Докторантура
Әлеуметтану

Әлеуметтану

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ACQUIN
Бағдарлама: 6D050100 - Əлеуметтану
Оқыту деңгейі: докторантура
Емтихандар: Шет тілі (тест), Мамандық бойынша кіріспе емтихан (жазбаша)
Оқыту формасы: күндізгі
Оқыту уақыты: 3 жыл
"Əлеуметтану" мамандығы бойынша PhD докторы келесі мамандандырылған қызмет түрлеріне дайындалады:
• Əлеуметтанушы-аналитик; əлеуметтанушы-зерттеуші;
• Мемлекеттік жəне зерттеулік құрылымдарда əлеуметтанушы-кеңесші;
• ЖОО-ы мен колледждерде қоғамдық пəндер бойынша оқытушы;
• Өндіруші, жеке жəне консалтингтік компанияларда əлеуметтанушы, маркетолог, HR бойынша қызметкер;
• Демография жəне миграция бөлімдерінде демограф.
Профильдік пəндер:
• Әлеуметтік зерттеулердегі дизайн және анализ;
• Әлеуметтік білім берудегі қазіргі парадигмалар;
• Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі;
• Әлеуметтік теңсіздік: тәуекелдер мен оны игеру стратегиясы;
• Қалалық зерттеулер мен тәжірибелер.
Оқытудың артықшылықтары:
• Елдегі əлеуметтанудың институционализациялауына айтарлықтай еңбек сіңіген, əлеуметтанулық мектептер дəстүрінің ерекшелікгі;
• Ерекше авторлық дəрістер, оқытудың жаңа методикалары, ақпараттарды өңдеудің арнайы бағдарламаларының қолданылуы (SPSS жəне басқалары);
• Əлеуметтанулық зерттеулердің методологиясы мен бағыттарының кең ауқымы, факультеттің жəне кафедраның жобаларына қатысу;
• Əлеуметтанулық талдаудың сұранысқа ие салаларын терең зерттеу.
Халықаралық байланыстар: докторанттар шетелдің кеңесшісі ретінде жоғары аталу индексі бар əлем бойынша алдыңғы қатарлы ғалымдармен байланысқа түседі, алдыңғы қатарлы АҚШ, Ұдыбритания, Оңтүстік Корея, Германия жəне басқа да серіктес-универтситеттерде академиялық мобильділік бағдарламасы бойынша тағылымдамадан өте алады.
Тəжірибеден өту жəне жұмысқа орналасуы мүмкін орындары: университеттер, ғылыми-зерттеулік институттар, əлеуметтанулық зерттеу орталықтары, мемлекеттік басқару органдарының аналитикалық орталықтары, əкімшіліктің ішкі істер бөлімі, маркетингтік, демографиялық жəне қоғамдық зерттеу орталықтары, əлеуметтанулық жəне маркетигтік зерттеулер, компанияның HR-менедженті бойынша бөлімшелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Әлеуметтану
Мамандық шифры
6D050100
Факультеті
Философия және саясаттану
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Әлеуметтанулық зерттеулердегі дизайн және анализ
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты әлеуметтанулық зерттеулердің стратегиясы мен дизайынын, берілгендерді талдау мен өлшеудің әдіснамасын тереңінен көрсету болып табылады. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - қазіргі әлеуметтанулық білімді есепке алу негізінде студенттердің ғылыми зерттеулердің әдіснамасы, әлеуметтанулық зерттеулердің дизайны және берілгендерді талдаудың әдіснамасына қатысты білімдерін жүйеге келтіру; - далалық зерттеулерді ұйымдастыруға және талдаудың әдіснамасын таңдауға кешенді көзқарас саласын анықтау; - сапалық және сандық зерттеулердің, сонымен қатар нақты зерттеулерде аралас ыңғайды қолдану жағдайларының артықшылықтары мен кемшіліктеріне талдау және салыстыру; - ғылыми және практикалық мақсаттарда сандық және сапалық әлеуметтанулық берілгендерді талдауға өрлеу және төмендеу стратегияларының әдістерін өзіндік қолданудың дағдыларын қалыптастыру және дамыту. - өзіндік жеке әлеуметтанулық зерттеу дизайнын – зерттеу сұрақтарын құрастыру, зерттеу кезеңдерін ұйымдастыру, ғылыми зерттеу әдістері мен стратегияларын анықтау, мәліметтерді талдау әдістерін жобалау, - өзбетінше дамыту. «Әлеуметтік зерттеулердегі дизайн және анализ» пәні білім беру бағдарламасының негізгі курсы болып табылады. Докторанттарды дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарына дайындау, оларды зерттеу тапсырмаларын қою дағдыларын игеру, зерттеу жобаларын әзірлеу, зерттеу әдіснамасын таңдау және деректерді өлшеу және талдау даярлауға бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: әлеуметтік зерттеулердегі зерттеу процесі. Зерттеу дизайні. Сандық зерттеу. Іріктеу концепциялары. Сандық мәліметтерді жинау құралдары және өлшеу. Қолданбалы статистиканы қолданыс. Дескриптивті статистика. Логикалық шығарылған статистикалық мәліметтер. Мәліметтерді интеллектуалды талдау (Data Mining). Сапалық зерттеу әдістемесінің ерекшеліктері. Сапалық зерттеудің интерпретациясы. Әлеуметтанулық зерттеудегі аралас тәсіл. Сандық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу. Сапалық мәліметтердің нәтижелерін рәсімдеу. Сыни талдау және зерттеу сапасын бағалау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық жоспарлау және қалалық саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: өңірдің және қаланың әлеуметтік теориясын тереңдетіп зерделеу, өңірлік және қалалық дамудың әлеуметтік-экономикалық талдауының әдістерінің оқыту, өңір пен қала дамуының мемлекеттік, жергілікті және қоғамдық саясатының мақсаттары, міндеттері мен әдістерін жүйелі түрде қалыптастыру. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - аймақтық және қалалық дамудың әлеуметтік-экономикалық мәселелерін талдау үшін аймақтық әлеуметтану теориясының, қала және аймақтың әлеуметтануының негізгі ережелерін түсіндіру; - аумақтық және қала дамуындағы негізгі зерттеу мәселелерін айқындау, аумақтағы әлеуметтік-экономикалық және мәдени мәселелерді шешуде және зерттеуде әлеуметтік әдістерді қолданудың мүмкіндіктерін анықтау; - көшу мен аумақ құрылымын, аудан және қала дамуының мәселелерін, аудандағы тұрғындардың жағдайларын, әлеуметтік – аумақтық теңсіздіктің ерекшеліктерін салыстыру; - елдегі және әлемдегі қазіргі аумақтық саясаттың негізгі тәсілдері мен стратегияларын айқындау және әлеуметтік саясаттың аудан мен қала дамуында маңызды орын алатынын түсіндіру; - Қазақстандық қоғамдағы аумақтық және қалалық саясаттың жүзеге асу индикаторын дамыту. «Аймақтық жоспарлау және қалалық саясат» пәні қалалық және аймақтық даму процестері, қала мен аймақты басқарудың қоғамдық құралдары, сондай-ақ әлеуметтік жобалардың дамуын ынталандыру бойынша сыни ойлау қабілетін дамытуға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: қала және аймақ социологиялық зерттеу объектілері ретінде. Классикалық қала теориясы. Қаланың заманауи теориясы. Аймақтың негізгі түсініктері және аймақтық даму. Есеп және аумақтық құрылым ерекшеліктері. Әлеуметтік-аумақтық құрылымдардың динамикасы. Дамыған және дамушы елдерде жаһандану және урбанизация. Аудандарды зерттеудің сандық және сапалық әдістері. Аймақтардың теңсіздігі. Қалалық кеңістіктегі теңсіздік және кедейлік. Өңірлік дамудың негізгі мәселелері. Қалалық және аймақтық жоспарлау ерекшеліктері. Аймақтық және қалалық саясаттың міндеттері мен технологиялары. Қалалық саясат және қалалық қозғалыстар.

Академиялық хат: ғылыми мақала мен диссертация жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыруға, ғылыми жобаларды әзірлеуге, ғылыми әдебиеттермен және ақпаратпен жұмыс істеу дағдыларымен, жазбаша жұмыстармен (ғылыми баяндама, баяндама, мақала, диссертацияларды) жазудың негізгі тәсілдерін оқыту. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - әлеуметтану саласында ғылыми зерттеулердің негізгі кезеңдер білімін жүйелеу: зерттеу мәселері мен болжам құру, әдеби дереккөздермен жұмыс жасау, жобаның соңғы нұсқасы мен ғылыми-зерттеу жұмысын ғылыми баяндама, ғылыми мақала ретінде және диссертация жазу; - әлеуметтанулық мәтіндердің әртүрлі түрлерін талдау арқылы академиялық жазу құрылымы мен ерекшеліктерін түсіну және түсіндіру; - әлеуметтік мәселелерді және әлеуметтанулық мәтіндерді талқылау мен сыни талдау процесінде сөз сөйлеуді және кәсіби коммуникацияны меңгеру; - ғылыми ойлау және ғылыми мәдениеттінің дамуының икемділігі қалыптастыру, өзіндік ғылыми шығармашылықты, зерттеушілердің нәтижелерге және олардың презентациясына жауапкершілігі, плагиаттан бас тартуды дағдыларын қалыптастыратының кәсіби этика талаптарын игеру; - әлеуметтанулық мәтін мазмұнын ауызша және жазбаша талдауды жасау, жазбаша баяндамаларды, ауызша сөйлеу мен презентация дайындау, жазбаша жұмыстың мәтінін қысқаша талдау түрінде, мақаланың және кітаптың аннотациясын, рефераттың, эссенің және басқа да тапсырмалар жазуды игеру. «Академиялық хат: ғылыми мақала мен диссертация жазу» пәні әлеуметтану саласында академиялық хат және жүргізілген әлеуметтанулық зерттеулерді презентациялау, соның ішінде шет тілінде, дағдыларын игерген жоғары білікті мамандарды дайындауға бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Академиялық жазудың негізгі формалары және олардың ерекшеліктері. Зерттеу дегеніміз не және зерттеуші бұл туралы қалай ойлайды. Тақырыптан зерттеу сұрағына және жұмыс гипотезасына көшу. Пайдалы қайнарларды іздеңіз. Көздерді қосу. Сіздің дәлеліңізді жоспарлау. Есепті құрастыру. Кестелер мен фигуралардағы дәлелдемелерді ұсыну. Сіздің жобаңызды қайта қарау. Жобаны қайта қарау. Альтернативті форумдардағы зерттеулерді таныстыру. Дәйексөз алу практикасына жалпы кіріспе. Библиографиялық жазбалар стилі. Ғылыми жобаларды, мақалаларды, диссертацияларды дайындаудың ерекшеліктері және кәсіби қауымдастықта таныстыру.

Әлеуметтанудағы антропологиялық дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазіргі қоғамдағы әлеуметтік және мәдени дамудың кең мәселелерін қарастыруда әлеуметтік-антропологиялық амалдарды игеру және қолдану. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - антропологиялық дискурстың негізгі категорияларын салыстыру, өзекті мәселелерді зерделеуде оларды қолдану – этносаралық қатынастар, мәртебе және әлеуметтік мәдени топтардың ұқсастығы, полиэтникалық, мультикультурализм және т.б. түсіндіру және интерпретациялару; - қазіргі антропологиялық әдіснама мен бағыттарды талдау жасау; - антропологиялық амалды қазіргі қоғамдағы әлеуметтік және мәдени процестерді зерттеуде қолдана алу; - күнделікті өмірде мәдениеті, мәдени әртүрлілікті және әлеуметтік инновацияларды динамикасын әзірлеу және түсінуге мүмкіндік береді концепциялар талдау және салыстыру; - әлеуметтік-антропологиялық зерттеуде қолданылатын қазіргі әдістер мен технологияларды қолдану. «Әлеуметтанудағы антропологиялық дискурс» пәні әлеуметтік және гуманитарлық ғылымдардың жалпы жүйесінде антропологиялық компонентті, адам феноменінің терең көріністерін, қоғамдағы әлеуметтік-мәдени процестерді дамытудағы орны мен рөлін түсіну қабілетін қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Әлеуметтік-гуманитарлық пәндердегі антропологиялық дискурс. Әлеуметтанудағы антропологиялық тәсіл. Әлеуметтік антропологияның негізгі пән салалары. Антропологиялық білімнің интегративті сипаты. Әлеуметтік-мәдени антропологияның ғылыми парадигмасының ерекшеліктері. Мәдениет және адам әлеуметтік-мәдени процестің векторлары ретінде: батыс еуропалық теорияларды талдау. Антропологиялық дискурстың негізгі санаттары: полиэтникалық және мультикультурализм. Мультикультурализм, этникалық және мәдени плюрализм. Жаһандану жағдайындағы жергілікті қауымдастық. Дәстүрлі қоғамдар және жаңғырту. Этникалық зерттеулер саласындағы қазіргі заманғы дискурс. Әлеуметтанулық зерттеудің тақырыбы ретінде «өзіне қамқорлық жасау» антропологиялық дискурсы. Экономикалық қызметтің әлеуметтік антропологиясы.

Әлеуметтанулық білім берудегі қазіргі парадигмалар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Даму және әлеуметтік теңсіздік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттарға қоғамның дамуын және әлеуметтік теңсіздікті зерттейтін қазіргі заманғы мектептермен танысу, олардың арасындағы әлеуметтік теңсіздіктердің өсуі, әлеуметтік институттардың айырмашылықтары, адами және әлеуметтік капиталдың дамуы, дамушы және дамыған елдердегі экономикалық өсім туралы талдау және талқылауға тарту. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - қоғамның әлеуметтік және әлеуметтік тұжырымдамалары мен даму теорияларының, әлеуметтік теңсіздік пен кедейліктің, өңірлік және жаһандық дамудың негізгі ережелерін сыни талдау; - адами және әлеуметтік, саяси және экономикалық капитал концепцияларын салыстыру, елдер мен аймақтардың дамуындағы түрлі институттардың рөлін анықтау; - елдердің дамуына және әлеуметтік теңсіздікті тереңдетуге әсер ететін экономикалық, саяси, әлеуметтік және мәдени факторлардың өзара байланысын анықтау және талдау; - әлеуметтік теорияларды және қоғам дамуының тұжырымдамаларын және жаһандануды, әлеуметтік теңсіздікті және әлеуметтік стратификацияны пайдаланудағы танымдық мүмкіндіктері мен шектеулерін бағалау; - дамып келе жатқан және дамыған қоғамның сипаттамаларын, нақты қоғамдардың даму проблемаларын, әлеуметтік теңсіздікті, стратификацияны, кедейлікті, жаһанданудың әсері туралы сандық және сапалы әдіснаманы қолдану. «Даму және әлеуметтік теңсіздік» пәні әлеуметтік теңсіздікті, әлеуметтік динамиканы және дамуды, дамыған және дамушы елдерді салыстыруда сыни ойлауды қалыптастыруға бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Курсты енгізу және шолу. Теңсіздік, кедейшілік, ұтқырлық, әділдік: ұғымдар. Теңсіздік және өсу: теория және дәлелдемелер. Теңсіздіктің басқа салдары: адами және әлеуметтік капитал. Шектеулі саяси капитал: мекемелер. Теңсіздік және ашық нарықтар: сауда. Теңсіздік және ашық капитал нарығы. Асимметриялық жаһандану: жаһандық ережелер және жаһандық теңсіздік. Сауда, TRIPS келісімі, жаһандық жылыну, көші-қон. Жаһандану және теңсіздік: пікірталасты қайта қарау. Қарыз, көмек және көмек тиімділігі. Жаһандық әлеуметтік келісімшарт, жаһандық басқару және жаһандық қоғамдық тауарлар. Жаһандану және теңсіздік. Зерттеу жобаларының нәтижелерін таныстыру.

Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: - коммерциялық емес сектордың пәндік саласында қайырымдылық, мәдени-білімдік, әлеуметтік-экономикалық, саяси-құқықтық, ғылыми және басқару сұрақтарын меңгеруге қажетті қабілеттерді дамытатын іскерлік сапа мен дағдыларды қалыптастыру; - мемлекеттің, бизнестің және ҮЕҰ қазіргі уақыттағы өзара әрекеттесуінің негізгі механизмдерін бағалау; - үкіметтік емес сектордың мемлекетпен және бизнес құрылымдармен өзараәрекеттесуінің серіктестік моделінің концептуалдық негіздерін түсіндіру; - Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдардың қызметін және азаматтық қоғам құрудағы рөлін түсіндіру; - Азаматтық қоғамның үкіметпен әрекеттесуінің негізгі бағыттары мен перспективаларына презентация жасау; - билікке әрекет етуші азаматтық бақылауды қолданудың жүзеге асырылу формаларын ұсыну; «Қазақстандағы бейкоммерциялық сектор: қалыптасуы, құрылымы және реттелуі» пәні докторанттардың қазіргі әдістер мен технологияларды үшінші сектормен тиімді коммуникация жасауға пайдалануда қабілеттерін қалыптастыруға бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: - Қазіргі уақытта мемлекеттің, бизнестің және ҮЕҰ өзара әрекеттесу ерекшеліктері. - Үш сектордың өзара әрекеттесуінде серіктестік қатынастардың қалыптаса бастауы. - Қазақстанда үкіметтік емес сектордың қалыптасуының негізгі кезеңдері. Бірінші кезең (1980-1993), екінші (1994-1997), үшінші (1998-2002), төртінші кезең ( 2003 жылдан қазіргі уақытқа дейін). ҮЕҰ қоғамның басқа секторларымен өзара әрекеттесу ерекшеліктері. - Өзара әрекеттесу типтері: «елемеу моделі», «қарсыласпен күресу», «патерналистік модель» және «серіктестік модель». - Қазақстанның азаматтық форумдары – диалог платформасы және азаматтық қоғамның үкіметпен өзара әрекеттесу түрі. - Қоғамдық экспертиза және мониторинг институты. Билікті азаматтық бақылауды ұйымдастыру.

Қазіргі Орталық Азиядағы әлеуметтік процесстер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Орталық Азия елдерінің - Қазақстан, Қырғызстан, Тәжікстан, Өзбекстан және Түрікменстанның әлеуметтік дамуының әлеуметтік, экономикалық, саяси, мәдени аспектілерін зерделеудің әлеуметтік көзқарастарын қолдану. Пәндерді оқу нәтижесінде докторант: - Орталық Азия елдеріндегі посткеңестік кезеңдегі әлеуметтік-саяси, мәдени және экономикалық үдерістерді бөліп, талдау жасау; - посткеңестік Орталық Азия орналасқан өңірлік дамудың ерекшеліктерін, геосаяси контекстін түсіндіру; - Орталық Азия аймағының қоғамдық дамуын талдау үшін әлеуметтанудың қазіргі заманғы теориялары мен аралас әлеуметтік пәндерін және әлеуметтік дамуға талдау жасауда салыстырмалы тәсілін қолдану; - Орталық Азиядағы соңғы зерттеулерді оқу және талдау арқылы заманауи қоғамдардың талдауына сыни әлеуметтанулық көзқарасты қалыптастыру; - Орталық-Азия елдерінің мысалын қолдана отырып, әлеуметтік-экономикалық стратификация, гендерлік, этносаралық, діни қатынастарды, саяси теңсіздікті, экологиялық жағдайды зерттеу әдістемесін және жобаны дайындау. «Қазіргі Орталық Азиядағы әлеуметтік процестер» пәні Орталық Азия елдеріндегі посткеңестік кезеңде қоғамның әлеуметтік-саяси және экономикалық трансформациясын жүйелі түрде түсінуге, социологиялық зерттеулер негізінде әлеуметтік жағдайды сыни бағалау дағдыларына бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Курсқа кіріспе. Кейбір алғышарттар: Орталық Азия елдеріндегі посткеңестік кезеңдегі әлеуметтік-саяси және экономикалық өзгерістер. Елге шолу: Қазақстан мен Қырғызстандағы қазіргі әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдай. Елге шолу: Тәжікстандағы, Түркіменстандағы және Өзбекстандағы қазіргі әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдай. Білімі: әлеуметтік мәселелер. Гендерлік және отбасылық: дәстүр мен қазіргі заман арасындағы. Орталық Азиядағы дін: мемлекет, қоғам және ислам. Қоршаған орта: Арал теңізіндегі апаттар сабақтары. Орталық Азиядағы еңбек көші-қоны. Орталық Азиядағы бұқаралық ақпарат құралдары. Постсоветтік Орталық Азиядағы теңсіздікке және әл-ауқатқа деген көзқарас. Орталық Азиядағы авторитарлық басқарудың проблемалары. Орталық Азия халықаралық аренада. Зерттеу жобаларының презентациялары. Жобалардың соңғы таныстырылымдары.

Қалалық зерттеулер мен тәжірибелер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қалалар дамуы және қалалық кеңістік, қалалық даму саясаты, қалалық өмірдің әлеуметтік және мәдени ұштасуының өзекті мәселелрін зерттеу. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - қаланы және қалалық өмірді, қалалық кеңістікте әлеуметтік тәжірибелерді зерттеуде қазіргі ыңғайларды жүйелеу; - қаланы әлеуметтік ұйымдастырудың, әлеуметтік-территориялық қауымдастықтың және әлеуметтік өзара әрекеттесудің негізгі мәселелерін талқылау; - қалаларды әлеуметтанулық зерттеулердің негізінде өзекті мәселелерге және қазіргі қалалық өмір тәжірибелеріне талдау жасау, қалалық саясатты дамыту бағыттарын бөліп шығару; - қазіргі урбан-әлеуметтанудың әлеуметтанулық теорияларын жүйелеуін және оларды қалалық күнделікті ахуалын талдауда қолданулың икемділігің меңгеру; - қалалық территориялар, қалалық орта және қалалық әлеуметтік топтардың дамуына сыни әлеуметтанулық көзкарасты даму; - қалалық қоршаған ортаны және қалалық даму саясатын, әлеуметтік қарым-қатынас және коммуникация, қалалық қауымдастықтар зерттеу құралдарын дамыту. Дисциплина «Қалалық зерттеулер мен тәжірибелер» қаланың жүйесі ретінде талдауларын дағдылары, қалалық өмірді, қала қоғамдастығына және қаланы басқарудың әдісіне қатысты критикалық сүйемелдеу дамытуға бағытталған. Пәндерді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Курсты енгізу және шолу: «қалалық» дегеніміз не? Қалалық зерттеулер теориясы. Қалалық зерттеулердің мәні. Қалалық зерттеулерге дайындық. Дизайн зерттеулері. Қалалық зерттеулер әдістері. Зерттеу есебінің презентациясы. Байланыс форматтары. Саяси процестер. Қалпына келтіру және қаланы жаңартудың қазіргі тәжірибесі. Қоғамдастық және маңайдағы аймақ. Реттеу бойынша араласу. Шығындарды және салық салуды ескере отырып, араласу. Жаңа агенттіктер мен ұйымдастырушылық өзгерістер арқылы араласу. Қалаларды жаңартқанда және жаңартқан кезде басқару функциясы. Жоспарлау және шешім қабылдау.

Үй шаруашылығының экономикалық стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: өсім тәукелділік жағдайында өмір сүру мен өмір сапасын жақсартудағы үй шаруашылықтарының экономикалық стратегияларын, үй шаруашылықтарын статисткалық зерттеу бойынша ұйымдастырушылық және әдіснамалық ережелерде зерттеу және талдау. Курсының тиімді түрде аяқтау арқылы докторант қабілетті болуы тиіс: - үй шаруашылықтарын және олардың қызметін жан-жақты әлеуметтік-экономикалық зерттеу үшін қажетті негізгі ұғымдарды, теорияларды, тұжырымдамаларды жүйелеу және түсіндіру; - үй шаруашылығының экономикалық стратегияны, қоғамдарды трансформациялау және тәуекелдердің өсуі жағдайында осы таңдауға әсер ететін факторларды таңдауды негіздеу; - үй шаруашылықтарының негізгі сипаттамаларын, үй шаруашылықтарының статистикалық байқауды ұйымдастыру және жүргізу әдістерінің ерекшелектерін бөлектеу және бағалау; - өмір сүру үшін және өмір сүру сапасын жақсарту басты экономикалық тұрмыстық стратегияларды салыстырмалы талдау жүргізу; - әлеуметтік-экономикалық сипаттаммаларынан – құрамы, табыс деңгейі, мекен-жайы және т.б. ерекшеленетін үй шаруашылықтар мінез-құлықын зерттеуде әлеуметтанулық әдістерді қолдану және жоба жазу. «Үй шаруашылықтарының экономикалық стратегиясы» пәні сын тұрғысынан ойлау қабілетін дамытуға және трансформациялық қоғамдардың тәуелсіз социологиялық зерттеулеріне бағытталған. Пәндерді зерделеу кезінде келесі аспектілер қарастырылады: Үй шаруашылықтарының тарихы және әлеуметтік теория. Үй шаруашылық стратегиясы: әлеуметтік зерттеулердегі олардың тұжырымдамалық маңыздылығы және талдамалық саласы. Мекемелер мен олардың ұйымдары, саясаты мен процестері. Мекемелер мен олардың ұйымдары, саясаты мен процестері. Өмір сүру стратегияларын әзірлеу. Институционалдық профильдерді дамыту. Негізгі саяси серіктестер. Саяси процесс және әсер ететін факторлар. Тұрақты өмір сүру тәсілдері. Үй шаруашылық тәуекелдерінің типологиясы. Посткеңестік үй шаруашылықтары. Қазақстанда өмір сүрудің тұрақты көздері. Қырғызстандағы үй шаруашылықтарының өмір сүру стратегиялары. Өтпелі кезеңдегі өмір сүру ұзақтығы. Ішкі көші-қонға, жеке басына және өмір сүруіне арналған стратегия. Қалалық тұрғындардың өмірі мен гүлденуі. Ауыл шаруашылығын және ауылдағы отбасыларды дамыту: әлеуметтiк перспективалар.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген