Докторантура
Наноматериалдар және нанотехнологиялар

Наноматериалдар және нанотехнологиялар

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар
Бағдарлама: 6D074000 - Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Оқу деңгейі: магистратура.
Емтихандар: шетел тілі (тест), мамандық бойынша түсу емтихандары (жазбаша).
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«Наноматериалдар және нанотехнологиялар» бағытындағы PhD докторантарды дайындық келесі мамандандырылған жұмыстар бойынша жүргізіледі:
• ғылыми-зерттеу мен жобаландыру институтарда, жоғары оқу орындарда, ауыр, жеңіл кәсіпорындарда, тау-кен қазу, металлургия, авиация және ғарыш өнеркәсіптерде, экономиканың құрылыс және машина жасау секторларында жұмыс, композиялық және функционалды жаңа материалдарды жасау;
• өндірістік, ұйымдастырушылық-басқарушылық, ғылыми-зерттеу, есептік-аналитикалық және жобаландыру-технологиялық қызмет көрсету;
• энергетикаға, химиялық өнеркәсібіне, металлургия, техникаға және медицинаға арналған наноматериалда мен нанотехнологияны жобаландыру, өңдеу мен жасау жұмыстарымен айналысатын сараптамалық, салалық және мемлекеттік ғылыми-зерттеу мекемелерде кәсіптік қызмет көрсету.
Мамандандыру пәндері:
• Наноматериалдарды алу әдістері;
• Наноқұрылымдар мен нанообъектілерді алудың заманауи технологиялар;
• Наноматериалдардың физико-химиялық қасиеттері;
• Көміртекті наноматериалдарды алудың физико-химиялық негіздері;
• Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері;
• Көміртекті наноматериалдардың қасиеттері.
Білім берудің артықшылығы:
• жоғары білікті оқытушылық-профессорлық құрам;
• оқу зертханалар заманауи технологиялық, оқу және ғылыми-зерттеу қондырғылармен жабдықталған;
• наноматериалдарды өңдеу мен жасаудың физико-химиялық, технологиялық процесстерді тереңдетілген білім беру.
Халықаралық байланыстар: магистранттар ҒЗТУ БҚМИ, "Дубна" халықаралық университетінде, Ла Рошель университетінде оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибелерді өту орындары мен болашақтағы жұмысқа орналастыру: тау-кен қазу кәсіпорындар, ғылыми-зерттеу мекемелер, сот сараптамалық мекемелер.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Наноматериалдар және нанотехнологиялар
Мамандық шифры
6D074000
Факультеті
Химия және химиялық технология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
175
ОРЫС
175

пәндер

Нанотехнологияның физико-химиялық негіздері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: нанотехнологияның күрделілік деңгейі әртүрлі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдай білу қабілетін қалыптастыру. Нанотехнологияның жаңа бағыттарының ғылыми теорияларын жүйелеу және интерпретациялау. Оқу курсы нанотехнология мен наноматериалдардың физика-химиялық негіздері бойынша білімдерді қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1.нақты кәсіби міндетті анықтау, әдебиетте қажет бастапқы ақпаратты жинау, анализ нәтижесінде мәселені шешудің кезектілігін қалыптастыру; 2. заманауи әдебиетпен жұмыс жасауды игеріп, нанохимия мен нанотехнология бойынша талқылау жасау; 3. нанотехнологияның күрделілігі әртүрлі деңгейдегі кәсіби мәселелерін жүйелі ғылыми талдау қабілеті мен дайындығын көрсету; 4. наноқұрылымдарды қалыптастыратын заманауи аппараттық құралдармен, нормативті және техникалық құжаттармен, нанотехнологиялардың физика-химиялық процестерін зерттеуге арналған қондырғымен жұмыс жасау; 5.наноматериалдарды алудың технологиялық процесінің жоспарын, нанотехнология нұсқаларын таңдау мүмкіндіктері мен критерийлерін әзірлеу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: нанообъектілер мен наножүйелерді зерттеу, нанотехнологияларды жіктеу, жүйелеу, ерекшеліктері, технологиялық қолданыстары, өндіріске енгізу.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - көміртегі наноматериалдарының физико-химиялық сипаттамалары мен наноматериалдардың арнайы қасиеттері арасындағы қарым-қатынасты талдау және түсіндіру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдердімеңгереді: 1.құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері бойынша білімдерін қолдануда; 2.құрамында көміртегі бар жаңа наноқұрылымды материалдарды алудың әдістерін жіктеуге; 3.құрамында көміртегі бар наноматериалдарды карбониздеу және өндіру үшін әр түрлі табиғи және өсімдік шикізат материалдарын сипаттамаларын бағалауға; 4.наноматериалдарды алу кезінде ӨЖС-жүйелеріндегі жалынның заңдылықтары мен механизмдерін түсінуге және дәлелдеуге; 5.алған білімдерін нақты ғылыми-зерттеудің міндеттерін шешуде қолдануда. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: көміртекті нанотүтікшелерді, фуллерендерді, графендерді синтездеу, көмірсутектердің каталитикалық крекингінде, технологиялық жану процестерінде көміртекті нанофазадарды түзу механизмдері, өсімдік материалдары карбонизациялау және минералды шикізатты көміртектендіруі.

Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың морфологиясы, құрылымы және қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көміртегі бар наноматериалдарының морфологиясын, құрылымын және қасиеттерін талдау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. көміртекқұрамды наноматериалдардың морфологиясы мен құрылымын физика-химиялық әдістермен зерттеу; 2. көміртекті нанобөлшектердің түрлерін және олардың түзілуі негізгі модельдер жүйелеу; 3.синтезделген өнімдердің практикада қолдану аспектілерін айқындау; 4. көміртекқұрамды наноматериалдарды жеке белгілері бойынша айыру; 5. көміртекқұрамды материалдарды өндіруде қажетті материалдарды таңдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың диагностикасы, морфологиясы, құрылымы және қасиеттері. Физико-химиялық әдістер арқылы олардың морфологиясын, құрылымын, қасиеттерін зерттеу.

Құрамында көміртегі бар наноматериалдардың физикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдардың жану режимінде синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдарды алу әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жаңа көміртекті материалдарды физика-химиялық алу әдістері туралы білім қалыптастыру. Пәннің тапсырмалары: көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу кезінде көміртекті фазаның түзілу туралы түсіну. Наноөлшемді құрылымды бөліктері бар жаңа көміртекқұрамды материалдарды алу әдістері, пиролитикалық үдерістер теориялары, көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу, карбониздеу және көміртектеніру үдерістерінде көміртекті фазаның түзілуі қарастырылады. Көміртекті нанотүтікшелер, фуллерендерді жалында алу жолдары келтіріледі. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді меңгеру керек: - жаңа көміртекті материалдарды алу әдістерін; - көмірсутектерді каталитикалық крекингілеу кезінде көміртекті фазаның түзілу туралы білу; - алған білімдерін тәжірибеде пайдалана білу.

Наноматериалдардың механикалық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсатыболашақ мамандардың тәуелсіз сыни ойлау мен нанотехнологияның негізгі тұжырымдамаларын түсіну қабілетін қалыптастыруға және оны материалтанудағы қолдануға негіз болатын наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттерінінің ерекшеліктерін туралы жаңа білімді қалыптастыруға бағытталған. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. Жеке нанобөлшектің қасиеттеру туралы білімнің негізінде нанообъектілердің құрылымы мен қасиеттерінің ерекшеліктерін (элементті және фазалық құрылымы, атомдық құрылымы, дефекттілігі мен морфологиясы, өлшемі ен кристаллдар саны) және олардың әсерлесуін (әсерлесуші бөлшектердің өлшемдері, олардың беттік энергиялары, тығыздықтың концентрациясы мен біркелілігі) сипаттау. 2. Нанотехнологиядағы белгілі талдау және өлшеу әдістерін наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеуде қолдану. 3. Қажетті сипаттамаларға ие болатын материалдарды алу үшін наноматериалдар мен олардың композиттерінің қасиеттерін салыстыру. 4. Наноматериалдардың қасиеттері мен аналогты ірікристаллды заттардың қасиеттерін ажыратып білу (қатаңдықтың артуы, электрон шығуының жұмысы, қышқылдарда еруі (20-25% дейін), Дебай температурасының кемуі, электромагнитті сәулешығару мен сәуле жұту спектрлерінің өзгеруі, суперпарамагнетизм және т.б.). 5. Наноматериалдар мен композиттердің қасиеттері туралы алынған білімнің негізінде практикалық мәселелерді шешу. Берілген курс білім алушыларда нанообъектілердің физика-химиялық қасиеттері туралы, оларды өлшеу, зерттеу және талдау туралы, сонымен қатар оларды өндірістің әр-түрлі саласында пайдалану туралы білімді қалыптастыру негізінде нанотехнология және наноинженерия саласындағы мамандарды даярлауға бағытталған. Аталмыш курстың негізгі мәселесі наноматериалдың өлшеміне және кванттық эффекттілерге тәуелді жаңа қасиеттерінің пайда болуының ерекшеліктерін көрсету болып табылады.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген