Қазақ филологиясы

Қазақ филологиясы

БIЛIКТIЛIГІ

 • бiрiншi жоғары бiлiм - тіл білімі бакалавры

ТҮЛЕКТЕР МОДЕЛІ

ON1 Орта және арнаулы білім беру кәсіби ұйымдарында әлемдік және қазақ тіл біліміндегі ғылыми-теориялық мәселелерді талдап түсіндіреді. Жауапты орындаушының басшылығымен гуманитарлық білім берудегі маңызды пәнаралық бағыт ретіндегі лингвистиканың коммуникация теориясы, мәдениеттану, семиотика, философия, социология және психологиямен байланысты дискурс теориясының өзекті мәселелерін талқылайды. Озық отандық және шетелдік тәжірибені пайдаланады. Қазақстан тарихы мен мәдениетіне қатысты лингвистикалық және әдеби фактілерді әлеуметтану, мәдениеттану философия және саясаттануды сипаттау үдерісінде қолданады. Тіл білімі мен әдебиеттану саласындағы жаңа бағыттар, жаңа ғылыми тұжырымдар туралы өзіндік пікірі қалыптасады. Филологияға қатысты ғылыми тұжырымдарды меңгереді.
ON2 Ғылыми зерттеу, академиялық институттарда қазақ тілінің қалыптасуы мен дамуы, көне тілдер мен қазіргі тілдердің заманауи топтары арасындағы байланыстар, сөздердің шығу тегі мен эволюциясы, грамматикалық және лингвистикалық нысандардағы өзгерістер туралы зерттеу жүргізеді. Тілдік және тарихи-әдебиеттанудың өзекті мәселелерін мәдениет тарихымен, ұлттық дүниетаныммен байланыстырады.
ON3 Орта және арнаулы білім беру кәсіби ұйымдарында жоғары білімді маман ретінде сөздің семантикалық құрылымын талдайды, терең ішкі генетика-семантикалық мағынасы мен қолданыстағы мәнін анықтайды. Тілдегі дыбыс пен әріптің арақатынасын фонологиялық дәрежеде ажыратады. Дыбыстардың бір-біріне тіркесу қабілетін, сөздің жазылуы мен айтылымының бірдей болмау себебін анықтайды. Сөз құрамын, сөзжасамдық ерекшеліктерін, сөйлемнің құрылымдық, айтылу мақсатына қарай, логико-грамматикалық типтерінің коммуникативтік талаптар дәрежесіне сай түрленуін анализдей алады. Мәтіндік деңгейде берілген сөйленімді нақты сөйлеу жағдаяттарына сай синтездей алады. Қазақ тілін оқытудың мазмұнын, әдістері мен ұйымдастыру жолдарын игереді. Әдістеме ғылымының соңғы жетістіктерін қолданады.
ON4 Лингвистика, әдебиеттану, фольклористика және текстология салаларында бекітілген ғылыми әдістерге сәйкес ғылыми зерттеулер жүргізеді. Мәтінді редакциялаудың құрылымдық-семантикалық, салыстырмалы, мифопоэтикалық, ғылыми әдебиеттерді тарихи талдау, филологиялық талдау сияқты түрлерін жүзеге асырады. Мәтін құрудың, өңдеудің алғышарттарын, мәтіннің негізгі бірліктерінің семантикасын меңгереді. Концептуалды мәні бар семантикалық өрістің жан-жақты дамуын және олардың арақатынастарын анықтайды. Әр түрлі функционалдық стильдердегі мәтіндермен жұмыс істеуге қабілетті болады. Тақырыптық-мазмұндық композициясы бойынша мәтінді салыстырады және бағалайды.
ON5 Ғылыми зерттеу, академиялық институттарда қазіргі заманғы лингвистика және әдебиеттанудың ғылыми-терминологиялық негіздері, филология ғылымының категориялық аппараты, қазақ тілі теориясы мен тарихы, қазақ әдебиетінің кезеңдері, қазақ тілінің теориясы мен тарихының негізгі қағидаларын білу негізінде лингвистика және әдебиеттанудың түрлі мәселелері бойынша кеңес береді.
ON6 БАҚ саласында ақпарат алу, сақтау, өңдеу әдістері мен құралдарын тиімді пайдаланады. Деректерді жинауға, беруге, өңдеуге және сақтауға арналған компьютерлік жүйелер мен желілердің бағдарламалық және аппараттық құралдарын қолданады. Ақпаратты іздеу, өңдеу және тарату үшін Интернет-ресурстар қызметтерді пайдаланады. Әртүрлі қызмет түрлеріне арналған деректерді талдау және басқару құралдарын әзірлеу үшін сандық технологияны қолданады. Қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолданумен мамандық бойынша жобалық іс-шараларды жүргізеді.
ON7 Ғылымның, технологияның және халық шаруашылығының түрлі салаларында тұжырымдамалар мен анықтамаларды жетілдіруге арналған шарттарды біріздендіру бойынша, Ономастикалық сөздік қорын жинау, сипаттау, жүйелеу бойынша жұмыстар жүргізеді (топонимдер, гидронимдер және т.б.). Көркемдік, ғылыми, техникалық және түрлі арнайы әдебиеттерді аударумен айналысады.
ON8 Қоғам өмірінің барлық саласында, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдарда ғылыми еңбектер құрастыру: заманауи компьютерлік технологияларды пайдалану арқылы рефераттар, мақалалар, филологиялық түсіндірмелер, аналитикалық эссе, шолу-рефераттар, ғылыми есептер, оқу-зерттеу жобалары, ғылыми баяндамалар, мақалалардың тезистері, филологиялық пікірлер жазады. Ғылыми құжаттарды дайындайды.
ON9 Тіларалық және мәдениет аралық қарым-қатынас саласында, тілдерді дамыту орталығында үш тілді үйрену мен ұлттық сананы рухани жаңғыртудың мемлекеттік бағдарламаларын іске асыру контекстінде тұлғааралық, әлеуметтік, кәсіби, мәдениетаралық қарым-қатынас салаларында шетелдік / орыс / қазақ тілінде танымдық және коммуникативтік әрекеттерді жүзеге асырады. Қазақ / орыс / ағылшын әдеби тілдерінің орфоэпиялық, орфографиялық, пунктуация, лексикалық, грамматикалық, стилистикалық нормаларын сақтай отырып, әртүрлі стиль мен жанрдағы ауызша және жазбаша мәтіндерді құрастырады.
ON10 Ғылыми зерттеу, академиялық институттарда және оқу орындарында мәтіннің әртүрлі элементтерінің графикалық және лексикалық біркелкілігін қамтамасыз ету үшін мәтінді редакциялайды, өңделген қолжазбаларды түзетеді. Емле және пунктуация қателермен жұмыс жасайды. Мәтіннің семантикалық және стилистикалық кемшіліктерін түзетеді. Ғылыми, техникалық, әлеуметтік-саяси, экономикалық әдебиеттерді, шетелдік мекемелермен және кәсіпорындармен хат алмасуды, сондай-ақ конференциялар, жиналыстар, семинарлар және т.б. материалдарды редакциялайды.
ON11 Ғылыми зерттеу, академиялық институттарда және оқу орындарында тілді оқыту бойынша ғылыми еңбектер, оқулықтар, әдістемелік нұсқаулықтар, сөздіктер жасайды. Адам қызметінің арнаулы салаларының қай-қайсысына да қатысты жасалған терминдерге тілші-маман ретінде талдау жасайды. Терминологияны жүйелі түрде зерттеуге, оның шешімін таппаған түрлі мəселелерін талқылауға қабілетті болады.
ON12 Әлеуметтік, іскерлік, мәдени, құқықтық және этикалық жағдайларға, қазақстандық қоғамның құндылықтар жүйесіне, олардың ара-қатынасына талдау жасайды. Маңызды жағдайларда маңызды қарым-қатынас жасау, тиімді диалог жүргізу әдісін қолданады. Командада кәсіби қарым-қатынас орнатып, адамдардың кәсіби қызметіндегі әлеуметтік-мәдени айырмашылықтарды бағамдай алады.
Ғылыми пікірталас жүргізу қабілетін көрсетеді, әлеуметтік-саяси фактілерге қатысты, яғни қазақ қоғамының дамуының түрлі кезеңдері, саяси бағдарламалары, мәдениеті, тілі, әлеуметтік және тұлғааралық қарым-қатынастары туралы өз позициясын анықтайды.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Қазақ филологиясы
Мамандық шифры
6B02305
Факультеті
Филология

пәндер

XIV-XVIII ғасырлардағы қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ХV-XVIІІ ғасырлардағы ақын-жыраулар шығармашылығының қазақ қауымының мақсат мүддесіне қызмет еткендігін терең игеру, ХVІІ ғасырда қазақ халқы бастан кешкен елеулі оқиғалардың Тәтіғара, Ақтамберді, Бұқар, Үмбетей шығармаларында өрнектелуін және М.Әуезов, С.Сейфуллин, Х. Досмұхамедов, Қ.Жұмалиев, Ә.Марғұлан, Х.Сүйіншәлиев, Ә.Дербісәлин, Б.Кенжебаев, Ш.Сәтбаева, Ы.Дүйсенбаев, М.Мағауин, Қ.Сыдиықов, М.Жармұхамедов,т.б. әдебиет тарихына байланысты еңбектерінің ғылыми құндылығын бағамдау.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қоғам дамуының шешуші секторларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі. АКТ стандарттары. Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер. Адам-компьютер өзара әрекеттестігі. Деректер қоры жүйесі. Деректерді талдау. Деректерді басқару. Желілер және телекоммуникациялар. Киберқауіпсіздік. Интернет технологиялар. Бұлтты және мобильді технологиялар. Мультимедиялық технологиялар. Smart технологиялар.

Әдебиет теориясы және эстетика
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты қазіргі әдебиеттану мен эстетиканың концептуалды-категориялық және әдіснамалық аппаратын түсіну қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы көркем шығармашылықтың табиғатын, әдеби процестің даму тенденцияларын зерттеудің теориялық және әдіснамалық негізін құрайды. Пән көркем шығармашылықты, әдеби ағымдар мен бағыттарды, жанрлық-стильдік ерекшелікті, жазушылар шығармаларының құрылымдық-тілдік ұйымдастырылуын зерттеудің әдістері мен тәсілдерін терең зерттеуге бағытталған.

Әдебиет теориясы және эстетикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – әдебиет теориясы арқылы көркем әдебиет заңдылықтарын эстетика, психология, мәдениеттану, семиотика ғылымдарының жетістіктерімен бірлікте қарастыру, көркем әдебиеттің жаңалық, тектік сипаттарымен бірлікте поэтика, стиль, предметтік бейнелеу жүйесін танып, білуге бейімдеу, көркем шығарманы ғылыми-теориялық тұрғыда талдап, объективті түрде бағалай білуге үйрету.

Әдебиеттануға кіріспе
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әдеби шығармашылық өнерді идеялық, саяси және адамгершілік тәрбиесінің құралы ретінде сипаттау және бағалау қабілеттерін қалыптастыру. Оқу жоспары әдебиеттанудың негізгі негізін, көркем мәтіндерді талдау мен түсіндіру принциптерін формасы мен мазмұнының бірлігінде құрайды. Пән оқу және тәрбие іс-әрекетінің жоғары сапалы кәсіби келешегін қамтамасыз ету мақсатында көркем шығармалардың саралануын зерттеуге бағытталған.

Әлеуметтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: денсаулықты сақтау, нығайту және кәсіби қызметке дайындау үшін дене шынықтыру мен спорттың тиісті құралдарын мақсатты пайдалануды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде түлек білуі керек: адамның дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздері, жаттығу негіздері.

Ежелгі дәуірдегі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазақ әдебиетінің бастау бұлағы саналатын ежелгі әдеби мұралармен танысу және оларды ғылыми негізде сараптау қабілетін қалыптастыру. Қазақ әдебиетінің ежелгі дәуірдегі және орта ғасырлардағы әдеби мұраларының қалыптасу, даму үдерісі, рухани, мәдени және көркемдік құндылықтар. Ежелгі әдеби мұралардың кейінгі қазақ әдебиетінің дамуына тигізген ықпалы.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы қазақ (орыс) тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Пән лексика мен грамматикалық білім жүйесінің жеткілікті көлемін меңгеру негізінде қарым-қатынастың, танымның әртүрлі мәселелерін шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдауды жүзеге асыру қабілетін дамытады.

Қазақ әдеби тілінің тарихы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ әдеби тілі тарихының қалыптасу және даму кезеңдері жөнінде ғылыми тұрғыдан жүйелі білім беру, ұлттық қазақ тілінің беку кезеңдерімен, осы заманғы әдеби тілдің қалыптасуымен таныстыру, қазақ әдеби тілінің қалыптасуына негіз болған тарихи арналарды, тілдік дәстүр жалғастығын ажырату, қалыптасу тарихы туралы пікірлер қарастыру.

Қазақ әдебиетін оқытудың инновациялық әдістемесі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты– көркем шығарманы оқып талдау, студенттерді өздерінің эстетикалық талғамына қарай ғылыми тұжырым жасауға машықтандыру. Пәнді игеру барысында студент мынадай қабілеттерге ие болады: 1. жоғары білімнің дамуының әлемдік тенденцияларын сипаттау; 2. қолдаушы және инновациялық білім парадигмаларының негізгі белгілерін түсіндіру; 3. Қазақстан Республикасындағы жоғары білімнің маңызды мәселелерін қысқаша мәлімдеу; жоғары мектеп оқытушысының шығармашылық еңбегінің аспектілерін сипаттау; 4. ЖОО-да әдебиет және әдебиеттану пәндерін оқытудың әдістері мен әдістемесін, тәсілдері мен құралдарын түсіндіру; 5. әдебиет және әдебиеттану пәндерін оқытудың теориялық әдістемесі мен практикасын қолдану. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі пәні жоғары білімнің тенденциялары мен проблемалары әлемдік және отандық парадигмадамалар және шығармашылық тәжірибені әдебиет және әдебиеттану пәндерін оқытудың теориялық және эмпирикалық салалары жүйеленіп қамтылған. Пәнді оқу кезінде төмендегідей аспектілер қарастырылады: - жоғары мектеп оқытушысының құзыреттері; - ЖОО-да оқыту әдістері мен инновациялық жолдары; - оқытудың белсенді әдістері және ЖОО-дағы проблемалық оқыту. - әдебиеттану пәндерін оқыту әдістерінің типологиясы; - жоғары оқу орнына дайындық жүйесіндегі әдебиеттану пәндерінің кешені.

Қазақ диалектологиясы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ диалектологиясы қазақ тіліндегі говорлар мен диалектілерді зерттейді. Диалектілік құбылыстардың пайда болу себебін мен диалектілік құбылыстардың таралған аймағын қарастыру,қазақ тілі құрамындағы диалектілік ерекшеліктердің тілдік сипатын, фонетикалық ерекшеліктердің позицияларын, лексикалық ерекшеліктердің мағыналық, стильдік топтарын, грамматикалық ерекшеліктердің тұлғалық ерекшеліктерін ажырату басшылыққа алынады.

Қазақ тілін оқытудың инновациялық әдістемесі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әдістемелік білімді қалыптастыру және осы білімді орта жалпы білім беру мектептерінде қазақ тілін оқыту бойынша қолдану. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - әдістемелік білімі қалыптасады; - білімді орта жалпы білім беру мектептерінде қазақ тілін оқыту бойынша қолдана білу дағдысына ие болады; - қазақ тілі әдістемесінің теориясын ғылым ретінде, оның базалық категориялары мен түсініктерін меңгереді, алдыңғы педагогикалық тәжірибелерді, дәстүрлі және жаңа әдістерді игеру; - оқытудың заманауи жаңа технологияларын білу; оқу үдерісінде бағдарлама мазмұнын іс жүзінде жасай білу дағдысына ие бола алады; - педагогика мен психология, қазақ тілін оқыту әдістемесі курстарынан оқыту үрдісі мен оқыту әдістері, тәсілдері, ережелері, қағидалары, дамытудың қозғаушы күштерінің заңдылықтары туралы алған білімдері тереңдетіліп және кеңейтіледі.

Қазақ тілінің стилистикасы
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – стилистиканың теориялық негізін оқу, заманауи стилистиканың жаңа зерттеулерін қарастыру арқылы болашақ филолог-маманның стильдік дағдылары қалыптастыру. Стилистиканың теориялық негіздерін түсіндіріп беру; қазіргі заманғы стилистиканың соңғы тәсілдерін сипаттау; осы саладағы теориялық білімдерді қолдану.

Қазақ тілінің тарихи грамматикасы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Қазақ тілінің тарихи грамматикасы тарихи лингвистикалық пәндердің негізін құрайды және тілдік құрылымның тарихын зерттейді. Пәннің міндеті: - түрлі тарихи кезеңдердегі синхронды күйдің дәйекті ауысуында табылған тілдік жүйе деңгейінің әр басқа бірліктері дамуының жалпы заңдылықтарын және үдерістері туралы ғылыми дәйектеме беру. - өзіне тән тілдік белгілерді табу үшін басқа түркі тектес тілдермен қазақ тілі жүйесін сараптау дағдыларын дамыту. Студент қазақ тілінің фонетикалық-фонологиялық, морфологиялық және синтаксистік жүйесіндегі тарихи өзгерістердің заңдылығын анықтау алады. Аталған заңдылықтардың дыбыс (фонема) тарихында, грамматикалық формада, синтаксистік конструкцияда көрініс таба алады. Көне түркі мәтіндеріне тарихи тілдік сараптама жасау дағдысына ие болады, сонымен бірге қазіргі қазақ тіліндегі мәтіндерді талдай алады.

Қазақ тілінің функционалды грамматикасы
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: антропоцентриалық фактормен тығыз байланыста болатын көп жүйемен негізделген қазақ ұлттық әдеби тілінің функционалдық ерекшеліктерін қарастыру; әлемдік мәдени кеңістіктегі ұлттық тіл функцияларының коммуникативтік, прагматикалық, когнитивтік-ассоциативті және эстетикалық байлығын анықтау және оның когнитивті маңыздылығын анықтау.

Қазақ халық ауыз әдебиеті
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ халқының ауыз әдебиетін жеке пән ретінде оқыту арқылы халқымыздың ғасырлар бойына жасаған рухани мәдениеті – фольклорлық мұраларды терең, жан-жақты таныстыру, ауызша нысанда көрсетілген туындылардың идеялық-көркемдік мәнін, фольклордың тарихы мен теориясын, халық өнері, олардың ішінде фольклордың алатын орны мен табиғатын, ауыз әдебиетінің туу, таралу-сақталу ерекшеліктерін түсіндіру.

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: Ежелгі және Ортағасырлар тарихы, Жаңа дәуір тарихы. Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының заңдылықтары. Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: Ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. Азаматтық-саяси қайшылықтар. Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары.

Қазіргі қазақ әдебиеті
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі қазақ әдебиетінің даму заңдылықтарын түсіну және сипаттау қабілетін қалыптастыру. Оқу курсы ХХ ғасырдың аяғы мен XXI ғасырдың басындағы қазақ жазушылары шығармашылығын зерделеу үшін теориялық-әдіснамалық негіз қалыптастырады. Пән қазақ жазушылары шығармаларының жанрлық құрамын, көркемдік ізденістерін, қоғам интеграциясының жаһандануы жағдайында қазіргі қазақ әдебиетінің даму бағыттарын зерделеуге бағытталған.

Қазіргі қазақ тілі синтаксисі
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курс студенттерге сөйлем туралы дәстүрлі және заманауи көзқарастарды көп салалы, әрі тілдің негізгі функцияларын орындай алатын тілдік бірлік ретінде үйрету, жай сөйлем синтаксисі заңдылықтарын білу, филолог-мамандардың болашақ кәсіби жұмысына қажетті жай сөйлемнің құрылымдық семантикалық түрлерін, олардың ерекшеліктерін меңгеру, сөйлеушінің коммуниктивтік мақсатына сәйкес түрлі құрылымдағы жай сөйлемді құрастыра дәлелдеу.

Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы мен лексикографиясы
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Пәннің мақсаты қазақ тілі жүйесінің негізгі заңдылығы ретінде қазақ тілінің лексика-фразеологиялық қабатының жалпы заңдылықтарын және оның қызмет ету ерекшеліктерін меңгеру, тілдегі сөздің қордың жүйелік категориясын айқындау, лексика мен фразеологиядағы парадигматикалық және синтагматикалық түсінік қалыптастыру, лексикалық бірліктің нормативті ақпарат қызмет етуінің өзара байланысы мен өзара ықпалдасуын ашу.

Қазіргі қазақ тілінің морфологиясы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – теориялық білімді тереңдету және морфологияны белгілі бір құбылыстармен шарттастырылған тұтас жүйе ретінде түсінік қалыптастыру, қазақ тілінің морфологиялық жүйесіне жалпы сипаттама беру, сөз топтары мен сөз таптарының негізгі белгілерін айыра білу, сөз таптарына тән грамматикалық категорияларға тоқталу, қазақ тіліндегі сөз таптарының лексика-грамматикалық, синтаксистік қызметтерін саралау.

Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ сөзжасамының теориялық қисындарын зерделеп, сөзжасамның негізгі тәсілдері арқылы жасалатын туынды сөздердің мағыналық құрылымын ғылыми тұрғыдан талдап, сөзжасамның атау теориясы және уәждеме теориясы арқылы айқындалу жолдарын қарастыру, қазақ тіліндегі сөзжасамның негізгі теориялық ұғымдарын анықтау, қазақ тіліндегі туынды сөздердің жасалу ерекшеліктері мен тәсілдерін меңгеру, атау теориясы мен уәждеме теориясының негізгі заңдылықтарын туынды сөзге қатысты талдау.

Қазіргі қазақ тілінің теориялық фонетикасы және фонологиясы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты студенттерге қазақ тілі дыбыс жүйесі туралы мәлімет беру, фонетикалық және фонологиялық жүйе түсінігін ашу, айтылым түрлерін заңдылықтарын нақты пайдалану арқылы дамытуда лингвистикалық цикл ретінде фонетиканың орнын анықтау, артикуляциялық сараптауды үйрету, фонетикалық және фонетикалық транскрипцияларды пайдалана отырып мәтінге талдаулар жүргізу, орфоэпиялық және орфографиялық варианттардың ерекшеліктерін айқындау.

Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік синтаксисі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - синтаксистік жүйенің коммуникативтік мақсаттарға бейімделу жолдары мен жұмсалу ерекшеліктерін меңгерту, сөйлемді коммуникативтік мақсатқа сай топтау, сөйлемді эмоцияның қатысына қарай топтау; базистік сөйлем және актуальданған орын тәртіпті сөйлемдер, актуальдану, актуальсыздану құбылыстары, сөйлемнің контекске тәуелдігі, синсемантика ұғымы, синсемантиканың белгілері, үстеме құрылым және парцелляция, мәтіннің коммуникативтік құрылымын қарастыру.

Мәдениеттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: бакалавриат студенттерінде әлемдік мәдениет пен өркениет аясында отандық мәдениеттің даму ерекшелігін, қазақ халқының мәдени кодын сақтау қажеттілігі түсінігін, өзінің жеке кәсіби қызметінде жылдам өзгермелі мультимәдени әлем мен қоғамда қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау стратегиясын жүргізе алуды қалыптастыру.

Мәтінмен филологиялық жұмыс істеудің негіздері (құру, өңдеу, аудару)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты лингвистика және әдебиеттану салаларындағы зерттеулердің нәтижелерін ескере отырып қорытындылау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Мәтін туралы түсінік. Ақпарат түрлері және функционалдық сөйлеу типтері; Мәтінде авторлық модальділіктің берілуі; Мәтін типтері мен түрлері; Мәтіндердің стильдік түрлері; Мәтіндердің стильдік түрлері; Мәтін архетиктоникасы туралы баяндау; Мәтіннің көркемдік құрылымы. Көркем бейне; Көркем уақыт пен кеңістік; Мәтінді өңдеудің теориялық негіздері; Мәтінді аударудың технологиясы – шығармашылық жұмыс.

Мәтінтану негіздері
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәтін тілтануда өз ішіне барлық тілдік құбылыстарды қамтыған ең ірі сөйлеу бірлігі, сондықтан оны таным білу құрылымы, мазмұндық жағы білім алушының тілдік білімін тереңдетіп кеңейтеді, мәтінтанудың негізгі бағыттары, мәтіннің негізгі белгілері мен ұғымдары, категориялары мен түрлері мәтін түзудің заңдылықтары туралы білім беріледі.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – басқару психологиясының негізгі түсініктерін зерттеу негізінде жоғары білікті мамандарды ғылыми-негізделген даярлықпен қамтамасыз ету, таңдалған мамандық шеңберіндегі кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару аймағының маңызды мәселелерінің теориясын түсініп және практикада қолдану үшін қажетті алғышарттарды құру. Бұл курс психологиялық ғылым мен практика дамуының қазіргі деңгейіне сәйкес ғылыми білімдермен таныстырады.

Саясаттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саясаттану» оқу пәні ретінде әлем саясаты мен қазіргі саяси процесстерінің заңдары мен заңдылықтары туралы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізінде білім қалыптастырып, ұлттық мемлекеттердің мәні мен мазмұнын түсіндіреді. Оқу барысында түрлі саяси жүйелердегі ішкі және сыртқы байланыстар, қарым-қатынастарды түсінуге, саясаттың әлеуметтік өлшемнің объективті критерийлерін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Философия
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ кәсіби қызмет контекстінде философия және оның негізгі мәселелері мен әдістері туралы жүйелі идеяларды қалыптастыру. Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың негізгі мазмұны қарастырылады; әлемді ғылыми және философиялық тану әдістерін жіктеу; қазіргі әлемдегі негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі мен маңыздылығын негіздеу.

ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ұлттық әдебиеттегі тарихи сабақтастықты, шығармаларының басты идеялық бағытын, тақырыптық, мазмұндық мақсатын ұғындыру, тиянақталған зерттеу проблемаларын меңгерте отырып, әдеби, тарихи мәселелерін терең қарастыру, соның нәтижесінде, мамандықтың біліктілік талаптары контекстінде құзіреттілік жүйесін қалыптастыру, сол кезеңдегі қазақ қаламгерлерінің шығармаларының жанрларлық- көркемдік ерекшеліктерін, тақырыптық-идеялық мазмұнын, мәселелерін зерттеу.

ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – ХІХ ғасырдағы қазақ әдебиеті тарихын жоғары мектепке оқытатын маман әдебиетші дайындау, студентке қазақ әдебиеттану ғылымын жүйелі түрде меңгерту, XIX ғасыр әдебиетін қоғамдық-әлеуметтік болмыс, тарихи жағдайын, негізгі даму бағыттары мен заңдылықтарын, көркемдік табиғатын жүйелеу, Зар заман ағымы; Қоқан хандығы билеген өңірде туған әдебиет; Айтыс өнері; Сал-серілер поэзиясы; Қисса-дастандар; Европалық үлгідегі жаңа жазба әдебиет түрінен қарастырып, өзіндік сипаттарын ажырату.

Шет тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілік білімін жетілдіру. Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде шет тілдік қарым-қатынастың сөйлеу қабілеттіліктері мен дағдыларының негізгі әдістері; сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде шет тілдік қарым-қатынастың кәсіби маңызды дағдылары мен тәжірибесін дамыту; ағылшын тілінде материалды іздеу, таңдау және пайдалану процесінде алынған сөйлеу дағдыларын іске асыру қарастырылады.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Абай және оның әдеби мектебі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - Абай және оның әдеби мектебін меңгеру, Абайдың шығармашылық мұрасы мен қазіргі әдеби шығармалардағы дәстүр мен жаңашылдықты талдау, бағалау, Абайтану мектебінің қалыптасу жолдарын меңгеру, қазақ мәдениеті мен әдебиеті тарихындағы орнын білу, Абайтану тарихының ғылыми құнды нәтижелерін тереңінен тану, талдау.

Абай сөзінің лингвопоэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Абай сөзіндегі лингвопоэтикалық ерекшеліктер мен Абайдың сөз қолданысы арқылы қазақ әдеби тілінің даму заңдылықтарын, Абай сөзіндегі мән мен мағынаның ерекшелігін, мәтіндегі сөз қолданыстарын, мағыналық құрылымын, мәтін ішіндегі поэтикалық қолданыстардың когнитивтік негізділігін қарастыру

Абай ілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

Ақын-жыраулар поэзиясындағы эстетикалық категориялар
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - ақын-жыраулар поэзиясындағы эстетикалық категорияларды қарастыру, фольклор жанрларындағы шариғат нормалары, батырлар жыры мен лиро-эпостардағы ислам негіздері, ортағасырлық әдеби жәдігерлердегі діни-философиялық категориялар, ғалам жаратылысы туралы тұжырымдар, Сыр және батыс өңірі ақын-жырауларының шығармашылығындағы дүние жаратылысы туралы тұжырымдар.

Ахметтану: теориялық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ тіл білімінің көшбасшысы Ахмет Байтұрсынұлының ғылыми мұраларын зерделеп, фонетикалық, лексикологиялық, грамматикалық қағидалары мен ондағы танымдық мәнді анықтау. А. Байтұрсынұлының «Тіл-құрал» еңбегіндегі сингармологиялық және грамматикалық, грамматологииялық қағидаларға қазіргі ғылыми-теориялық деңгейден баға беріп, қазақ тіл білімінде кейін жасалған теориялармен салыстырып, сыни тұрғыдан бағалау, зерделеу, тану.

Әдеби үдеріс және сын
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - әдеби үдеріс және сын жанрдың ерекшеліктері туралы түсіндіру, қазақ әдеби сынының кезеңдері, сынның өмірмен байланыстылығы, әдеби сынның халықтылығы, әлемдік әдеби сын тарихы, әдеби сынның ғылымилығы және тарихшылдығы, қазақ әдеби сынының қоғамдық ой-пікірде алатын орны, сыни мақаларды меңгеру, жазу стилін қалыптастыру, қазіргі қазақ әдеби сыны және әдебиеттану, қазақ драматургиясына сыни-көзқарас, әлеуметтік сындарды қарастыру.

Әдебиеттерді салыстыра зерттеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әдебиеттерді салыстырмалы және салыстырып тексеру болып табылады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер қабілетті болады: - әдебиеттану саласындағы филологиялық тұжырымдамаларды игеру негізінде әдебиетаралық үдерістің нысандары мен заңдылықтары туралы білім алады; - әдеби компаративистиканың әдістері мен тәсілдері туралы түсінік қалыптастырады. - салыстырмалы әдебиеттің неміс, француз, румын, словак және басқа да батыс мектептерінің өкілдерін біледі; Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Салыстырмалы әдебиеттану: ғылымдағы бағыт, филологиялық зерттеулердің әдісі; Салыстырмалы-тарихи, салыстырмалы әдістер; Шығыс пен Батыстың әдеби қатынастары әдеби байланыстардың мәселесі ретінде; Әлемдік әдеби үдеріс тарихи-мәдени феномен ретінде; Әдебиетаралық байланыс формалары; Типологиялық түйісулер; Әдеби бағыттар халықаралық құбылыс ретінде; Мәтін. Мәнмәтін. Интермәтін; Типологиялық түйісулер; Әдеби шығармадағы «бөгде» сөз; Стилизация және еліктеу; Өзге тілді оқырмадардың шығарманы қабылдауы; Ф.И.Буслаев, М.П.Алексеев концепцияларындағы тарихи-салыстырмалы әдіс; Мотив – тарихи және теориялық поэтиканың әмбебап категориясы ретінде; Портрет, пейзаж поэтикасының ұлттық өзгешелігі.

Әдебиеттерді салыстыра зерттеу принциптері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әдебиеттерді салыстырмалы зерттеу, салыстырмалы әдебиеттану: ғылымдағы бағыт, филологиялық зерттеулердің әдісі; Шығыс пен Батыстың әдеби қатынастары, Әлемдік әдеби үдеріс, типологиялық түйісулер, мәтін, мәнмәтін, интермәтін, әдеби шығармадағы «бөгде» сөз, стилизация және еліктеу, мотив – тарихи және теориялық поэтиканың әмбебап категориясы ретінде, портрет, пейзаж поэтикасының ұлттық өзгешелігін қарастыру.

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің әлемдік және ұлттық мәдениеттің даму контекстіндегі ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Әл-Фараби мұрасының ерекшеліктері және оның түркі философиясының қалыптасуына тигізген әсері; шығыс философиясының Еуропалық Ренессансқа әсер ету сипаты; ұлттық және әлемдік философия тарихының дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады.

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау
 • Бақылау түрі - Дипломдық жұмыс
 • Сипаттамасы - Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу мен қорғаудың мақсаты: студенттің дайындық деңгейін және таңдап алынған мамандық бойынша алынған білім, білік және дағдыларды игеру дәрежесін анықтау, зерттелетін мәселені шешуге бағытталған. ғылыми талдау әдістері, теориялық қорыту және практикалық тұжырымдар, зерттелген аймақтағы процесті жақсарту бойынша ұсынылған және ұсыныстар негізделген.

Жалпы тіл білімінің негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тіл ғылымының жалпы тілдік теориясы, тіл туралы ғылымның өткен тарихы, қазіргі күйі, негізгі бағыт-бағдары, ғылым алдында тұрған басты-басты өзекті мәселелерін меңгерту, лингвистиканың бағыты аясында жаңа теорияларды,- әлем мәдениеті тарихындағы тіл білімінің рөлін, жалғастық және жаңашылдық жайындағы ұғымдарды игеру.

Жанр типологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ әдебиетінің өзіндік типологиясы мен жанрларын оқыту, әдебиеттің текке бөлінуі, әдеби тектердің шығу тарихы, эпос: баяндау және оның субъекті, лирика заңдылықтары, текаралық формалар «Сана ағыны» әдебиеті, «Жанр» туралы түсінік, әдеби жанрлардың фольклорлық негізі, «Мазмұндық форма» ұғымы, роман: жанрлық мәні, жанрлық жүйе, жанр канонизациясы, жанр қайшылықтары мен дәстүрлер, қазақ повесінің тарихы, фольклор және эпос, батыс әдебиеттануындағы жанр мәселесін қарастыру.

Жаңартылған бағдарлама бойынша грамматиканы оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: грамматикалық материалды оқыту әдістемесінде оқушылардың материалды меңгеру үдерісін салыстырмалы талдауды, оларды оқыту технологиялары түрлерінің негізінде байланыстыру дағдысын қалыптастырады. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тіл салаларының ұғымдары мен заңдылықтарын меңгеру үдерісінің негіздерін түсіндіру; - қазақ тілі оқулықтарының мазмұнына мән беру, толықтыру; - мәтіннің мазмұны мен грамматика арасында байланыс орнату; - жазу сауаттылығын қалыптастыруда оқушыға грамматикалық заңдылықтар мен ережелерді білдірумен қатар жоғары дәрежелі логикалық ойлау деңгейін дамыту. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Тіл салаларының ұғымдары мен заңдылықтарын меңгеру үдерісінің негіздерін түсіндіру, қазақ тілі оқулықтарының мазмұнына мән беру, толықтыру, мәтіннің мазмұны мен грамматика арасында байланыс орнату, жазу сауаттылығын қалыптастыруда оқушыға грамматикалық заңдылықтар мен ережелерді білдірумен қатар жоғары дәрежелі логикалық ойлау деңгейін дамыту мәселелері.

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын жетік білетін, құқық қолдану тәжірибесінде қолдана алатын, сыбайлас жемқорлықты дұрыс саралайтын жоғары білікті мамандарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оқытылатын болады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің жүйесі, жемқорлыққа ықпал ететін жағдайлар, оған қарсы саясат, жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі.

Инклюзивті білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мектеп пен колледжде инклюзивті білім берудің заманауи стратегиялары мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыруға, бұқаралық мектеп жағдайында интеграцияның оңтайлы жағдайларын жасауға; заңнаманы, Қазақстанның, әлемнің инклюзивті білім беру бағдарламаларын зерделеуге; инклюзивті білім беру жағдайында отбасымен жұмыс істеуге бағытталған

Кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық ойлау тәсілін; коммерциялық іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобаларға бағытталуды қалыптастыру үшін қажетті өз бизнесін құрудың теориясы мен практикасы саласында базалық білімдерді қалыптастыру. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің ішкі және сыртқы ортасының негізгі шарттары; мемлекеттік реттеу және мемлекеттің кәсіпкерлік орта үшін рөлі мәселелері қарастырылады.

Кешенді емтихан тапсыру және дайындау
 • Бақылау түрі - ГЭК по фунд.дисциплинам
 • Сипаттамасы - Кешенді емтихан тапсырудың және дайындаудың мақсаты: кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасына студенттерді оқыту кезінде алынған теориялық және практикалық білім деңгейін анықтау болып табылады. Емтихан бағдарламасында базалық оқу жоспарының негізгі және таңдаулы модульдерінің негізгі академиялық пәндеріне сәйкес келетін тақырыптық бөлімдері бар.

Кешенді емтихан тапсыру және дайындау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Кешенді емтихан тапсырудың және дайындаудың мақсаты: кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасына студенттерді оқыту кезінде алынған теориялық және практикалық білім деңгейін анықтау болып табылады. Емтихан бағдарламасында базалық оқу жоспарының негізгі және таңдаулы модульдерінің негізгі академиялық пәндеріне сәйкес келетін тақырыптық бөлімдері бар.

Копирайтинг негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - студенттерді копирайтинг негіздерімен құрастыру ретінде таныстыру болып табылады жарнамалық (оның ішінде «сататын», имидждік және тұсаукесерлік) мәтіндерді бұқаралық ақпарат ерекшеліктерін, материалдардың мазмұндық және құрылымдық-композициялық ерекшеліктерін білуге жарияланымдар, оларды жасау технологиялары, мультимедиялық орта жағдайындағы жұмыстың ерекшелігін түсінуге қабілеттілікпен медиатекстерді құру кезінде инновациялық тәсілдерді қолдануға, әртүрлі таңбалы жүйелерде (вербальдық, аудио-, бейне-, графика, анимация) медиаөнімді дайындаудың әдістері мен технологияларын меңгерту.

Көне қазақ тілі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қазақ тілінің тарихи лексикалық қоры мен құрамын, толығу жолдары мен жүйесін, тіл тарихының қалыптасу, кемелдену жолындағы фонетикалық өзгерістердің рөлін, этимологиялық және этнолингвистикалық ерекшеліктерін, сөзжасам жүйесі мен оның теориялық номинациялық қисындарын, грамматикалық құрылымындағы тұлғалық және қызметтік, мағыналық өзгерістердің себебі мен салдарын, сөз және сөйлем құрылымының күрделену сипатын т.б. ғылыми негіздеп кешенді түрде оқыту.

Көркем сөйлеу теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Дискурсты сөйлеуші мен тыңдаушының қарым-қатынасын жүзеге асыратын айтылым деңгейінде анықтау, лебіздің коммуникативтік бағытына байланысты интонацияның типтерін, интонация деңгейлеріне байланысты интонема жасаушы факторларды меңгерту, көркем сөйлеудің прагматикалық, когнитивтік, этнолингвистикалық, мәдениеттанымдық т.б. сипаттарын түсіндіру және дәлелдеу.

Қазақ әдеби сынының тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты әдеби даму жолдарының қыр-сырын аңғару, түсіну, талдау процесімен тікелей байланысты болғандықтан сынның туу және қалыптасу кезеңдерін әдебиет тарихына жанастыра көрсету, сыншылық ой-пікірдің өрістеу жолдарын меңгеру, әдебиеттің дамуы сыншыл ой-пікірлердің дамуына қатыстылығын меңгеру арқылы бүгінгі әдеби процестегі сынның рөлін, болып жатқан көркемдік құбылыстарды тану.

Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ әдебиетінде модернизм мен постмодернизм үрдісінің ерекшеліктерін, әлемдік модернизм бастауларын, қазақ әдебиетіндегі модернизмнің қалыптасуын, қазақ прозасындағы жаңашыл ізденістер, қазақ прозасындағы модернистік және постмодернистік ұстаным, қазақ әдебиетші-ғалымдарының көзқарасын, қазіргі қазақ поэзиясындағы постмодернизмді қарастыру.

Қазақ баспасөзінің термин қалыптастырудағы рөлі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Баспасөздің ғылым мен техника және өнеркәсіп саласындағы арнаулы сөздерді, терминдерді қалыптастырудағы рөлі, терминологиялық жүйенің толығуы мен бір ізге түсуіндегі атқарған еңбегінің маңыздылығы, терминдердің жасалу жолдары, баспасөзде термин қалыптастыруда кемшіліктердің туындау себептері жөніндегі түсінігі қарастырылады

Қазақ тілі орфографиясы мен пунктуациясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Қазақ тілі жазуында қолданылатын басты қағидаттардың негізінде дыбыстардың айтылуы мен жазылуындағы ерекшеліктер, қазақ жазуындағы үндестік заңының ықпалы, қолданыстағы емле нормаларының ерекшеліктері, бірге және бөлек жазылатын сөздердің емлесі, қазақ тіліндегі қосымшалардың кірме сөздерге жалғану қағидаттары қарастырылады. Орфография, орфоэпия және пунктуация бойынша теориялық және практикалық дағдыларды қалыптастыру, қазақ тіліндегі емле заңдары мен тыныс белгілерінің заңдылықтарын меңгерту көзделеді.

Қазақ тілі: диахрония, синхрония
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазақ тілі тарихи морфологиясы мен қазіргі қазақ тілі морфологиясын салыстыра оқыту. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі тарихи фактілерді пайдаланып, қазіргі тілдің жай-күйіне сипаттама беру. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - тілдік категориялар бойынша тілдің өткендегі күйі мен қазіргі күйін салыстыра отырып, ұқсастықтары мен айырмашылықтарын байыптау; - қазақ тілінің өткені мен бүгіні туралы ғылыми тұжырымдар қалыптастыру; - тілдік категориялардағы өзгерістерді пайымдау.

Қазақ тіліндегі аналитизм
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Аналитикалық құрылымдардың қазақ тілінің грамматикалық құрылысындағы орнын, функционалдық жүйесіндегі қызметін тану, талдай алу; білім, білік дағдыларын қалыптастыру пән мақсатын айқындайды. Көмекші сөздер тобының аналитизмге қатыстылығы; есім, етістіктердегі аналитикалық формалар, форманттар, аналитикалық құрылымдардың тіл деңгейлеріндегі қызметі сараланады.

Қазақ тілінің инновациялық технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Бұл пән филолог мамандар үшін қазақ тілін оқытудың инновациялық технологияларын меңгертуді көздейді. Тілді оқытудағы әлемдік, отандық, қазақстандық жаңа педагогикалық жаңа әдіс-тәсілдер теориялық және практикалық тұрғыдан талданады, сараланады. Бұл курстың негізінде білім алушының дербес қабілетін, белсенділігін қалыптастыру, оқу материалындағы жаңаша көзқарастарды өз бетімен пайдалана алу танымдық белсенділігі артады.

Қазақ тілінің семантикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - семантика ілімінің негізгі ғылыми-теориялық жүйесі талданып беріледі және қазақ тілінің деректері негізінде сөз мағынасын талдау, семантика гносеологиялық, онтологиялық аспектіде зерттеу, сөздің терең мағыналық құрылымының қалыптасуының онтологиялық негізі бар болғандықтан, сөз мағынасы оның қалыптасу тарихымен сабақтастыра қарастыру.

Қазақ тілінің этимологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ лексикасының функционалдық, тарихи-семантикалық даму заңдылығының өзектілігін, тарихи-этимологиялық негізін анықтайтын байырғы түбірлердің этимологиялық реконструкциясын қолданудың дағдыларын қалыптастыру. Келесі мәселелер қарастырылады: салыстырмалы-тарихи, ішкі, сыртқы реконструкция, сөзжасамлық модельдеу, морфемалық талдау әдістерін игеру; түбір морфеманың варианттылығын, фузиялық сипатын, морфологиялық, реликтілік құбылыстарын т.б. агглютинативтік үдерістің тарихи сипаттарын түсіндіріп беру.

Қазақтың импровизаторлық өнері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ халқының суырып-салма өнерінің тарихи құрылымы мен дамуын, рөлін білу, қазіргі қоғамдағы айтыстың рөлін білу, қазіргі айтысқа жан-жақты және терең талдау жасау, айтыстың жанрлық-көркемдік ерекшелігін, жазба әдебиетпен байланысын көрсету.

Қазіргі қазақ тілінің функционалды-коммуникативтік синтаксисі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты синтаксистік жүйенің коммуникативтік мақсаттарға бейімделу жолдары мен жұмсалу ерекшеліктерін меңгерту. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: -коммуникативтік синтаксистің бірліктерін, лебіздің темадан ремаға қарай құрылатынын есте сақтайды; -сөйлемдегі негізгі және қосымша мақсаттарды түсінеді. Сөйлем құрылымындағы қалыптасқан нормадан ауытқуды түсінеді; -лебізді тыңдаушыға, оқушыға әсерлі етіп коммуникативтік мақсатқа сай қолданады; -берілген сөйлемді үш аспектіні ескере отырып (құрылымдық, коммуникативтік, семантикалық) жан-жақты талдай алады; -бөйлеуші өз пікірін қаншалықты жеткізгенін бағалай алады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Сөйлемді коммуникативтік мақсатқа сай топтау; сөйлемді эмоцияның қатысына қарай топтау; базистік сөйлем және актуальданған орын тәртіпті сөйлемдер; актуальдану, актуальсыздану құбылыстары; сөйлемнің контекске тәуелдігі; синсемантика ұғымы, синсемантиканың белгілері; үстеме құрылым және парцелляция; мәтіннің коммуникативтік құрылымы.

Лингвокогнитология негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ көркем сөз өнерінің поэтикасын, таразылай алатын, сөздегі мән мен мағынаның ерекшелігін бағамдайтын, қазақ әдеби тілінің даму заңдылықтары негізінде қазақ поэтикасының маңызын зерделей білетін, көркем мәтіндегі сөз қолданыстарын, мағыналық құрылымына ғылыми талдау жасайтын, көркем мәтін ішіндегі поэтикалық қолданыстардың когнитивтік негізділігін саралай білетін маман қалыптастыру.

Лингвомәдениеттану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты - лингвомәдениеттанудың негізгі постулаттары, зерттеу әдістері, әмбебап және мәдени-спецификалық, этностың рухани-мәдени құндылықтары туралы терең білім қалыптастыру, тілді лингвомәдениеттану қағидалары тұрғысынан зерттеудің теориялық негізін қалыптастыру және ұлттық менталды-лингвалды кешенді зерттеудегі мүмкін амал-тәсілдерді, талдау дағдысын жетілдіру.

Масс-медиа тілінің прагматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – медиамәтіннің ғаламның ақпараттық бейнесін құраушы негізгі ұғым екендігін, оның қазіргі тіл ғылымындағы орны мен өзге салалармен байланысын, прагматикалық ерекшеліктерін, медиамәтіннің ғаламның ақпараттық бейнесін құраушы негізгі ұғым екендігін, оның қазіргі тіл ғылымындағы орны мен өзге салалармен байланысын, прагматикалық ерекшеліктерін зерттейді.

Мәтіннің филологиялық құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мәтін туралы түсінік, ақпарат түрлері және функционалдық сөйлеу типтері, мәтінде авторлық модальділіктің берілуі, мәтін типтері мен түрлері, мәтіндердің стильдік түрлері, архетиктоникасы туралы баяндау, мәтіннің көркемдік құрылымы, көркем бейне, көркем уақыт пен кеңістік, мәтінді өңдеудің теориялық негіздері, мәтінді аударудың технологиясы қарастырылады.

Менеджмент және маркетингтегі тілдік коммуникация
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - ұйымның тиімділік стратегиясын әзірлеу, корпоративтік мәдениетті қалыптастыру, ұйым ішіндегі және одан да тыс жерлерде байланыс арналарын қалыптастыру, газеттер, хабарландыру тақталары, жедел телефон және тағы басқа да коммуникация арналарын қалыптастыру үшін ақпарат алмасу заңдылықтарын меңгереді.

Педагогика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің педагогиканы ғылым ретінде түсінуін қалыптастыру, педагогикалық мәселелерді және проблемаларды талдау және шешу. Курсты оқу барысында студент төмендегідей білімдерді меңгереді: - біртұтас оқу үрдісі контекстінде мақсаттарды, міндеттерді, функцияларды, мазмұнды, әдістерді, нысандарды, оқыту құралдары мен білім беру құралдарын түсіндіру; - педагогикалық үрдістің теориялық негіздері туралы идеяларға негізделген нақты педагогикалық жағдайларды талдау; - педагогикалық өзара әрекеттесу жағдайларын талдау кезінде педагогикалық қызмет туралы алынған білімді қолдану; - психологиялық және білім беру қызметінде шығармашылық әлеуетін көрсету.

Психолингвистика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Құрылымдардың адам санасындағы психологиялық қасиеттермен байланыста жүзеге асатын тілдік-логикалық құбылыс екенін бағалай алатын маман қалыптастыру, психолингвистиканың зерттеу нысанын сипаттау және саралау, мәтіннің тілдік аспектіндегі эмоционалдылық, экспрессивтіліктің адам психологиясымен байланысын анализдеу; сөйлеу процесінің жүзеге асуы мен оны түсінудегі (қабылдау) жалпы заңдылықтарға арналған зерттеулерді интерпретациялау, грамматикалық құрылымдардың сөйлеуде іріктелуін психолингвистикалық тұрғыда синтездеу.

Рухани және материалдық лексика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - тіл мен мәдениет сабақтастығы, тіл мен мәдениет қатынасындағы іргелі ұғымдар жүйесі, туыстық атаулардың рухани мәдени ерекшеліктері, салт-дәстүр мен ырым-жоралғыға байланысты рухани мәдени лексиканың этносимволдық сипаты мен ұлттық этномәдени сипатын, түр-түс атауларының лингвомәдени және этнолингвистикалық табиғатын қарастыру.

Сахна тілінің лингвистикалық поэтикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сахна тілі – дыбыс, дикция, тыныс, дауыс ырғағы, кейіпкер үні, пауза, интонация сияқты элементтердің жиынтығын жетік меңгеру дағдысын қалыптастырады. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Просодикалық тәсілдердің сахна тіліндегі дискурстық сипатын анықтау, актерлердің сөйлеу әрекетіндегі сөйлесім жағдаятын қазіргі тіл біліміндегі интонология тұрғысынан талқылап, интонациясының ерекшелігіне лингвистикалық тұрғыдан сипаттама беру басшылыққа алынады.

Спичрайтинг негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - спичрайтинг қағидаттарының түсінігін қалыптастыру. Пән мынадай мәселелерді зерттеуге бағытталған: спичрайтинг ерекшеліктері, мақсаттары, оны лингвистикада зерттеу міндеттері, спичрайтинг нысаны, мәтіннен көрініс табатын негізгі құрылымдар – идеялар құрылымы ретіндегі лингвистикалық ауызша және жазбаша мәтін композициясы; сөйлеушінің ойлау процестерінің құрылымдары; сөйлеу жағдаятының құрылымдары (сөйлеуші мен тыңдаушының арасындағы қарым-қатынас).

Түбіртек теориясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты сөз құрамындағы тарихи-фонетикалық өзгерістерді, сондай-ақ түбіртектерді табудың әдіс-тәсілдерін меңгерту, дауысты және дауыссыз дыбыстарды түркі тілдерімен салыстырып, олардың алғашқы формасын анықтау, дауысты және дауыссыз дыбыстардың түпкітектерін ажырату, байырғы сөздердің түбіріне этимологиялық талдау.

Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: түркі тілдерінің грамматикасын, тарихын зерделеу және оның әдістері, таралу аймағы мен ежелгі және қазіргі заманғы түркі тілдерінің жіктелуін, түркітанудағы грамматикалық білімді игеру қабілетін қалыптастырады. түркі тілдерінің грамматикасын, тарихын зерделеу және оның әдістері, таралу аймағы мен ежелгі және қазіргі заманғы түркі тілдерінің жіктелуін, түркітанудағы грамматикалық білімді игеру қабілетін қалыптастырады.

Тіл және дискурс
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазіргі тіл мен дискурсты лингвистиканың жаңа зерттеу бағытында қалыптастыру, тілдік қатынасты жүзеге асыру принциптері, мәтін және дискурс, мәтіннің параметрлері, мәтін мен дискурстың дефинициялары, дискурсивтік-когнитивтік бағыт, дискурстың типтері мен жанрлары, дискурстың тақырыптық түрлері жанрлары, дискурстың лингвомәдени және идиоэтникалық сипаттары, дискурстың экстралингвистикалық сипатын қарастыру.

Филологиялық білім берудің технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – қазақ тілі ғылымының бірыңғай мазмұны мен жүйесін, оның сөздік құрамы мен грамматикалық құрылысын кешенді-сатылы талдау технологиясы бойынша меңгерту, әдеби тіл нормасын үйрету, сауатты да көркем жазуға дағдыландыру, жүйелі ойлау мен мәдениетті сөйлеу дағдысын қалыптастыру.

Шығыстық қисса- дастандар: генезисі, нұсқалары, құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: Қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетінің арасындағы әдеби байланысты зерделеу, «Мың бір түн», «Тотынама», «Шаһнама» және қазақ қисса-дастандарының желісін зерделеу. Қысқаша мазмұны. Шығыс әдебиетінде қисса-дастан жанрының пайда болуы, дамуы, жетілуі. Қисса-дастандардың идеялық-тақырыптық мазмұны. Қисса-дастандардың желісі мен құрылымы. Қисса-дастандардың нұсқалары және текстологиялық саралау. – қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетінің арасындағы өзара байланысты жүйелі білу; – дастандардың желілік ерекшеліктерін білу; – қисса-дастандардың құрылу қағидаларын талдай білу; – әртүрлі нұсқаларын салыстыра қарай білу; –қисса-дастандардағы сюжет пен образдарға текстологиялық саралауды жүргізе білу; «Мың бір түн», «Тотынама», «Шахнама» және қазақ қисса-дастарындағы желілердің сабақтастығын бақылау. Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қиссаның жанрлық ерекшеліктері және тұрақты желілері; Қисса жанрының түркі әдебиетінде қалыптаса бастауы; Шығыстық қисса-дастандарының зерттелуі; Қисса-дастандардының көркемдік бейнелеу амалдары; Шығыстық қисса-дастандардағы әйел бейнесі.; Қисса-дастандардағы басты кейіпкер тұлғасы; іни сюжеттер негізінде жазалған қисса-дастандар; Орта Азиялық сюжеттер; «Шаһнама» желісінде жазылған қисса-дастандар; Эпосты жанрлық түрлерге жіктеу тәжірибесі; Қиссашыл ақындар мектебінің қалыптасуы; Шәді Жәңгірұлының шығармашылығы; Мәшһүр-Жүсіп Көпеевтың өмірі мен шығармашылық өмірбаяны; Ш. Құдайбердіұлының дастандары

Шығыстық қисса-дастандар: генезисі, нұсқалары, құрылымы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - қазақ әдебиеті мен шығыс әдебиетінің арасындағы әдеби байланысты зерделеу, «Мың бір түн», «Тотынама», «Шаһнама» және қазақ қисса-дастандарының желісін зерделеу, дастандардың желілік ерекшеліктер, қисса-дастандардың құрылу қағидаларын талдау, қисса-дастандардағы сюжет пен образдарға текстологиялық талдау жүргізу.

Іскерлік этикет және мемлекеттік қызмет ісі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - мемлекеттік қызмет этикасы туралы студенттердің теориялық білім кешенін қалыптастыру, мемлекеттік қызметшілердің этикалық іскерлік қарым-қатынас дамыту, мемлекеттік қызмет этикасы жақсарту бойынша іс-шаралар жүйесін әзірлеу және қолдау, Қазақстанның мемлекеттік қызмет этикасы талдау, мемлекеттік қызметшілердің этикалық іскерлік қарым-қатынас дамыту, мемлекеттік қызмет этикасы жақсарту бойынша іс-шаралар жүйесін әзірлеу және қолдау, Қазақстанның мемлекеттік қызмет этикасы талдау.

Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтары, биосфераның жұмыс істеуі, зиянды, зақымдайтын факторлардан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері, қауіптерден қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білімді қалыптастыру.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - болашақ кәсіби қызметке байланысты практикалық мәселелерді шешу үшін технологиялық және химиялық пәндердің теориясы мен әдістемесін интеграциялау қабілетін қалыптастыру. Тәжірибе білім беру бағдарламасын игеру барысында алынған құзыреттіліктерді қолдана отырып, бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы нақты мәселелердің тәуелсіз шешімін қалыптастыруға бағытталған.

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдері мен тәжірбелік қабілеттерін бекіту, өндірісті ұйымдастыру мен технологиясымен танысу, білім алып жатқан мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін қалыптастыру. Өндірістік практика барысында студент қажет ақпаратқа талдау жасап, зерттеу жүргізеді, заманауи құралдарды пайдаланып қажет есептеулер жүргізеді.

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - химиялық өндірістің технологиялық сызбаларын оқу, белгілі бір химиялық кәсіпорын мысалында жабдықтар, материалдар таңдау және жобалық-жобалық шешімдерді негіздеу, дамыту барысында алынған құзыреттерді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. тәжірибе барысында өндірістік тапсырмаларды орындауға арналған модуль. Тәжірибе нақты химиялық өндірістердің құрылымын, ережелерін, жабдықтары мен материалдарын игеруге бағытталған.

Учебная
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдерін бекіту, студенттерге кәсіби бағыт беру; кафедраның, факультеттің, университеттің ғылыми қызмет бағыттарымен, құрылымымен танысу. - физикалық заңдар мен теориялар білімдерін табиғаттағы заттар, күштер мен өзара іс-қимылдарды түсіндіру үшін пайдалану; алған білімдерін практикалық қызметте және күнделікті өмірде пайдалану;

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген