Докторантура
Шығыстану

Шығыстану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«Шығыстану» мамандығы бойынша білім беру бағдарламасы
Халықаралық аккредитация: ACQUIN, 2016
Бағдарлама: 6D020900 - Шығыстану
Білім беру деңгейі: Докторантура
Емтихандар: Шет тілі, мамандық бойынша емтихан
Білім беру формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызмет түрлері:
 қоғамдағы түрлі жағдайлар, жобалар, бағдарламалар, құжаттарды бағалау және құрастыру бойынша сараптамалық-талдау қызметі;
 зерттеу құрылымдары - институттар, университеттер, орталықтардағы ғылыми-зерттеу жұмысы;
 ЖОО білім беру қызметі;
 халықаралық қатынастар саласында, Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі және қорғанысы саласындағы қызмет;
 халықаралық компаниялар, мемлекеттік және жергілікті басқару органдарындағы, бизнес саласындағы ұйымдастырушылық және басқару қызметі;
 идеологиялық, мәдени, діни салалардағы жұмыс;
 аудармашылық қызмет;
 ақпараттық және баспа саласындағы публицистикалық және редакторлық жұмыс.
Кәсіби пәндер:
 Қазіргі заманғы шығыстанудың іргелі проблемалары мен тұжырымдамалары;
 Аймақтық зерттеулер методологиясы;
 Шығыс тілінде жазба деректерді оқып-зерттеу методологиясы;
 Лингвистикалық және мәдениеттанулық зерттеулер методологиясы;
 Шығыс елдеріндегі тіл және ұқсастық: дискурс-талдау;
 Шығыс елдері дамуының саяси және экономикалық қырлары;
 Оқитын тілде ғылыми мәтінге талдау жасау және құрастыру;
 Ғылыми мақсаттағы шығыс тілі;
 Шығыс қоғамының рухани және материалдық мәдениетін модернизациялау;
 Шығыс елдерінің зияткерлік тарихы;

Білім берудің басымдылықтары:
Қазақстандағы тұңғыш шығыстану саласы бойынша ғылыми мектеп дәстүрлері;
Профессор-оқытушылар құрамының жоғары деңгейі;
Элективті авторлық пәндерді таңдаудың кең мүмкіндігі;
Қазақша, орысша, ағылшынша және шығыс тілдерінде білім алу мүмкіндігі;

Халықаралық байланыстар:
Ынтымақтастық жөнінде келісім-шартқа қол қойылған университеттер: Васэда университеті, Цукуба университеті, Нара университеті (Жапония), Анкара университеті, (Түркия), Тегеран университеті (Иран), Каир университеті (Египет), Сауд Королі университеті, (Сауд Арабиясы), Сонгюнгван университеті, Хангук университеті, Тэгу университеті, Кангнам университеті, Пусан ұлттық университеті, Ханъянг университеті, POSKOTJ ParkFoundation (Корея Республикасы), Ланьчжоу университеті (Қытай), Дж.Неру университеті (Дели, Индия).

Практика өтетін орындар және жұмысқа тұру мүмкіндіктері:
Бұл тектес база ретінде Р.Сүлейменов атындағы шығыстану институты, Білім және ғылым министрлігінің Орталық ғылыми кітапханасы саналады. Бірінші және екінші шет тілі елдерінде кемінде екі ай бойы зерттеу жүргізу міндетті болып саналады. Шет елдерге бару - шетелдік орталықтар мен университеттерде ғылми-зерттеу жұмысын жүргізу.
Шығыстанушы мамандар түрлі мемлекеттік мекемелерде - халықаралық қатынастар саласында, ұлттық қауіпсіздік және қорғаныс саласындағы мекемелерде, ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысатын зерттеу құрылымдарында - институттар, университеттер, орталықтарда, түрлі деңгейдегі білім беру саласы мекемелерінде, сонымен қатар мемлекеттік емес құрылымдарда жұмыс істей алады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шығыстану
Мамандық шифры
6D020900
Факультеті
Шығыстану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
200
ОРЫС
200

пәндер

Қазіргі заманғы шығыстанудың іргелі проблемалары мен тұжырымдамалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Шығысты зерттеудің іргелі проблемалары және парадигмаларын интерпретациялау үшін қазіргі заманғы шығыстанудың негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - нақты ғылыми жобалар дайындау үдерісі мен публикация дайындау барысында Шығысты зерттеудің іргелі проблемалары мен зерттеу парадигмаларын интерпретациялау үшін қазіргі шығыстану ғылымының негізгі теориялары мен тұжырымдамаларын талдау; - талдау материалдырын құрастыру барысында қоғамдық-саяси және әлеуметтік-мәдени үдерістерді классификациялау; - диссертациялық зерттеу барысында әлемдік жүйені талдаудың, жаһанданудың, Шығыс қоғамындағы модернизацияның тұжырымдамаларын жүйелеу; - әлем өркениеттері контексіндегі Шығыс елдеріндегі үдерістерді анықтау; - шығыстану ғылымының негізгі салаларындағы негізгі теориялық қағидаларды, тұжырымдарды, динамиканы және проблемаларды іргелі және қолданбалы зерттеу жұмыстарында оларды негіздей отырып қолдану үшін бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қазіргі Шығыс елдеріндегі іргелі мәселелертуралы ғылымның нысаны мен пәні. Тарих ғылымындағы «мемлекет» пен «қоғам». Дәстүрлі қоғамның даму шегі. Шығыстағы қазіргі мемлекеттердің тарихи қалыптасуы. Әлемдік саяси үрдістер (жаһандану, демократияландыру, интеграция мен аймақтану) және Шығыс елдері. Қазіргі әлемдік жүйенің жалпы мәселелері: халықаралық қауіпсіздік, қоршаған орта, қазіргі әлемдік қор, қақтығыстар және оларды реттестіру, ұлттық қатынастар және ұлтшылдық. «ХХІ ғасырдағы Шығыстану». Дәуірлер тоғысындағы мемлекет. Екінші дүниежүзілік соғыс жылдарындағы шығыс елдері. ХХ ғасырдың 90-жылдарындағы әлемдік геосаясаттың өзгеруі. Шығыс елдеріндегі АҚШ пен Еуропа елдерінің саясаты. Әлемдік қауымдастық және шығыс елдері. Әлемдік саясаттағы «ислам факторы». Теократиялық мемлекет идеясы және ислам әлемі. Шығыс елдерінің ұлттық сана- сезімі. Шығыс –Батыс дихотомиясының қалыптасуы.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Араб көктемі" және оның аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нии-вост

Аймақтық зерттеулер методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - vost

Геосаясат: тарихнамалық және методологикалық тәсілдер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - нии

Ғылыми-зерттеу мақсатындағы шығыс тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - зерттелетін салаға тән ғылыми стильдің ерекшеліктерін және зерттелген тілдегі ғылыми терминологияның ерекшеліктерін айқындау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетті: -оқитын шығыс тіліндегі жалпы білім контексінде жаңа ғылыми фактілерді құруға, ғылыми ақпаратты жалпылау үшін практикада ақпараттық технологияларды қолдануға; -ғылыми зерттеу нәтижелерін ана және шет тілдерінде ғылыми мақала және баяндамалар түрінде ұсынуға; -шығыс тіліндегі кәсіптік бағыттағы мәтіндермен жұмыс істеуге; - кәсіби коммуникацияны ана және шығыс тілдерінде жүзеге асыруға; - мамандық бойынша ауызша және жазбаша ғылыми мәтінді дайындауға; Пәнді оқу барысында келесі мәселелер қарастырылады: Оқылатын тілдің ғылыми лексикасын саралау; шығыс тілінде ғылыми және кәсіби тілге тән негізгі грамматикалық мәселелер; оқылатын тілде ғылыми сөйлеу жанрының жұмыс істеуі үшін ақпараттық кеңістік; ғылыми стильдің эпистемологиялық, танымдық және коммуникативтік функциясы; оқылатын тілдің академиялық және танымал ғылыми санаттарының ерекшеліктері; логикалық, семантикалық дәлдік, ақпараттылық қанықтығы, презентацияның объективтілігі, жасырын эмоционалдық;

Қытай, Жапония және Оңтүстік Кореядағы модернизация: саясат және экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus27sen

Оңтүстік Азияның қазіргі кезеңдегі әлеуметтік-экономикалық дамуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - dus27sen-nii

Өркениеттер диалогы контекстінде Еуразия халықтары: мәдениет және дін
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Еуразия мен Азия өркениеттерінің қалыптасуы және өзара әрекеттестігінің тарихын жүйелі түсіну қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - Әлемдегі діни-мәдени жағдайлардың сипатын түсіндіруде өз концепцияларын құру үшін пәнаралық контекстіде филологиялық және тарихи материалды зерттеу тәсілдерін қолдану; - Қоғамдық және саяси оқиғалардың өзара байланысын сыни бағалау, Шығыс елдеріндегі әлеуметтік және экономикалық процестерді болжау жасау; - Оқитын Шығыс елінің әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, тарихи қатынастар саласындағы өзекті мәселелерге байланысты өз көзқарасын негіздеу; - Жоғарғы оқу орындарында шығыстанулық пәндерді оқыту барысында дәстүрлі және инновациялық әдістерді қолдану. - Өзекті ғылыми мәселелерді шешкенде басқа елдердің тілін, мәдениеті мен дәстүрлерін түсіне отырып, түрлі мәселелермен айналысатын мамандармен өзара байланыс пен ынтымақтастықты орнату. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Еуропа мен Азия өркениеттерінің қалыптасу тарихы; олардың дамуы, алғашқы қалыптасқан ортасынан басқа жерге таралуы; еуразиялық концепциясы, жаңа және қазіргі дәуірдегі еуразия өркениетінің диалогы; өркениеттердің еуразиялық диалогына Қазақстанның қосқан үлесі.

Ұлы Жібек жолы: шығыс және батыс өркениеттерінің әрекеттестігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Шығыс пен Батыстың өркениеттік ынтымақтастық контекстінде ҰЖЖ тарихын жүйелі түсінуге қабілеттілікті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тарихи пәнаралық контекстінде әлемдегі болып жатқан діни-мәдени тұрғыда жеке концепцияларды құру үшін филологиялық және тарихи зерттеу тәсілдерін қолдану; - қоғамдық және саяси құбылыстардың өзара байланысын бағалау, Шығыс елдеріндегі әлеуметтік-экономикалық процестерді талдау жасау; - Шығыстағы қарастырылып отырған мемлекеттегі әлеуметтік-экономикалық, мәдени-тарихи, қоғамдық қатынастардағы өзекті мәселелер бойынша өз ұстанымын негіздей білу; - ЖОО оқу процесін жүзеге асырғанда және шығыстануға қатысты пәндер бойынша сабақ бергенде дәстүрлі және иновациялық әдістерді қолдану. - тіл білімін, басқа елдердің мәдениеті мен дәстүрін түсіне отырып басқа пәндерден сабақ беретін эксперттермен түрлі өзекті мәселелерді шешкенде халықаралық контекстіде ынтымақтастық пен қарым-қатынас орнату; - отандық және шетелдік ғылымның жетістіктерін сақтау және өңдеу, қазіргі іздеу тәсілдерінде жаңа ақпараттық технологиялар мен ресурстарды пайдалану. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Модуль докторанттарды Ұлы Жібек жолының бойында көшпенділердің отырықшы халықтармен әрекеттестігін, отырықшы және көшкенді халықтардың және олардың мәдениеттерінің алмасу механизмімен, әлеуметтік және этникалық процестермен, әрекеттестіктің нәтижесінде болған түркілену мен исламдану процестерімен, Ұлы Жібек жолының бойындағы қалалардың рөлі және маңызымен танысады. Докторант өздігімен деректерді іздеуге, деретер мен әдебиеттерді талдауға, берілген тақырып аясында жеке зерттеу жасап үйренуі керек.

Шығыс қоғамының рухани және материалдық мәдениетінің модернизациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - кешенді зерттеу көздері рухани және материалдық мәдениет шығыс тілдерінде. Пәннің міндеттері - қалыптастыру докторанттардың анықтай білу, проблеманы тұжырымдау гипотезаны мен міндеттері, тарихи-мәдени зерттеу; - әзірлеу, зерттеу жоспары, таңдау қажетті және неғұрлым оңтайлы әдістерін зерттеу; - өңдеу, алынған нәтижелерді талдау және ұғыну, оларды ескере отырып, қолда бар ғылыми зерттеулер; - вести источниковедческую жұмысқа тарта отырып, қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар. Қысқаша мазмұны - мәдениет және жаңғырту Шығыс; - мазмұны, құндылықтар жүйесі, ерекшеліктері генезисі дақылдарының шығыс қоғамдардың; -қалыптастыру процесі өмір сүру салтын, әлеуметтік-саяси және мәдени ориентаций, типтері, материалдық және мәдени тұтыну; - постиндустриальная жаңғырту Шығыс; - тарихи жағдайлар туындаған рухани және материалдық мәдениет; сақтау, дәстүрлі құндылықтар мен бағдарлар; -мәдениет ескерткіштері және олардың жұмыс істеуі әлеуметтік-мәдени ортақтығы; - жұмыс істеуін шығармалары мәдениет; - мәдени матрица "азиялық құндылықтарды". Курсты оқу нәтижесінде, оқушылар: - меңгеру ақпараттық технологияларды жалпылау үшін ғылыми ақпаратты құру, жаңа ғылыми фактілерді жалпы контексінде білу; - қабілетті және жұмыс істеуге пәнаралық саласындағы; - қабілетті білімдерін интеграциялау; - білу, зерттеу әдістері, аса маңызды көздерінің маңызы бар тарих үшін отандық ғылым мен мәдениет үшін шығыс елдерінің; - қолдана білу, арнайы әдебиетті классикалық энциклопедиялар және библиографиялық анықтамалық саласындағы рухани және материалдық мәдениет; - дербес зерттеулер жүргізу.

Шығыс тілінде жазба деректерді оқып-зерттеу методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жазба деректерді оқып-зерттеудің болжамдары мен міндеттерін айқындау, шығыстану ғылымы саласында іргелі зерттеулер жүргізу үшін замануи зерттеу әдістерін таңдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұсынылатын жазба деректерді зерттеудің болжамы мен міндеттерін нақтылап көрсету және тестілеу; - түрлі жанрдағы нақты мәтіндерді талдауда шығыстану ғылымының теориялық-методологиялық қағидаларын қолдану; - отандық және шығыс елдері ғылымы мен мәдениетінің тарихы үшін маңызды деректермен жұмыс барысында деректану ғылымының арнайы зерттеу әдістерін қолдану; - дербес зерттеу негізін қалыптастыру үшін шығыс және батыс тілдеріндегі деректану саласындағы арнайы әдебиетті ұтымды іздеп, жинау; - жүргізілген зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми шолу, аннотация дайындауға, реферат және библиография құрастыру; - библиографиялық сипаттамаларды, шығыс және батыс тілдеріндегі негізгі библиографиялық дереккөздерді жүйелеу және қазіргі заманғы техникалық құралдарды пайдалана отырып іздеу жүйелерін құру. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Түпнұсқалық зерттеу нақты әлемді танудың ерекше әдісі ретінде. Дереккөзді оқу әдісі және пәнаралық аспектілер. Дереккөзді оқып-зерттеудің құрылымы. Дереккөздің шығу тегіне ықпал етуші тарихи жағдайлар. Дереккөз және оған авторлық мәселесі, проблемалары. Социомәдени қоғамдағы авторлық мәтін, жұмыс және оның қызметі. Мәдениеттегі шығарманың қызметі. Дереккөзді түсіндіру және мазмұнды талдау проблемалары.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген