Докторантура
Биотехнология

Биотехнология

БIЛIКТIЛIГІ

 • ғылыми - педагогикалық бағыт - философия докторы (PhD)

ТҮЛЕКТЕР МОДЕЛІ

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биотехнология
Мамандық шифры
8D05105
Факультеті
Биология және биотехнология

пәндер

Академиялық жазу
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: докторанттардың академиялық сипаттағы мәтіндерді жазудың практикалық дағдыларын қалыптастыру, есептер, шолулар, ғылыми баяндамалар және Scopus-та индекстелген рейтингтік жарияланымдар түрінде жыртқыш емес басылымдардың критерийлеріне сәйкес келетін SJR индексімен жариялау түрінде орындалған жұмыс нәтижелерін ұсыну. Пәннің аясында докторанттар әртүрлі үлгіде ғылыми ақпараттарды талдау және баяндау (есеп, рецензия, шолу, мақала) бойынша біліктіліктерін арттырады; ғылыми мақалаларды ағылшын тілінде жазу ерекшеліктерін ескере отырып, ғылыми мақалаларды рейтингтік ғылыми жарияланымдарда жариялау үшін зерттеу нәтижелерін сипаттаудың құрылымын, форматын, стилін және тілін таңдауға үйренеді; докторлық диссертацияны жазу әдістемесін меңгереді; биотехнология саласындағы және іргелес салалардағы басым бағыттар бойынша ғылыми гранттар жазу және рәсімдеу әдістемесін, сонымен қатар ғылыми-баспа процесінің этикалық принциптері мен нормаларына сәйкес ғылыми зерттеулердің дизайнын өңдеуді үйренеді.

Биотехнологиялық өнімдерді өндіру және алу
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің негізгі мақсаты биотехнологиялық өнімдер өндірісін қамтамасыз ету үшін заманауи технологияларды өндірудің сапасын бағалауда: денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, қоршаған ортаны қорғау, тағамдық және қайта өңдеу өндірісіндегі сапаны бағалау. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. биотехнологиялық өндіріс үшін шикізат болып табылатын биологиялық объектілерді пайдаланудағы ағымдағы үрдістерді бағалау және болжау ; 2. жаңа биотехнологиялық өнімдер өндірісі үшін заманауи әдістерді жоспарлауды игеру: микробтық процестер, гендік инженерия және т.б. 3. биотехнологиялық объектілерді, заманауи биотехнологиялық өндірістің дамуының негізгі бағыты мен салаларын талдау және бағалау; 4. жаңа биотехнологиялық өнімдер өндірісі үшін заманауи әдістерді жоспарлауды игеру: микробтық процестер, гендік инженерия және т.б. 5. қазіргі заманғы индустриалды биотехнологияның өндірістік мәселелеріне әдістемелік тәсілдер мен шешімдерді әзірлеу; Пәннің аясында келесі тақырыптар қарастырылады: қазіргі заманғы биотехнологияны дамытудағы ағымдық үрдістер; биотехнологиялық өндірістің ерекшеліктері; биологиялық объектілердің сипаттамалары мен биотехнологиялық әлеуеті; Өнеркәсіп, медицина және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде жаңа технологиялар. Биотехнологиялық өндірістің жеке сатылы критикалық кезеңдері. Иммобилизденген ферменттер мен микробтық клеткаға негізделген жаңа технологиялар. Практикалық құндылыққа ие өнімдерді алуда биотехнологиялық процестердің мысалдары. Иммобилизденген ферменттер мен микробтық клеткаларды пайдалану негізінде өндірістің салалары. Биологиялық белсенді заттарды өндіру технологиясы. Биопроцестердің жеке сатыларында туындайтын мәселелерді шешу.

Ғылыми зерттеудің әдістері
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттың диссертациялық жұмысты орындау кезінде ғылыми зерттеулердің заманауи әдістері мен әдіснамаларын қолдану қабілетін қалыптастыру. Пән аясында қарастырылады: ғылыми зерттеулердің әдістері мен әдіснамалары; докторанттың ғылыми зерттеулеріне заманауи эксперименттік тәсілдер; ғылыми экспериментті жоспарлаудың кезеңдері мен принциптері; ғылыми зерттеулердегі компьютерлік эксперименттің ерекшелігі; экспериментті өткізу, нәтижелерін өңдеу және түсіндіру ережелері.

Докторлық диссертацияны жазу және қорғау
 • Кредит саны - 12
 • Бақылау түрі - Докторлық диссертация
 • Сипаттамасы - Докторлық диссертацияны жазу және қорғаудың мақсаты: докторлық диссертацияны қорғау үшін ғылыми-зерттеу жұмыстарының мазмұнын жариялау қабілетін қалыптастыру болып табылады. Курсты оқу барысында докторант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. теориялық немесе қолданбалы міндеттерді шешуге мүмкіндік беретін жаңа ғылыми негізделген теориялық және эксперименттік нәтижелердің мазмұнын негіздеу немесе нақты ғылыми бағыттарды дамытудағы басты жетістік; 2. қызметтің кəсіби саласының ерекшелігіне қарай берілген тапсырмалардың шешімдерінің толықтығын бағалауды түсіндіру; 3. олар зерттеулер мен практикалық мәселелерді шешудің балама шешімдерін талдай алады және осы нұсқаларды іске асыру перспективаларын бағалайды; 4. ғылыми мәтіндерді жазу дағдыларын қолдануға және оларды ғылыми басылымдар мен презентациялар түрінде көрсету. 5. ғылыми іздестіруді жоспарлау және құрылымдау, ғылыми-зерттеу проблемасын анық көрсету, оны зерттеудің жоспары / бағдарламасы мен әдістерін әзірлеу, мемлекеттік білім беру мекемесінің талаптарына сәйкес ғылыми дәреже бойынша диссертация түрінде ғылыми-біліктілік жұмысын ресімдеу «8D07502 -Стандарттау және сертификаттау (салалар бойынша)» білім беру бағдарламасы бойынша философия докторы (PhD). Докторлық диссертацияны жазу және қорғауды оқу нәтижесінде докторанттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Қорғауға ұсынылатын диссертацияларды рәсімдеу үшін құжаттарды ресімдеу. Диссертацияның ақпараттық картасы және тіркеу-тіркеу карточкасы (Visio 2003 форматында). Диссертациялық жұмыстың алдын-ала қорғалған мекемесінің мәжілісінің хаттамасынан үзінді. Жоғары аттестаттау комиссиясына хат жазыңыз. Авторефератты жариялау мүмкіндігі туралы сараптамалық қорытынды. Диссертацияны жариялау мүмкіндігі туралы сараптамалық қорытынды. Есеп комиссиясының отырысының хаттамасы. Дауыс беру бюллетені. Диссертациялық кеңес отырысының стенограммасы. Ғылыми мақалалар тізімі. Ресми қарсыластың жауабы. Жетекші ұйымға шолу. Ғылыми кеңесшіні еске алу.

Молекулалық биотехнологияның әдістері
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты биотехнологияда кеңінен қолданылатын биохимия, биофизика, молекулалық биология және генетикадағы заманауи молекулярлық әдістерді қолдану мүмкіндігін қалыптастыру болып табылады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. биотехнологиялық объектілерді зерттеудің молекулалық деңгейде эксперименталды бағыттарының жалпы сипаттамасын білу керек; 2. биологиялық зерттеулерде молекулалық әдістерді қолдану жетістіктерімен танысу қажет; 3. биообъектілердің құрылымды – функционалды ұйымдасуын молекулалық әдістермен зерттеудің жетістіктерімен танысу керек; 4. экспериментте алынған нәтижелерді дұрыс бағалауға және сараптауға қабілетті болу; 5. Жұмыстың нәтижелерін ғылыми-техникалық есептер, шолулар, презентациялар түрінде көрсету. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды:биотехнологиялық объектілерді молекулалық деңгейде зерттеудің эксперименталды бағыттарының жалпы сипаттамасы; биологиялық зерттеулерде молекулалық әдістерді қолдану жетістіктерімен танысу; биообъектілердің құрылымды – функционалды ұйымдасуын молекулалық әдістермен зерттеудің жетістіктерімен танысу; биологиялық объектілердің құрылымын және қызметін зерттеудегі заманауи әдістерді үйрету.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Әлеуметтік маңызды аурулардағы биоинформатикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді әлеуетті препараттарды және әлеуметтік маңызы бар ауруларды емдеуге арналған мақсаттарды іздестірудің IT-технологияларымен таныстыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. биоинформатиканың даму үрдістерін, үрдістерін және үлгілерін бағалау және болжау; 2. биологиялық объектілер туралы ақпараттың үлкен органын өңдеу (кейінгі талдау, биомолекулалардың кеңістіктік құрылымдары, биологиялық объектілердің өзара іс-қимылы); 3. геномдардың ақпараттық зерттеулеріне негізделген молекулалық диагностикалау әдістерін және есірткілерге жаңа мақсаттарды таңдау әдістерін әзірлеу; 4. әлеуметтік маңызды аурулардың молекулалық диагностикасында биоинформатика әдістерін қолдануға; 5. алынған мәліметтерді өңдеу және олардың биоинформатикасын талдау үшін заманауи ақпараттық технологияларды және мамандандырылған бағдарламаларды қолдануға; Пәннің ішінде: тиісті заттардың мәліметтер қорын қолдану, олардың құрылымдарын есірткіге кандидаттар енгізу үшін компьютерлік технологияларды қолдану, химияформацияларды зерттеу, кітапханалардың виртуальды скринингтік деректер қорын пайдалану сияқты мәселелер қарастырылады.

Биоинженериядағы биоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - жануарлар, өсімдіктер және микроорганизмдердің биоинженериядағы биоинформатикалық технологияларын қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. іргелі және қолданбалы ғылымға қатысты проблемаларды шешу үшін биоинженерия мен биоинформатиканың замануи әдістерін қолдану; 2. биологиялық объектілер бойынша кең ауқымды ақпаратты талдауы үшін алынған білімді және кәсіби дағдыларды қолдану (секвенделген геномдардың, биомолекулалардың кеңістіктік құрылымы, биологиялық объектілердің өзара әрекеті); 3. өзгертілген немесе жаңа биологиялық объектілерді жобалаудың негізгі принциптерін түсіну; 4. молекулалық диагностикада, дәрі-дәрмектердің жаңа нысаналарды таңдауда және медико-генетикалық зерттеулерде биоинформатикалық және биоинженериялық әдістерін қолдану; 5. биологиялық объектілерді бақылау, сипаттау, сәйкестендіру және ғылыми жіктеу әдістерін меңгеру; Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: Тірі ағзалардың гендік инженериясында ақпарат пен компьютерлік технологияны пайдалану. Жасушалардың өсірүінің молекулалық негіздері. Митохондрия және хлоропласт геномдарының құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін зерттеу. Молекулярлық диагностикалау әдістерін әзірлеу және дәрі-дәрмектерге арналған жаңа нысаналарды таңдау. Биотехнология мәселелерін шешуге арналған биоинформатикалық тәсілдерді зерттеу, табиғи ресурстарды, өсімдік және жануарлар өмірін сақтаудың жаңа әдістерімен танысу.

Бионанотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - медицина, тамақ өнеркәсібі және т.б. үшін бионантехнология саласындағы білім мен дағдыларды пайдалану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. әр түрлі қасиеттері бар биологиялық наноқұрылымдарды білу және түсіну қажет; 2. заманауи бионанобиотехнологияда бионаноқұрылымдардың (макромолекулалар, гендер, клеткалар) қызметтерінің мүмкіншіліктерін байланыстыру; 3. нанотехнологияның перспективті дамуы мен жетістіктерін бағалау 4. бионанотехнологияның молекулалық-биологиялық, биофизикалық, биохимиялық негіздерін талдау; 5. адам денсаулығын қамтамасыз етуге толықтай бағыттау мақсатында бионанотехнологияның фундаментальды өсуін бағалау. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: биологиялық наноқұрылымдарың түрлері және әсері;технологиялық процестерде қолданылатын бионаноэлементтердің әр түрлілігі; бионанообъектілерді қолдану арқылы түрлі құрылғыларды жасау және қолдану; жоғары бионанотехнологиялар негізінде фундаментальды ғылым мен өндірістің байланысы; нанобиотехнология дамуының заманауи бағыты; бионаномашиналар жұмысының мақсаты мен ұйымдастырылуы; нанобиотехнологияда ДНҚ молекулаларын қолдану; бионанотасымалдаушылардың негізгі мақсаты;биосенсорлар және олардың қолданылуы. Биосенсорика саласындағы зерттеулердің заманауи бағыттары; наномедицина. Бионаноматериалдар. Нанобиотехнология дамуының перспективалары.

Биотехнологиядағы дисперсиялық талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - биотехнологиялық зерттеулерде дисперсиялық талдауды (ANOVA) қолдану дағдыларын қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. Сапалық ерекшеліктерге сараланған талдауды жоспарлау және жүзеге асыру; 2. инженерлік практикада және ғылыми-зерттеу қызметінде қажетті эксперименттік деректерді жинау және өңдеу дағдыларын көрсетеді; 3. өндірістік мәселелерді математикалық модельдеу дағдыларын көрсету, олардың оңтайлы шешімін іздеу, алынған нәтижелерді талдау және бағалау; 4. әртүрлі табиғат мәселелерін шешуде математикалық модельдеудің негізгі әдістерін қолданады; 5. айырымдық әдісті жүргізу дағдыларын көрсету, бір факторлы және көпфакторлы эксперименттің ауытқуларын талдау, корреляция және регрессиялық талдау; Пән негізінде қарастырылады: бір немесе бірнеше факторлардың тиімді белгілерге статистиканың әсері; дисперсионды талдаудың әртүрлі түрлері мен модификациясын, факторлардың әсерінің сенімділігі мен сенімділік күшін бағалау әдісі; жеке орта және жекелей үлестерді бағалау; белгілі бір шарттар жиынтығы бойынша белгінің дамуын болжауды қарастырады.

Генетикалық модификацияланған шикізаттың замануи әдістері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - генетикалық түрлендірілген ағзаларды және олардан алынған өнімдерді анықтау және талдау әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. әртүрлі материалдан ДНҚ бөліп алу әдістерін білу; 2. ГМО идентификациясы кезіндегі ПЦР процедурасы жайында түсінігіне ие болу; 3. тағамдық шикізат, материалдар мен дайын өнімдердің физико-химиялық, функционалды- технологиялық қасиетін, құрамын анықтаудың стандартты әдістерін игеру; 4. ГМО алуда зерттеу әдістерін жүргізу және жоспарлау; 5. ГМ тағамдық өнімдері шығарылымын, сатылымын және маркалауын реттеу заңдылығы. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: ДНҚ бөліп алу әдістері. ГМ өнімдерді идентификациялау кезіндегі ПТР-анализ. Стандартталған тесттілік чип-жүйелерді қолдана отырып ГМО құрамын анықтау. Чипке енгізілген, белгіленген ДНҚ комплементарлы гибридизация принципі. Нуклеин қышқылдарын сандық анықтауға негізделген әдістер. ГМО алу әдістері: агробактериялық тасымалдау, баллистикалық трансформация, электропорация немесе вирусты трансформация. ГМ тағамдық өнімдері шығарылымын, сатылымын және маркалауын реттеу заңдылығы.

Геномика және гендік диагностика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты генодиагностика және геномиканың негізгі міндеттерін жүйелі түрде түсіну қабілетін қалыптастыру болып табылады. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. гендік диагностика және гендік терапияның мақсаты және міндеттерін жүйелі түсінуді көрсете білу; 2. геномды талдаудың практикалық және теориялық негіздерін білу; 3. генодиагностикалық және жалпы лабораториялық зерттеулерді жүргізуге қажетті барлық материалдар мен приборларды қолдануды меңгереді; 4. геномды талдау жүргізуге қажетті материалдар мен құрал-жабдықтарды қолдануды игереді. 5. Молекулалық-генетикалық тәжірибелердің нәтижелерін талдау және болжау. Берілген пәнде биохимиялық, физиологиялық, молекулалық және басқа да процестер негізінде адам ағзасында болатын патологиялық симптомдар мен белгілердің пайда болуындағы тұқымқуалаушылық факторлардың рөлін зерттейтін қазіргі заманғы генетиканың маңызды бөлімі медициналық генетиканың жетістіктері қарастырылады. Сонымен қатар, пәнде, әртүрлі тұқым қуалайтын ауырулардың гендік теропиясының қазіргі жағдайы мен келешегі, молекулалық диагностиканың ерекшеліктері, мутацияны анықтау әдістері қарастырылады.

Жүйелік биотехнологиядағы биоинформатика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді компьютерлік және ақпараттық технологияларды қолдану арқылы тірі жүйелердегі күрделі өзара әрекеттесулермен таныстыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. жүйелік биология және биотехнологияны оқып үйрену үшін компьютерлік және ақпараттық технологияларды қолдану; 2. сандық деректерді жинау үшін транскриптомика, метаболомика, протеомика және басқа да жоғары технологиялар сияқты әдістерді қолдану; 3. күрделі биологиялық жүйелердің компьютерлік модельдерін жасау дағдыларын көрсету; 4. компьютерлік технологияларының көмегімен биомедицинадағы әртүрлі саладағы мәселелерді шешудің практикалық жүйелік деңгейін құру; 5. жүйені құрайтын қарапайым процестер бойынша сандық деректер негізінде жасалған үлгілерді биотехнологияда пайдалануды болжау. Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: биологиялық жүйелердің құрамдас бөліктері арасындағы өзара әрекеттерді зерттеу үшін компьютерлік және ақпараттық технологиялардың заманауи әдістерін қолдану және осы өзара әрекеттердің нәтижесінде функциялар мен жүйелік қасиеттердің қалыптасу механизмдерін зерттеу.

Коммерциялық биотехнология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - докторанттарға коммерциялық биотехнология саласында білімдерін пайдалану қабілетін қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін докторанттар: 1. коммерциялық биотехнологияның ұлттық және трансұлттық деңгейде даму бағыттары мен әдістерін, қазіргі кездегі жағдайы туралы білімдерін кеңейту; 2. коммерциялық биотехнологиялық компанияларды құру, дамыту және қызметін талдау кезінде, соның ішінде студенттік ортада, қазіргі заманғы әдістер туралы толық түсінік қалыптастыру керек; 3. коммерциялық өнімдерді биотехнологиямлық шикізат көзі мен басқа да әрекеттер жасау үшін тактиканы және коммерцияландыру стратегиясын, сондай-ақ биотехнологиялық процестерді өндіруге әсер ететін басқа да факторларды таңдау; 4. коммерциалық биотехнологияның мейлінше альтернативті әдістерін пайдалану; 5. коммерциалық биотехнологияның даму салаларын ары қарай болжау. Осы пәннің шеңберінде келесі тақырыптар қарастырылған: коммерциялық тартымды биотехнологиялық өнімдерді зерттеу, оларды өндіру шарттары, маркетинг, маркетинг және инновациялық өнімдердің туындысын жасау; ірі трансұлттық және ұлттық коммерциялық биотехнологиялық салаларға шолу; коммерциялық биотехнологиялық компанияны құру және дамыту үдерісіндегі негізгі ережелер; биотехнологияның ажырамас және жетілдірілген бөлігі ретінде пайдалы биотехнологиялық бизнес.

Ксенобиотиктер және табиғи полимерлердің биожеткіліктілік пен биотрансформациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттерге ксенобиотиктердің токсикалық әсерінің теориялық негіздерін және олардың тірі ағзадағы метаболизмі жолдарын талдау қабілетін қалыптастыру. Курс ксенобиотиканың немесе оның биотрансформация өнімдерінің ағзадағы құрылымдық элементтерімен өзара әрекеттесуін зерттеуді қамтиды. Сонымен қатар пән шеңберінде ксенобиотиктердің жеке топтарының жалпы сипаттамасы, олардың биотрансформациясының негізгі фазалары және ксенобиотиктер биодеградациясының биохимиялық механизмдері қарастырылады.

Метаболиттік инженерия
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әртүрлі ағзалардың метаболизмін және оның бағытталған өзгеруін зерттеу үшін пайдаланылатын метаболизмнің қазіргі заманғы әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Осы пәнді оқу аяқталғаннан кейін студенттер: метаболизм техникасы саласындағы ғылыми проблемаларды жүйелі түсінуді көрсету;метаболизм техникасындағы зерттеу әдіснамасын бағалау;биосинтетикалық гендердің метаболизммен реттелетін экспрессиясы бар жаңа өндірушілерді құру үшін іргелі молекулалық биология, генетика және биохимияның соңғы нәтижелерін қолдануға.

Микроорганизмдердің молекулалық биологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - микробтық жүйелердің молекулалық сипаттамалары және олар жүргізетін процестер туралы жүйелі білімді көрсету қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. микроорганизмдердегі микробтық синтез процестерінің механизмдерін білу; 2. микробтық жүйелердегі процестердің молекулалық негіздерін білу; 3. микробтық синтездеу технологиясын таңдау және дамыту; 4. молекулярлық биотехнологияда микробтық жүйелерді пайдалану перспективаларын бағалау; 5. молекулярлық биотехнологияда микробтық жүйелерді пайдалану перспективаларын талдау; Нақты тақырыптарда келесі мәлеметтерді қамтиды: микроорганизмдердің құрылымды - функционалдық ұйымдасу ерекшелiктерi, биотехнологиялық процестерде микроорганизмдердің қолданылуы, микробтық жүйелер арқылы өнімдерді алу, микробтық синтездің молекулалық негіздері, микробтық жүйелердің молекулалық биотехнологияда қолданылу жетістіктері; микробтық қауымдастықтардың метагеномикалық анализі.

Про- және эукариоттардың молекулалық биотехнологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - про және эукариоттық ағзалардың молекулалық биотехнологиясы саласындағы жүйелік білімді көрсету қабілетін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. Про және эукариотты молекулалық ұйымдастыру саласында жүйелік түсініктерді көрсету; 2. биотехнологияның проблемаларын шешу үшін про-және эукариоттық геномдардың құрылымы туралы теориялық білімдерді талдауға және қолдануға; 3. қажетті қожайын-организмде белок экспрессиясының эффективтілігіне қажетті жағдайларды білу; 4. өндірістік белоктарды синтездеуде қолданылатын рекомбинантты микроорганизмдерді қолдануы туралы ақпараттар білуі қажет; 5. өсімдіктердегі бөтен гендердің экспрессиясының механизмін білу қажет; Пәннің шеңберінде мутагенез, ген және клетка жасау әдістеріне негізделген өндірістік штамдардың қасиеттерін өзгертудің технологиялық әдістері қарастырылады; молекулалық, жасушалық био- және нанотехнологияларда қолданылатын негізгі технологиялар; молекулярлық биотехнологиядағы қазіргі заманғы талдамалық және молекулалық зерттеу әдістері. Сыртқы ақуыздарды білдіру үшін про-және эукариоттарды қолдану. Коммерциялық өнімдерді алу үшін рекомбинантты микроорганизмдерді пайдалану.

Протеомдық технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - заманауи протеомикалық технологияларды медицинада, фармакологияда және өнеркәсіптік өндірісте қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктілікті игеру қажет: 1. протеомдардың зерттеудің заманауи негізгі тәсілдерін білу қажет; 2. диагностикалау мақсатында протеомды технологияларды қолдану мүмкіншіліктерін білу қажет; 3. белоктардың және күрделі наномолекулалық жүйелердің құрылысын, динамикасын, қызметін моделдеу бойынша жүргізілетін протеомды эксперименттердің нәтижелерін өңдеуде биоинформациялық технологияларды қолдану. 4. тағам өнімдердің сапасын бақылайтын әдістер жасалу мақсатында протеомды технологияларды қолдану мүмкіндіктерін білу қажет; 5. протеомдық технологиялар негізінде қоғамдық-маңызы бар аурулардың терапиялық мониторингі немесе болжау ағымында диагностикалау мақсатында биомаркерлерді іздестіруді болжау және жүзеге асыру; Нақты тақырыптар келесі мәселелерді қамтиды: Протеомика: биология және медицинадағы жаңа технологиялар. Протеомдық технологияларды әр түрлі аурулардың диагностикалау әдістерін жасауда және аурудың диагностикалық маркерлерін іздеуде қолдану. Биомаркерлерді шығаруда түрлі протеомдық технологияларды қолдану. Протеомдық зерттеудің этаптары. Молекулярлы диагностикалаудың инструменталды базасын жасауда протеомдық зерттеудің дамуы. Әр түрлі тағамдық өнімдердің сапасын бақылайтын әдістер жасалу мақсатында протеомды технологиялар қолдану. Протеомдық технологияларды персонифицирленген медицина саласында емдік-диагностикалық құрал-жабдықтар жасауда, жаңа дәрілік препараттарды алуда, әлеуметтік-маңызды және сирек кездесетін аурулардың диагностикасы мен емдеуде қолдану.

Тамақ шикізатының биогенді потенциалы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - азық-түлік шикізаты жүйесі мен оның әлеуетін толыққанды білу қабілетін қалыптастыру. Докторанттар келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. тағамдық шикізаттар қасиетінің биотехнологиялық трансформация процесі жайындағы жүйелі білімді көрсете білу; 2. тағамдық қосылыстарды өндіру және сақтау кезінде болатын процестерді нақты бағалау; 3. астың адам ағзасында қорытылуы кезіндегі олардың өзгеруі процестерін сараптау; 4. тағамдық жүйелердегі құрылымдық түзілулердың сандық және сапалық талдау қағидаларын, әдістерін және тәсілдерін білу; 5. тағамдық жүйелер және тағамдық азықтардағы химиялық, физико-химиялық, коллоидты, биохимиялық өзгерулердің болжау; Пән биотехнологиялық әдістерді пайдалана отырып тамақ шикізатын өңдеудің көздері мен әдістерін қарастырады. Азық-түлік шикізаты көпкомпонентті, көп функциялы, биологиялық белсенді жүйе ретінде. Азық-түлік шикізатының биотехнологиялық және биогенді әлеуеті. Шикізаттың, тағамдық қоспалардың және тамақ жүйелерінің функционалдық және технологиялық қасиеттері.

Тамақтану биохимиясының теориялық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: рациональді тамақтану және салауатты өмір салтын ұйымдастыруға бағытталған тамақтану биохимиясы саласындағы білімді және біліктілікті дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде докторант келесідей біліктіліктерге ие болуы керек: 1. тағамдық заттардың қызметін және олардың адам ағзасы үшін орнын білу; 2. адам денсаулығын сақтау мақсатында рационалды тамақтану принциптерін бағалау; 3. тағамдық азықтар сапасы мен құрамын зерттеу әдістерін жоспарлау және игеру; 4. тағамдық құндылықтардың мөлшерінің жетіспеушілігі немесе мөлшерден тыс қабылдаған жағдайдағы салдарын критикалық бағалау; 5. рационалды тамақтанудың негізгі принциптерін білу. Пәнде: қазіргі заманғы тамақтанудың ғылыми теориясы; тамақтану принциптері; калория диета; тағамның тағамдық құндылығы. Жеке заттардың метаболизм ерекшеліктері. Бақылау принциптері. Сау адамның тамақтану мәдениеті.

Фитопатология және өсімдіктерді қорғау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - патогендерден өсімдіктерді қорғаудың қазіргі заманғы технологияларын оқып-үйрену және тәжірибе жүзінде қолдану. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. өсімдіктердің ауруларының қоздырғыштары және зиянкестерінің негізгі түрлерінің биологиялық ерекшеліктерін білу керек; 2. жұқпалы емес ауруларды тудыратын, зиянкестердің санының өзреуіне және аурудың динамикасына әсер ететін экологиялық факторлар; 3. жемісті, жидекті, дәрілік, эфирмайлы, бақшалы, мәдени өсімдіктерді қорғау технологиясы және әдістерін білу керек; 4. өсімдіктерді егу кезінде фитосанитардық жағдайына баға біле алулары керек, оларды зиянды организмдерден қорғау жүйесін жоспарлай алу қажет; 5. өсімдіктердің ауруларының қоздырғыштары және зиянкестерінің диагностикалаудың қазіргі заманғы әдістерін игеру керек; Пәннің ішінде: өсімдік ауруларының жіктелуі; өсімдік ауруларының қоздырғыштары (вирустар, вироидтар, бактериялар), олардың сипаттамалары; патогендерден өсімдіктерді қорғаудың заманауи әдістері; фитопатогендерге қарсы биологиялық өсімдіктерді қорғау; әр түрлі спектрлердің полифункционалды препараттарын өндіру технологиялары.

Фотобиотехнологияның қазіргі заманғы мәселелері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - биотехнологиялық мәселелерді шешу үшін фототрафиялық микроорганизмдердің биологиясын білуді қалыптастыру. Пәнді игерудің нәтижесінде докторанттар келесі біліктіліктерді игеру қажет: 1. фототрофты микроорганизмдердің морфология-культуральдық, физиолого-биохимиялық қасиеттерін жүейлеуді жоспарлау; 2. фототрофты микроорганизмдердің биомассасын алуда массалық дақылдаудың замануи әдістерін сипаттау; 3. фототрофты микроорганизмдердің қасиеттерін салыстыру, олардың классификациясы, табиғатта және адам өміріндегі маңызы; 4. биологиялық автивті заттарды алуда микробалдырлардың массалық дақылдарынының қолдану мүмкіншіліктерін игеру; 5. алынған зерттеу жұмысытарының нәтижелерін білікті маман ретінде қайта қарастырып, ғылыми биотехнологияның дамуына үлесін тигізу. Нақты тақырыптарда келесі мәлеметтерді қамтиды: фототрофты микроорганизмдердің биотехнологиясы аясындағы жетістіктердің маңызы, фототрофты микроорганизмдердің негізгі қасиеттері, олардың классификациясы, табиғаттағы және адам өміріндегі рөлі, жаппай дақылдауда микробалдырларды қолданылу мүмкіндіктері. Цианобактериялар мен микробалдырлар негізінде биологиялық белсенді заттар мен биологиялық тағамдық қоспалар биотехнологиясы. Микробалдырлар негізінде ақуыз алу биотехнологиясы. Цианобактериялар мен микробалдырлар негізінде жемдік ақуыз алу. Фотобиотехнологияда цианобактериялардың дамуының маңызы. Су экожүйелерінде биомониторинг объектісі негізінде фототрофты микроорганизмдерді пайдалану. Мұнай өнімдерімен ластанған аумақты цианобактериялар негізінде биодеградациялау. Фототрофты микроорганизмдер негізінде биожанармай алу. Фототрофты микроорганизмдерді биомассасын алуға негізделген фотобиореакторлар.

Фототрофты микроорганизмдердің биоэнергетикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - фототрофты микроорганизмдерді пайдаланып қайта қалпына келетін энергия көздерінің микробиологиялық өндірісінің әдістерін қолдану мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқыту нәтижесінде докторант келесі біліктіліктерді игеруі қажет: 1. биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің биохимиясы мен физиологиялық жүйелерін білу; 2. биожанармай алудағы фототрофты микроорганизмдердің метаболиттік ерекшелігін игеру; 3. фототрофты микроорганизмдердің өнімділігін жоғарылатуды және жалпылама дақылдаудың тәсілдеріне дағдылану; 4. экологиялық, энергетикалық және шикізат көзі мәселелерін шешуде биотехнологиялық процесс негізінде фототрофты микроорганизмдерді пайдаланудың тиімділігін жүйелеу. 5. экологиялық, энергетикалық және шикізат мәселелерін шешу үшін фототрофты микроорганизмдерді биотехнологиялық процестерге қолдану үшін жаңа идеяларды синтездеу Пәндерді оқыған кезде докторанттар фотосинтез жасушалары мен организмдерін зерттеуге біртұтас көзқарас білуі, биотехнологиялық өндіріс қажеттілігі үшін фотосинтетикалық микроорганизмдерді қолдану мүмкіндігі болуы керек; биодизельді отынды өндіруге арналған май продуценті микробалдырларды дақылдау технологиялары.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Тәжірибенің мақсаты: өзекті ғылыми мәселені зерттеу тәжірибесін жинақтау, оқу процесінде алған кәсіби білімдерін кеңейту және өз бетінше ғылыми жұмыс жүргізудің практикалық дағдыларын дамыту. Тәжрибені өткізу барысында: -ғылыми зерттеу тақырыбы бойынша ғылыми әдебиетті сыни бағалау; -өзекті ғылыми мәселелерді, зерттеу бағыттарын, гипотезаларын тұжырымдау; -зерттеу объектісін дамыту бойынша стратегиялық және болжамдық шешімдерді әзірлеу; -ғылыми зерттеулерде қолданылатын әдістемелердің негізділігін бағалау; - ғылыми этиканы сақтау негізінде өз бетінше де, ғылыми-зерттеу ұжымдарының құрамында да ғылыми-зерттеу өнімдерін қоғамдық қажеттіліктермен сәйкес құру; - ғылыми зерттеулердің өз нәтижелерін тиісті саладағы мамандардың кең ауқымына, сондай-ақ тиісті кәсіби дайындығы жоқ аудиторияларға тарату.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру, білім беру процесін жобалау және инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу сабақтарының жекелеген түрлерін жүргізу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. оқытылатын пәндерді студенттердің дайындық деңгейін, олардың қажеттіліктерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік білім беру ұйымының талаптарын ескере отырып, академиялық пән модулін аналитикалық бағалау, таңдау және жүзеге асыру үшін жеткілікті мөлшерде әзірлеу; 2. жоғары оқу орындарында әртүрлі сыныптарды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктерін жасау (лекция, семинар, зертханалық және практикалық); 3. студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі құралдарын қолданады; 4. оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi талдау және бағдарламалық материалдарды өз бетiңiзше көрсету үшiн пайдалану; 5. белгіленген әдістемелік және әдістемелік тәсілдерге сәйкес семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар жоспарларын дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Педагогикалық практиканың мақсаттары, міндеттері мен мазмұнын білу; кеңес беру кестесін, есептілік түрлерін және оларды беру мерзімдерін құрастыру. Магистранттың ғылыми-педагогикалық тәжірибесінің жеке жоспарын үйлестіру. Тәжірибе жетекшісімен келісілген оқу-әдістемелік міндеттерді орындау. Кафедраның оқытушыларымен өткізілетін тренингтерге бару және талдау. Факультетте / университетте және кафедрада ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмысын (педагогикалық процесті реттейтін жоспарлар, нормативті құжаттар) ұйымдастыруымен танысу. Даму (кемінде 10 сабақ) және студенттермен сабақ өткізу. Белгіленген іс-шаралар (ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар, ғылыми үйірмелер, білім беру іс-шаралары) бойынша іс-шараларды өткізу. Ғылыми және әдістемелік сипаттағы мақалаларды дайындау. Ғылыми-педагогикалық тәжірибе бойынша есеп құру.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген