Докторантура
География

География

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - География мамандығы бойынша PhD докторы
 • Бейіндік бағыт - География мамандығы бойынша PhD докторы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN.
Бағдарлама: «6D060900 – География».
Оқу деңгейі: Докторантура.
Емтихандар: Шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша).
Оқыту түрі: Күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
Докторант дайындау бағыты бойынша «География» кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайындайды:
• ғылым және білім беру саласындағы жұмыстар;
• коммерциялық құрылымдарда, экологиялық, гидрологиялық, метеорологиялық, әлеуметтік-экономикалық зерттеу жұмыстарын жүргізумен, қызмет көрсету саласында, қашықтықтан зондылау, картография, геоақпараттық жүйелерде.
Бейінді пәндер:
• географияның қазіргі мәселелері;
• қазіргі әлемнің интеграциялануы мен жаһандануы;
• геосаясат, геожанжалтану және геоэкономика;
• ҚР геодемографиясы мен геоурбандалуы;
• табиғатты пайдаланудың экономикалық міндеттері мен математикалық үлгілеу;
• аумақтың табиғи-ресурстық әлеуеті: бағалау мен болжау;
• Ландшафттық-экологиялық жобалау;
• ГАЖ-ды ашық бағдарламалық қамтамасыз ету.
Білім беру артықшылықтары:
• Дәстүрлер сабақтастығы бар байырғы ғылыми мектеп пен географияның дамуы мен қалыптасуына баға жетпес үлес қосқан ҚР жетекші профессорлары;
• Бірегей авторлық курстар, білім берудегі жаңа әдістемелер мен техникалық құралдар;
• география, геоинформатика және т. б. салаларда қазіргі заман талабына сай жоғары білікті мамандарды дайындау орталығы;
• жаңа технологиялар мен бағдарламаларды қолдана отырып оқыту: GPS қабылдағыштары, ArcGIS 10.1 лицензиялық бағдарламасы, MapInfo, ENVY, Erdas Imagine және т. б.
Халықаралық байланыстары: магистранттар серіктес жоғары оқу орындарында (семестрлік оқу және жазғы мектептер) оқуға мүмкіндіктері бар:
Зальцбург университетінің геоинформатика департаменті (Аустрия), Лейбниц елтану институты (Германия), Лейпциг университетінің география институты (Германия), Глазго университеті (Ұлыбритания), Ноттингем университеті (Ұлыбритания), Батыс - Венгрия университеті (Венгрия), Амстердам еркін университеті (Нидерланды), ҚХР ҒА География ғылымдары мен табиғат ресурстарын зерттеу институты (ҚХР), М.В. Ломоносов атындағы ММУ, РХДУ, РҒА география институты (Ресей) және т.б.
Іс - тәжірибеден өту орны және жұмысқа қабылдану мүмкіндігі:
ҚР БҒМ «География институты» ЖШС, РМҚК «Экономика институты», ҚР БҒМ Ғылыми комитеті, ЖШС «Казгипроград 1» жобалау институты, О.Ө. Оспанов атындағы Қазақ топырақтану және агрохимия ғылыми-зерттеу институты, Іле-Алатау мемлекеттік ұлттық паркі, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ЖОО-лары мен колледждері.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
География
Мамандық шифры
6D060900
Факультеті
География және табиғатты пайдалану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
189
ОРЫС
189

пәндер

Географияның қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Агроландшафттарды геоақпараттық үлгілеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Адам дамуы: талдау және болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аумақты кеңістіктік ұйымдастыру теориясы мен практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарды Қазақстан Республикасының аумағын кеңістіктік ұйымдастырудың негізгі тұжырымдамалары, негізгі факторлары және мәселелерімен таныстыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - аумақты кеңістіктік ұйымдастыру үдерістерінде жетекші байланыс ретінде өндірістің орналасуымен және халықты қоныс аударумен кеңістіктік қатынастарды түсіндіру; - жаһандану жағдайындағы кеңістіктегі және ғылыми бағыттағының деңгей мен ауқымын анықтау; - өндірістің бөліну динамикасының аумақтық және кеңістіктік-уақыттық ерекшеліктерін зерттеу және халықты қоныстандыру; - экономикалық дамудың кеңістіктік көрсеткіштерін бағалау; - ұлттық экономиканың аумақтық құрылымын талдау; - дамудың кеңістіктік дамуының шарттары мен ресурстарын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: әлеуметтік-экономикалық процестерді кеңістіктік ұйымдастыру және пайда болған геосаяси және геоэкономикалық қатынастар жүйесіндегі аумақтың орны мен рөлін анықтау тұрғысындаи аумақтық кеңістіктік және кеңістіктік дамудың эволюциясы:

Веб-ГАЖ: қағидалар және қолданылуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - ғылыми географиялық зерттеулерді орындау үшін интернетте кеңістіктік деректерді жариялаудың заманауи технологияларын біліктілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - компьютерлік желілердің негізгі түсініктерін және олардың жұмыс істеу механизмдерін сипаттау; - веб-қосымшаларды құрастыру үшін заманауи технологияларды қолдану; - HTML түзету тілі, CSS стилінің тілі және JavaScript сценарий тілі сияқты қазіргі заманғы технологиялар мен веб-қосымшаларды әзірлеу принциптерін қолдану, - веб-қосымшаларды жасаудың негізгі платформаларын анықтау; - GIS серверлерінің жұмыс принциптерін түсіндіру, ArcGIS серверінің GIS архитектурасы; - сервер үшін ArcGIS қолдайтын қызметтердің барлық түрлерін сипаттау Пәндерді оқыған кезде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: ГАЖ кеңістіктік деректерді визуализация ерекшеліктері; ГАЖ-дегі кеңістіктік деректерді талдау ерекшеліктері; веб-ГАЖ бағдарламалық жасақтамасы үшін даму ортасы; жалпыға қолжетімді веб-ГАЖ; жылжымалы объектілердің мониторингі.

ГАЖ ашық бағдарламалар қамтамасыздандыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: географиялық деректерді ресімдеу және өңдеу әдістерін, картография принциптерін, геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) ғылыми географиялық зерттеулерді орындау перспективалары туралы білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - географиялық деректерді ресімдеу мен өңдеудің негізгі әдістерін қолдану, - ғылыми географиялық зерттеулерде картографияның негізгі қағидаларын қолдану, - геоақпараттық жүйелерді (ГАЖ) ғылыми географиялық зерттеулерде перспективалық пайдалануды түсіндіру, - Quantum GIS, GRASS, Google MAP бағдарламасының негіздерін қолдану; - GIS бағдарламаларын пайдалану: QGIS, PostGIS, PostgreSQL және т.б. - заманауи ГАЖ бағдарламаларын пайдалана отырып объектілерді картографиялау. Пәндерді оқыған кезде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: географиялық ақпаратты өңдеудің заманауи әдістерін еркін ГАЖ қосымшаларын қолдану, осы саладағы негізгі ашық бағдарламаларды қолдану; fшық бастапқы ГАЖ-ны бағдарлама, ГАЖ-деректер базаларын құрудың теориясы мен әдістері, карталарды жасау, цифрлық карталарды және басқа да цифрлық кеңістік-уақыттық картографиялық модельдерді практикалық қолдану; цифрлық карталарды құру, цифрлық карталарды, атластарды, цифрлық үлкейту үлгілерін және сандық жер бедерінің модельдерін жасау әдістері, технологиялары, процестері; географиялық ақпаратты өңдеудің тегін ГАЖ қосымшаларды пайдаланатын қазіргі заманғы әдістері; негізгі ашық бастапқы бағдарламалар.

Геоақпараттық порталды өңдеу және құру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Ғылыми жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ойлау мәдениетін, ақпаратты қабылдау, жинақтау және талдау, мақсаттарды қою және ғылыми жобаны жүзеге асыру үшін оған жету жолдарын таңдау қабілеттіліктерін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ақпаратты қабылдау, жинақтау және талдау, мақсаттар қою және оған жету жолдарын таңдау қабілеті; - ұйымдық және басқару шешімдерін және олар үшін жауапты болу; - заманауи бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалана отырып, жобаны басқару әдістерін пайдалану; - ұйымдық жүйелердің математикалық моделін таңдау; - қабылданған ұйымдық және басқарушылық шешімдердің жағдайлары мен салдарларын бағалау; - ұйымдық жүйелердің жеткіліктілігін талдау, моделдерді арнайы басқару тапсырмаларына бейімдеуді жүзеге асыру. Пән теориялық білімдер мен ұйымда жобаның рөлін түсіну, жобаларды басқарудың заманауи тұжырымдамасының негізгі қағидалары, экономикалық және математикалық әдістерді қолдана отырып, жобаларды басқару әдістерін талқылауға байланысты көптеген теориялық білімдердің қалыптасуын зерттейді. Докторанттар пәнін оқу барысында келесі аспектілерді қарастырады: - жобаны іске асыруды жоспарлаудың экономикалық жүйесінде нарықтық тәсіл; - тиімді басқару шешімдерін қалыптастыру кезінде шешімдерді талдау және синтездеу әдістемесі; - жобалық тәуекелдерді басқарудың әдіснамалық негіздері; - технологиялық жобалаудың тиімді шешімдерін жобаларды басқару.

Егіншілік жүйесін ландшафттарға бейімдеу арқылы экологияландыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Жер мониторингі үшін ГАЖ технологияларын қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстан Республикасы аймақтар дамуының әлеуметтік-демографиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақстанның демографиялық саясатын жетілдіру жөніндегі шараларды әзірлеуде әлеуметтік-демографиялық мәселелер туралы білімді қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - әлеуметтік дамудың негізгі көрсеткіштерін зерделеу - әлемдегі АӘДИ бойынша Қазақстанның орнын анықтауда адами әлеуетті дамытуды есептеу әдістерін қолдану - Қазақстан аймақтарының әлеуметтік дамуын бағалау үшін АӘДИ-ні қолдану - қалалар мен ауылдық жерлердегі әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту деңгейін бағалау - әлеуметтік инфрақұрылым үшін ықтимал шешімдерді ұсыну - ірі, орта және шағын қалалардың, қалалық типтегі елді мекендердің ерекшеліктері мен мәселелерін сипаттау Курстың зерттеуі Қазақстан аймақтарының әлеуметтік-экономикалық дамуын арттырудағы Қазақстан Республикасының басты басымдықтарын зерттеуге бағытталған. Соңғы жылдары аймаөтар мен облыстар еркше тәуелсіз даму үрдісімен ерекшеленеді, ол әлеуметтік-экономикалық сала құрылымдарын басқару мен орталықсыздандырудың оқшаулануынан көрінеді. Осы орайда жаңа өңірлік жерлерде белгілі бір салада іске асырылатын қызығушылық және жауапкершілік қажеттілігі туындады. Облыс мүдделерін, ең алдымен, өсімін молайту, сондай-ақ үнемдеу мен жинақталған әлеуетін өсуді тұрақтандыруға бағытталып отыр. Қазақстан Республикасы аймақтарының әлеуметтік-экономикалық жай-күйін әдістемелік тәсілдер мен жан-жақты бағалау мен зерттеу, сол аймақтың табиғи қозғалыс жағдайын тұрақтандыру мен демографиялық саясатты жетілдіруге бағытталады. Облыстардың әлеуметтік дамуының негізгі көрсеткіштерін зерттеу, өмір сапасы, білім беру, денсаулық сақтау салаларының және ірі, орта және шағын қалалар даму ерекшеліктері қарастыру әлеуметтік даму мәселелерін зерттеуде ықтимал шешімдерді қабылдауда қажет.

Қазіргі заман әлемін біріктіру мен поляризациялаудың географиялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қалдықтарды басқарудың географиялық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Табиғат ресурстарын экономикалық географиялық бағалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты мен міндеттері: табиғат ресурстарын тұтас және жеке түрлері бойынша экономикалық-географиялық бағалау әдістерін және дүние жүзі аймақтары бойынша табиғи ресурстардың түрлеріне қарай қамтамасыз етуін қарастырады. Пәннің қысқаша мазмұны: пән табиғат ресурстарының әлемде кездесетін барлық түрлерін, олардың экономикалық-географиялық бағалау әдістерін қарастырады. Сонымен қатар, табиғат ресурстарын экономикалық-географиялық бағалаудың жалпы территориялық сипаттамасын береді. Курсты оқу нәтижесінде студенттің міндеті: білу: ресурстар классификациясының типтері, минералды шикізаттардың басты түрлері, дүние жүзі аймақтарына табиғат ресурстарының географиялық үлестіру; істеу: ресурстардың қамту және пайдалануын анализдау және олардың ауылшаруашылық мақсатында тиімді пайдалануын.

Табиғи ресурстарды басқарудың географиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: табиғатты ұтымды пайдалануды басқарудың шараларын жүзеге асыру үшін табиғи ресурстарды мемлекеттік басқару жүйесі туралы білімді қалыптастыру Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - табиғат ресурстарын экономикалық бағалау, табиғат пайдалануға инвестицияларды экономикалық бағалау тәсілдерін сипаттау - экологиялық тәуекелді азайтуға бағытталған шараларды іске асырудағы басымдықтарды айқындау - олардың нормативтік талаптарға сәйкестігі бойынша теріс әсердің параметрлерін және деңгейін бақылау - қоршаған ортаны жүйе ретінде жүйелі түрде қолдану - дамудың экономикалық және құқықтық механизмдерінде қолданылатын табиғатты пайдаланудың негізгі түрлерін анықтау - инженерлік іздестіру сметаларын, қоршаған ортаны қорғау шараларын бағалау Курстың мазмұны докторанттарға қазіргі заманғы концептуалды негіздер мен қауіпсіздікті қамтамасыз ету және қоршаған ортамен адамның тұрақты өзара әрекеттесу мәселелерін шешуге бағытталған әдістемелік тәсілдерді зерделеуге және қолдануға бағытталған. Курс қоғамның қауіпсіз дамуы мәселесінде техногенді жүйелердің рөлін қарастырады. Ол қоршаған ортаға тезногенді жүйелердің әсер етуі және пайда болатын экологиялық тәуекелді бағалау әдістері туралы түсінік береді. Пән су объектілерін қорғау және қалпына келтіру саласында жобалау және зерттеу, өндіріс және басқару қызметі; сумен жабдықтау, аумақтарды суару, инновациялық технологиялар мен әдістерді ескере отырып, қоршаған ортаны қорғауды ұйымдастыру, ұтымды табиғатты басқару және орнықты даму қағидаттары; экологиялық инженерия және суды пайдалану саласындағы ғылыми-зерттеу және қолданбалы мәселелерді шешу; нақты проблемаларды шешу үшін қажетті арнайы ғылыми-техникалық ақпаратты іздеу және талдау қабілеттіліктеріне ие мамандарды даярлауға бағытталған.

Табиғи-шаруашылық жүйелердің жағдайын болжау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - өсімдіктер мен орта арасындағы экологиялық қатынастарды, топологиялық деңгейде табиғи кешендердің қызмет ету құрылымын, табиғи кешеннің құрамдас бөліктерінің өзара әрекеттесуін және заттардың және энергияның тепе-теңдігін талдау жолымен Қоғамның Ландшафттардың табиғи құраушысына әсерін зерттеу. Курсты оқу барысында магистранттарда қабілеттерді қалыптастыру: - Табиғи және антропогендік-өзгерген ландшафттарды қалпына келтіру үшін экологиялық бағытталған әдістер мен құралдарды қолдану; - Ландшафттарды сақтау индикаторларын талдау негізінде экологиялық факторлардың әсері кезінде Ландшафттардың жағдайын болжау; - Ландшафтық деңгейде экологиялық мәселелерді шешу үшін кешенді проблемалық бағдарланған талдау әдістерін қолдану; - Ландшафттардың тұрақтылығын бағалау және олардың жағдайын болжау үшін модельдеу және жүйелік талдау әдістерін қолдану. Пәнді оқу кезінде магистранттар келесі аспектілерді зерттейді: - Ландшафтық деңгейде ұтымды экологиялық басқарудың негізгі бағыттары; - Антропогендік әсер ету факторларын ескере отырып, ландшафттарды сақтау және қалпына келтіру әдістері; - Табиғи және антропогендік қайта құрылған ландшафтардың құрылымы, рөлі және жіктелуі; - Иосн типтес шаруашылық жүйелерін жіктеу принциптері; - Қағидаттар Қазақстанның негізгі табиғи ландшафтары мысалында тірі организмдер арасындағы өзара іс-қимыл

Экологиялық қауіпсіздік тұрақты даму негізі ретінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: табиғатты пайдалануды басқару үшін экологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша практикалық дағдыларды қалыптастыру, табиғат пайдаланудың заманауи тәсілдерді зерттеу. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету әдістерін қолдану; - қоршаған ортаны басқарудың заманауи тәсілдерін қолдану; - экологиялық қауіпсіздік саласындағы құқықтық және нормативтік құжаттарды қолдану; - ғылыми-техникалық прогрестің жетістіктерін қолдану арқылы экологиялық проблемаларды шешу әдістерін қолдану; - экологиялық жағдайға ықпал ететін факторларды сапалы бағалауды қамтамасыз ету; - адам қызметінің экологиялық зардаптарын бағалау, экологиялық бұзылулардың алдын алу және жою жолдарын табу. Курсты оқу нәтижесінде докторант экологиялық қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау мен басқару негіздерін, экологиялық қауіпсіздік және тұрақты даму мақсаттарының тұжырымдамасын, экологиялық қауіпсіздіктің негізгі ұғымдарын, оның құрылымы мен тұрақты даму принциптерін, экологиялық қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік саясат негіздерін білуі керек. Экологиялық қауіпсіздік саласындағы халықаралық тәжірибені қолдану, экологиялық қауіпсіздік саласындағы нормативтік құжаттарды пайдалану, экологиялық қауіпсіздігіне әсер ететін факторлардың құрылымын анықтау, экологиялық жағдайды туындататын факторларды сапалық бағалауды қамтамасыз ету, экологиялық қауіпсіздік және тұрақты даму аясында қоршаған ортамен нысанның өзара энергиясын бағалай алуды жүзеге асыру.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген