Докторантура
Геоботаника

Геоботаника

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: ASIIN 2016
Бағдарлама: «6D061300 - Геоботаника»
Білім деңгейі: Докторантура
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандығы бойынша түсу емтихан (жазбаша)
Оқу түрі: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
«6D061300 - Геоботаника» бағытындағы доктор келесідей кәсіби қызметтер бойынша дайындалады:
 Практикалық қорғау іс-шараларын әзірлеу мақсатында сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерінің популяцияларын, әртүрлі шаруашылық қызметтерінің әсерлерін зерттеу
 Ауыл шаруашылығы, орман шаруашылығы және қоршаған ортаны қорғауға байланысты салаларда ботаникалық зерттеулердің (геоботаника, экология) теориялық және практикалық білімдерін тереңдету
 Сирек, пайдалы және эндем өсімдіктер түрлерімен қатысты өсімдіктер қауымдарының флорасын, құрамын және құрылымын зерттеу және оны қорғау.
Профильдік пәндер:
 Геоботаниканың өзекті мәселелері
 Аймақтық флора
 Сирек кездесетін және құрып кету қаупі төнген өсімдіктер түрлерін қорғау
 Карталаудың заманауи әдістері
 Биогеоценология
Қалыптастыру артықшылығы:
 Ғылыми мектептердің көне дәстүр жалғастығы;
 Бірегей авторлық курстар, білім беру саласындағы соңғы әдістер мен техникалық құралдар;
 Кәсіби мәдениетінің деңгейі жоғары мамандарды дайындау, сапалы геоботаникалық зерттеулер, сақтау және қоршаған ортаға қатысты түрлі ұйымдарда зерттеу және әкімшілік қызметті жүзеге асыру үшін, ғылым және өнеркәсіп саласындағы қазіргі заманғы ғылыми және практикалық мәселелерді тұжырымдау және шешу қабілеті.
Халықаралық қатынастар: докторанттар серіктес мекемелерде Грайфсвальд университетінің Ботаника және ландшафтық экология институтында (Германия), Синь-Цзян университетінде (Қытай), М.В.Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетінде (Ресей) және т.б. оқуға мүмкіндік бар.
Тәжірибе өтетін және ықтимал жұмыс орындары:
 Биология және биотехнология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 Экология мәселелері ғылыми-зерттеу институты ҚазҰУ,
 БҒМ ботаника и фитоинтродукция институты,
 әл-Фараби ат. ҚазҰУ, биология және биотехнология факультеті, биоалуантүрлілік және биоресурстар кафедрасы,
 «Кешенді іздеу бөлімі» ҒӨО.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Геоботаника
Мамандық шифры
6D061300
Факультеті
Биология және биотехнология
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
178
ОРЫС
178

пәндер

Қазіргі табиғатты пайдалану жағдайында өсімдіктер жағдайының бағасы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарға Қазақстанның флорасы мен өсімдіктерінің ерекшеліктерімен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - түрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің жай-күйін бағалау; - экожүйелердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыруын талдау; - тәуелсіз зерттеу әдістеріне ие болуға және оның нәтижелерін жоғары деңгейде түсіндіруге; - теория мен практиканың дамуын сыни түрде қадағалап отырады; - ғылыми, өндірістік және практикалық мәселелерді шешу үшін өз білімін қолдануға.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Аймақтық флора
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарға Қазақстанның флорасы мен өсімдіктерінің ерекшеліктерімен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - түрлі факторлардың әсерінен өсімдіктердің жай-күйін бағалау; - экожүйелердің құрылымдық және функционалдық ұйымдастыруын талдау; - тәуелсіз зерттеу әдістеріне ие болуға және оның нәтижелерін жоғары деңгейде түсіндіруге; - теория мен практиканың дамуын сыни түрде қадағалап отырады; - ғылыми, өндірістік және практикалық мәселелерді шешу үшін өз білімін қолдануға.

Аридті жерлер өсімдіктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - аридті аймақтардың шөлдену себептері мен салдары және аридті мемлекеттердің өсімдік жамылғысы туралы білім жүйесін құру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - шөлейттенуге қарсы күрес жөніндегі ұлттық іс-қимыл бағдарламасын қолдану; - Орталық Азия мен Қазақстанның шөлдерінің экологиялық жай-күйін және топырақтың деградациясы мен өсімдік жамылғысының себептерін және олардың экожүйелерге әсерін бағалау; - шөлейттенуге қарсы күрес шараларын, құрғақ аумақтардың табиғи ресурстарын ұтымды пайдалану әдістерін қолдануға; - шөлейттену үрдістері мен механизмдерін зерттеуде зерттеу әдістерін қолдануға; - алған теориялық білімдерін тәжірибелік қызметте қолдану және шөлейттену бойынша экологиялық зерттеулер әдістерін қолдану; - құрғақ аумақтардың жай-күйін болжау әдістерін пайдалана отырып, табиғи орта сапасын бағалау. Докторантарды аридті аймақтардағы шөлдер және далаларда кездесетін пайдалы өсімдіктердің негізгі топтарын және түрлерін олардың ресурстарын сақтаудың және тиімді пайдаланудың ғылыми-техникалық жолдарымен таныстыру.

Биогеоценология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарды заманауи өзекті геоботаникалық зерттеулермен, қазіргі заманғы мәселелермен және зерттеулермен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - геоботаникадағы білім беруді, ғылыми-зерттеу және ғылыми қызметтегі проблемалық жағдайларды шығармашылықпен шешуде білімін пайдалану. - қоршаған ортаны түсіну және басқару, оқу стратегиясын құру, шешім қабылдау және проблемаларды шешу. - өсімдік қауымдастығының қалыптасу, жұмыс істеу және жіктелуін зерттеу; - табиғи экожүйелерді зерттеу мен қалпына келтірудің заманауи әдістерін қолдануға; - Қазақстанның өсімдік ресурстарын ұтымды пайдалану және қорғау шар Курс өсімдіктер жабынын зерттеу концепцияларымен таныстырады. Фитоценоздың қасиеттері. Өсімдіктер қауымдастықтары және олардың типтері. Өсімдіктердің қарым-қатынастары. Өсімдіктердің бір-бірімен қарым-қатынастарының екі деңгейлі классификациясы. Фитоценологиядағы статистикалық әдістер. Өсімдіктер жабынының сандық сипаттамасы. Үлгілерді жинау және салыстыру. Түрлер арасындағы байланыстар. Байланыстар коэффициенті. Ұқсастықтар коэффициенті. Геоботаникалық зерттеулерде экологиялық шкалаларды қолдану.

Особьтар, популяциялар және қауымдастықтар экологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - экологияны зерттеу және организмдердің қоршаған ортаға демекология және синекология деңгейінде өзара әрекеттесудің негізгі заңдарын қарау. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - аутологиядағы, халықтың экологиясында, қауымдастықтардағы негізгі үлгілерді түсіну; - биоценоздардың динамикасын және эволюциясын бағалау; - табиғи популяциялар туралы табиғатта иерархиялық өзара байланысты бірліктердің жүйесі ретінде білу; - табиғи топтар мен қауымдастықтардың ең маңызды сипаттамаларын анықтау үшін зерттеулер жүргізу; - қоршаған ортаның мониторингі және биоалуантүрлілікті бағалау жөніндегі жұмыстарды жүргізуде табиғи топтар мен қоғамдастықтар туралы білімдерін пайдалану; - халықты, синекологиялық және экожүйелік тәсілдерді ескере отырып, табиғи кешендерді қорғау бойынша шараларды ұйымдастыру. Курс дарақтар, популяциялар, қауымдастықтар ұғымдарымен таныстырады. Популяциялар мен қауымдастықтардың құрылымы мен динамикасының өзгеруімен. Уақыт бойынша және кеңістікте популяция мен қауымдастықтың тұрақтылығымен. Популяция мен қауымдастықтардың өзара әсерімен.

Өсімдіктер популияциясы генетикасының өзекті мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Популяциялық биология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - өсімдіктер популяцияларының сипаттамасымен байланысты организмдердің популяциялық генетикасының принциптерін сипаттау және бағалау мүмкіндігін қалыптастыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - жер учаскесі туралы кеңістіктік ақпаратты өлшеу жұмыстарын жүргізу; - өсімдіктер әлемін сақтаудың өз әдістері. - морфогенез түрлерін, онтогенезін, оның кезеңділігін анықтау; - халықтың элементтерін кеңістіктік бөлудің негізгі түрлерін анықтау; - халық тығыздығын және салыстырмалы сандарды бағалау; - халықтың жасы құрылымын және кеңістіктік құрылымын айқындау. Курс өсімдіктер популяциялық биологиясының қазіргі жағдайымен, негізгі түсініктерімен, концепцияларымен және популяциялық ботаника әдістерімен, өсімдіктердің популяциялық биологиясында мәліметтерді алудың негізгі әдістерімен, сонымен қатар осы мәліметтерді өңдеу мен жалпылау әдістерімен таныстырады.

Сирек және құрып бара жатқан өсімдіктерді қорғау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты докторанттарды пайдалы өсімдіктерді сақтау, ұтымды пайдалану және қорғаудың өзекті проблемаларымен және Қазақстанның жабайы өсетін пайдалы өсімдіктерімен таныстыру. Пәндерді оқу нәтижесінде докторанттар: - ең құнды және сирек кездесетін өсімдік түрлерінің таксономикалық және биологиялық сипаттамаларын анықтау; - Қызыл кітапқа енген өсімдіктерінің түрлерін қорғау жөніндегі шараларды қолдану; - қорғалатын түрлер тізіміне геоботаникалық талдау жүргізу; - қорғалатын өсімдіктердің түрлерінің жағдайын бақылау; - биогеоценотикалық жүйелердің құрылымдық және функционалдық құрылысын талдау. Курс Қазақстандағы негізгі (ірі) тұқымдастардағы сирек және жойылып бара жатқан өсімдік түрлерін, олардың қазіргі жағдайымен, сонымен қатар, алуантүрлілікті сақтаудың in-situ және ex-situ жағдайында Қазақстандағы өткізілетін шаралармен таныстырады.

Техногендік ластанған жерлерде өсімдіктердің қалыптасуы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Педагогикалық практика
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: педагогика, психология, арнайы пәндер арқылы алынған педагогикалық қызметтегі ғылыми және теориялық білімдерді практика мақсатында лекциялар мен семинарлар өткізу үшін практикалық және білім беру дағдыларын қалыптастыру, тәжірибелік дағдыларды шығармашылық түрде қолдануға кабілетті қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - сабақтардың әртүрлі түрлерін (дәрістер, лабораториялар, семинарлар, СОӨЖ, МОӨЖ) ұйымдастыру бойынша қажетті білімдерді көрсету; - оқу-әдістемелік құжаттарды дайындау және студенттермен тәрбие жұмысын ұйымдастыру; - педагогика, психология және кәсіптік білім саласында алынған теориялық білімдерді практикалық іске асыру әдістеріне және әдістеріне ие болу.

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген