Докторантура
Логистика (Сала бойынша)

Логистика (Сала бойынша)

БАҒДАРЛАМА СИПАТТАМАСЫ

Халықаралық аккредитация: бар.
Бағдарлама: 6D090900-Логистика.
Оқыту деңгейі: докторантура PhD.
Емтихандар: шет тілі (тест), мамандық бойынша емтихан (жазбаша).
Оқыту нысаны: күндізгі.
Оқу мерзімі: 3 жыл.
«Логистика» мамандығы бойынша PhD доктор келесі кәсіби қызмет түрлеріне дайындалады:
 өнеркәсіптік кәсіпорындарында қызмет ету;
 логистикалық оператор қызметін атқаратын компанияларда қызмет ету;
 көліктік-экспедициялық компанияларда қызмет ету;
 көліктік-логистикалық орталықтарда қызмет ету;
 қойма кешендерінде қызмет ету;
 сыртқы экономикалық қызметпен айналысатын ұйымдарда қызмет ету;
 кеден саласында қызмет ету;
 логистикалық басқару саласында қызмет ету;
 ұлттық компанияларда қызмет ету;
 ғылыми-зерттеу мекемелерінде қызмет ету;
 жоғары оқу орындарында оқытушылық қызмет;
Профильді пәндер:
 Логистикадағы реинжиниринг;
 Логистикалық үрдістерді зерттеудің математикалық әдістері мен модельдері;
 Логистиканы стратегиялық жоспарлау;
 Логистикалық жүйені жүйелік талдау және модельдеу;
 Басқарушылық экономика;
 Көлік жүйелерінің логистикалық орталықтары;
 Логистикадағы жобаларды басқару
Білім алу артықшылықтары:
 логистиканың ғылыми мектептерінің сабақтастығы;
 Қазақстан Республикасының танымал ғалымдарының бірегей авторлық курстары;
 шет елдік ғалымдардың авторлық курстары;
 ғылымның кіші бағыттары бойынша пәндердің тереңдетілген оқытылуы;
 білім алу мен зерттеушілік әрекет арасында оптималды тепе-теңдікті қамтамасыз ету;
 ғылыми кеңесшімен жұмыс жасау мен тағылымдама шеңберінде шетелдік тәжірибе алу мүмкіндігі;
 кең ғылыми, білімдік және әдістемелік дайындық алу
Халықаралық байланыстар: мамандық докторанттарының шетелдік ғылыми кеңесші жетекшілігімен шет елде төрт айлық тағылымдама өту мүмкіндігі бар.
Тәжірибеден өту орны және жұмысқа орналасу мүмкіндіктері: логистикалық орталықтар, көлік компаниялары, қойма кешендері, өндірістік кәсіпорындар, бизнес-құрылымдар, ғылыми-зерттеу мекемелері, жоғары оқу орындары.

Оқу бағасы мен оқу жылдардың санын калькуляторы:

Оқу түрі - күндізгі

Оқу деңгейі - Ғылыми - педагогикалық бағыт

Сіз


  

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Логистика (Сала бойынша)
Мамандық шифры
6D090900
Факультеті
Экономика және бизнес жоғарғы мектебі
Оқу деңгейлері
Ғылыми - педагогикалық бағыт
Оқу түрлері
күндізгі
Өту балы
ҚАЗ
158
ОРЫС
158

пәндер

Логистикадағы реинжиниринг
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты – логистикалық бизнес-үрдістерді талдау және жетілдіру қабілетін қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1. нарық талаптарын және инновациялық технологияларды енгізуді ескере отырып, логистикалық жүйелердегі бизнес-үрдістерді жетілдіруге мүмкіндік беретін бизнес-үрдістерді жетілдірудің негізгі бағыттарын және инжиниринг және реинжиниринг әдістерін жүйелеу және түсіндіру; 2. инжиниринг және реинжиниринг әдістерін пайдалану негізінде бизнес-үрдістерді тиімділігін арттыру бойынша кәсіпорындардың қызметін қайта ұйымдастыру және үдерісті басқару бойынша шешімдер қалыптастыру; 3. жасалған бизнес-үрдістерді жобалау, жобаланған процестерді кәсіпорын стандарттарына айналдыру, персоналға осы стандарттарды баяндауға, бизнеске стандарттарға сәйкес ұйымдастыру және стандарттардан ауытқуларды бақылау; 4. инжиниринг жобаларын және оларды іске асыру практикасын талдау, бизнес-үрдістердідің тиімділігін, бизнес-үдерістерді құрылымдық, құндық және динамикалық талдаудың әдістері мен бағдарламалық құралдары негізінде логистикалық бизнес-үдерістерді реинжинирингінің орындылығын бағалау; 5. жеткізу тізбегіндегі бизнес-үрдістерді зерттеу және басқару контексінде әзірленген бағдарламаға сәйкес дербес зерттеулер жүргізу. Бұл курс қазіргі заманғы логистикалық менеджменттің пәрменді әдісі ретінде әрекет ететін реинжиниринг рөлі мен мәнін зерттеуге бағытталған, қолданыстағы бизнес-процестерді жетілдіруге және жаңа бизнес-процестерді құруға бағытталған инновацияларды енгізу есебінен қызмет көрсету саласындағы кәсіпорын жұмысының жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді. Пәнді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: кәсіпорын ресурстарын басқару тиімділігін арттыру мәселелері, кәсіпорындар мен мекемелердің бизнес-процестерін талдау және қайта ұйымдастыру, пәндік саланы модельдеу, бизнес-үдерістер модельдерін құру дағдылары; қазіргі заманғы менеджмент әдісі ретінде реинжинирингтің мәні мен мазмұны, қолданыстағы бизнес-процестерді жетілдіруге және жаңа бизнес-процестерді құруға бағытталған инновацияларды енгізу есебінен кәсіпорын жұмысының жоғары тиімділігін қамтамасыз етеді.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Басқарушылық экономика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: басқару шешімдерін қабылдау үшін аналитикалық материалдар дайындауда зерттеу әдістерін қолдану дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - ұйымдар мен оның бөлімшелерін, жобаларды және желілерді басқаруды сипаттауға; - корпоративтік стратегияны әзірлеуге; - қажетті статистикалық мәліметтерді жинауға, оларды талдауға және мәселені экономикалық тұрғыдан дұрыс тұжырымдауға және нақты модель түрінде көрсетуге; - кәсіпорын деңгейінде іскерлік жағдайларды басқарушылық және қаржылық талдау әдістерін қолдануға,- олардың макродеңгейдегі нарықтық басқару критерилерімен байланысын ескеруге; - бизнес-үлерістерін басқаруын сандық болжау моделдеуін жүргізуге. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Маңызды экономикалық терминдер мен концепцияларға шолу. Басқарушы қызметіндегі маржиналдық талдау алгоритмі және маңыздылығы. Фирманың негізгі концепцияларын талдау. Фирма мақсаттары және оптималды шешімдерді қабылдау. Тиімді менеджмент экономикасы. Нарық күштерін талдау. Салыстырмалы статистикалық талдау. Қысқа және ұзақ мерзімдерде болатын нарықтық өзгерістер. Сұраныс пен ұсынысты болжау басқару мәселе ретінде. Фирма теориясының микроэкономикалық және менеджериалдық аспектілері. Анализ Фирманың экономикалық жағдайын талдау. Нарықта инновацияларды басқару.

Ғаламдық логистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты магистранттарды төмендегі ұғымдармен таныстыру - логистикаға кіріспе, логистиканың ғылыми негіздері, логистика концепциясы, сатып алу логистикасы, өндірістік логистика, тарату логистикасы, қойма логистикасы, көлік логистикасы, ақпараттық логистика. Логистика қызметі, ғаламдық логистика, қойманы басқару. Шығындарды анықтау және оңтайландыру. Логистикалық менеджментін ұйымдастыру. Материалдық ағынның оңтайландыру әдістері. Логистикада болжау әдістерін қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - жабдықтау, жинау, өндіру, тасымалдау және өткізу негіздерін біледі және осы процестер арасындағы байланыстарды көруді; - логистикалық әкімшілендіруді жүзеге асыра алады, жабдықтау мен тасымалдауды, жүк өңдеу мен қоймалауды басқаруды; - қорларды басқаруды. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Әлемдегі қазіргі заманғы университеттік және мектеп географиясының дамуының заңдылықтары мен негізгі үрдістері, Қазақстанда және әлем елдеріндегі географияның және экономиканың даму ерекшелігіне талдау жасап, экономикалық-әлеуметтік географияны оқытуда пайдаланатын жаңа технологияларды қарастырады.

Жүйелік талдау және логистикалық жүйені модельдеу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-логистикалық жүйелердегі проблемалық жағдайлардың үлкен көлемінің болуы жағдайында басқарушылық және жобалық шешімдерді қабылдау үдерістерін жүйелік талдау және үлгілеу қабілетін қалыптастыру. Осы курсты сәтті аяқтағаннан кейін докторанттар қабілетті болуы тиіс: 1. басқару мақсаттары мен функцияларын жүйелі талдау әдістемесін, модельдеу әдістемесін; статистикалық әдістерді (ең аз квадрат әдісі, регрессиялық және көп факторлы талдау әдістері, статистикалық сынау әдістері негізінде Имитациялық модельдер), жүйелерді формалды сипаттау үшін математикалық бағдарламалау әдістерін қолдануды көрсету; 2. логистикалық жүйелерді, кәсіпорындарды, ұйымдарды және басқа да өндірістік және әлеуметтік-экономикалық объектілерді басқару кезінде, әртүрлі автоматтандырылған ақпараттық-басқару жүйелерін әзірлеу кезінде туындайтын нақты жағдайларда жүйелі талдауды қолдану; 3. көпритериалды оңтайландыру есептері форматында логистикалық жүйелерді, жеткізу процестері мен тізбектерін талдау және моделдеу; 4. логистикалық жүйелердің нақты модельдерін әзірлеу және олардың экономикалық пайдасын анықтау; зерттелген құбылыстың пәндік саласының терминдерінде көрсетілген нақты ұсыныстар түрінде жүргізілген экономикалық-математикалық және қолданбалы зерттеулердің нәтижесін беру; 5. логистикалық жүйелер мен жеке элементтердің қызметін қайта ұйымдастыру қажеттілігі мен бағытын анықтау және бағалау, логистикалық жүйелерді қайта ұйымдастыру бойынша шешімдер қабылдауды негіздеу. Бұл курс қазіргі заманғы зерттеуші-талдаушыға негізделген ғылыми талдау, тұжырымдамалық және практикалық модельдеу, логистика саласындағы нақты жүйелерді тиімді басқару үшін қажетті мәліметтерді қамтиды. Пәнді оқу барысында докторанттар алдыңғы математикалық пәндерді оқу кезінде алынған көптеген нақты білімді, іскерлікті және дағдыларды жүйелі түрде ұғынуға және кешенді қолдануға мүмкіндік алады. Оларды оқыту негізінде Болашақ мамандардың қатты теориялық білімдері мен логистикалық жүйелердің тиімділігін арттыру үшін көпкритериалды оңтайландыру әдістерін қолдану бойынша практикалық дағдыларын қалыптастыру, оның ішінде жеткізу тізбектерін басқару кезінде де болуы тиіс. Пәнді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: логистикалық басқару объектісін жобалау алдындағы зерттеу, экономикалық объектілерді басқару жүйесіндегі сапалы өзгерістерді бағалау, күрделі экономикалық жағдайларды талдау, міндеттер қою, шешім нұсқаларын қалыптастыру және олардың ішінен нақты жағдайларда қойылған мақсаттарға неғұрлым сәйкес келетінін таңдау.

Көлік жүйелерінің логистикалық орталықтары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қойма кешендерін басқару және жобалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқыту докторанттарға келесі бағыттағы білімдер мен дағдыларды қалыптастуды қамтиды: қалыптастырылған қойма шаруашылығы мен қойма жүйесі шеңберінде логистикалық үрдісті басқарудың қағидалары мен әдістері; логистикалық жүйелерді қалыптастыру мен басқарудың және шешім қабылдаудың барлық деңгейінде қоймалау логистикасы саласындағы нақты мәселелерді шешудің интеграцияланған тәсілінің заманауи тұжырымдамасы аясындағы логистиканың қолданбалы аспектілері бойынша білімдер мен дағдыларды дамыту. Пәнді оқытудың нәтижесінде докторант келесі компетенцияларды меңгеруі тиіс: қойма жүйесі, қойма шаруашылығы және қойма арқылы өтетін тауралар ағымдарын басқаруға қатысты логистикалық қағидаларды меңгеру; ағымдарды жоспарлау әдістерін меңгеру; отандық және шетелдік нарықтың логистикалық қызметтер аутсорсингінің дамуымен танысу; логистиканың түрлі салаларындағы қойма жүйелерінің әрекеті мен басқару ерекшеліктерімен танысу; қойма шаруашылығы мен логистикалық инфрақұрылымның техникалық жабдықталуын дамытудың заманауи тенденцияларына бейімделе білу; қоймалау логистикасында бизнес-үрдістерді үлгілеу әдістерін зерттеу; қоймадағы үрдістерді басқарудың ақпараттық жүйелерімен танысу; қоймадағы логистикалық үрдістерді өңдеудің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыру; материалдық ағымдарды оңтайландыру мәселелерін шешу барысында шектес қызметтердің үйлестірілуін қамтамасыз ете білу; қоймадағы тиімді технологиялық шешімдерді өңдеу дағдыларын қалыптастыру.

Логистикадағы жобаларды басқару
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу мақсаты-студенттердің логистикалық міндеттерді шешуде жобаларды тиімді басқару бойынша теориялық негіздерді меңгеру және практикалық жұмыс дағдыларын меңгеру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студент: жобаларды басқарудың заманауи тұжырымдамасын түсіндіру; - жобаларды басқаруда қолданыстағы стандарттардың негізгі ережелерін ұсыну; - логистика саласындағы жобаларды әзірлеу және іске асыру; - логистикалық жобаның сыртқы және ішкі ортасын талдау, оның жүзеге асырылуына әсерін бағалау; - желілік модельдер мен желілік графиктерді жасау; - жобалық құжаттаманы әзірлеу; - логистикалық жүйе жобасын әзірлеу; - инвестициялық жобаларды әзірлеу және оларға бағалау жүргізу; - жобаның тәуекел дәрежесін бағалау; меңгеруі: - уақыт бойынша және ресурстар бойынша желілік модельдерді оңтайландыру әдістерін практикалық қолдану дағдысы; - желілік модельдің аналитикалық параметрлерін есептеу дағдысы; - логистикалық жобаны әзірлеу және іске асыру әдістерімен; - әртүрлі жағдайларда логистикалық жобаларды бағалау дағдысы.Пәнді оқу барысында логистикалық жобаларды басқару негіздері қарастырылады. Басқару объектілері бойынша жобаны құрылымдау. Логистикалық жүйені жобалауға жүйелік көзқарас. Логистикалық жүйе: мазмұны, мақсаты және қасиеттері. Логистикалық жүйелердің түрлері. Логистикалық тәсіл және логистикалық жүйені жобалау принциптері. Жобаның өмірлік циклі. Жобаның негізгі кезеңдері. Логистикалық жобаның тұжырымдамасын әзірлеу. Логистикалық жобаның сараптамасы. Логистикалық жобаның тиімділігін бағалау. Жобаны аяқтау. Логистикалық жоба ресурстарын басқару. Жобаны материалдық-техникалық қамтамасыз ету. Жобаны қаржылық қамтамасыз ету. Жобаның ақпараттары мен коммуникацияларын басқару. Логистикалық жобаны ұйымдастыру, жоспарлау және бақылау. Жобаны басқаруды ұйымдастыру. Жобаны жоспарлау: мазмұны мен құрылымы. Логистикалық жобаны жоспарлау. Жоба жұмыстарын бөлу құрылымы. Жобаны бақылау. Логистикалық жобаның детерминант кеңістігі. Жобаның құнын басқару. Жоба сапасының менеджменті. Жоба уақытын басқару. Логистикалық жобаның Тәуекелдерін басқару. Тәуекел: мазмұны, түсінігі және түрлері. Жобаның Тәуекелдерін басқару: негізгі кезеңдері мен әдістері

Логистикалық үрдістерді зерттеудің математикалық әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – логистикалық үрдістерді модельдеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант қабілетті болуы тиіс: 1. логистикалық процестерде пайда болатын есептердің негізгі түрлерін анықтау және қалыптастыру; логистикалық процестердің математикалық үлгілерінің ең аз жиынтығын сипаттау және анықтау; 2. қойылған міндеттерді шешу үшін математикалық аппаратты қолдану, математикалық үлгіні құру және қолдану және оның барабарлығын тексеру, үлгілеу нәтижелеріне талдау жүргізу, алынған нәтижелер негізінде шешім қабылдау; 3. логистикада және жеткізу тізбектерін басқаруда қабылданатын шешімдердің нәтижелері мен салдарын модельдеу және болжау үшін ұйымның ұйымдық және басқару құрылымын қалыптастыру кезінде құрылымдық және функционалдық модельдерді қолдану; 4. эксперименталды деректердің нәтижелерін және қабылданған шешімдерді салыстыра отырып, таңдалған үлгінің дұрыстығын негіздеу, жеткізу тізбектерінде ұсынылатын басқарушылық шешімдердің экономикалық тиімділігіне бағалау жүргізу. 5. үрдістік моделіне қойылатын талаптарды анықтау, әдістемелік сәйкессіздіктерді анықтау, үлгіні өзгерту бойынша талаптар қою. Бұл курс магистратура мен бакалавриатта оқу барысында алған білімдерін тереңдету және логистикалық үрдістерді зерттеу саласында білімді кеңейту және берік дағдыларды игеру үшін маңызды әдіснамалық мәнге ие. Ол докторантта логистикалық процестерді зерттеу әдістеріне қатысты ғылыми дүниетанымды қалыптастырады, ғылыми ойлауды дамытады және логистикалық процестерді зерттеудің әдіснамалық мәселелерімен таныстырады. Курс келесі пәндерді жақсы түсіну және меңгеру үшін негізгі әдіснамалық базаны құрады. Пәнді оқу кезінде докторанттар келесі аспектілерді қарастырады: логистикалық тәсілді қолдануды ашатын материалөткізгіш жүйелердің жұмыс істеу тиімділігін арттырудың әлеуетті мүмкіндіктері, логистикалық жүйелерді талдау кезінде қолданылатын негізгі экономикалық-математикалық әдістер мен модельдер; математикалық модельдердің барабарлығын бағалау.

Логистиканы стратегиялық жоспарлау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Thomson Reuters, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдардың мақсаты: докторанттардың CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда зерттеу және жариялау нәтижелерін ұсынудағы дағдыларын қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. мақаланың негізгі талаптарына журналдың редакциясында жариялауға және CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus деректер қорларына енгізілген мерзімді басылымдарда импакт-фактор индексінің анықтамасын негіздеуге қабілетті; 2. автордың мақаласын CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдарда жариялау; 3. мақаланы жариялау үшін техникалық шет тілін қолдануға; 4. таңдалған тақырып бойынша шетелдік ғалымдардың әзірленген және эксперименттік деректерін талдау; 5. зерттелетін аймақтың эксперименттік деректерін пайдалана отырып, қойылған мәселелерді шешудің нәтижелері мен берілген әдістемесін бағалауға қабілетті. Web of Science, Scopus базасына енетін немесе ККСОН ұсынатын мерзімді баспасөздердегі жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: CCSON ұсынған немесе Thomson Reuters, Scopus дерекқорларына енгізілген мерзімді басылымдар импакт-факторын мұқият талдау жүргізіңіз. Ағымдағы тақырыпты таңдау және ғылыми жаңалықты көрсету. Олардың нәтижелерін әлеммен салыстырмалы талдау жүргізу. Мақаланың әдеби аудармасы. Мақаланы жазу және жіберу. Мақаланы қарау.

Ғылыми тағылымдама
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Ғылыми тағылымдаманың мақсаты: докторанттарда шетел университеті негізінде заманауи зерттеу әдістерін және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалана отырып, кәсіби салада ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды жүргізуге қабілеттілігін қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздерін, ғылыми тәжірибені жоспарлау мен ұйымдастыруды, ғылыми деректерді өңдеуді негіздеу; 2. ғылыми және практикалық мәселелерді, оның ішінде пәнаралық бағыттарды шешу әдістерін талқылау; 3. зерттеу және практикалық міндеттерге балама шешімдерді талдау және осы нұсқаларды іске асырудың әлеуетті артықшылықтарын бағалау; 4. заманауи компьютерлік технологияларды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу және беру әдістері туралы теориялық білімдерді қолдану; 5. тыңдаушылардың әртүрлі контингенттері үшін ақпарат беру әдістері мен әдістерін таңдау. Ғылыми тағылымдаманы оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми зерттеулерді жүргізу әдістемесінің негіздері, ғылыми тәжірибені жоспарлау және ұйымдастыру, шетел университеті негізінде ғылыми деректерді өңдеу. Ағымдағы ғылыми проблема бойынша тәуелсіз зерттеу жүргізу. Зерттеу нәтижелерін дайындау және таныстыру: конференцияларға, семинарларға қатысу, баяндамалар, тақырып бойынша жарияланымдар. Ғылыми тағылымдамадан өту және оны қорғау нәтижелері туралы есеп дайындау.

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІI)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар IIІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар V)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар VІ)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар І)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысы (Ғылыми семинар ІV)
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы -

Докторлық диссертацияны орындау
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны орындау мақсаты: «8D075 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша) білім беру бағдарламасы бойынша докторлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу. Докторлық диссертацияны орындауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Диссертацияның презентациясы және алдын ала сараптамасы. Өтініш берушінің ісін Университеттің Ғылыми кеңесінде тіркеу. Тезистерді қорғау туралы хабарландыру. Авторефератты жариялау және жіберу. Диссертацияны қорғаудан кейін құжаттарды рәсімдеу.

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Зерттеу тәжірибесі

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Педагогикалық

Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдар
 • Бақылау түрі - ҒЗЖ қорғау
 • Сипаттамасы - Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдардың мақсаты: ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін ғылыми қоғамдастыққа ұсыну, кері байланыс алу және кәсіптік қызмет саласында тәжірибе алмасу мүмкіндігі туралы докторанттар қалыптастыру. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. ғылыми зерттеулердегі қазіргі үрдістерді көрсету; 2. ғылыми журналдарда, халықаралық конференциялар мен симпозиумдардағы материалдардағы зерттеулердің аннотирленген нәтижелерін айқындау; 3. теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа, ғылыми негізделген, теориялық немесе тәжірибелік нәтижелерді қолдануға болады; 4. таңдалған кәсіби қызмет саласындағы ғылыми нәтижелерді, әріптестер мен қарсыластардың деректерін талдау; 5. қызметтің кәсіби саласын ғылыми зерттеуде ұсынылған әзірлемелерді пайдалану идеяларын қалыптастыру. Халықаралық конференциялар материалдарындағы жарияланымдарды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Ғылыми және халықаралық конференциялардың рейтингін талдау. Қатысу түрлері бойынша ғылыми конференциялар. Халықаралық және жергілікті конференциялар. Редакциялық кеңестің талаптарына сәйкес ғылыми мақаланы жариялау.

2016-2019 жылдардағы мәліметтер көрсетілген