Докторантура
Әлемдік экономика

Әлемдік экономика

БIЛIКТIЛIГІ

 • Ғылыми - педагогикалық бағыт - Доктор философии (PhD) по специальности Мировая экономика

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: «6D051300 – Әлемдік экономика»
Оқу дәрежесі: PhD докторантура
Емтихандары: шет тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтиханы (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Кәсіби белсенділік түрлері:
Кәсіби бейін бойынша докторлар келесідей кәсіби белсенділік түрлерін орындай алады:
- талдамалық;
- әкімшілік-басқарушылық;
- сараптау – кеңестік.
Философия (PhD) бойынша докторлар келесідей кәсіби белсенділік түрлерін орындай алады:
- педагогикалық;
- ғылыми-педагогикалық;
- талдамалық;
- әкімшілік-басқарушылық;
- сараптау – кеңестік.
Кәсіби пәндер:
- Микроэкономика,
- Макроэкономика,
- Халықаралық макроэкономика,
- Әлемдік экономика
Білім берудің артықшылықтары:
Кәсіби ағылшын тілін меңгерген, халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік экономика саласында терең білімді болған жоғары білікті экономиист; ақпаратты жинақтай және жоспарлай, талдай алатын, күрделі ғылыми мәселелерді шеше алатын және жаңа идеяларды түрлендіре білетін, өз бетімен ойлай алатын және жасампаз қабілетті маманды; жетекші халықаралық экономикалық ынтымақтастық, мемлекеттік және мемлекетаралық органдар мен мекемелердегі, барлық экономика бөлімдерінің ұйымдары мен кәсіпорындарындағы қызметтерін орындайтын халықаралық саясат білгірі-экономист; ЖОО-да оқыта алатын, әлемдік экономика дамуының күрделі жағдайларында өз бетімен ғылыми зерттеулерді жүргізе алатын маманды дайындау.
Халықаралық байланыстар:
- Ломоносов атындағы ММУ;
- Кадис Университеті (Испания);
- Канзас штаты Университеті, Лоуренс (АҚШ);
- Бонн университетінің Еуропалық интеграцияны Зерттеу Орталығы (ZEI);
- Ресей халықтар Достығы Университеті (РУДН);
- Синьцзян Университеті
Тәжірибе өткізу және болуы мүмкін жұмысқа орналасу орындары:
Докторлық бағдарлама ең алдымен, халықаралық экономикалық қатынастар және әлемдік экономика аясындағы жұмысқа талап етілген білімді және құзыретті болған халықаралық саясат білгірі-мамандарды дайындауға бағытталған. Сонымен қатар, ТҰК және ТҰБ, халықаралық экономикалық қатынастармен айналысатын ұйымдар, сыртқыэкономикалық қызметтермен айналысатын ұйымдар, отандық және шетелдік компаниялар, ғылыми-зерттеу орталықтары, қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орындарындағы қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағдарланған.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлемдік экономика
Мамандық шифры
6D051300
Факультеті
Халықаралық қатынастар
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
155
ОРЫС
155

пәндер

Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Әлемдік экономиканың қазіргі мәселелері” курсының мақсаты әлемдік экономиканың қазіргі мәселелерін оқыту барысында докторанттарды ұлт ретінде қандай болса, ұлт үстінен де солай (сыртқыэкономикалық саясат кезінде) шешім қабылдауда жаһандық мәселелерінің әсерінен адамзаттан айырмау болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - - қазіргі әлемдік әлеуметтік-экономикалық жүйемен үдерістердің, оның дамуына әсер ететін негізгі қасиеттерін ашуға қабілетті; - - жаһандану мәнін объективтік үдеріс ретінде және оның экономикалық дамуына әсерін анықтау; - ұлттық экономиканың дамуына адамзаттың жаһандық мәселелерінің әсерін анықтау және ұғу. - әлемдік экономиканың даму мәселелерін, ерекшеліктерін, қазіргі тенденцияларын білу; - әлемдік экономиканың жаһандық мәселелеріне терең жүйелік қөзқараста болу және оларды шешу жолдарын іздеу. Қазіргі әлемде бірде бір ел әлеуметтік-экономикалық дамуына әсер ететін жаһандық мәселелерден қашып құтыла алмайды, тиісінше оны барлық деңгейде шешім қабылдау кезінде ескеру қажет. Пәннің міндеттері қазіргі тенденцияларды талдау, әлемдік экономиканың даму мәселелері мен ерекшеліктерін, сонымен қатар жаңа күрделі геосаясаттық жағдайларда әлемдік экономиканың негізгі мәселелерін шешу жолдарын іздеу.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

"Жасыл экономиканың" тұрақты дамуы мен қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Үйлесімді, әрі балансталған қоғам дамуы мен экономика үшін мәселелерді түсіну және жолдарын табу, соның ішінде табиғи ресурстарды пайдалану, инвестициялар бағытын, технологиялық дамуын, адам қажеттіліктері мен қоғамның тұрақты дамуын қанағаттандыру үшін тұлғалық даму және институционалдық өзгеру, сәйкесінше бір-бірімен тығыз байланыста, қазіргі және болашақ әлеуетті нығайту. Пән экономика құрылу процесі туралы білім береді, қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, табиғи ресурстарды тиімді және энергия үнемдеу арқылы пайдалану, өнімнің өндірістің соңғы пайдалану цикліне қайтаруын қамтамасыз етеді. Пәнді оқу барысында докторант келесі құзыреттерге ие болу қажет: - біркелкі және теңгерімді қоғам мен экономика дамуы мәселелерін толық өзара байланысты жүйе ретінде анықтау және оқу; - сарқылмас ресурстарды дұрыс пайдалану үшін экономикалық тұтыну мәсеселерін анықтау және оның жолдарын табу; - «жасыл» экономиканың дамуы үшін таза немесе «жасыл» технологияларды қолдану қажеттілігі түсіну; - қоғамның тұрақты дамуы үшін экономиканың жекелеген секторларының реформалау басымдықтарының тізімі берілген президент Н.Назарбаевтың «жасыл» экономикаға көшу туралы тұжырымдамасы туралы білу және талдау жасай алу, - ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру мәселесін түсіну және талдау, халықтың әл-ауқатын арттыру мақсатында Қазақстанның инфрақұрылымын жетілдіру.

Әлем аймақтарындағы интеграциялық үрдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – үйлестірілген мемлекетаралық экономикалық саясатты жүргізуге негізделген, бірте-бірте экономикалық қосылуға апаратын, көршілес елдердің тұрақты интеграциялық байланыстарының дамуының заңдылықтары мен механизмдері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Әлемнің әр түрлі аймақтарындағы елдердің интеграциялық ынтымақтастығының алғышарттары, факторлары мен бағыттарын анықтау, интеграциялық үдерістермен шарттасқан жаһандық шаруашылықтағы ҚР-ның рөлі мен орнын түсіну. Әр түрлі

Әлемдік қаржы дағдарысының табиғаты мен механизмі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлемдік қаржылық дағдарыстардың мазмұнын, көріну формалары мен себептерін, олардың пайда болу және даму механизмдерін, жекелеген елдерде көрініс беру ерекшеліктерін, әлеуметтік-экономикалық салдары мен қаржылық дағдарыстардан шығу жолдарын зерттеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - әлемдік қаржы дағдарыстарының даму тарихын білу; - әлемдік қаржы дағдарыстарының мәнін, құрамдас бөліктері мен көрініс беру формаларын білу; - әлемдік қаржы дағдарыстарының пайда болу себептері мен салдарын талдай білу; - 2008-2009 жылдардағы әлемдік қаржы дағдарысының себептерін, табиғаты мен даму механизмін түсіну; - қазіргі заманғы әлемдік қаржы дағдарыстарының табиғатына, себептері мен даму механизмдеріне қатысты өз идеялары мен көзқарастарын қалыптастыра білу. Пән бүгінгі күнде әлемдік қаржылық дағдарыстардың пайда болу тетігінің өзекті мәселелер жиынтығын талдауға арналған. Соңғы екі ғасыр бойына әлемдік ауқымдағы қаржылық дағдарыстар мақсатты бағытталған қызметтің нәтижесі болып табылады. 2008-2009 жылдардағы әлемдік қаржылық дағдарыстың табиғаты, пайда болу себептері мен механизміне ерекше маңыз беріледі.

Әлемдік қор нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс:  әлемнің жетекші елдерінің қор нарықтарының құрылымы мен даму тенденциялары, сондай-ақ бағалы қағаздар нарығы институтының қаржы нарығы институттарының жүйесіндегі орны туралы жүйелі көзқарасқа ие болу;  бағалы қағаздар нарығының теориясы бойынша білімдерді қаржы нарығы бойынша шетелдік кәсіби ақпарат көздерін талдау кезінде қолдана білу; мәміленің қаржылық жағдайына талдау жүргізе білу, қаржылық мәмілелер бойынша негізгі ұтымдар мен шығындарды есептей білу; алынған білімдерді бағалы қағаздардың портфелін қалыптастыру үшін қолдана білу; қолданыстағы қаржылық талдамамен жұмыс істеу дағдысын, қаржылық математика бойынша есептерді шешу дағдысын меңгеру. Аталған пән әлемдік қор нарықтарының құрылымын, көлемін, оның дамуына әсер ететін факторларды, дамыған және дамушы елдердің анағұрлым ірі бағалы қағаздар нарығының қызмет ету ерекшеліктерін, АҚШ, Батыс Еуропа мен Жапонияның бағалы қағаздар нарығының қатысушыларын(эмитетенттер, инвесторлар, нарықтың кәсіби қатысушыларын); әлемдік қор нарықтарындағы қазіргі жағдайды, кәсіпорынның ұзақмерзімді және қысқамерзімді капиталға қажеттілігін жабудың көзі ретінде бағалы қағаздарды эмиссиялаудың рөлі; ұлттық және халықаралық қор нарықтарының өзара әрекетсу механизмін және қор дағдарыстарының таралуына әсерін оқытады.

Әлемдік экономиканың трансұлттануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дамушы елдердің экономикасы мен экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Дамыған елдерінің экономикасы және экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты- экономикалық саясат ерекшеліктері мен дамушы елдердің экономикасы құрылымын зерттеуге, әлемдегі халықтың 80% -дан астамы дамушы елдердің, экономикалық жағдайды талдау және аумағы арқылы әр түрлі елдерге кіреді, экономикалық даму, халықтың деңгейі және әрбір ел экономикалық саясатты жүргізеді . Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - олардың классификациясы және әлемдік экономикадағы экономикалық даму, орны мен рөлі ерекшелігі критерийлерін дамушы әлемнің құрамын білу; - макроэкономикалық көрсеткіштер, әсіресе, дамушы елдердің экономиканың салалық құрылымын білу; - дамушы елдердің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі мәселелерін білу; - жаңа индустриялы елдер мен мұнай экспорттаушы елдердің ерекшеліктерін түсіну; - дамушы елдердің экономикасының салыстырмалы және SWOT талдау жасауға қабілетті болуы; - дамушы елдердің тобына болашағын болжай алу. Пән әлемнің дамушы елдерінің экономикалық даму ерекшеліктерін тұтас қарастыруға, ірі елдердің, мұнай экспорттаушы елдердің, жаңа индустриалды елдердің, әлемнің кедей елдерінің даму ерекшеліктерін талдауға мүмкіндік береді. Курста дамушы елдердің макроэкономикалық көрсеткіштері, экономиканың салалық құрылымдары, табыс деңгейлерінің көрсеткіштері, инфляция, жұмыссыздық, дамушы елдердің ұлттық және сыртқыэкономикалық саясаттарының ерекшеліктері зерделенеді. Аталған пәнде бұл елдерде адамзаттың жаһандық мәселелерінің пайда болуы маңызды орын алады.

Дамыған елдерінің экономикасы мен экономикалық саясаты
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – талдаушы дайындығы бойынша, өнеркәсібі дамыған елдердің экономикалық саясатын экономикалық даму ерекшеліктері мен проблемалары туралы негізгі ғылыми танымдарға ие. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - макроэкономикалық көрсеткіштер және өнеркәсібі дамыған елдердің экономиканың салалық құрылымының ерекшеліктерін білу; - дамыған елдердің ішкі және экономикалық сыртқы саясатының мәселелері және ерекшеліктерін білу; - өнеркәсібі дамыған елдер арасындағы экономикалық және саяси айырмашылықтар түсіну және бағалау; - экономикасы дамыған елдерге салыстырмалы және SWOT талдау жасауға қабілетті болуы; - ғылыми-зерттеу қызметінде осы білімдерін пайдаланады. Пән дамыған елдердің макроэкономикалық көрсеткіштері, экономиканың салалық құрылымдары, табыс деңгейлерінің көрсеткіштері, инфляция, жұмыссыздық, дамыған елдердің ұлттық және сыртқыэкономикалық саясаттарының ерекшеліктері туралы білімдерді береді. Пән әр түрлі ғылыми таным әдістерін, соның ішінде статистикалық, экономика-математикалық және т.б. пайдалана отырып, индустриалды елдердің экономикалық дамуын салыстырмалы талдауды біріктіреді.

ДСҰ және ұлттық экономикалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-докторанттарда халықаралық қатынастар, халықаралық сауда және әлемдік сауда жүйесіне ұлттық экономиканың қатысуы дамуының қазіргі тенденциялары мен заңдылықтары, негіздері туралы кешенді және ғылыми түсініктерді қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болуы керек: - сауда саясатын қалыптастырудың практикалық негіздерін қолдану, - аймақтық сауда келісімдеріне қол қою кезінде оң және теріс жақтарды салыстыру және талдау; - аймақтық сауда келісімдерінің тиімділігін есептеу; - микро және макродеңгейде стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде практикалық міндеттерді шешу; - жеке ел үшін сауда саясатын таңдауды негіздеу Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: оқыту, ұйымдастыру, құқықтық, экономикалық мәселелер, негізгі ережелер, мақсаттар мен ұйым принциптері қарастырылады; ДСҰ-ның мүше-мемлекеттерінің ДСҰ-ның келісімдеріне сәйкестігі үшін қазіргі сауда режимдерін талдау және сауда кедергілерін жою бойынша практикалық ұсыныстарды дайындау қажеттілігі; ұлттық экономикалардың даму ерекшеліктеріне негізделген саудалық келісімдерді талдау және оларды практикада қолдану; артықшылықты келісімдердің ерекшеліктері және саудаға қатысты басқа да мәселелер

Еңбек ресурстарының халықаралық ұтқырлығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты еңбек ресурстарының халықаралық ұтқырлығының принциптерін, нысандары мен функцияларын және жұмыс күшінің еңбек көші-қонының қазіргі заманғы трендтерін және олардың аймақтық және ұлттық еңбек нарықтарын қалыптастыруға әсерін зерттеу болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі қабілеттерге ие болуы керек: - жұмыс күшінің халықаралық ұтқырлығы мен еңбек көші-қонының экономикалық табиғатының жүйелі түсінігін көрсету; - көші-қонның әр түрлі әдістерін, халық қозғалысының әр түрлі түрлерін бағалауды қолдану, - еңбек ресурстарының халықаралық ұтқырлығының негізгі қазіргі заманғы тенденцияларын талдау; - донор елдер мен реципиент елдердің еңбек ресурстарының халықаралық ұтқырлығы процестеріне қатысу дәрежесін анықтау; - елдер мен өңірлер үшін еңбек ресурстарының халықаралық орын ауыстыруының салдарын болжау Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: шарттары және халықаралық еңбек ұтқырлығын ағымдағы үрдістер факторлары; қызмет ұтқырлығының халықаралық өндіріс факторларында алатын орыны; ұлттық еңбек нарықтарындағы халықаралық көші-қон әсері; халықаралық көші-қонды реттеу тетіктері; мигрант үшін еңбек көші-қоны орындылығын есептеу; халықаралық еңбек ағындарын бағалау тәсілдері мен әдістері

Жаһандық сын-қатерлер жағдайындағы білікті мамандарды даярлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты - жаһандық шақыру жағдайында білікті мамандарды сапалы дайындаудың теориялық және әдістемелік негіздерін зерттеу. Оқу нәтижесіндегі дағдылар: - цифрлық дағдыларды көрсету; - кәсіптік құзыреттілік сапасын бағалау модельдерін, критерийлерін, көрсеткіштерін әзірлеу; - жаһандық қауіп-қатерлер тұрғысынан адами капиталды дамытудың деңгейін және сапасын талдау және бағалау; - Қазақстан Республикасының қазіргі жағдайына бейімделген адам капиталын қалыптастыру мен дамыту ерекшеліктерін талдау және анықтау; - Қазақстан Республикасында жаһандану жағдайында білікті кадрларды даярлауды дамытудың басымдықтары мен перспективаларын анықтау. Жаһандық шақыру жағдайында мамандарды кәсіптік дайындаудың жаңа деңгейін қамтамасыз етуге қойылған қазіргі талаптар еңбек нарығының сұраныстарына бағытталған кәсіптік оқытудың инновациялық моделін жүзеге асыруды, оқу бітірірген түлектер мен жас мамандар үшін тәжірибелік машықтанатын жүйе құруды ұсынады.

Жаһандық экономикалық дамудың қаржылық архитектурасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық менеджмент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты – қаржы саласындағы басқару шешімдерін қабылдау және оларды кәсіпорынның даму мақсаттарына қол жеткізуде тиімді пайдалану үшін қажетті білім, құзыреттілік және тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - қаржылық менеджмент жүйесі мен оның ұйымды басқарудағы орнын, кәсіпорынның қаржылық механизмінің қызмет ету логикасын түсіну; - қаржылық менеджменттің заманауи қағидалары мен әдістерін білу, нақты міндеттерді шешуде оларды қолдану дағдысын меңгеру; - кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің талдауы мен диагностикасын білу және тәжірибеде қолдану; - қаржылық талдауға негізделген басқару шешімдерін қабылдауға қатысу қабілетіне ие болу; - стратегиялық және тактикалық қаржылық шешімдерді қабылдау критерийлерін талдай білу және оларды тәжірибеде қолдана білу; - кәсіпорынның қаржылық көрсеткіштеріне сүйене отырып, орын алған мәселелерді талдап, оларды шешу жолдарын ұсына білу. Пән барлық елдердің қаржылары өзара байланысқан және бір-біріне әсер ететін жаһандық қаржы жүйесі туралы, сауда және қаржы ағындарын реттеудегі халықаралық қаржы ұйымдарының рөлі, халықаралық сауда операцияларын қамтамасыз етудегі банктер мен басқа да қаржылық институттардың рөлі туралы білімдерді береді.

Технологияның әлемдік нарығы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: теориялық білім мен дағдыларды , әлемдік экономикада орын алып жатқан технологиялық факторлар әсерін анықтайтын әдістерді, нақты дамуын, әлемдік нарықтың құрылымы мен ұлттық экономикаға технология әсерін бағалауды қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - технология нарығындағы үрдістерді анықтау, инновациялық және халықаралық сауда теориясын зерттеу әдіснамасын қолдану және біріктіру процестерін талдау; - тәуелсіз зерттеулер жүргізу және инновациялық - технологиялық дамытудың перспективалы бағыттарын анықтау; - бәсекелестікте технологиялық артықшылықтарды, нарықтық позициясын бағалау; - сыртқы сауда саясатында технологиялық ұсынуы, патенттік-лицензиялық сауда саласындағы ұсыныстар жасау; - тәуелсіз зерттеулер жүргізу және кең ауқымды ғылыми зерттеу жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: әлемдік экономикадағы қазіргі заманғы құрылымның қалыптасуы мен динамикасына технологиялық факторлардың әсері, сауда, ғаламдық инвестициялық ағымдар, адами ресурстар; Зерттеу, даму, технология, зияткерлік меншік саласындағы зерттеулердің және зерттеулердің нәтижелеріне бағдарланған, жаһандық экономикалық зерттеулердің арнайы саласын құрайтын технологиялық жаһандану проблемалары; материалдандырылған және материалдандырылмаған технологиялармен сауда жасайтын технологиялық нарық құрылымын зерттеу; зияткерлік меншікті қорғау әдістерін зерттеу, осы нарыққа қатысушылардың өзара іс-қимылының халықаралық қағидалары. Технологиялар нарығының ерекшелігі технологиялық лидерлердің шеткі аймақтарға, дамушы елдерге дамыған елдерге әсер етуінің кең мүмкіндіктерімен көрінеді, бұл біркелкі технологиялық дамуды және жаһандық технологиялық иерархияны анықтайды. Сондықтан, бұл пән халықаралық сауда-саттықтың технологиялық емес теорияларының, технологиялық алшақтықтың, өмірлік циклдің, ғылыми-техникалық саланың зерттеу әдіснамалары, инновациялар, техникалық және экономикалық динамиканың және технологиялық

Халқы және әлемдік даму
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әлем халқының дамуындағы негізгі үрдістерді бағалауға мүмкіндік жасау. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы керек: - әлем халқының дамуының негізгі тенденцияларын, олардың Қазақстандағы ерекшеліктерін салыстыру; - жаңа демографиялық саясаттың негізгі ережелерін ұсыну; - халықтың түрлі қозғалыс түрлерін бағалау; - көші-қон ағынын зерттеуді ұйымдастыру; - өлім-жітімді, тууды, некелесуді, ажырасуды зерттеу үшін ықтимал кестелерді құру; - қандай да бір елде демографиялық өзгерістерді болжау Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: тұтастай алғанда халықты және оның компоненттерін көбейту; халықтың көбеюі жаппай әлеуметтік процесс ретінде; сандық қатынастар, халықтың гендерлік және жас құрылымы, әлеуметтік және экономикалық құбылыстарға тәуелділігі; халықтың өсуін қоғамның дамуымен, халықты жаңғырту теориясымен, демографиялық болжамдармен, әртүрлі елдердің демографиялық саясатымен сипатталады

Халықаралық банк ісі және трансұлттық банктер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты – халықаралық банк ісінің теориялық және тәжірибелік аспектілерін зерттеу, қазіргі заманғы халықаралық банк ісінің қағидаларын, ережелері мен даму үрдістерін терең білу, әр түрлі елдердің банк жүйелерінің ерекшеліктерін анықтау, ірі трансұлттық банктердің мәселелері мен қызмет ету ерекшеліктерін зерделеу. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - халықаралық банк ісін жүзеге асыру нысандарын, ережелері мен қағидаларын білу; - халықаралық төлемдерді жүзеге асыру барысында негізгі делдалдар тәрізді банктердің қызметтік міндетін білу және сол білімдерін тәжірибелік іс-әрекетте қолдану; - трансұлттық банктердің қызмет ету және ұйымдастыру ерекшеліктерін білу және түсіну; - әлемдік қаржы нарығында трансұлттық банктердің қызметтерін талдай білу; - жаһандану жағдайындағы трансұлттық банктер қызметінің оң және теріс жақтарын бағалау. Пән трансұлттық банктердің қызметтерін ұйымдастыру және түрлі елдердің банктік жүйелерінің ерекшеліктерін, халықаралық банктік бизнесті жүзеге асырудың негізгі формаларын, халықаралық банк ісінің ережелері мен қағидалары туралы түсінік береді.

Халықаралық сауда және ДСҰ жаһандануы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әлемдік сауда жүйесі дамуының қызмет ету заңдылықтары, теориялық және тәжірибелік аспектілері туралы білімдерді қалыптастыру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі құзыреттерге ие болуы тиіс: - жаһандану жағдайындағы халықаралық сауданың теориялық және тәжірибелік аспектілерін, заманауи үрдістері мен мәселелерін білу; - әлемдік сауда жүйесін реттеудегі ДСҰ-ның мәні мен қарамай-қайшы рөлін түсіну; - ДСҰ-ға мүше болудың түрлі елдердің экономикасы мен сауда саясатына әсері мен ерекшеліктерін білу және талдай алу; - Дамыған және дамушы елдердің ДСҰ-ға мүше болуынның оң және теріс жақтарын түсіну және бағалау; - Қазақстанның ДСҰ-ға енуінің ауыл шаруашылығына, өнеркәсіп пен қызмет көрсету саласына әсерін түсіну және бағалау. Пән жаһандық жүйе ретінде халықаралық сауданың негізгі мәселелері мен қарама-қайшылықтары, қазіргі заманғы даму тенденциялары туралы, жаһандану жағдайындағы сауда қатынастарын көпжақты реттеу жүйесіндегі ДСҰ-ның рөлі, қағидалары мен механизмдері туралы білімдерді береді.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген