Докторантура
Журналистика

Журналистика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

«6D050400 – Журналистика» білім беру бағдарламасының сипаттамасы

Бағдарлама: Журналистика
Халықаралық аккредитация: FIBAA
Ұлттық аккредитация: НКАОКО
Білім беру деңгейі: докторантура
Оқыту түрі: күндізгі (ғылыми-педагогикалық бағыт)
Білім алу мерзімі: 3 жыл
Кәсіби қызметтің түрлері: «6D050400 – Журналистика» мамандығы бойынша бойынша философия докторын (PhD) дайындаудағы кәсіптік қызмет түрлері:
-ғылыми-зерттеу;
-педагогикалық;
-ақпараттық-сараптама;
-ақпараттық шығармашылық
-басқару;
-кеңестік-эксперт;
Білім беру бағдарламасының кәсіби ұстанымы:
Докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша шетелдік жетекші оқу-ғылыми орталықтарымен жүзеге асады, докторантураның іске асатын аккредиттелген бағдарламалары бойынша, ғылыми мектептер құрылған. Білім беруді докторлар, ғылыми кандидаттар, философия докторлары (PhD), профильді докторлар, сондай-ақ, философия докторы (PhD), дәрежесі бар шетелдік ғалымдар жүргізеді. Оқу үдерісінде оқытушы кадрлар заманауи интерактивті әдістері мен технологияларды оқыту үдерісінде пайдаланады. Оқу үдерісін оқу-әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету докторантураның білім беру бағдарламасының сапалы игерілуіне кепілдік береді. Білім беру бағдарламасын іске асыру мақсатында, халықаралық ақпараттық желілерге, электронды деректер қорларына, кітапхана қорларына, компьютерлік технологияларға, оқу-әдістемелік және ғылыми әдебиеттерге еркін түрде қол жеткізіледі.. Оқуды бітіру кезінде білім алушылар іргелі ғылыми білім мен кәсіби даярлықты толыққанды игеріп, заманауи технологиялық ақпараттарды меңгерген, сондай-ақ, ғылыми ақпараттарды алу, өңдеу және сақтау әдістерін, заманауи ғылыми және тәжірибелік мәселелерді құрастырып шеше алады. Белгіленген бағыттар бойынша эксперименталды-зерттеу қызметін ұйымдастырып, зерттеу және басқару жұмыстарын сәтті түрде жүргізе алады.
Халықаралық байланыстар:
Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультетінде халықаралық ғылыми және білім алмасу байланыстары жоғары дәрежеде қарастырылған. Халықаралық академиялық ұтқырлықтың дамуының басты себептері ERASMUS, COMMETT, LINGUA, TEMPUS секілді бағдарламалардың докторанттарды қолдауы болып табылады. Университетте екі жақты және көп жақты келісімшарттар бар. Мұндай мақсатты түрде бағытталған білімгерлердің академиялық ұтқырлығын дамыту білікті және жоғары кәсіби мамандарды халықаралық нарықта қолдау болып табылады. Докторлық бағдарлама географиялық, пәнаралық ұтқырлық, халықаралық ынтымақтастық университеттер мен басқа да серіктестіктердің ынтымақтастық байланыстар саласын дамытуға ұмтылыс танытады. Мысалы: Harriman Institute of Columbia University (АҚШ); Яноша Кодолани атындағы қолданбалы ғылыми университеті (Венгрия), Огайо Университеті, Атенс қаласы (АҚШ), Страсбург Университеті UNISTRA6 (Франция).
Тәжірибе өту және жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретін салалар:
Ғылыми-зерттеу тәжірибесін жүргізу, сондай-ақ әрі қарай жұмысқа орналасу орындары ғылыми-зерттеу институттары мен орталықтар, мемлекеттік органдар, министрліктер мен ведомстволар, отандық және шетелдік жоғары оқу орындары мен БАҚ өкілдері болып табылады.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Журналистика
Мамандық шифры
6D050400
Факультеті
Журналистика
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
192
ОРЫС
192

пәндер

Ғылыми журналистиканың теоретикалық және практикалық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

БАҚ және мемлекет: ақпараттық диалог
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дәстүрлі БАҚ-ты дамытудың стратегиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: теориялық және практикалық тұрғыда объективті талдау дағдыларын қалыптастыру, дәстүрлі БАҚ-тардың дамуын зерттеу. Дүниеде және Қазақстанда жаһандану мен конвергенция дәуірінде дәстүрлі медианың маңызды рөлін көрсету. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әр түрлі медиалық платформаларға арналған заманауи медиатекстерді құру принциптерін ұстану, олардың кәсіби қызметтегі ерекшелігін ескеру қабілеті; - отандық медиа массасын дамытудың ұлттық ерекшелігін ескере отырып, медиа массасын жетілдіру және одан әрі дамыту үшін білімді қолдану; - әлемнің әртүрлі елдері мен өңірлерінің коммуникациялық әдістерін зерттеу; - әлемдегі және елдегі бұқаралық коммуникацияның дәстүрлі және жаңа үрдістерін талдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлемдегі және Қазақстандағы жаһандану және конвергенция дәуіріндегі дәстүрлі БАҚ-тың маңызды рөлін көрсету, жаңа медиаға бейімделгені, сандық ақпарат және коммуникацияға көшуге байланысты бұқаралық коммуникацияның сипаты мен құрылымын өзгертті.

Жаңа медианың концептуальдық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Инновациялық-технологиялық журналистиканың ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі қоғамдағы инновациялық-технологиялық журналистиканың рөлі туралы теориялық және практикалық білімді қалыптастыру, жалпы инновациялық-технологиялық процесс жағдайында журналистиканың қалыптасуы мен дамуының маңызды кезеңдері, оның заманауи функциялары, принциптері, әдістері мен негізгі бағыттары туралы айтылады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - медиаөнімді жасау үшін технологияларды қолданудың негізділігін, ойының бірегейлігін бағалау, таңдалған технологияны пайдаланудың технологиялық аспектісін түсіну; - мобильді қосымшаны құру немесе өзгерту үшін идеяларды әзірлеу; - он-лайн ортадағы офф –лайн оқиғаларды жылжыту үшін мультимедиялық контенттік жобаның идеяларын әзірлеу; - нақты мәселе бойынша медиаландшафтты талдау, технологиялық жаңалықтарды пайдалану нәтижелерін сыни бағалау, сондай-ақ жаңа технологияларды қолдану келешегін көрсету және табысты көру қабілеті. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Инновациялық-технологиялық журналистиканың пайда болу мәселелері, функциялары мен қағидаттары; жаңа медиалық кеңістікте инновациялық-технологиялық коммуникацияны қалыптастыру ерекшеліктері зерделенетін болады.

Қазақстандық ақпараттық инфрақұрылым және ақпараттық кеңістік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазіргі ақпараттық қоғам: даму модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Онлайн коммуникацияны ғылыми талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Сандық технологиялардың ғылыми парадигмасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген