Докторантура
Биология

Биология

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN (2016)
Бағдарлама: 6D060700 – Биология
Білім беру деңгейі: докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Биология» бағыты бойынша докторант келесі кәсіби қызметтерге дайындалады:
• Ғылыми-зерттеу институттары мен биология, медицина, экология, биотехнология бағдарындағы ЖОО-да ғылыми және оқытушылық қызмет;
• Биология, экология және медициналық бағыттағы орталықтарда, зертханаларда және басқада бөлімшелерде басшылық қызметтер.
Профильдік пәндер:
• Клеткалық биологияның заманауи әдістері
• Биоэнергетика
• Молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
• Реттеуші процестер биофизикасы
• Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
• Даму биологиясының заманауи әдістері
• Функциональды жүйелердің жалпы теориялық принциптері
• Клеткалардың қартаюы және антиэйджинг
• Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері

Білім беру артықшылықтары:
 Бірегей авторлық курстар және білім берудің заманауи әдістері;
 Құралдық жабдықтау мен зерттеудің инновациялық әдістерін қолдану;
 Заманауи биологияның басты бағыттарын терең зерттеу;
 Ғылыми-зерттеу жұмыстарын шетелдік ЖОО және ғылыми орталықтарда жүргізу.
Халықаралық қатынастар:
- Пьер және Мари Кюри Университеті (Париж қ., Франция),
- Вавилов атындағы жалып генетика институты РҒА (Ресей),
- Томск мемлекеттік университеті (Ресей),
- Техас Университетінің Медициналық бөлімі (Галвестон қ., АҚШ),
- Сен-Бернар атындағы Университет (Лион қ., Франция),
- Техникалық университет (Дармштадт қ., Германия),
- Бен-Гурион Университеті (Израиль),
- Roma III Университеті (Рим қ., Италия),
- Мак-Гилл Университеті (Монреаль қ., Канада) және т.б.
Практикадан өту және жұмысқа орналасу мүмкін жерлер:
- М.А.Айтхожин атындағы молекулярлы биология және биохимия ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Микробиология және вирусология ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Адам және жануарлар физиологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Өсімдіктер биологиясы және биотехнологиясы ҒЗИ ҚР БҒМ ҒК,
- Алматы және Қазсқтанның ЖОО,
- Ұлттық табиғи қорықтар, мамандандырылған лабораториялар.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
6D060700
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
191
ОРЫС
191

пәндер

Заманауи биологияның мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Заманауи биологияның өзекті мәселелері туралы кәсіби терең білім қалыптастыру, эволюция теориясы, антропогенез, микробиология, ботаника, зоология, физиология, молекулалық биология, генетика, биотехнология және т.б. ғылым саласындағы жаңа жетістіктер туралы біртұтас түсініктер қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде білім алушылар: - өмірдің шығу тегі мен эволюцияның өзекті мәселелерін білу керек; - биологиялық құбылыстардың заңдылықтары мен ерекшеліктерін, биологиялық процестердің пайда болу механизмдерін білу; - эволюция теориясы, антропогенез, микробиология, ботаника, зоология, физиология, молекулалық биология, генетика, - биотехнология саласындағы ғылымның жаңа жетістіктері туралы түсініктерді жүйелеу; - өсімдіктер, жануарлар және адам физиологиясы, жалпы және молекулалық биология, генетика, Биотехнология және т. б. саласындағы зерттеулердің нәтижелерін сыни талдау керек; Осы курста тіршіліктің пайда болуы және оның эволюциясы туралы өзекті сауалдар; микробиология, ботаника, зоология, өсімдіктер, жануарлар және адам физиологиясы, жалпы және молекулалық генетика, цитология, биотехнология және экологияның күрделі мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар заманауи биологияның мәселелерін шешу жолдары мен оның болашағы қарастырылады.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адам және жануарлар генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – адам және жануарлар генетикасының өзекті мәселелері бойынша біліктілігін терең қалыптастыру; адамда ауырудың пайда болуындағы тұқымқуалайтын факторлардың рөлін зерттейтін, адам генетикасының маңызды бөлімі клиникалық генетика бойынша кәсіби біліктілікті қалыптастыру Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар қабілетті болады: - тұқым қуалайтын аурулардың клиникасы мен генетикасы; генетикалық аурулардың молекулалық, биохимиялық және цитологиялық негіздері; тұқым қуалайтын патологияның алдын алу; медициналық генетикадағы этикалық мәселелер бойынша білімдерін көрсетуге. - тұқым қуалайтын патологияны диагностикалауда, нақты биологиялық және медициналық фактілер мен құбылыстарды талдауда, өзінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын, жобаларын әзірлеуде негізгі генетикалық әдістерді қолдануға. - тұқым қуалау түрін анықтау үшін ата-тектің сызбанұсқасын құрау; генетикалық есептерді шешу жолымен популяциялық генетика әдістерінің негізінде тұқым қуалау патологиясының пайда болу жиілігін анықтауға. - ғылыми-медициналық және биологиялық ақпаратты жүйелеу және талдауға. - генетикалық аурулардың себептерін анықтау және бағалауға. Бұл курста тұқымқуалайтын аурулардың алдын алу және емдеуде медициналық генетиканың заманауи жетістіктері; генетикалық аурулардың молекулалық, биохимиялық және цитологиялық негіздері; тұқымқуалайтын ауру түрлерінің жіктелуі; гендік, хромосомалық және полигенді ауырулардың нозологиялық түрлері; тұқымқуалайтын энзимопатияны; тұқым қуалайтын аурулардың пренаталдық диагностикасы; тұқым қуалайтын аурулардың диагностикасындағы негізгі генетикалық әдістер; тұқым қуалайтын ауруларды емдеу принциптері; тұқым қуалайтын аурулардың алдын алу; медициналық генетиканың этикалық сұрақтары, медициналық генетиканың евгеникалық және дизгеникалық әсерлері қарастырылады. Практикалық сабақтарда доктаранттар тұқымқуалайтын ауырулардың типін анықтау үшін шыққан тегін құрастыратын жаңа мәліметтер алады; егіздер әдісі негізінде тұқымқуалайтын белгілердің шығуына ортаның әсерін бағалау; генетикалық міндеттерді шешу жолымен популяциялық генетика әдістері негізінде тұқымқуалайтын ауырулардың көріну жиілігін анықтау жолдарын үйренеді.

Бағаналы клеткалар және клеткалық терапия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Биожүйелердің уақытша құрылымының негізгі принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты тіршілік факторы ретінде уақыт туралы ұғымға негізделе отырып, биожүйелердің клеткалық ұйымдасу деңгейінен организмдік, популяциялық деңгейлеріне дейінгі биологиялық процестердің уақытқа тәуелді ұйымдасуының ерекшеліктерін талдау және негіздеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант мына құзіреттіліктерге ие болуы тиіс: 1. кез-келген зерттелетін биологиялық құбылыстарды қарастыру кезінде биоритмологиялық тәсілдерді қолдана отырып, клеткадан организмге дейін тіршіліктің ұйымдасуының түрлі деңгейіндегі биожүйелердің тіршілік әрекетінің зерттелетін үрдістері мен құбылыстарының ырғақтарының негізгі сипаттамаларына талдау жасай білу және талдай білу; 2. ырғақтың құрылымдық параметрлерін есептеу және бақыланатын ырғақтың құрылымдық параметрлерін анықтау дағдыларын меңгеру; 3. хробиологияның әдістері мен ұғымдарын жүйелі түсіну негізінде хронобиологияның жетістіктерін және оның даму перспективаларын негіздеу; 4. биологиялық ырғақтардың эндогенді және экзогенді табиғатын түсінуге сүйене отырып, ырғақтық процестердің табиғатын және механизмдерін түсіндіру; 5. хронобиологияның жаңа жетістіктерін ескере отырып, биологиялық ырғақтардың хроноструктуралық сипаттамаларын дұрыс түсіндіре білу. Пән тірі организмдердегі уақытты және ырғақтық үрдістерді зерттеуге бағытталған және докторанттардың организмдегі биоритмдерді генерациялаудың физиологиялық механизмдерінің биологиялық мағынасын терең түсінуін қалыптастыру мен дамытуды көздейді. Ритмикалық процестердің маркерлерін, сондай-ақ қалыпты және патология кезіндегі биологиялық ырғақтарды, олардың қоршаған әлем ырғағымен, десинхроноздармен және оларды түзету әдістерімен байланысын зерттеуге ерекше көңіл бөлінеді.

Биологиялық белсенді заттың метаболизмы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: биологиялық белсенді қосылыстардың алуан түрлілігі және олардың өсімдіктер, жануарлар және адам метаболизміндегі рөлі туралы түсінік жүйесін студенттерде қалыптастыру Пәндерді оқу нәтижесінде докторант игереді: - биологиялық белсенді заттардың сипаты мен құрылымын; ББЗ түрлі кластарының метаболизм ерекшеліктерін; ББЗ қолданудың перспективаларын, биотехнологиялық әдістермен алынған, ББЗ негізгі метаболикалық жолдарын түсіну. - биологиялық белсенді заттардың өндірісінде қолданылатын негізгі биотехнологиялық әдістерді меңгеру. - ғылыми зертханада нақты ғылыми тапсырмаларды орындауды, биологиялық белсенді заттардың компьютерлік дизайн саласындағы эксперименттерді кәсіби түрде сипаттауды. - белгілі терапевтік нысандармен өзара әрекеттесу деректері негізінде органикалық қосылыстардың ықтималдық биологиялық белсенділігін талдау. - белок-лиганд кешенінің беріктігін жоғарылату / азайту үшін органикалық қосылыстардың құрылымдардын ықтималдық модификациясын ұсыныңыз. Биологиялық белсенді заттар, олардың құрылымы мен метаболизмінің ерекшелігі. Басты міндеттерді шешу үшін биотехнология арқылы алынған ББҚ: халықты азық-түлік өнімдерімен қамтамасыз ету, экологиялық проблемаларды шешу, өнеркәсіптік қалдықтарын кәдеге жарату; ең қауіпті ауруларды емдеу үшін жаңа дәрі-дәрмек жасау және т.б. Микроорганизмдер көмегімен биотехнологиялық әдістерімен ББҚ дайындау. ББҚ синтездеу үшін мутантты штаммдарын пайдалану.

Биологиялық мембраналардың молекулалық ұйымдасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл курс биотехнология мембраналық процестерді пайдалану мүмкіндігін зерттейді. Курс мазмұны: биотехнология мембраналық процестерді пайдалану және медициналық өнеркәсіп - биологиялық белсенді заттардың оқшаулау және тазарту үшін, вакциналар, ферменттер, т.б.;. Жеміс және көкөніс шырындарын концентратын, сүт, қант және жоғары сапалы м р өңдеу суда мембраналық процестер мен сулы ерітінділер, ағынды суларды - азық-түлік өнеркәсібінде... Мембраналық процестердің өнеркәсіптік қолдану. Өнеркәсіптік ж

Биофизикалық реттеуші процесс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – нормативтік механизмдер туралы идеяларды өңдеу, экстремальді факторлардың қалыпты жағдайда органдар мен жүйелердің жұмыс істеуін қамтамасыз ету. Пәндерді оқу нәтижесінде cтудент: 1. Организм функцияларының жүйке және гормондық реттелуінің молекулярлық базасын сипаттаңыз; 2. Организмнің жұмыс істеу принциптерінің ерекшеліктерін түсіндіру; 3. Адам ағзасын молекулалық-жасушалық ұйымдасу деңгейлерінде физиологиялық процестерді реттеу механизмдерін түсіну; 4. Классикалық физиология мен жүйелік талдау тұрғысынан организмнің өмірлік белсенділігі мен олардың жеке құрылымдық элементтері туралы идеялар негізінде орган қызметінің функцияларын басқарудың (реттеудің) қажеттілігін негіздеу; 5. Физиологиялық функциялардың молекулалық базасын эксперименталды негіздеуге қатысты зерттеу жүргізеді. Бұл курста ағзадағы физиологиялық қызметтердің негізгі принциптерінің реттелуімен және гуморальді мен нервтік реттелудің ерекшелігін, жүйелер қызметінің теориясын, Анохин теориясын, гомеостаз деңгейлерін қамтамасыз ету, бейімделу механизмдері қарастырылады.

Биоэнергетика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттердің тірі жүйелердегі энергия трансформациясының негізгі заңдылығын зерттеуге бағытталған студенттердің терең білімін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде бакалавр білуі тиіс: 1. тірі жүйелерде энергия түрлендірудің молекулярлық негіздерін түсіну; 2. Трансмембраналық электрлік потенциалдардың қалыптасу механизмдерін зерттеу 3. биологиялық табиғат объектілерінің әртүрлі табиғаттың сыртқы өрістерімен өзара әрекеттесу принциптерін білу; 4. Энергия алмасуды реттеу механизмдерін және проблемаларды шешуде дағдыларды меңгеру 5. Биологиялық объектілердің жасушалық ұйымдарының принциптерін, биофизикалық және биохимиялық негіздерін, мембраналық үрдістерді және молекулалық механизмдерді қолдануды білу. Тәрбие тірі жүйелерде энергия түрлендірудің молекулалық негіздері, трансмембраналық электрлік потенциалдардың қалыптасу механизмдері, биологиялық объектілердің әр түрлі табиғаттың сыртқы өрістерімен өзара әрекеттесу принциптері, энергетикалық реттеу механизмдері және биоэнергетикалық мәселелерді шешуде дағдыларды игеру туралы қазіргі заманғы идеяларды зерттеуге бағытталған.

Бұзылған жерлердің фитомелиорациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Гендер және геномдар эволюциясының қазіргі аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – заманауи молекулалық-генетикалық тәсілдерді қолдану негізінде әртүрлі организмдердің геномдары мен гендерінің эволюциясы бойынша кәсіби біліктіліктерін қалыптастыру. Пәннің міндеттері –эволюция тарихы, эволюциялық үрдістің молекулалық негізі, геномдар және гендерді зерттеу әдістері және олардың эволюция үрдісі барысындағы экспрессиясы туралы білім беру. Пәннің қысқаша мазмұны: Бұл курста, эволюция тарихы; эволюциялық ілім, генетика және эмбриология арасындағы байланыс; морфологиялық және молекулалық эволюцияның принциптері; организмдердің жеке даму үрдісінің генетикалық реттелу механизмдері; даму үрдісі кезіндегі дифференциалды гендер экспрессиясы; даму үрдісі кезіндегі гендре экспрессиясының адаптация сұрақтары; популяциялық деңгейдегі тұқымқуалаушылықпен өзгергіштік заңдылықтары; популяция динамикасының факторлары; синтетикалық эволюциялық теория көзқарасы бойынша түрдің пайда болу үрдістері қарастырылады. Сондайақ, хромосомалық және геномдық мутацияның рөлі, будандастыру; түрдің пайда болуындағы гендердің горизонтальды тасымалдануы; эволюиямен морфогенетикалық үрдістердің арақатынасы талқыланады. Пәнді оқу барысында докторанттар төмендегідей біліктілікті меңгерулері қажет: білуі қажет: геном және гендер эволюциясының генетикалық негізін; жеке геномдар және гендер экспрессиясын зерттейтін заманауи әдісін; геномның реттеуші ауданы деңгейінде гендердің белсенділігін анықтайтын тәсілді; транскриптер мен белок туралы; істей білуі керек: бір немесе бірнеше гендер бар жағдайда, транскрипция, трансляция немесе геномның реттеуші ауданындағы модификация деңгейінде, invivo және invitro жағдайында гендер экспрессиясы бойынша тәжірибелерді жоспарлауды; қарапайым және одан да күрделі жүйелердің гендерінің экспрессиясы бойынша эксперименттер нәтижелерін интерпретациялау; ракциялық қоспаларды және жұмыстың басталуын қадағалау, зертханалық зерттеулер жүргізу үшін қажет құралдар мен материалдармен жұмыс ыстей білу. меңгеруі қажет: гендер экспрессиясының жүйесін талдау және дайындау; сәйкес препараттарды халықаралық нарықта іздеу жолдарын; осы курстан алған білім негізінде қысқа хабарламалармен тезистер, және тәжірибелік мақалалар жазу; гендер экспрессиясының заманауи жүйесі бойынша талдау және презентациямен отчет дайындау.

Даму биологиясының заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – заманауи даму биологиясындағы эксперименталды зерттеулерді тиісінше орындауға қажетті теориялық және практикалық білім алу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетке ие болады: - даму биологиясы саласындағы білім мен оларды практикалық қолдану мүмкіндіктерін көрсету және қорыту. - эмбрионалды және постнатальді дамудың заңдылықтары мен механизмдеріне жан-жақты зерттеу жүргізу. - жеке дамудың өзекті мәселелерін түсіну үшін аса маңызды мәселелерді шешу, ең өзекті мәселелерге назар аудару және классикалық және заманауи талдау әдістерін қолдану. - даму биологиясы саласында жеке және топтық эксперименттерді жоспарлау, сонымен қатар оны іс жүзінде жүзеге асыру; - зерттеудің нәтижелерін жақсы білу және даму биологиясы саласындағы зерттеулер нәтижелерін ауызша және жазбаша түрде ұсына алу, әріптестерімен пікірталас барысында мемлекеттік және шет тілдерінде көзқарасын дәлелдеу. Эмбрионалды және постнаталды дамудың заңдылықтары мен механизмдерін жан-жақты зерттеуге, жеке дамудың басты мәселелерін түсінуге жол ашатын зерттеулердің міндетін қоюға қабілетті болу, соның барысында аса өзекті мәселелерге ерекше көңіл аударып, талдаудың заманауи және классикалық әдістерін қолдану; жеке және топта жүргізілетін тәжірибені сауатты жоспарлап, оны практикада жүзеге асыра білуі тиіс.

Жалпы және молекулалық генетиканың өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Зат алмасу мен энергияның физиологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: энергия және зат алмасу жүйелеріне толық түсініктеме беру және қоршаған орта байланыстарының оның бөліктерінде бірігуі. Пәннің міндеттері: физиологиялық білімде және оның перспективті дамуында жаңа жетістіктерімен танысу; - доктаранттарға энергия мен зат алмасуда барлық физиологияның бөлімдерінде фундаментальді білім беру, және де ойларын физиологиялық тұрғыда тәжірибеде қолдануда оларды өңдеу; Қысқаша мазмұны: тірі ағзада энергия және зат алмасуда физиологиялық, физикалық және химиялық тиімділігін осы курста қарастыру және де қоршаған орта мен ағза арасында зат және энергия алмасуын қарастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды білу қажет: Тірі жүйелердегі зат алмасу заңдарын зат алмасу процестерінің реттелу механизмін қалыпты және патология кезінде түсіну. Патологиялық процестерде энергия және зат алмасу бұзылыстарының мүмкіндігін білу. Ие болу алынған білімнің анализі мен синтезіне икемділігі, физиологиялық тәжірибенің қойылуын және жүргізілуін білу, базалы-ақпараттық және электронды әдебиеттерді талдап қолдануды білу. Істей алу ағзаға қажеттіліктер мен жүйелерді сыртқы орта факторларының әсерінен болатын әртүрлі қызметтік жағдайларды анықтау.

Клеткалардың қартаю және антиэйджинг
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Берілген курстың мақсаты омыртқалы жануарлардың клеткаларының қартаюының физиологиялық, молекулалық механизмдері зерттеу болып табылады, сондай - ақ ағзаның қартаю құбылыстарын зерттеу және геропротекторларды антиэйджингтік терапияда қолдану. Курстың мақсаты: қартаю құбылысының негізінде жатқан негізгі тұжырымдар мен болжамдарды қарастыру; жасқа байланысты әлеуеттік биомаркерлардың өзгеруін сараптап, салауатты ұзақ өмір сүрудің ең тиімді индикаторын табу; ағзаның дамуы кезіндегі қалыпты және паталогия жағдайындағы ерекшеліктердің құрылымдық-қызметтік бірлікті, өзара байланыстағы білімді тереңдету. Қысқаша мазмұны: қартаюдың болжамдары. Бос-радикалды, генетикалық, қабыну, нейроэндокриндік, теломеразды теория. Лимит Хейфлика. Мутацияның жинақталуы. Клетка қартаюының молекулярлы механизмдері. Жастық өзгерудің биомаркерлері. Геропротекторлар. Берілген курсты оқу нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды меңгеру қажет: - Түсіну қазіргі таңда болатын қартаю теориясы; қартаю құбылысының негізгі физиологиялық және генетикалық заңдылықтары; қартаю құбылысына әсер етуші факторлар; геропротекторлардың жұмыстеу механизмдері; жасты онтогенездің инволюциясының белгілі бір ерекше кезеңдері ретінде түрлі факторларын анықтау; - Меңгеру қартаюмен байланысты клеткадағы құбылыстарды түсіне білу; қартаю құбылысының клетка ішілік және клетка үстілік реттелуін; заманауи эксперименталды, аналитикалық және математикалық әдістерді кәсіби мәселелерді шешу жұмыстарына қолдануды біліктілігін меңгеру; - пән бойынша қажетті информацияны іздеуді іске асыра білу; Алған білімін кәсіби жұмыста және басқа да пәндерді зерттегенде қолдану.

Клеткалық биологияның заманауи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – клеткалық биологияның заманауи әдістері негізінде білімдерін қалыптастыру: клеткаларды зерттеудегі оптикалық әдістер, клеткалық және молекула үстілік құрылымдар; клетканы ағзаның сыртында культивирлеу мүмкіндіктері және негізгі бағыттары; клетка және ұлпаларда қалыпты және патологиялық жағдайда өтетін құбылыстарды түсінуге қажетті жүйелі білім. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетке ие болады: - клекалық биологияның заманауи әдістері туралы білімін және оларды практикада қолдану мүмкіндіктерін көрсету; - жарық, қараөрісті, фазалық-контрастты, поляризациялық, флуоресценттік, интерференционды және т.б. микроскоп түрлерінің әдістерін, сандық цитохимия, сандық цитохимиялық реакциялардың әдістерінің негізін, конфокалды микроскопия, атомдық күштік микроскопия, трансмиссионды және сканерлеуші электронды микроскопия принциптерін, флуоресцентті иммуногистохимия принциптерін, морфометриялық әдістерді, биологиялық материалды криоконсервациялауды, жарық, электронды, конфокалды және атомдық күштік микроскоптарда зерттеу үшін цитологиялық препараттарды дайындау әдістерін жүйелі түсіну; - зерттелетін объектілерді микроскопиялауда клеткалар мен ұлпалардың құрылымдық және функционалдық өзгерістерін талдау және анықтау; клеткалық биологияның заманауи әдістері бойынша заманауи ғылыми әдебиеттерді табу және талдау; ең маңызды мәселелерді айқындау және оларға ықтимал шешімдерді болжау; пайда болған кедергілерді сыни түрде бағалау. - клеткалық биологияны әдістемелік шешуде жаңа білім мен жетістіктерді бағалай білу, алынған білімдерді тәжірибелік қызметте пайдалану. - тәжірибені жоспарлап, белгілі бір мәселені зерделеу үшін тәжірибелік жолмен материалды жинап, оны өңдеуге, негізгі нәтижелерді сипаттауға, қол жетімді әдебиет деректерінің негізінде талқылап, оларды ұсынуға дайын болу. Жарықтық, конфокальды, атомды- күшейтілген, трансмиссионды электронды, сканирлеуші электрондық микроскопия, флуоресцентті имммуногистохимя, сандық цитохимия, морфометриялық әдістер, биологиялық материалды криоконсервациялау әдістерінің негіздері; «клетка культурасы» түсінігі. Жануарлар және өсімдіктер in vitro клеткаларының культивирлеу бағыттары; Қоректік ортаның негізгі компоненттері; Культивирлейтін клеткалардың типтері; Клетка культураларының жануарларға эксперимент жасаудағы альтернативі.

Қазақстан өсімдіктері және оларды қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: - Қазақстандағы өсімдіктерді қорғаудың ғылыми негіздері, әдістері мен негізгі заңдары бойынша теориялық білімдерді, практикалық дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді ие болады: - сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген өсімдік түрлеріне ботаникалық заманауи зерттеу әдістерінің экологиялық және биологиялық ерекшеліктерінің қазіргі жағдайын түсіндіру; - қазақстандағы табиғи экожүйелерді қалпына келтірудегі зерттеудің заманауи әдістерін қолдану; - өсімдік жамылғысы туралы кеңістіктік ақпараттарын өлшеу арқылы талдау. - арнайы қорғалатын аумақтар бойынша әдістемелік шешімде жаңа білімдер мен жетістіктерді бағалау; - ботаникалық зерттеулерге негізделген экологиялық мониторингі бағдарламасын прецентация тұрғысында ұсыну. Фундаменталды және қолданбалы бағытында өсімдіктерді қорғауды зерттеу бойынша жобаларды әзірлеу және іске асыру. Қазақстан мен Орта Азиядағы қалыптасу тарихы және мәні бойынша әртүрлі өсімдік жамылғысы түрлерінің – дала, құмды шөлдер, қылқан жапырақты қараңғы ормандар, оның ішінде соңғысының ценогенетикалық классификациясы бойынша флоралық талдау жұмыстары қарастырылады. Мемлекеттік парктер, ұлттық парктер, негізгі ботаникалық аудандарында және биоалуантүрлікті сақтау мен қорғаудағы олардың рөлі.

Қазақстанның кәсіптік жануарлар популяциясының мониторингісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарда қоршаған ортаның ішкі және түраралық қатынас ықпалының әсеріндегі жануарлар қауымының кеңістік құрылымының заңдылықтары туралы және Қазақстан жануар әлемін зерттеудегі әдістер, тәсілдер мен нәтижелер туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар қабілетті болады: - іс-тәжірибеде популяцияны бақылау аймағында өз бетімен жоспарлауға және іске асыруға, сонымен қатар, алуан түрлі қазақстан аумағының биоресурстық мүмкіндігін бағалау; - өз бетімен биологиялық нысандарға егістік және лабораториялық зерттеулерге жоспар жасау, жануарлар популяциясы аумағында экологиялық бақылау және биоресурс сараптамасында негізгі құрал-жабдықтармен жұмыс істей алу; - экологиялық зерттеулерді жүргізгенде жалпы ғылыми зерттеу тәсілдерін шебер қолдану; жануарларды бақылауда егістік (экспедициялық, стационарлық) және ғылыми өңдеу жұмыс тәсілдерін меңгеру; - сыртқы белгілері бойынша түрлерді, биологиялық жағдайын, жыныс, жас және басқа да негізгі кәсіпшілік жануарлардың сипаттамаларын анықтау; - Қазақстан жануар әлемінде экологиялық бақылаудың жүргізілу стандартын және нормативті документтердің жүргізілуін меңгеру. Пəн барысында мына бөлімдер қаралады: абиотикалық факторлардың (жарық, жылу, ауа, су, топырақ, жер бедері) тірі ағзаларға жəне оның популяциясына əсері; тірі ағза популяциясының дамуындағы биотикалық жəне биогенді факторлардың алатын орнын бағалау; экологиялық мониторинг жəне сараптамадаудағы негізгі заманауи қағидаларын меңгеру; табиғи қоршаған ортадағы абиогенді жəне биологиялық құрауыштарды бақылаудағы əдіс-тəсілдерді меңгеру; экологиялық ортадағы тірі ағза жəне оның популяциясының əр түрлі факторларға бейімделуіне бақылау жүргізу; қабылданған ақпарат негізінде табиғатты белсенді қорғау жəне жауапкершілік таныту.

Қазіргі заманның клеткалық және молекулалық зерттеу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: заманауи жасушалық және молекулалық зерттеу әдістері мен оларды қолдану салаларын терең және жан-жақты түсіну. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант игереді: - физиологияда молекулалық және клеткалық зерттеу әдістерінін қазіргі жағдайын және даму үрдістерінін аспектілерін және олардың қолдану аясын түсіну. - микроорганизмдер, өсімдіктер мен жануарлардың генетикалық жетілдірілуі үшін және нақты қасиеттері бар қажетті өнім алу үшін рекомбинантты днқ жасау әдістерін практикада қолдану, - микроорганизмдер, қажетті қасиеттері бар қажетті өнім алу үшін өсімдіктер мен жануарлардың, сондай-ақ, молекулалық, клеткалық және жасушаішілік деңгейде пайдаланылатын эксперименттік модельдер генетикалық жақсарту үшін, сондай-ақ молекулярлық, клеткалық және субклеткалық деңгейлерде тәжірибелік модельдерді қолдануды және рекомбинантты ДНК жасау үшін тәжірибе әдістерін пайдалану. - молекулалық деңгейде биологиялық объектілермен тікелей байланысты жобаларды жоспарлау және жүзеге асыру. - ситуациялық есептерді шешу дағдыларын және алынған мәліметтерді талдау және көрсету дағдыларын меңгеру, - алынған нәтижелерді талдап, салыстырып сондай-ақ оларды сондай-ақ оларды жұмыстың міндеттерімен өзгерту. Молекулярлы зерттеу әдістері, жаңа физикалық және химиялық әдістерді қолдану; рекомбинантты ДНК жасау, зертеу нысаны ретінде реттегіш қабілеті бар бактериялар мен вирустарды қолдану, гибридизация реакциясын использование ДНК ның гибридтік малекулаларын ДНК және РНК генетикалық инжинериясын ретімен жүретін сезімталдығын ажырату әдісін қолдану. Аталған пән генетикалық инженерияның әдістері, ферменттері және заманауи бағыттарын түсініп білуді қамтамасыз ету. Материалдардың құрастырылымы бойынша, клеткалы-молекулярлы әдістердің сипаттамасы белгілі биотехнология саласының мысалдарымен келтірілген. Клетка құрылымын идентификациялау және бөлу әдісі.

Омыртқалы жануарлардың салыстырмалы экоморфологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: заманауи зоология жəне экология көз-қарасы бойынша хордалылардың анатомиялық-морфолиялық ерекшеліктерінің негізгі заңдылықтары, жалпы жүйе жəне эволюция теориясы, əр түрлі топтағы хордалылардың анатомиялық-морфогиялық құрылымының негізгі түзілу жолдары, сонымен қатар пəннің ғылыми жəне қолданбалы бағытта жүзеге асыруы жайында танысу. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар қабілетті болады:  кəсіптік қызметте жаңа тапсырмаларға тоқталу жəне оны шешудегі іргелі биологиялық түсініктерді қолдану;  ағза жүйелерінің құрылым заңдылықтарын жəне эволюция барысында дамуын қарастыру;  əр түрлі экологиялық жəне систематикалық топтағы хордалылардың ағза түзілуі жəне олардың жүйесінің бейімделу ерекшеліктерін айқындау;  берілген ақпаратты өздігімен өңдеу қабілеті, іргелі мəселелерді айқындау, тапсырма қойып, егістік, лабораториялық зерттеулерді заманауи аппараттар мен есептеуіш құралдарды пайдалана отырып нақты белгіленген тапсырмаларды орындау, хордалылардың ағза құрылысы мен ағза жүйесінің жалпы қағидасына орай жасалған жұмыс сапасына жəне оның нəтижесінің сенімділігіне жауапкершілік таныту. Пән курсы барысында доктаранттарды жалпы анатомиялық құрылыстармен таныстырады, және де омыртқалы жануарлардың ағза жүйелерінің дамуымен, олардың эволюциялық түрлендірулерімен және өзгерістерімен таныстырады. Өмір сүру үрдістерінің ерекшеліктерін және сыртқы жағдайларға бейімделулерін есепке ала отырып, омыртқалы жануарлардың анатомиялық бірлігін (ұқсастығын) және олардың ағза жүйелеріндегі эволюциялық шарттылықтардың айырмашылық-тары(әртүрлілігі) көрсетіледі.

Өсімдік шаруашылығы және өсімдік аурулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Өсімдіктер генетикасының өзекті мәселері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – өсімдіктер генетикасының заманауи бағыттары бойынша кәсіби біліктіліктерін және кәсіби компотенцияларын терең қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар қабілетті боалды: - өсімдіктерде генетикалық ақпаратты берудің молекулалық механизмдерінің ерекшеліктерін түсіну және түсіндіру; тұқым қуалаушылықтың молекулалық және цитологиялық негіздері; генетикалық, цитологиялық, популяциялық және биометриялық талдаулардың негіздері; қазіргі генетиканың жетістіктері және оларды өсімдік шаруашылығының ғылымы мен тәжірибесінде қолдану. - тәжірибеде генетикалық талдаудың негізгі әдістерін қолдану және эксперимент нәтижелеріне статистикалық өңдеуді жүргізу. - алынған нәтижелерді нақты жағдайға қатысты талдау және түсіндіру және оларды практикалық қызметте пайдалану. - өсімдіктер генетикасына қатысты жалпы және жеке міндеттерін қою және шешу. - нақты міндеттерді шешу үшін молекулалық-генетикалық әдістерді қолдану тиімділігін бағалау және генетикалық тәсілдерді пайдалану тиімділігін негізді болжау. Бұл курс өсімдік ұлпаларына генетикалық зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында қолданылатын молекулалық тәсілдерді терең зерттеуге бағытталған. Курсты оқу барысында докторанттар өсімдіктердің генетикалық мәселелерін шешу мақсатында клеткалық және генетикалық технологиялармен; биотехнологиялық әдістер арқылы перспективті бастапқы материалды алу; молекулалық–генетикалық технологиялар арқылы бастапқы материалдарға талдау және бағалау жүргізу әдістерімен; биотикалық және абиотикалық факторларға төзімді трансгенді өсімдіктерді алу технологияларымен; генетикалық зерттеулерде селекцияның көмекші маркерлерін пайдалануымен; өсімдіктер селекциясының генетика экологиялық негіздерімен танысады.

Өсімдіктер онтогенезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты өсімдіктің жеке дамуының зерттеудің практикалық және теориялық нәтижелерімен таныстыру Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: - өсімдіктердің жастық күйін анықтаудағы негізгі критерийлерін білу; жеке дамуының зерттеуде қолданылатын әдістемелерді білу. -онтогенездің әртүрлі кезеңдеріне сипаттама беруді игеру қажет; - практикада өсімдіктердің жастық кезеңін анықтай білу.

Функционалды жүйелердің жалпы теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – функционалдық жүйелерді қалыптастыратын органдардың және органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін реттеуші тетіктерді нормада да, экстремалды факторлардың әсерімен де зерттеу. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант игереді: - адам және жануарлар денесінің функционалдық жүйелерін сипаттау және сипаттау, функционалдық жүйелер теориясы ұстанымынан дене функцияларын жүйке және гормондық реттеудің молекулалық негіздерін түсіндіру; - ағзаның жұмыс істеу қағидаларының ерекшеліктерін және тікелей және кері нормативтік байланыстың принциптерін түсіндіру; - адам ағзасын ұйымдастырудың молекулалық-жасушалық деңгейлерінде физиологиялық процестерді реттеу тетіктерін түсінуді көрсету; - классикалық физиология мен жүйелік талдау тұрғысынан организмнің өмірлік белсенділігі мен олардың жеке құрылымдық элементтері туралы идеялар негізінде орган қызметінің функцияларын басқарудың (реттеудің) қажеттілігін негіздеу; - функционалдық жүйелердің физиологиялық функцияларының молекулалық негіздерін эксперименталды негіздеу үшін зерттеу жүргізу. Бұл курста ағзадағы физиологиялық қызметтердің негізгі принциптерінің реттелуімен және гуморальді мен нервтік реттелудің ерекшелігін, жүйелер қызметінің теориясын, Анохин теориясын, гомеостаз деңгейлерін қамтамасыз ету, бейімделу механизмдері қарастырылады.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген