімді динамикалық тепе-теңдік себептерін түсіндіру; - өсу модельдерін жіктеу және қолдану; - тұтастай алғанда ұлттық экономиканың және оның маңызды салаларының динамикалық тепе-теңдігін сақтау үшін мемлекеттік саясаттың рөлі мен маңыздылығын негіздеу; - талдау, бағалау арқылы экономикалық процестерді математикалық модельдеу саласындағы жаңа идеялар синтезін ұсынады. «Динамикалық тепе-теңдік модельдері» пәні докторанттарға тәуелсіз сыни талдау және экономикалық процестерді математикалық модельдеу саласында жаңа идеяларды түсіну қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ашық экономиканы талдаудың теориялық негіздері, төлем балансы және оның тепе-теңдігі. Экономикалық өсу және экономикадағы динамикалық тепе-теңдік. Макроэкономикалық дамудың тұрақсыздығы және теңгерімі. Тұрақты динамикалық тепе-теңдікті зерттеудің әдіснамалық негіздері. «Алтын ереже» жинақтау. Динамикалық талдау тізбегі. Социометриялық және мультифакторлық талдау негізінде тұрақсыз бизнес құрылымдарында интерфейстік топтарды қалыптастыру әдісі. Кейнстік динамикалық тепе-теңдік модельдері. Домардың динамикалық тепе-теңдік моделі.

Жаңғырту теориялары және постиндустриялдық даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты адамзат жаңғырту процесі даму туралы жүйелі білімді алу болып табылады. Оқу нәтижесіндегі дағдылар: - әлемдің жаңғырту үрдісінің толық бейнесін қалыптастыру; - елдердегі қабылданған жаңғырту жобаларының жалғасымдылығын болжау және талдау; - аймақтардың және нақты елдердің жаңғыртылуын бағалау және талдау; - жаңғырту стратегиясының және бағдарламасының мақсатты индикаторлары мен болжамдық сценарилерін жасау. Пәннің аясында келесідей сұрақтар қарастырылады: жаңғырту теорияларының қайнар көздері; жаңғырту парадигмасы және оның дамуының негізгі кезеңдері; жаңғырту теориясының критикасы; жаңғыртудың классикалық және жаңа теориялары; модерн және постмедерн; органикалық және органикалық емес жаңғырту түсінігі және мазмұны; пионерлік және қуып жетуші жаңғырту; жаңғырту және тәуелді даму теориялары; бірінші, екніші және интеграциялық жаңғырту; индустриалды жаңғырту; жаңғырту түрлері және жолдары; постиндустриалды даму парадигмасы; жаңа экономика; білім экономикасы және креативті экономика; ақпараттық қоғам; сандық экономика; жаңғырту және бағалау әдістері.

Жасыл экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялар,технологиялар және экономикалық өсу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты - Экономикалық өсуді талдау саласында тереңдетілген дайындық болып табылады. Оқу нәтижесіндегі дағдылар: - инновациялық дамудың қазіргі концепцияларын және өсу моделін бағалау және қолдану; - технологиялық дамудың жаһандану факторларын негіздеу; - экономикалық өсудің негізгі модельдерін жіктеу; - сандық экономиканың сын-қатерлеріне баға беру; - елдер мен аймақтардың экономикалық өсуі мен әлеуметтік прогресінің сапасын салыстыру. Бұл пән келесідей сұрақтарды қамтиды: инновациялар мен технологиялардың экономикалық динамика және экономикалық өсудегі рөлі, инновациялық даму мен өсу моделдерінің заманауи концепциялары; технологиялық дамудың жаһандануының проблемалары, жағдайлары және факторлары; технологиялық теңсіздік және технологиялық дамуды синхрондау; циклдік динамика, техникалық-экономикалық парадигма, технологиялық төңкерістің мазмұны; техникалық-экономикалық дамудың базалық тұжырымдамалары; технологиялық укладтар теориясы; болашақ экономикасы: білім экономикасының келбеті және проблемалары; постиндустриалдық қоғам; сандық экономиканың мәселелері; экономикалық өсудың заманауи факторалары; экономикалық өсу сапасы, теңсіздік және экономикалық өсу, экономикалық қызметтің және әлеуметтік прогрестің негізгі көрсеткіштері.

Қазақстан өңірлерінің тұрақты дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – өңірлік тұрақты даму проблемаларын зерттеу теориясы мен әдіснамалармен тыңдаушыларды таныстыру; қазіргі заманғы тұжырымдамаларға үлгілеріне социо-эколого-экономикалық өңірлік жүйелерге қалыптастыру және олардың жұмыс істеуі және дамуы туралы ұсыныс беру; отандық және шетелдік өңірлік саясат құру қағидаттары мен тұрақты дамуды іске асыру механизмдер туралы білімді алуға мүмкіндік беру. Мынадай құзырлармен докторант зерделеу нәтижесінде тәртіпті ие болу тиіс: - жергілікті, өңірлік, ұлттық және ғаламдық деңгейлерде орнықты даму проблемаларын шешу маңыздылығы туралы ұсыныс болуы; Жүйелік әдістемелік ие болу деген зерттеулерге әлеуметтік-экономикалық процестердің өңірлік экономикадағы; Экономикалық заңдар, олардың ұлттық және өңірлік экономикадағы орнықты даму заңдылықтары туралы ұсыныс болуы байқалатын, процестер мен нысандары жаһандану және ықпалдастыру; Мемлекеттің аймақтық саясатын қалыптастыру саласында статистикалық ақпарат көздерін іздеу және аймақтық даму және тиімді орнықты әдеби тиімді жүзеге асыруға; алған білімдерін жинақтауға және талдауға; ұғыну болып жатқан процестер мен құбылыстар мен процестерді, оларды әлемдік экономикалық жүйеге еліміздің өңірлерінде қарқыны мен өзара байланыстар салыстыру принциптерін басшылыққа ала отырып, ғылыми объективтілік; орнықты және өңірлік даму тұжырымдамаларға теорияларға туралы ұсыныс болуы және оларды салыстыру дұрыс болар еді; кластерлік даму контексінде өңірлік жүйелерін және оның өңірлік саясат қалыптастыру және іске асыру туралы ұсыныс болуы шетел тәжірибесі, жаңғырту Қазақстан жағдайларына бейімделу; әдістермен білу деңгейін бағалау, шарттар мен орнықты экономикалық әлеуетін талдау үшін аймақтық даму және оларды қолдануға ие болу.

Қолданбалы статистикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қолданбалы зерттеулерде оларды қолдану үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы статистикалық әдістерді тереңдете зерделеу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - статистикалық деректерді жүйелеу және ұсыну; - ұлттық экономиканың, қаржы ұйымдарының кәсiпорындарының, өнеркәсiбi мен кешендерiнiң қазiргi күйiнiң және даму перспективаларының (стратегияларының, жоспарларының) тиiмдiлiгiн талдау; - қазіргі заманғы әдістерді қалпына келтіру әдістемесі; - статистикалық өңдеудің модельдері мен әдістерінің рөлі мен маңызы, олар статистикалық эксперименттердің нақты статистикалық жағдайында ақпаратты өңдеу үшін тиімді пайдалану; - экономикалық зерттеулердегі өздерінің статистикалық болжамдарын талдау. «Қолданбалы статистикалық талдау» пәні докторанттарға априориялық статистикалық белгісіздіктің заманауи шарттарында қолданбалы статистика саласындағы жаңа идеялар мен гипотезаларды тәуелсіз сыни талдау және түсіну қабілетін дамытуға бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Статистикалық параметрді бағалау. Үлгі және оның негізгі сипаттамалары. Нүктелік бағалау және олардың қасиеттері. Параметрлердің нүктелік бағалауларын құрастыру әдістері. Ұпайларды бағалау тиімділігі. Екі үлгілік модельдің біртектілігі статистикалық гипотезасын тестілеу. Дисперсияны біркелкі емес талдау. Кездейсоқ айнымалы тәуелсіздік гипотезасын тексеру. Сызықтық регрессиялық модель. Сызықтық емес регрессиялық модельдер. Уақытша қатарлар.

Макроэкономика (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Статистикалық және эконометрикалық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ұлттық экономиканың еңбектік ресурстары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық экономика (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс мақсаты-докторанттарды халықаралық экономикасының материялын ең жоғарғы зерттеу деңгейіне кіріспе. Басты көңіл жалпы тепе теңдік моделін есептеу техникасына бөлінеді, сондықтан математикалық әдістерді терең білу міндетті. Курс міндеттері-халықаралық экномиканы толық жүйе ретінде көрсету, негізгі жүйелі элементтерді, олардың деңгейі мен даму динамикасын талдау, негізгі мәселелерді анықтау, халықаралық шаруашылықтың құрылымды ерекшеліктерін оқып үйрену және оның құрамының өзгеруін талдау, халықаралық экономикада елдер мен аудандардың орнын анықтау, жалпы тепе теңдік моделін тұрғызуды үйрену. Берілген пәнді оқыту тәсілдері: талдау және синтез, салыстыру, абстрактылау, нақтылау, жалпылау, модельдеу. Пәнді оқытудың қорытындысында мына компетенциялар болуы керек: • Жалпы тепе теңдік моделін тұрғызу әдістерін дамыту; • Ғылыми талдау тәсілдерін білу, • Мәселені анықтау; • Аналитикалық аппаратты сауатты қолдана білу; • Зерттеу жұмыстарын жүргізуді ұйымдастыру және жоспарлау әдістерін тиімді қолдану; • Қажетті тәжірибелі ұсыныстар алу мақсатында алған нәтижені дұрыс интерпретациялау;

Экономикалық даму теориясы (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Дамудың түрлі деңгейлерінде және тұтастай алғанда әлемдегі экономикалық, экологиялық, демографиялық және саяси үдерістерді талдау мен түсінудегі жүйелі тәсіл негізінде экономикалық өсу мен дамудың заманауи әлемдік үрдістері саласындағы ғылыми-зерттеу қабілеттерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторанттар төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық дамудың негізгі факторларын өлшеудің әр түрлі өлшемдеріне негізделген: экономикалық, экологиялық, демографиялық, саяси, әлеуметтік факторларды білу; - зерттеушілердің жақында ғана пайда болған факторлардың: мәдениет, табыстарды бөлу мен байлықтың теңсіздігі, қарулы қақтығыстар, этникалық біркелкілік, мемлекеттің сапасы әсерін түсіндіру; - экономикалық саясатты талдау әдістерін білу; - әртүрлі саяси және экономикалық жүйелермен елдердің тұрақты даму теориясының әдістемелік және теориялық негіздерін білуін көрсету; - экономикалық дамудың теориясы, бағалауы, аймақ теориясының жаңа синтезін құрастыру. «Экономикалық дамудың теориясы» докторанттардың дағдарыстық талдауларына және түсіндірілуінде жаңа экономикалық факторларды бағалауға, жаңа экономикалық өркендеуге және мемлекеттік экономикалық саясатқа талдау жасайтын жаңа факторларға бейімделуге бағытталған. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Елдің дамуын сипаттайтын негізгі көрсеткіштер, олардың жіктелуі. Жаһандану жағдайындағы дамушы елдердің құрылымдық айырмашылықтары мен жалпы сипаттамасы. Демографиялық көрсеткіштер, халықтың өсуі, кедейлік. Жұмыссыздық: проблемалар, таразылар мен шешу жолдары. Қоғамның экономикалық даму кезеңдерін ажырата білу критерийлері. Қазіргі заманғы даму теориясының мәні мен негізгі ережелері. Урбанизация және аграрлық секторды трансформациялау мәселесі. Қоршаған орта және даму. Халықтың халықаралық көші-қоны: XXI ғасырдың ерекшеліктері, себептері мен салдары. Халықаралық сауда жүйесіндегі дамушы елдер. Қазақстан экономикасының ашық үлгісі. Халықаралық қаржы және дамушы елдер. Экономиканы дамытудың мүмкіндіктері мен перспективалары.

Экономикалық өсу моделі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Экономикалық өсім факторларын негіздеу және оны қамтамасыз етудегі мемлекеттің рөлі үшін экономикалық өсудің озық үлгілеріне негізделген жалпы, аумақтық-әкімшілік бірліктер мен елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының әртүрлі бағыттарындағы экономикалық өсуді талдау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық өсу негізгі әдістері (Р.Солоу): сынып қоғамы, кезеңдері, жоғары тұтынудың қоғамы, сонымен қатар экономикалық типтер мен модельдерді білу; - мемлекеттің экономикалық жағдайын және оның рөлін болжау; - экономикалық өсудің негізгі модельдері: кейнсиандық экономикалық өсу моделдері, неоклассикалық моделдер, тарихи-әлеуметтік моделдер; - өндірістегі (өндірістік әлеует) экономика мен оларды пайдаланудың толық көлемін және олардың экономикалық өсуіне қол жеткізуді толық көлемде арттыруды және олардың рөлін арттыру; - Қазақстан экономикасының (өнеркәсіп, агробизнес, қаржы секторы және т.б.) ерекшеліктері мен проблемаларын талдау және Қазақстандағы экономикалық өсу перспективаларын негіздеу, олардың экспорттық әлеуетін арттыру, жаһандық нарық жағдайын болжамдау. «Экономикалық өсу моделі» пәні докторанттарға ұлттық экономиканың ағымдағы жағдайын тәуелсіз сыни талдау үшін, экономикалық өсімге әсер ететін мәселелер мен факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Экономикалық өсудің мәні, құрылымы және дамуы. Экономикалық өсудің түрлері мен модельдері. Экономикалық роста қамтамасыз етудегі мемлекет. Экономикалық өсу жағдайында Қазақстан экономикасының ерекшеліктері мен проблемалары. Қазіргі Қазақстан экономикасындағы экономикалық өсу факторлары. Қазақстандағы экономикалық өсу перспективалары.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген