Докторантура
Қаржы

Қаржы

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: FIBAA
Бағдарлама: 6D050900-Қаржы
Оқу деңгейі: докторантура PhD
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша оқуға түсу емтиханы (ауызша-жазбаша)
Оқу формасы: күндізгі
Оқу мерзімі: 3 жыл
Международная аккредитация: QS, FIBAA, НААР, НКАОКО
«Қаржы» бағыты бойынша докторант даярлауда кәсіби қызметтің келесідей түрлері дайындалады: Банк жүйесінің қызметкері, сақтандыру жүйесі, салық органдарының қызметкерлері, бағалы қағаздар нарығының қатысушылары, университет оқытушысы
Кәсіби пәндер:
1. Қаржы теориясы adv.
2. Қаржы деривативері
3. Корпоративтік қаржы теориясы
4. Қаржылық тәуекелдерді методологиялық басқару
5. Қаржылық үлгілеу
6. Тәуекел-менеджмент adv
7. Қаржылық есепке талдау
8. Салықтық жоспарлау және болжамдау adv
Білім беру артықшылықтары: PhD докторанттары диссертациялық жұмыстарын зерттеу барысында Австрия, Ұлыбритания, АҚШ, Франция, Италия, Жапония, Нидерланды, Германия, Испания, Израиль, Швейцария, Финляндия, Швеция, Норвегия, Қытай және Ресейдің жетекші ғылыми-білім беру орталықтарындағы шет елдік ғылыми жетекшілерінде міндетті түрде ғылыми іс-тәжірибеден өтеді. PhD докторларын даярлау бағдарламасы шеңберінде білім алушы докторанттардың маңызды халықаралық конференциялар мен симпозиумдарға қатысуы, ғылыми мақалалардың халықаралық ғылыми журналдарда жариялануы қаржыландырылады. Сонымен қатар, PhD докторанттарының ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері «Physical Review», «Gravitation and Cosmology», «Journal of Phys. A: Mathematical and Theoretical», «Nanotechnology», «International Journal of Psychology», «International Journal of Agricultural Research» сияқты және т.б. беделді шетелдік ғылыми басылымдарда шығара алады.
Халықаралық байланыстар: «Unirazak» Малайзия Университеті, Amity Университеті (Мумбай, Дубай, Лондон), Страсбург Франция Унивеситеті
Практикадан өту орны мен жұмысқа орналасу мүмкіндіктері:
Қазақстан Республикасындағы екінші деңгейлі банктер, Қазақстан Республикасындағы қаржы институттары, салық комитеттері, ғылыми-зерттеу институттары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қаржы
Мамандық шифры
6D050900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
0
ОРЫС
0

пәндер

Экономиканы методологиялық зерттеу
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: теориялық талдауды жүзеге асыру және жүргізілетін зерттеулердің принциптерін, мақсаттарын, міндеттерін, нысанын, ғылыми жаңалығын және негізделген ғылыми қорытындыларын қалыптастыру қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - экономикалық үдерістерді зерттеудегі қазіргі тұжырымдамаларды, теориялар мен тәсілдерді сын тұрғысынан талдау;; - экономикалық зерттеулер дамуының әдіснамалық мәселелерін сипаттау; - сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін дерекқорды пайдалану; - ғылыми мақалаларды, диссертацияны жазу әдістемесі мен әдістерін қолдануға; - таза дыбысты ғылыми нәтижелерін тұжырымдау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: экономикалық үдерістерді зерттеудің қазіргі тұжырымдамалары, теориялары мен тәсілдері; зерттеулерді дамытудың әдіснамалық мәселелері; сапалы библиографиялық, тарихнамалық шолу үшін деректер базасы.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Инновациялар,технологиялар және экономикалық өсу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқудың мақсаты - Экономикалық өсуді талдау саласында тереңдетілген дайындық болып табылады. Оқу нәтижесіндегі дағдылар: - инновациялық дамудың қазіргі концепцияларын және өсу моделін бағалау және қолдану; - технологиялық дамудың жаһандану факторларын негіздеу; - экономикалық өсудің негізгі модельдерін жіктеу; - сандық экономиканың сын-қатерлеріне баға беру; - елдер мен аймақтардың экономикалық өсуі мен әлеуметтік прогресінің сапасын салыстыру. Бұл пән келесідей сұрақтарды қамтиды: инновациялар мен технологиялардың экономикалық динамика және экономикалық өсудегі рөлі, инновациялық даму мен өсу моделдерінің заманауи концепциялары; технологиялық дамудың жаһандануының проблемалары, жағдайлары және факторлары; технологиялық теңсіздік және технологиялық дамуды синхрондау; циклдік динамика, техникалық-экономикалық парадигма, технологиялық төңкерістің мазмұны; техникалық-экономикалық дамудың базалық тұжырымдамалары; технологиялық укладтар теориясы; болашақ экономикасы: білім экономикасының келбеті және проблемалары; постиндустриалдық қоғам; сандық экономиканың мәселелері; экономикалық өсудың заманауи факторалары; экономикалық өсу сапасы, теңсіздік және экономикалық өсу, экономикалық қызметтің және әлеуметтік прогрестің негізгі көрсеткіштері.

Корпоративтік инвестициялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржы тәүекелдерді басқару методологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту мақсаты - тәуекелдерді басқару бойынша практикалық ұсыныстарды әзірлеу мақсатында компания мен қаржы институттарының тәуекелдерін талдау мүмкіндігін қалыптастыру, бұл докторантқа келесі құзыреттерге ие болуға мүмкіндік береді: 1) түрлі қаржылық тәуекелдерді іске асыру салдарларын бағалау; 2) қаржы тәуекелдерін басқарудың ең жақсы әдістерін таңдау; 3) тәуекелді сандық және сапалық бағалауды жүзеге асыру; 4) тәуекелдерді басқарудың тиімді әдістерін анықтау; 5) қаржы құралдарының портфелін басқаруда, қор нарығында хеджирлеу тәуекелін басқаруда, кәсіпорында тәуекелдерді басқаруда практикалық дағдыларды меңгеру; 6) қаржылық жағдайдың дамуын болжау. Оқылатын болады: қаржы құралдары портфелін басқару әдістері, тәуекелдер жіктемесі, тәуекелдерді хеджирлеу, қаржы тәуекелдерін басқару әдістері, қаржылық тәуекелдерді бағалау әдістері, технологиялары, нысандары, қаржы тәуекелдерін зерттеу әдістері, қаржы менеджментінің қағидалары және үлгілері.

Қаржылық моделдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - бағдарламаларды және тәуекелдерді басқару құралдарын жасау үшін компанияның қаржылық саясатын білу қабілетін қалыптастыру, бұл докторантқа мынадай құзыреттерге ие болуға жағдай жасайды: 1) басқарудың барлық деңгейлерінде қаржы-экономикалық мәселелерді тиімді шешуді қамтамасыз ету, қаржылық үлгілеу мүмкіндіктері және оның практикалық маңызы туралы идеяларды әзірлеу; 2) қаржы модельдерін жасау дағдыларын игеру, сондай-ақ EXT бағдарламалық құралдарын пайдалана отырып, ДК-ге модельдік эксперимент жасау; 3) экономикалық және математикалық үлгілердің нәтижелерін талдау негізінде қаржы модельдеуде оңтайлы шешімдер қабылдау; 4) нақты тапсырманы шешуде пакетті таңдауды негіздеу; 5) пакеттің талаптарына сәйкес бастапқы деректерді қалыптастыру және нәтижелерді түсіндіру; 6) экономикалық ахуалды практикалық зерттеуде, әлеуметтік-экономикалық процестерді болжауда қаржы нарығының тұжырымдамаларын және экономикалық дамудың теориялық модельдерін салыстыру. Оқылатын болады: қаржы модельдеудің мақсаттары, әдістері, қағидалары, логикасы, құралдары; операциялық қызметті, қаржы ағындарын, қаржылық жағдайды, компанияның қаржылық нәтижелерін, бизнес құнын есептеуді модельдеу; жобалық бизнес модельдеу; қаржы модельдерін құру үшін ақпараттық технологияларды пайдалану.

Қаржылық шешімдерді қабылдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қаржылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Тәуекел-менеджмент (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржы (advanced)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржы орталықтарының даму стратегиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Халықаралық қаржылар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әлемдік экономикадағы халықаралық қаржының мәнін, рөлін жүйелі талдау қабілетін қалыптастыру, практикалық қызметте қаржы орталықтарының жұмыс істеу тәжірибесін қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - халықаралық қаржы нарығының жұмыс істеу механизмін талдауды жүзеге асыру; -халықаралық қаржы түрлері мен нысандарын салыстыру және бағалау; - іс жүзінде валюталық және қаржылық операцияларды білуді қолдану; - халықаралық қаржы нарығында және валюталық операцияларды жүргізу кезінде пайдаланылатын стратегияларды ашу; - халықаралық қаржы операцияларының субъектілері мен объектілеріне талдау жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: халықаралық қаржы айналысының түсінігі, түрлері және механизмі; валюталық және қаржылық операциялардың ережелері мен ерекшеліктерін зерттейді; халықаралық қаржылық операциялар субъектілерінің қызметі.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген