Докторантура
Тарих

Тарих

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Білім беру бағдарламасы «ТАРИХ»
Халықаралық аккредитация : ACQUIN
Программа: 6D020300 – тарих
Білім деңгейі: Докторантура
Оқуға түсуге арналған емтихан: шетел тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Тарих» – мамандығы бойынша доктор PhD келесідей кәсіби қызмет түріне дайындалады:
- ғылыми-зерттеу және мәдени орталықтарда, мұрағаттарда, мұражайларда, тарихи комплекстерде жұмыс істеуге;
-эксперттік мекемелерде кәсіби жұмыс істеуді, белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша эксперттер, анадитиктер мен прогнозистер ретінде тартылады.
- елшіліктерде белгілі аймақ, мемлекет бойынша маман ретінде жұмыс істейді;
-ғылыми және білім беру мекемелерінде басщылық қызмет;
-білім беру саласында кәсіби қызмет, орта және жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет етеді;

Профильді пәндер:

Тарих ғылымы және заманауи теориялар Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
Case study тарихи әдістері
Орталық Азия түркі тайпаларының қалыптасуының теориялық аспектілері Мультикультурализм - мәдени әртүрлілік және саяси теория
Әйелдер тарихы/гендерлік тарих

Білімнің артықшылығы:
-отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология бойынша ескі мектептердің болуы;
-тереңдетілген арнайы кәсіби дайындық;
-алдыңғы қатарлы қазақстандық және шетелдік ғалымдардың авторлық курстары;
-отандық және шетелдік білім және ғылым бойынша жетекші мекемелермен тығыз қатынаста белсенді ғылыми жұмыс;
- отандық және дүниежүзі тарихы, археология және этнология салалары бойынша жетекші мамандар басшылығымен ғылыми жобаларға қатысы;
-инновациялық оқыту әдістері қолданылады;
Халықаралық байланыстар:
Қазіргі таңда PhD докторларды дайындауда әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультеті әлемнің жетекші университеттерімен байланыс орнатуда, нақты айтар болсақ, Билефельд университеті (Германия), Георга-Август атындағы Гёттинген университеті (Германия), Ла Сапиенза Университеті (Италия), Гарвард Университеті (АҚШ), Висконсин-Мэдисон Университеті (АҚШ), Невада Университеті (АҚШ), Айова Университеті (АҚШ), Түрік, осман, балқан және орталықазиялық зерттеу Орталықтарымен, (Әлеуметтік ғылымдардың жоғарғы мектебі, Париж, Франция), Токио университеті (Жапония), Лингнан университеті (Гонконг), Түркияның Стамбул, Гази, Хажеттепе, Мимар Синан университеттерімен және т.б.

Тәжірибеден өту және жұмысқа орналасу орны:

Докторанттар педагогикалық мен ғылыми-зерттеу тәжірибені әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын алдыңғы қатарлы ЖОО мен ғылыми-зерттеу орталықтарында өту мүмкіндігіне ие. Педагогикалық тәжірибені - әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің тарих факультетінде; ғылыми-зерттеу тәжірибесін ҚР БжҒМ Ш.Ш. Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтында, ҚР БжҒМ Р.Б. Сүлейменов атындағы шығыстану институтында, ҚР БжҒМ Ә.Х. Марғұлан атындағы археология институтында, ҚР Орталық мұражайында және әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-нің серіктестері болып табылатын әлемнің жетекші ғылыми-зерттеу орталықтарында.
белгілі тарихи кезеңдер мен мамандықтар бойынша мамандар белгі аймақ пен мемлекеттің мәдениеті, өнері, экономикасы мен саяси ерекшеліктері бойынша эксперт ретінде жұмыс істей алады;

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Тарих
Мамандық шифры
6D020300
Факультеті
Тарих, археология және этнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
152
ОРЫС
152

пәндер

Тарих ғылымы және заманауи теориялары
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты-әлеуметтік ғылымдарда қолданылатын қазіргі заманғы теориялар мен концепцияларды өз ғылыми-зерттеу қызметінде өткен және қазіргі өзекті мәселелерді тереңдете зерттеу үшін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1.ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басындағы тарих ғылымы теориясының негізгі даму тенденцияларын қазіргі пәнаралық зерттеулер аясында елестету және түсіну 2. Қазіргі тарихнамадағы құрылымдық және постқұрылымдық теориялардың ықпалымен бөлінген негізгі теориялық тәсілдерді анықтау. 3.Ғылыми және ақпараттық-талдау жұмыстарын жазу үшін өз бетінше сыни ойлаудың негізгі тәсілдерін, құралдарын және принциптерін пайдалану, 4.Өзінің зерттеу тәжірибесінде нақты теорияларды қолдану жолдарын көру; 5.Пәнді оқу барысында алған білімдерін жүйелеу, алған білімдерін, іскерліктерін және дағдыларын кәсіби және жеке тұлғалық өсу үшін жаңа құзыреттілікті қалыптастыру мақсатында талдау және интерпретациялау. Пәнді оқу барысында докторант келесідей аспектілерді меңгереді: XX ғасырдың соңы – XXI ғасырдың басындағы тарихи ғылымының негізгі даму тенденциялары; тарих ғылымына посмодернистік шақыру мен лингвистикалық бұрылыстың әсері; тарихтың философиялық концепциялары; структуралистік концепциялар философияда, әлеуметтану мен мәдени антропологияда; постструктуралистік теория ықпалымен пайда болған қазіргі тарихнамадағы негізгі теориялық тұрғылар;

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Case study тарихи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Антикалық және ортағасырлар кезеңі тоғысындағы Еуразия тарихының теориялық және әдістемелік мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – антикалық дәуір мен ортағасырларда Еуразия тарихының теориялық-методологиялық мәселелерін талдау жасап, өзінің ғылыми-зерттеу жұмысында қолданудың дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Докторанттарда келесідей дағдыларды қалыптастырады: 1.Антикадан ортағасырларға өтуді түсіндіретін жалпы заңдылықтарды түсіндіретін негізгі теоретико методологиялық продемонстривать знания об основных теоретическо- методологических теориях, объясняющих общие закономерности перехода от античности к средним векам; 2. обобщить особенности перехода к новым общественным порядкам в различных регионах Европы и Евразии в V-VIII вв. в контексте цивилизационного подхода; 3.использовать в познавательной и профессиональной деятельности теоретическо-методологические знания о тех глубинных изменениях в хозяйственной, социально-политической и культурной сфере в различных регионах Европы и Евразии при переходе к новой цивилизации средних веков; 4.анализировать опыт реконструкции образа Евразии на рубежи античности и средневековья в контексте основных теоретико-методологических подходов современной исторической науки; 5. давать оценку и определять значимость в своей профессиональной деятельности полученные знания как из письменных, археологических, этнографических, так и природно-географических, естественнонаучных и ряда других междисциплинарных отраслей знаний. Пәнді оқу барысында докторанттар келесідей аспектілерді қарастырады: Қазіргі заманғы тарих ғылымның негізгі теориялары мен тұжырымдары ежелгі дәуірден орта ғасырға көшу ерекшеліктері; Әр түрлі синтездің жолдары сонымен қатар герман және түркі әлемінің жаңа өркениетке көшуі; Л.Н.Гумилевтің пассионарлық және этногенез теориясы бойынша тарихи процестегі Еуразияның дамыған этностардың басқа этникалық топтармен қарым-қатынасы; V-VII ғасырларда Еуропаның және Еуразияның аумағында әртүрлі мемлекеттік құрылымдардың экономикалық және әлеуметтік-саяси құрылымындағы жалпы және арнайы ерекшеліктері, олардың әрқайсысының тарихи және мәдени ерекшеліктері; Оңтүстік-Шығыс, Орталық және Батыс Еуропада Ұлы қоныс аударудың көрініс табуы; б.з. ІV ғасырынан бастап ерте ортағасырлардың келесі жүзжылдықтарында Ұлы қоныс аудару дәуірінде Еуразия мен Еуропа түркі әлемінің өзара қатынасы; жазбаша деректерге талдау- грек, латын және ертеортағасырлардағы авторлар еңбектері кейінгі антикалық, германдық және түркі әлемінің түрлі өзара синтезі туралы медиевистика саласындағы негізгі теориялар;

Ғылыми танымның тарихы мен әдіснамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - Қазақстан тарихын антикалықтан бүгінгі күнге дейін зерттеудің әдіснамасын пайдалану, ол ғалымның және болашақ маманның келешектегі кәсіби мансабы үшін қажет қоғамның тарихи дамуының контексінде әлеуметтік-мәдени процестік ретінде ғылыми білімге тиімді көзқарас болып табылатын іргелі мәселелерді зерттеу құралы ретінде пайдалану болып табылады. Докторанттар қабілетін қалыптастыру курсын оқу барысында: 1. ғылыми білімнің әдіснамасын, әлемдік тарихты және Қазақстан тарихын кезеңділікті түсіну; 2. Қазақстан тарихын, кеңестік және посткеңестік кезеңдерді зерттеуге әдістемелік тәсілдерді талдау; 3. Курстың алған білімдерін болашақ кәсіби қызметінде қолдану, ғылыми мақалаларды жазу кезінде қолдануға тырысу; 4. Қазақ мемлекеттілігінің дәуірлеуінің теориялық және әдіснамалық негіздерін түсіндіру 5. Қазақстан тарихының жекелеген мәселелерін зерттеудегі әдіснамалық тәсілдердің ерекшеліктерін, ерекшеліктерін айқындау үшін алынған білімді жүйелеу; Пәнді оқу барысында докторант келесідей мәселелерді қарастырады: ел тарихын, оның әлемдік тарихтағы орны, Қазақстан тарихын кезең-кезеңмен зерттеудің әдіснамалық аспектілерімен танысады; Әдістемелік тәсілдерге, атап айтқанда, өркениеттік және өркениеттік мәселелерге назар аударылады. Мұғаліммен бірге докторанттар қазақ мемлекеттілігінің дәуірлеуінің теориялық және әдіснамалық негіздерін, ғылыми зерттеулерді талқылайды, ежелгі түркі мұраларының мәнін және құндылықтарын бағалайды; қазіргі қоғамның дамуындағы ғылымның рөлі мен маңызы анықталды; ғылымның дамуындағы логикалық және мән-мағыналарын, функцияларын, құрылымын, ғылыми білім мазмұнын анықтады; қазіргі ғылым мен зерттеулерді ұйымдастыру.

Жаһандық әлемдегі демографиялық және көші-қондық үдерістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Көшпелілерде мемлекеттіліктің қалыптасуының теориялық мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты докторанттарға Қазақстан аумағындағы мемлекеттіліктің пайда болуы мен қалыптасуының теориялық және пратикалық мәселелері, Қазақстан аумағындағы мемлекеттердің жалпы ортақ белгілері мен ерекшеліктерін, өзара ішкі байланыстары мен сабақтастығы туралы білімді қолдана білу дағадыларын қалыптастыру. Курсты оқу нәтижесінде докторант: 1. заманауи тарих ғылымындағы Еуразияның көшпелі қоғамына ғана тән қоғам мен мемлекет дамуының теориясын, мемлекеттілік мәселесін, этникалық мұрагерлік мәселелері бойынша білім меңгереді; 2. көшпелі мемлекеттер тарихын зерттеудің әдіс-тәсілдерін идентификация жасай білетін болады; 3. докторант көшпелі мемлекеттердің сыртқы және ішкі саясатта жүргізген қадамдары бойынша зерттелген ақпаратты қолданып, Қазақстан тарихындағы мемлекеттілік мәселесі бойынша өз бетімен зерттеу жасай алуды игереді. 4. Еуразия мемлекеттер дамуының негізгі бағыттарын талдау жасай білу дағдыларын меңгереді; 5. пәнді оқудың нәтижесінде докторант бакалаврда дәріс оқу және магистратурада семинар сабақтарын қоғам мен мемлекет дамуы туралы жүргізу дағдысына ие болады; Пәнді оқу барысында докторанттар келесідей мәселелерді қарастырады: мемлекеттіліктің жалпы мәселесі; мемлекет және мемлекеттің түрлері мен типтері; Қазақстан аумағындағы мемлекеттілік тарихының деректері; мемлекеттілік тарихының тарихнамасы; көшпелі қоғамда мемлекеттіліктің қалыптасуының жалпы теориялық мәселелері; ерте түрік қоғамындағы мемлекеттіліктің дамуы; XVIII-XIX ғғ. Қазақ мемлекеттілігі және Ресей империясы. Кеңестік дәуірдегі Қазақ мемлекеттілігі.

Қазақ ділі (менталитеті) тарихи психология контексінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қазақ ділі бойынша теориялық білімді, шетелдік және отандық тарихнамадағы пәнаралық зерттеулерге қатысты жаңа білімдерді зерттеу мен психотарих, жеке тұлғалық сана картографиясындағы этникалық компонент туралы қазіргі заманғы идеялар мен ғылыми түсініктерді қолдану дағдыларын қалыптастыру болып табылады. Докторанттарда келесідей дағдыларды қалыптастырады: 1. психотарих, жеке тұлғалық сана картографиясындағы этникалық компонент туралы қазіргі заманғы идеялар мен ғылыми түсініктерді түсінеді және ұғындыра алады; 2. тарихи психология мен мәдени антропологияда таралған зерттеу процедуралары және тәсілдерін игереді; 3. ұлттық дереккөздер негізінде халықтың тарихи жады мен рухани кодын қайта қалпына келтіру мүмкіндігіне қол жеткізеді; 4. отан тарихының рухани-менталдық компонентінің ерекшеліктерін анықтау барысында эвристикалық тұрғыны жетілдіру; 5. әртүрлі тарихи дәуірлердегі ұжымдық ділдің модельдеріне салыстырмалы талдау жасалады, ұлттық мәдени код пен ұжымдық жадына баулуға қатысты құндылық-мағыналық құзыреттілік қалыптасады; Пәнді оқу барысында докторант келесідей мәселелерді қарастырады:. Тұлғаның психогенетикалық бастаулары, құндылықтар жүйесі, киелі және қарабайыр үлгілер мен жүріс-тұрыс қалыптары, халықтық сенім мен өнер, уақыт пен кеңістік туралы түсініктер, өмір мен мәңгілік, тарих пен қоғамға деген көзқарас, т.б. тақырыптар қамтылады. Негізгі деректер ретінде қазақ фольклорының материалдары, эпикалық және тарихи жырлар, шежірелер мен агиология (сопылар өмірбаяны), этнографиялық деректер, музыкалық мұра үлгілері алынған.

Қазақстан мемлекеттің ұлттық идеясы және идеология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - ұлттық идеяның және мемлекеттік идеологияның маңыздылығын мәдени-тарихи аспектілерде, ұлттың сана-сезіміндегі орны мен рөлі, жаһандану дәуірінде қатал бәсекелестік жағдайында ұлттық сәйкестік пен мәдениеттілік тұтастығын қалыптастыру. Докторанттар қабілетін қалыптастыру курсын оқу барысында: 1. тәуелсіз көпұлтты және көпконфессиялы республиканы одан әрі дамыту жағдайында ұлттық идеяның, мемлекеттік идеологияның мәнін түсіну; 2.посткеңестік кеңістіктегі проблеманы зерделеуге арналған әдістемелік тәсілдерді, бұрынғы кеңестік республикаларда ұлттық идеяны қалыптастыру процесінің айрықша ерекшеліктерін талдау; 3. курстың алған білімдерін болашақ кәсіби қызметінде қолдану, ғылыми мақалаларды жазу кезінде қолдануға тырысу; 4. ұлттық идея мен мемлекеттік идеологияны іске асыру кезінде туындайтын проблемалардың себебін түсіндіріп, оларды шешудің жолдарын іздестіріңіз; 5. тәуелсіз ҚазақстанныңұлттықидеясыныңнегізгікомпонентіретіндеҚазақстанның барлық азаматтарының теңдігі қажеттілігін нақты түсіну үшін алынған білімді жүйелеу; Пәндерді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: ұлттық идеяны анықтау, мемлекеттік идеология; халықтың әртүрлілігіне байланысты ұлттық құндылықтарды бекіту қиындықтары; елде тұратын барлық ұлттар өкілдерінің, ортақ тарихтың байланыстарын айқындау; бұрынғы кеңестік республикаларда ұлттық идеяны дамыту; тәуелсіз мемлекеттің құрылысында ұлттық идеяларды және мемлекеттік идеологияны қолданудың маңыздылығы; қазіргі заманғы оқиғалар мысалында ұлттық идеяны және мемлекеттік идеологияны елемеудің ықтимал салдары.

Қазақстан тарихын кезеңдеу мәселесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты отан тарихы бойынша зерттеулер жүргізу үшін Қазақстан тарихын кезеңдеу бойынша методикалық білім қалыптастыру болып табылады. Докторанттарда келесідей дағдыларды қалыптастырады: 1. әлемдік ғылымда кезеңдеуде нақты тұрғыларды қолдана алатын болады; 2. нақты зерттеудің міндеттеріне байланысты кезеңдеу критерийлерін модификация жасай алу; 3. Отан тарихын кезеңдеудің жаңа жүйесін тарихи сабақтастық негізінде қарастыра отырып, анықтай алады. 4. докторант өзінің зерттеу тақырыбына байланысты кезеңдеуді анықтауда әлемдік және отандық ғылымның жетістіктерін пайдалану; 5.тарихи ойдың ұқсастықтары мен айырмашылықтарын талдай алатын болады. Сол сияқты Маркс пен Тойнбидің тұрғыларын салыстырмалы талдау арқылы тарахи кезеңдеуді анықтау алатын болады. Пәнді оқу барысында докторант келесідей мәселелерді қарастырады: тарихи зерттеу әдістерінің қалыптасуы мен эволюциясы; тарихи кезеңдеу критерийлері; рационализм жаңа дәуірде тарихты кезеңдеудің идеялық негізі ретінде (Шиллер, Фихте, Ф. Шлегель, В. Скотт, Гегель, Маркс); тарихи процесті кезеңдеу тарихы; тарихтың альтернативтігі мен көпсызықтығы мәселесі; ежелгі және ортағасырлық Қазақстан тарихын кезеңдеудің теориялық және методологиялық мәселелері; ХХ ғасырдың 60-80 жылдарындағы ғалымдар еңбектерінде Кеңес мемлекеті тарихын кезеңдеу мәселелері; заманауи тарихисофтық бағыттар контекстінде кеңестендіру мен модернизациялау этаптарын талдауда жаңа методологиялық тұрғылар («ақпараттық» А.Тоффлер, «технотронды З.Бжезинский, «ғылыми-рационалистік» Ю.Хабермас, «өркениеттік-конфликтті» С.Хантингтон);

Қазіргі заманғы Қазақстан тарихнамасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Миграциялық процестердің ортағасырлық Орталық Азия халықтарының этномәдени интеграциясына әсері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты ортағасырлық миграциялық процестер, Орталық Азия халықтарының этномәдени әсері, халықтың миграциясы феномені бойынша шетелдік және отандық концепциялар негізінде қалыптасқан теориялық білімін қолдана білуге дағдаландыру. Докторанттарда келесідей дағдыларды қалыптастырады: 1. ортағасырлық миграциялық процестердің теориялық негіздерін, Орталық Азия халықтарының этномәдени өзара әсерін біледі; 2. миграциялық процестер теориясы саласында заманауи құбылыстарды қолданып, талдай біледі, миграциялық процестердің ғылыми белгілерді анықтап, себептерін топтай біледі; 3. ортағасырлық миграциялар тарихы бойынша шығармашылық жобаларды жүзеге асыруда археологиялық, этнологиялық және антропологиялық материалды қолданып, этникалық контактілерді қалпына келтірудің өзіндік үлгісін жасауда білімін көрсете алады; 4. ортағасырларда халықтардың миграциясы мәселесін зерттеуде негізгі түсініктерді анықтауда теориялық тұрғыларға талдау жасау, этномәдени процестерді зерттеуде компаративистики әдістерін меңгереді; 5. алынған білімдерді жаңа кейс құжаттарын жоспарлауға кіріктіреді, ғылыми ойларды концептуализация жасайды, аналитикалық жағдайды модельдейді; Бұл пәнді оқу барысында келесідей аспектілер қарастырылады: миграция Орталық Азия көшпелі халықтарында мемлекеттілік қалыптастыру факторы; Н.Я. Данилевскийдің мәдени-тарихи концепциясы; Орталық Азия территориясындағы көне сауда жолдары; антропогенез процессіне миграцияның әсері; жер бетінде тіршіліктің пайда болуы туралы негізгі теориялар; климатогеографиялық және антропогенді факторлар ортағасырларда миграцияға әсері; моңғол дәуіріне дейінгі кезеңде Орталық Азия түркі тілді этностардың этномәдени интеграциясы; көшпелі және отырықшы өркениеттер этномәдени өзара ықпалы мәселесі Ляо мемлекеті мысалында; Орталық Азия халықтарының ортағасырлық көші-қоны контекстінде этнотарихи параллельдер.

Ортағасырлар кезеңіндегі Орталық Азия мемлекеттері мен халықтарф
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты - аумағында интеграцияланған біртұтас геосаяси кеңістік қалыптасқан Орталық Азия тарихын, аймақтың тарихи тағдырын анықтайтын кеңістіктік-уақыттық қоғамдастықты зерттеу. Барлық тарихи кезеңдерде бұл этномәдени аймақ әлемдік-тарихи үдерістің жалпы және ұқсас заңдарының ықпалы мен әсерін сезінді.Тарихтың ортақ тамыры Орталық Азияның қазіргі посткеңестік кеңістігінде еуразияшылдық пен интеграциялық үдерістер идеясын өзектілдіреді. Докторанттар қабілетін қалыптастыру курсын оқу барысында: 1. Орталық Азия халықтарының ортақ тарихи тағдырына негізделген этносаяси процестердің заманауи тұжырымдамаларын түсіну. 2. Қазақстан мен Орталық Азия мемлекеттерінің ғылыми зерттеулерінің әдістемелік мәселелерін және ерекшеліктерін талдау 3. Қазақстан мен Орталық Азия тарихының этносаяси және әлеуметтік-мәдени аспектілері бойынша әр түрлі тарихи кезеңдерде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу; 4. Орта Азияның аймағын айқын және мәдени-тарихи процестермен өзіндік және интеграциялық аймақ ретінде көрсету. 5. Орталық Азия өркениетінің ерекшеліктерімен әлеуметтік-мәдени және экономикалық даму жүйесін түсіндіріңіз. 6. Орталық Азияны Шығыс пен Батыс арасындағы трансконтинентальдық маңызды транзиттік аймақ ретінде сипаттау. Курсты оқыған кезде докторанттар Орталық Азия халықтарының ортақ тарихи тағдырымен, географиялық жағдайлармен және жалпы мәдени үлгілермен танысады. Орталық Азия әрдайым біртұтас және ерекше мәдени және тарихи қоғамдастық болды.Орталық Азияның кең кеңістігінде өзара бірін-бірі толықтыратын өркениеттердің бірегей жүйесі пайда болды - бір жағынан дамыған қалалар, қолөнер, дін, жазу, әдебиет, сауда және ирригация, сондай-ақ, қоныс аударылған көшпелі қоныс жүйесі бар көшпенділер.Түрлі экономикалық, мәдени және өркениеттік кешендердің тығыз өзара әрекеттестігі мен өзара байланысы генезис процестеріне, мемлекеттердің, халықтардың эволюциясы, этно-лингвистикалық жағдай және т.б. әсер етті.

Отан тарихының өзекті мәселелері ғалымдардың зерттеулерінде
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тарихи жады және саясат
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: "Тарихи естелік және саясат" курсы тарихи естелік пен саясаттың өзара іс-қимыл жүйесін қалыптастыруға арналған. Қазіргі заманғы мемлекеттердің тарихи саясатының мәнін түсіну үшін қазіргі тарихнамадағы тарихи естеліктердің негізгі концепцияларын жазу және талдау қабілетін докторанттарда қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант: 1.Тарихи естелік саласындағы іргелі, жүйелі білімді, әлеуметтік-гуманитарлық білім аясындағы зерттеу тарихын, талдаудағы заманауи үрдістерді, мемориалды парадигманың негізгі ұғымдары мен принциптерін, осы саладағы теориялық-әдіснамалық пікірталастардың басты бағыттарын және өзінің профильді арнайы-ғылыми білімінде осы саладағы көзқарастарды қолдану жолдарын көрсету; 2.Мемориалдық парадигма саласындағы жаңа және күрделі идеяларға, проблемаларға, көзқарастар мен үрдістерге сыни талдау, бағалау және синтез жүргізу. 3.Тарихи естелік пен саясаттың өзара іс-қимыл жүйесін зерттеу бойынша дербес ғылыми қызметтің қорытындыларын есеп, рефераттар, мақалалар, бақылау және біліктілік жұмыстары, оқу-зерттеу және ғылыми жобалар және т. б. түрінде және тиісті кәсіби дайындығы жоқ аудиторияда таныстыру. 4.Естелік парадигмасы шеңберінде ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістемелердің негізділігін бағалау. 5.Өзіндік кәсіби қалыптасуы мен тарихи естелік және саясаттың өзара іс-қимыл жүйесіндегі тиімді басқаруында алынған зерттеу нәтижелерінің маңыздылығын бағалауға қабілетті болу. Пәнді оқу кезінде келесі аспектілер қарастырылады:тарихи-мәдени талдаудың жаңа трансдисциплинарлық саласы ретінде memorystudies ("мемориалдық зерттеулер") қалыптастыру. Ұжымдық, әлеуметтік, мәдени және тарихи естелік концептілері. "Естеліктің орны"ұғымының генезисі; Тарихи саясат ұғымының мәні; Тарихи естелік пен саясаттың өзара іс-әрекеті; Тарихи саясат пен естелік қазіргі заманның құрылымдық құралы ретінде; ХХ ғ. әлемдік соғыстардың тарихи естелігінің ерекшеліктері және коммеморативтік практикасы; ЕО және ТМД-дағы тарихи саясат.

Тарихи процесс динамикасы және тарихтың модельдері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – тарихи процесс динамикасын сипаттау және талдау, тарих қозғалысының формаларын анықтау, тарихи процесс ырғағын және ерекшеліктерін анықтау қабілетін қалыптастыру. Оқу пәні тарихтың динамикасының сызықтық, толқындық және спиральдік формаларын зерттеуге, циклдық модельдердің көпнұсқалылығын және альтернативтілігін түсінуге бағытталады. Пәнді оқу нәтижесінде келесідей дағдылар қалыптастырылады: 1. Адамзаттың көптеген ұрпақтарының іс-әрекеті көрініс тапқан оқиғалардың ауысу тізбегі ретіндегі тарихи процесті зерттеу саласында іргелі жүйелі білім алғанын көрсету. 2. тарихи прогресті түсіндірудің әртүрлі нұсқаларын зерттеулерде қолдану; 3. тарихтың көпнұсқалылығын және альтернативтілігін анықтайтын логикалық тәжірибе жасау; 4. историософиялық ойдың әртүрлі бағыттарын салыстыру; 5. тарихтың динамикасының концептуалдық қағидаларын меңгерудегі және кәсіби міндеттерін жоспарлауда қолданудағы өзіндік жетістіктерін дұрыс бағалауға қабілетті болу. Пәнді оқу барысында докторант келесідей мәселелерді қарастырады: тарихи процесс, оны түсіну және талдау; тарихтың философиясыҢ тарихтың динамикасының жаратылыстанушылық ғылыми аспектілері; тарихтың сызқтық динамикасы; синергетика және бейсызықтық ойлау;тарихтың бейсызықтық динамикасы; тарихи дамудың толқындық динамикасы; «Батыс-Шығыс» мәселесін тарихтың сызықтық және циклдық концепциялары контексінде талдау; тарихтың ғылыми және бейғылыми модельдері; ғаламдану және әмбебаптылық.

Тұлға факторы Қазақстанның ортағасырлық тарихында
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықтану мәселелерін зерттеудегі қазіргі заманғы теориялар мен әдістер
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттардың зерттеу жұмысының құзыреттілігін қалыптастыру. Зерттеу практикасы барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттері қалыптасады : - ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау; - ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу: ғылыми дереккөздерді аннотациялау, рефераттар жасау-шолулар; - тіл жүйесі және әдебиет дамуының негізгі заңдылықтары саласында өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу; - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалану; - ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; - отандық және шетелдік филология мектептерінің жаңашыл әдістерін қолдану; - ғылыми зерттеу нәтижелерін дәлелді баяндау; - ғылыми басылымды дайындау және редакциялау: тезистер, мақала. Зерттеу практикасын өту кезінде магистранттар келесі аспектілерді қарастырады: Зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Филологиялық зерттеулердегі заманауи әдістер мен әдістер. Лингвистика және әдебиеттану саласындағы ғылыми және қолданбалы жобалардың тәуелсіз дамуы. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыру ережесі. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін интерпретациялау.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген