Докторантура
Аударма ісі

Аударма ісі

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD)по специальности Переводческое дело

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: AQUIN (2016)
Бағдарлама: 6D0020700 – Аударма ісі.
Оқу деңгейі: докторантура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқыту түрі: күндізгі.
Оқу мерзімі: үш жыл.
"Аударма ісі" оқыту бағыты бойынша дайындалған PhD философия докторы кәсіби қызметтің келесі түрлеріне сайланады:
• аудармашы - мәдениет және мәдениетаралық қарым-қатынас саласында;
• аудармашы-синхронист - халықаралық байланыстар саласындағы;
• аудармашы-референт - әкімшілік-басқару саласында;
• аудармашы-лингвист - бұқаралық ақпарат құралдары саласында;
• гид-референт - ақпараттық-талдау саласында;
• көркем аударма бойынша аудармашы - баспа ісі саласында;
• аударматану пәнінің оқытушысы - білім және ғылым саласында;
Бейінді пәндер:
• Аударма сынының қазіргі тенденциялары;
• Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы;
• Заманауи аударматанудың этнолингвистикадағы рөлі
• Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы;
• Көркем аударманың когнитивті аспектілері;
• Аудармадағы қиындықтар типологиясы;
• Жүйелік зерттеу әдістері және аударматану;
• Аударма экспрессивтілігі.
Білім беру артықшылықтары:
• мамандандырылған аударма тақырыбына жүйелі білім алу мүмкіндігі;
• шетелдік тағылымдамалар мен кәсіптік меңгерту, шет тілін;
• заманауи аударматануды сыни бағалау бойынша мастер-класстар және авторлық курстар;
• жаңа ғылыми бағыттар бойынша өз бетімен ғылыми зерттеу жүргізу;
• қазіргі заманғы технологиялар мен әртүрлі әдіснамалық тәсілдерді шығармашылықпен қолданып оқыту;
Халықаралық байланыс: докторанттар оқуға мүмкіндіктері бар оқу орындары:
• Ыстамбұл мәдени университеті (Түркия, Ыстамбұл)
• Малайя университеті, (Малайзия, Куала-ЛумпурА
• Оңтүстік Каролина университеті (АҚШ, Оңтүстік Каролина)
• Торонто университеті (Канада, Торонто)
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: ғылыми-зерттеу институттары, ғылыми білім беру орталықтары және аударма агенттіктерінде

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Аударма ісі
Мамандық шифры
6D020700
Факультеті
Филология және әлем тілдері
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
150
ОРЫС
150

пәндер

Заманауи аударма тұжырымдамалары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - перспективті ғылыми зерттеулерді жоспарлау үшін аударматанудың теориялық тұжырымдамаларын ғылыми және сыни талдауды қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар меңгеруге тиіс: 1. аударма зерттеулерінің теориялық тұжырымдамаларын ғылыми және сыни талдауды қолдану; 2. антропоцентрлік парадигма аясында аудармашы қызметін талдау; 3. қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің теориялық және практикалық деңгейлерін зерттеу; 4. аударманың лингвистикалық және әдеби теориясының негізгі ережелерін теориялық негіздеу; 5. қазіргі пәнаралық зерттеулер контексіндегі аударма тұжырымдамаларын бағалау. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: қазіргі заманғы аударма зерттеулерінің теориялық және практикалық деңгейлері; аударманың лингвистикалық және әдеби теориясының негізгі ережелері; заманауи пәнаралық зерттеулер контексіндегі аударма түсініктері; негізгі әдістемелік ережелер мен жетекші аударматанушы мектептер мен олардың өкілдерінің тұжырымдамалық идеялары.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аударма сынының қазіргі тенденциялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Аударма экспрессивтілігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты: субъектінің сезімдері, эмоциялары мен бағалауы арқылы көрінетін сөйлеушінің даралығын, тілдік экспрессияны. анықтау. Міндеттері: авторлық экспрессияның тілде, тілдік құралдардағы көрінісін, адресатқа (тыңдаушы мен оқырман) белгілі бір әсерін зерттеу; экспрессивтілік тілдік тұлға құбылысын зерттеу. Қысқаша сипаттама: субъектінің сезімдері, эмоциялары мен бағалауы арқылы көрінетін сөйлеушінің даралығын анықтаушы ретінде қарастырылатын тілдік экспрессия. Бұл авторлық экспрессия тілде, тілдік құралдарда көрініс тауып, адресатқа (тыңдаушы мен оқырман) белгілі бір әсер етеді. Осылайша, экспрессивтілік тілдік тұлға құбылысы ретінде әрекет етеді. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: • экспрессивтілік категорияларының зерттеулерін білу, оның шешеннің сөзіндегі көрінісін, экспрессивтілікті аудармада беру тәсілдерін білу, • экспрессивтіліктің публицистикалық мәтіндерде, негізінен көпшілік арасында сөйлеу, саяси және шешеннің сөздерінде қолданысқа ие болатынын ескеру.

Аудармадағы қиындықтар типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Заманауи аударматанудағы этнолингвистика рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазіргі аударматанудағы этнолингвистика рөлі / Роль этнолингвистики в современном переводоведении

Зерттеудің жүйелік әдістері және аударматану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқыту мақсаты: аударманы дайындау, орындау және таныстыру мен қызмет етуінің түрлі қырларын біріктіріп зерттеу. Міндеттері: аудармашылық қызметтің басқа да негізгі құрылымдарымен байланысты аудармалардың бірегей типологиясын құруға мүмкіндік беретін аударма тәжірибесі мен қазіргі аударматанудың мағыналық өрісін зерттеу. Қысқаша сипаттама: пән аясында аударманы дайындау, орындау және таныстыру мен қызмет етуінің түрлі қырларын біріктіретін және аудармашылық қызметтің басқа да негізгі құрылымдарымен байланысты аудармалардың бірегей типологиясын құруға мүмкіндік беретін аударма тәжірибесі мен қазіргі аударматанудың мағыналық өрісін зерттеледі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттіліктерді меңгеруі тиіс: • жүйелі зерттеу әдісінің негізгі қағидаларын – ұғымдар мен тәсілдер жүйесін (олардың арасында декомпозиция тәсілі болуы тиіс) меңгеру мен қолдану; • жүйелі талдаудың жүзеге асырылуын сипаттау, осындағы пайда болатын пәнаралық мәселелерді сипаттай алу; сонымен қатар жалпы ережелер, тәсілдер, құрылымдық зерттеу әдістерін сипаттай алу.

Көркем аударманың когнитивті аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем аударманың танымдық аспектілерін зерттеу; көркем аудармашының теориялық және практикалық дайындығын тереңдету. Пәнді оқу нәтижесінде магистрант мынадай қабілеттерге ие болады: • көркем мәтіннің танымдық негіздерін теориялық тұрғыдан пайымдау, • аударма зерттеулеріндегі когнитивті-коммуникативті тұжырымдаманың негізгі түсініктері мен терминологиясын меңгеру; • -аударма стратегияларын дамыту және аударма тапсырмалары бойынша шешімдер қабылдау үшін когнитивті-коммуникативтік аударма әдіснамасын шығармашылықпен қолдану Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: көркем мәтіннің когнитивті-танымдық негіздері, аударма зерттеулеріндегі когнитивті-коммуникативті тұжырымдаманың негізгі түсініктері мен терминологиясы; аударма стратегияларын дамыту және аударма тапсырмалары бойынша шешімдер қабылдау үшін когнитивті-коммуникативтік аударма әдіснамасы

Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Лингвистикалық, әдебиеттанушылық, аудармалық зерттеулердің әдіснамасы Методология лингвистических, литературоведческих, переводческих исследований Methodology of Linguistic, Literary, Translational Investigations

Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Модернизм эстетикасындағы мәтін ұғымы / Понятие текста в эстетике модернизма / The Concept of the Text in the Aesthetics of Modernism

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген