Магистратура
Биология

Биология

БIЛIКТIЛIГІ

 • ғылыми - педагогикалық бағыт - педагогика ғылымдарының магистрі

ТҮЛЕКТЕР МОДЕЛІ

ON 1 Биология саласындағы алған білімдерін биологиялық білім беру саласында жаңа міндеттерді қоюда және шешуде пайдалану;
ON 2 Ғылыми зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдау, тиісті әдіснаманы таңдау, қолда бар ақпаратты өз бетінше талдау және іргелі мәселелерді айқындау;
ON 3 Білім беруде биологиялық пәндерді оқытуды ұйымдастыруда инновациялық және интерактивті технологияларын, әдістерін, құралдары мен формаларын қолдану;
ON 4 Білім алушылардың ғылыми-зерттеу жұмысын басқару және биологиялық ақпаратты жинау, өңдеу, талдауда заманауи компьютерлік технологияларды (IT) қолдану;
ON 5 Білім беру саласындағы биологиялық пәндер бойынша оқу сабақтарының жекелеген түрлеріне арналған оқу ісін жоспарлау, ұйымдастыру және практикалық жүзеге асыру бағдарламаларын жүйелі түрде ұсыну;
ON 6 Мүмкіндігі шектеулі балаларға (МШБ) биологиядан инклюзивті білім беруді ұйымдастыру;
ON 7 Білім беру саласында топты басқару, білікті педагогикалық құрамды таңдаңдау және білім сапасын бағалау;
ON 8 Заманауи жабдықты қолдана отырып нақты мәселелерді шешуде далалық және зертханалық биологиялық зерттеулер жүргізу, ғылыми жұмыстың сапасына және нәтижелердің ғылыми сенімділігіне жауап беру.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Биология
Мамандық шифры
7M01504
Факультеті
Биология және биотехнология

пәндер

Басқару психологиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мыналар оқытылады: басқару психологиясының ұғымдары, принциптері, заңдылықтары, тұлғаны дамыту, менеджердің, көшбасшының басқарушылық әлеуетін дамыту әдістері, топтық өзара әрекеттесу, басқарушылық ықпал етудің әлеуметтік-психологиялық әдістері, топаралық және тұлға аралық қатынастарды, конфликттерді реттеу әдістері.

Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Эксперименттер жүргізу, аспаптарды түсіну дағдыларын қалыптастыру, сондай-ақ алынған тәжірибелік мәліметтерден өз бетінше қорытынды жасау, биологияны оқыту кезінде виртуалды зертханаларды қолдану үшін теориялық материалдарды терең және толық меңгеру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы терең заманауи білімді көрсету; - зертханалық сабақтарға виртуалды технологияларды енгізу және қолдану принциптерін талдау; - қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу кешендерін пайдалана отырып далалық және зертханалық биологиялық зерттеулерді жобалаудың және орындаудың әдістемелік негіздерін қолдану; - виртуалды зертхана үшін жаңа идеяларды жасау; -кәсіби қызметтің ғылыми-зерттеу және өндірістік-техникалық міндеттерін шешу үшін, биологиялық ақпаратты жинау және талдау үшін заманауи компьютерлік технологияларды өз бетінше қолдану; - виртуалды зертхананы қолдану кезінде технологиялық шешімдер табу; - ғылыми зерттеуді жүзеге асыру, алынған нәтижелерді бағалау және түсіндіру. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Виртуалды зертханада биологиялық зертханалық жұмыстарды жүргізу ерекшеліктері (STAR,VirtuLab,Algodoo, PhET, WolframDemonstrationsProject, TheChemCollective, teachmen.ru, LateNiteLabs, ChemLab).

Биологиялық білім беруде сандық контент
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) пайдалана отырып, цифрлық мазмұн негізінде биобелсенділік мәселелерін шешу, оқу үдерісінде электрондық ресурстарды пайдалану дағдыларын қалыптастыру. Нәтижелер: оқу процесіне АКТ енгізу және қолдану, заманауи жабдықтарды, ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, талдау үшін компьютерлік жүйелерді пайдалана отырып, жобалау, далалық және зертханалық зерттеулер жүргізу; DOT-оқыту технологиялары; ғаламдық желілерде ақпаратты іздеу; Эксперимент нәтижелерін компьютермен өңдеу.

Биологияны оқытудың пәнаралық аспектілері
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: магистранттарда биологияны оқыту процесін тиімді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін әдістемелік білім жүйесі, қызмет тәсілдері және шығармашылық тәжірибе туралы біртұтас жүйелі түсінік қалыптастыру, оның басқа ғылымдармен пәнаралық байланыстарын пайдалану және есепке алу. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - биологияның ерекшелігін және оның басқа жаратылыстану ғылымдарымен байланысын түсіндіру; - Биологияны оқыту әдістерін жіктеу; - биологияның пәнаралық аспектісін анықтау үшін өзекті зерттеу жүргізу; - биологияны оқытудағы әдіснамалық, тәрбиелік және конструктивтік аспектілердің байланыс рөлін талдау; - пәнаралық контексте тапсырмаларды шешу; - биологияны оқытуда пәнаралық білімді біріктіру; - биологияның пәнаралық аспектілерінің жаңа жетістіктерін бағалау және түсіндіру; - негізгі дүниетанымдық биологиялық ұғымдардың рөлі мен маңызын негіздеу; Пәнді оқу нәтижесінде магистрант төмендегі мәселелерді қарастырады: Биологияны оқытуда пәнаралық байланыстарды іске асыру әдістемесі; биология оқытушысы үшін пәнаралық байланыстарды пайдаланудың маңызы; биология бойынша пәнаралық жобаларды әзірлеу мен іске асырудың әдістемелік аспектілері.

Ғылым тарихы мен философиясы
 • Кредит саны - 3
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мыналар оқытылады: қазіргі ғылым философиясының негізгі ұғымдары, мәні, заңдылықтары, құрылымы, ғылым дамуының үлгілері, негізгі принциптері мен әдістері, ғылыми танымның мотиві, ғылыми зерттеудің теориялық және эмпирикалық деңгейлері.

Ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру және жоспарлау
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ғылыми-зерттеу міндеттерін қою және шешу үшін теориялық және практикалық білімдерін пайдалана білуді және биологиялық білім беру саласында студенттердің оқу-зерттеу іс-әрекетін бақылауды қалыптастыру. Келесі мәселелер қарастырылады: оқу және ғылыми-зерттеу қызметі; дағдылар мен құзыреттілік; биологияны оқытуда студенттердің зерттеушілік дағдыларын дамыту әдістемесінің үлгілері; студенттердің ғылыми-әдістемелік жұмысын ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктері.

Ғылыми-әдістемелік жұмыстарды жоспарлау және ұйымдастыру
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Биологиялық білім беру саласында білім алушылардың оқу-зерттеу қызметін басқару және зерттеу міндеттерін қою және шешу үшін жүйеленген теориялық және практикалық білімді пайдалану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - қазіргі ғылым үрдістерін интерпретациялау; - ғылыми зерттеулердің перспективті бағыттарын талдау; - кәсіби қызметте тәжірибелік және теориялық зерттеу әдістерін қолдану; - зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастырудағы дағдыларды практикада қолдану; - ғылыми-әдістемелік жұмыстардың негізделген жоспарын әзірлеу және ұсыну; - ғылыми ізденісті ұйымдастыру, зерттеу жүргізу, педагогикалық шығармашылықты көрсету саласында іскерлікті жетілдіру; - зерттеуді одан әрі дамыту бағыттарын анықтау; - ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру мен жоспарлаудағы ең тиімді әдістерді анықтау. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: Оқу-зерттеу қызметі; біліктілік, құзыреттілік; биологияны оқытуда оқушылардың зерттеу іскерліктерін дамыту әдістемесінің модельдері; ғылыми-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру және жоспарлау ерекшеліктері; оқушылардың теориялық және практикалық зерттеу іскерліктерін дамыту.

Жоғары мектептің педагогикасы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мыналар оқытылады: қазіргі жоғары білімнің мақсаттары, құндылықтары, Болон процесі, дидактикалық принциптер, білім беру-педагогикалық технологиялар, оқыту мен тәрбиелеу әдістері, студенттердің өзін-өзі оқытуы

Инкклюзивті биологиялық білім беру
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру және инклюзивті білім беру процесінде денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды (ДМШ) оқыту үшін биология бойынша оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуге дайындық. Нәтижелер:инклюзивті білім беру тұжырымдамасы мен дағдыларын көрсете алады; әдістемелерді меңгеру, диагностикалық/коррекциялық дамытушы міндеттерді шешу; балалардың ата-аналарына кеңес беру. Инклюзивті білім беруді құқықтық қамтамасыз ету; балаларға арналған ГОСО; балаларға білім беру маршрутын әзірлеу.

Инклюзивті биологиялық білім беру
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Педагогикалық сүйемелдеуді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру және инклюзивті білім беру процесінде денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды (ДМШ) оқыту үшін биология бойынша оқу-тәрбие процесін психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуге дайындық. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - инклюзивті білім беру тұжырымдамасын көрсету; - инклюзивті білім беруде практикалық дағдыларды жетілдіру; - инклюзивті білім беру үшін әдістер мен технологияларды меңгеру; - инклюзивті білім беру бойынша әдістемелік тәжірибені жүйелеу, жинақтау және тарату; - инклюзивті білім беру жағдайында түзету-педагогикалық қызметті жүзеге асыру; - денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балаларға білім беру қызметтерін көрсету перспективалары туралы білім негізінде өз бетінше білім алу және әлеуметтік-кәсіптік икемділік дағдыларын меңгеру; - мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналарына кеңес беру. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: инклюзивті білім берудегі нормативтік-құқықтық қамтамасыз ету; жалпы сипаттама МЖМБС үшін биологияны оқыту кезінде ДМШ бар балаларға арналған жеке білім беру бағдарламасын әзірлеу.

Магистрлік диссертацияны рәсімдеу және қорғау (МДРжҚ)
 • Кредит саны - 12
 • Бақылау түрі - Магистрлік диссертация
 • Сипаттамасы - Магистрлық диссертацияны орындау мақсаты: білім беру бағдарламасы бойынша магистрлық диссертацияны қорғауға дайындық. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді (салалар бойынша): 1. ғылыми-зерттеу жұмыстарының барысында пайда болатын және тереңдетілген кәсіби білімді талап ететін мәселелерді шешудің прогрессін көрсету; 2. міндеттер шеңберінде теориялық немесе тәжірибелік зерттеулер жүргізуді, оның ішінде математикалық (имитациялық) эксперимент жүргізуді талап ету; 3. зерттеудің қажетті әдістерін таңдай алады, қолданыстағы әдістерді өзгертуге және белгілі бір зерттеудің міндеттеріне негізделген жаңа әдістерді әзірлеуге болады; 4. нормативтік көздер мен ғылыми әдебиеттер бойынша өзіндік жұмыс үшін шет тілдерін пайдалану; 5. диссертациялық зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін тұжырымдайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерінің ғылыми жаңалығы мен практикалық маңыздылығын анықтайды; зерттеу жұмыстарының құрылымдық әдіснамалық схемасын әзірлеу.

Оқу үдерісінің әдістері және басқару
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: басқару технологияларын пайдалана отырып, оқу-тәрбие процесін зерттеу, ұйымдастыру, бағалау қабілеттерін қалыптастыру, оқу үдерісін басқаруда әдістерді, технологияларды және оқыту әдістерін әзірлеу. Нәтижелер: педагог білім берудегі заманауи менеджмент концепциялары; ғылыми-зерттеу/конструкторлық жұмыстарды ұйымдастыру, ұжымды, оқу процесін басқару дағдылары; іс жүргізу, педагогикалық менеджменттегі ойлау.

Оқу үдерісінің әдістері және басқару
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Басқару технологияларын пайдалана отырып, білім беру үдерісін зерттеу, ұйымдастыру және бағалау, сонымен қатар оқыту әдістерін, технологиялары мен тәсілдерін әзірлеу, іске асыру және оларды білім беру процесін басқару кезінде пайдалану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - білім берудегі заманауи менеджмент тұжырымдамасын көрсету; - әлеуметтік институт ретінде білім берудің даму және қызмет ету ерекшеліктерін түсіндіру; - оқытудың заманауи әдістері мен технологияларын қолдану; - қазіргі заманғы мәселелерге сәйкес білім берудегі педагогикалық менеджменттің мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру; - зерттеу және жобалау жұмыстарын ұйымдастыруда, ұжымды басқаруда дағдыларды практикада қолдану; - оқу үрдісін басқарудағы жаңа жетістіктерді интерпретациялау; - педагогикалық менеджмент саласындағы өзінің кәсіби қызметінің мақсаттарын, міндеттерін уақытында анықтау үшін қажетті кәсіби ойлау дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: басқарудың нормативтік-құқықтық базасы; модельдеу, әзірлеу процестерін талдау және білім беру ұйымдарында менеджментті енгізу тәжірибесі бағдарламалары.

Шетел тілі (кәсіби)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Оқытылатын болады: ғылыми-зерттеу қызметін жүргізу және халықаралық ғылыми басылымдарда зерттеу нәтижелерін жариялау үшін қолданылатын іскерлік және ғылыми салаларда ауызша, жазбаша және электронды коммуникациялар әдістері.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

Адамның нейрофизиологиясын оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Оқыту бойынша материалдарды талдау қабілетін қалыптастыру, пәннің ерекшелігін ашу және нейрофизиологияны оқытуды әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу. Нейрондарды құрылымдық және функционалдық ұйымдастыру принциптерін қолдану қабілеті; нерв жүйелерінің жағдайын талдау мен бағалаудың негізгі физиологиялық әдістерін меңгеру. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - отандық және шетелдік жетекші физиологтар мен ғылыми мектептердің маңызды нейрофизиологиялық тұжырымдамаларының ерекшеліктерін түсіндіру; - нейрофизиология бойынша ғылыми әдебиеттерді талдау және интерпретациялау; - нейрофизиология саласындағы заманауи жетістіктерді бағалау; - нейрофизиология ғылымының басқа бағыттарымен байланысын орнату; - ағзаның жүйке және басқа жүйелерінің қызметі туралы теориялық білім; - алған білімдерін практикада қолдану қабілеті мен дайындығын көрсету; - нейрофизиология саласындағы жаңа жетістіктерді және оларды практика мен медицинаның әр түрлі салаларында пайдалану перспективаларын бағалау; - нейрофизиологияны оқытудың заманауи білім беру технологияларын қолдану. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: Жоғары жүйке қызметінің физиологиясын зерттеу ерекшеліктері. Шартты рефлекстер. Адамның ІНҚ ерекшеліктері (жарты шар аралықасимметрия, екінші сигналдық.жүйе). При изучении дисциплины будут рассмотрены следующие аспекты:особенности изучения физиологии высшей нервной деятельности. Условные рефлексы. Особенности ВНД человека (межполушарная асимметрия, вторая сигнальная система).

Биология мұғалімі жұмысының педагогикалық негізі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Биологияны оқытуда білім беру үрдісінің барлық қатысушыларының коммуникативтік қарым-қатынасын және кәсіби міндеттерді шешу кезінде ғылым мен білім берудің заманауи мәселелерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқушылардың пәнге деген жақсы уәждемесін қалыптастыру; - қызықты және қызықты ақпаратты тарту, түрлі ойындар өткізу, оқытудың белсенді түрлері арқылы танымдық қызметті жандандыру; - білімдегі олқылықтарды жою мақсатында сабақтарда және сабақтан тыс уақытта оқушылармен жеке жұмыс ұйымдастыру; - оқушы тұлғасының ерекшеліктерін ескере отырып, оқу үдерісін ұйымдастыру; - әр оқушы үшін табыс жағдайын жасауға ықпал ету;балаларды өз алдына мақсат қоюға үйрету; - оқушының қызметіне және оның жетістіктеріне тұрақты қызығушылықты қолдау; - балаларды өз бетімен ғылыми жаңалықтарды жасауға үйрету; - еркін таңдауға құқығы бар еркін тұлғаны тәрбиелеу. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: Білім беру жүйесіндегі биология мұғалімінің еңбегін ұйымдастыру. Биологияны оқытуда жеке және метапәндік нәтижелерін қалыптастырудың әдістемелік негіздері. Оқушылардың биологиялық олимпиадасы. Биологияны оқытуда оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту.

Биологиядағы заманауи білім беру технологиялары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің міндеттері: студенттердің инициативасы мен дербестігін қамтамасыз ету, биологияны оқытуда шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін білім беру технологияларын пайдалана отырып, биология сабағының әдістемесін қолдану және тәжірибе жүзінде тексеру қабілеттерін қалыптастыру. Магистрант: оқу процесінің мақсатына сәйкес биологияны оқыту процесінде қолданылатын заманауи білім беру технологияларын талдау, көрсету және талдауды қолдана алады; білім беру технологияларын жобалау әдістемесін қолдану.

Биологиялық білім беруде виртуалдық лабораторияны қолдану
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: биологияны оқытуда виртуалды зертханаларды пайдалану кезінде тәжірибелер жүргізу дағдыларын, аспаптар туралы білімдерін қалыптастыру, теориялық материалдарды тереңірек және толық меңгеру. Нәтижелері: ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы терең білімдерін көрсету; виртуалды зертханалық технологияларды енгізу және қолдану, виртуалды зертхана үшін/кейін жаңа идеяларды генерациялау; виртуалды зертханамен танысу кезінде технологиялық шешімдерді табу, виртуалды ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру және кейіннен нақты.

Биологиялық білім беруде сандық контент
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін шешу қабілетін қалыптастыру, сандық мазмұн негізіндебілім беру процесінде биологиялық ақпарат пен электрондық ресурстарды жинау және талдау үшін ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - оқу-тәрбие үдерісіне ақпараттық және коммуникациялық технологияларды енгізу және қолдану принциптерін түсіну; - тәжірибеде оқытудың ақпараттық және коммуникациялық технологияларын қолдануды іске асыру; - қазіргі заманғы аппаратура мен есептеу кешендерін пайдалана отырып далалық және зертханалық биологиялық зерттеулерді жобалаудың және орындаудың әдістемелік негіздерін қолдану, - биологиялық ақпаратты жинау, сақтау, өңдеу, талдау және беру кезінде заманауи компьютерлік технологияларды қолдану; - кәсіби қызметтің ғылыми-зерттеу және өндірістік-техникалық міндеттерін шешу үшін заманауи компьютерлік технологияларды қолдану; - практикада оқытудың заманауи қашықтықтан оқыту технологияларын қолдану; - типтік браузерлер көмегімен ғаламдық желілерде ақпаратты іздеуді жүзеге асыру; - эксперимент нәтижелерін компьютерлік өңдеу дағдыларын меңгеру. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: Интерактивті оқытудың жаңа заманауи мультимедиялық дидактикалық құралдары, Smart ресурстары; интерактивті қабырға арқылы оқу жобалары Padlet.com биология мұғалімі қызметінде әлеуметтік желілер кеңістігінде оқу жобаларын сүйемелдеу.

Биологиялық білім берудің тарихы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Қазіргі ғылыми жетістіктерді сыни талдау және бағалауға, биологиялық білім беру тарихы саласындағы ғылыми-педагогикалық міндеттерді шешуде жаңа идеяларды генерациялау қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: - Биологияны оқыту әдістемесінің дамуының негізгі кезеңдерін көрсету; - әртүрлі тарихи дәуірдегі ғылыми жаратылыстану білімінің идеялары мен мақсаттарын талдау; - XX-XXI ғасырдағы жаратылыстану-ғылыми білім беру ерекшеліктерін сипаттау; - әртүрлі тарихи дәуірдегі жаратылыстану-ғылыми білімнің мазмұнын анықтайтын әртүрлі факторлардың әсерін негіздеу; - биологиялық білім мен әдістемелік ғылымның дамуына ғалымдардың қосқан үлесін бағалау ; - практикалық қызметте алған білім мен іскерлікті пайдалану; - ғылыми дүниетанымды қалыптастырудағы биологиялық білімнің рөлін түсіндіру; - кәсіби қызметтің тиімділігін арттыру үшін қажетті заманауи ғылыми ақпаратқа ие болу. Пәнді оқу нәтижесінде магистрантттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Биологиялық білім беру тарихының пәні мен мәселелерінің шеңбері. Биологиялық білімнің дамуының тарихи кезеңдері.Биологиялық білім эволюциясының негізгі кезеңдері; әлемнің ғылыми суретінің функциялары мен негіздері.

Биологиялық білімнің концепциясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: зерттеу жүргізу үшін заманауи биология теориялары мен әдістерін қолданудың орындылығын бағалау қабілетін қалыптастыру. Нәтижелер: биологияның тұжырымдамалар, негізгі заңдары мен теориялық постулаттарының терең заманауи білімін көрсету; қазіргі биология саласындағы заманауи ғылыми білімді интерпретациялау және жалпылау; теориялық биология заңдарының тірі жүйелерге қолданылуын жүйелеу және басқалар.

Биологияны оқытудың материалдық базасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Материалдық базаны ұйымдастыру қабілетін қалыптастыру: биология кабинеті, оқу-тәжірибе учаскесі, тірі табиғат бұрышы. Сондай-ақ білім мен іскерлікті меңгеру, дамыту биологиялық ғылымға танымдық қызығушылықты арттыру. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - биология кабинеті мен мектеп экологиялық-биологиялық кешенін ұйымдастыру; - тірі бұрыш базасында табиғатты қорғау іс-шараларын жоспарлау және өткізу; - Биологияны оқыту барысында оқушылардың танымдық қызметін жандандыру; - биология кабинетінің, мектеп биологиялық мұражайының және тірі табиғат бұрыштарының экспозицияларын құру; мектеп жанындағы оқу-тәжірибе учаскелерінде жұмысты ұйымдастыру және әдістемелік тұрғыдан дұрыс жүргізу; - биологиялық нысандарды бақылау, сипаттау, сәйкестендіру, жіктеу, өсіру әдістерін қолдану; - мектеп жанындағы учаскенің аумағын қазіргі жағдайда ұйымдастыру және мектеп жанындағы учаскеде оқу-зерттеу жұмыстарын жүргізу; - биология кабинетін заманауи аудиовизуалды оқыту құралдарымен жабдықтау; - тірі нысандарды тірі табиғат бұрышында орналастыруды ұйымдастыру және оқу-зерттеу жұмыстарын жүргізу. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: Биология кабинетінің, оқу-тәжірибе учаскесін ұйымдастыру, тірі табиғат бұрышының ерекшеліктері.

Биологияны оқытудың пәнаралық аспектілері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: білім жүйесі туралы тұтас жүйелі түсінік қалыптастыру, биологияның басқа ғылымдармен пәнаралық байланысын қолдану және есепке алу. Магистрант пәнаралық аспектіні анықтай отырып, зерттеу жүргізе алады; биологияны оқытудағы әдістемелік, тәрбиелік, психологиялық аспектілердің байланысын талдау; пәнаралық есептерді шешу; биологияны оқытуға пәнаралық білімді кіріктіру, бағалау және түсіндіру.

Биологияның таңдамалы тараулары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты – биологияның әртүрлі тарауларынан алынған іргелі білімдерді практикалық есептерді құрастыру және шешу үшін пайдалану қабілетін қалыптастыру. Нәтижелер: биологияның таңдалған тараулары бойынша өзекті ақпаратқа ие болу, биология тараулары бойынша алған білімдерін әлемнің жаратылыстану-ғылыми бейнесін қалыптастыру және оларды практикада қолдану, өз бетінше зерттеудің мақсаты мен міндеттерін тұжырымдау. Пән қазіргі заманғы жетістіктерді, биология тарауларындағы даму бағыттарын, теориялық және практикалық негіздерін, іргелі биологиялық білімдерді қарастырады.

Биофизика бойынша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Ғылыми-зерттеу, далалық және зертханалық биофизикалық жұмыстарды орындау үшін биологиялық объектілермен жұмыстың заманауи эксперименттік әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Сондай-ақ қазіргі заманғы аппаратурамен жұмыс істеу дағдылары. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - биофизика бойынша зертханалық жұмыстардың негізгі мазмұны мен кезеңдерін сипаттау; - бағдарламалық талаптарға сәйкес биофизика бойынша зертханалық жұмыстардың жалпы сипаттамасын сипаттау; - биофизика бойынша зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу; -биофизика саласындағы жаңа жетістіктерді және оларды практика мен медицинаның әр түрлі салаларында қолдану перспективаларын бағалау; - биологиялық жүйелер мен процестерге физикалық заңдардың қолданылуын негіздеу; - биофизика бойынша алынған оқу нәтижелерін ғылыми эссе, презентация түрінде түсіндіру және бағалау; - практикалық қызметте жаңа білім мен біліктерді қолдану; - қазіргі заманғы аппаратураны пайдалана отырып, мамандандыру бойынша нақты міндеттерді шешу кезінде зертханалық биологиялық зерттеулер жүргізу және міндет қою, бар ақпаратты өз бетінше талдау, іргелі мәселелерді анықтау Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: биологиялық процестердің кинетикасы мен динамикасын зерттеу бойынша зертханалық жұмыстарды жүргізу ерекшеліктері; жасушалардың биопотенциалдарын қалыптастырудың иондық механизмдері; мембраналық биоэнергетика негіздері; фотобиологиялық процестердің биофизикасы; радиациялық биофизика негіздері.

Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқыту әдістемесі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: биологияны оқытудағы жаңа стандарттар мен оқу бағдарламалары туралы тұтас жүйелі түсінік қалыптастыру. Жаңартылған бағдарлама бойынша биологияны оқытуда тәсілдер қолдану, жаңартылған бағдарлама бойынша тиімді бағалау жүйесін құру. Нәтижесі: орта мектептегі биологиядан жаңа стандарттар мен оқу бағдарламаларының мазмұнын білу; жалпыға міндетті орта білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандартына міндетті оқуға енгізілген пәндердің жиынтығын білу; критериалды бағалау, қалыптастырушы және жиынтық бағалау принциптерін қолдану.

Нутрициологияны оқыту ерекшеліктері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты:Адамның рационалды тамақтануын ұйымдастырудың негізгі теориялық және практикалық принциптері туралы білімді қалыптастыру; нутрициология саласындағы қызметті регламенттейтін заңнамалық, ғылыми-техникалық құжаттаманы пайдалануды үйрету. Сондай-ақ қолдану үшін тамақ өнімдерінің сапа көрсеткіштерін, тамақ өнімдерін сақтау, тасымалдау, сату кезінде практикалық дағдыларды бағалау. Курсты оқу барысында төмендегідей білімдерді меңгереді: - енгізу мақсатында тағам туралы ғылым методологиясындағы ғылыми зерттеулердің нәтижелерін талдау және практикалық қызметте қолдану; - халықтың тамақтануында қолданылатын тағамдық қоспалар номенклатурасын талдау (консерванттар, бояғыштар, хош иістендіргіштер және т. б.); - тағам туралы ғылыми теорияларды құру және талдау әдістерін түсіндіру; - халықтың нақты тамақтану жағдайын бақылауды жүзеге асыру; - халық арасында тиімді тамақтану негіздерін насихаттауды жүргізу; -тамақтану гигиенасы саласында мемлекеттік санитарлық қадағалауды жүзеге асыру бойынша әдістермен практикалық дағдыларды меңгеру; - меңгеру: тағам туралы ғылымның практикалық қызметіне енгізу мақсатында жүргізілген зерттеулердің нәтижелерін іздеу, жүйелеу, өңдеу дағдыларын; - халықтың тағамдық мәртебесін (тамақтануын) бағалау. Пәнді оқу нәтижесінде төмендегі мәселелерді қарастырады: тамақтану проблемасының қазіргі аспектілері; тиімді тамақтану және оны ұйымдастыруға қойылатын негізгі гигиеналық талаптар; тамақтан уланудың алдын алу.

Теориялық және практикалық биологияның заманауи проблемалары
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - биологиялық негізіне кіретін өмір мен тірі табиғатты тану теория ұғымын қалыптастыру және ілеспе практикалық шеңбермен көрсету. Нәтижелер: тиісті практикалық биологияны көрсету үшін тірі, теориялық биология заңдарының тірі жүйелерге қолданылуын және ілеспе практикалық негіздерін жүйелей алады; биологиялық құбылыстар мен процестердің, олардың физикалық-химиялық негіздерінің тұтас көрінісін дәлелдеу; сендіру, дәлелдеу, қорытынды жасау, өз бетімен жұмысқа дайын болу.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Зерттеу тәжірибесі
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Тәжірибенің мақсаты - зерттеуді жоспарлау және жүргізу қабілетін қалыптастыру. Тәжірибе жеке, сонымен қатар ғылыми ұжымдар мен ғылыми мекемелердің құрылымдық бөлімшелері құрамында ғылыми-зерттеу жұмыстарын дайындау мен жүргізуді қоса, академиялық жұмыс дағдыларын қалыптастырады. Зерттеу практикасы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін заманауи ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып, үлкен көлемдегі мәліметтерді (нақты материал) жинауға және өңдеуге бағытталған. Зерттеу практикасы барысында магистранттардың төмендегідей қабілеттері қалыптасады : - ғылыми-зерттеу жұмысын жоспарлау; - ғылыми әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеу: ғылыми дереккөздерді аннотациялау, рефераттар жасау-шолулар; - тіл жүйесі және әдебиет дамуының негізгі заңдылықтары саласында өз бетінше ғылыми зерттеу жүргізу; - ғылыми-зерттеу міндеттерін шешу үшін заманауи ақпараттық ресурстарды пайдалану; - ғылыми ақпаратты жинау, өңдеу, талдау және жүйелеу; - отандық және шетелдік филология мектептерінің жаңашыл әдістерін қолдану; - ғылыми зерттеу нәтижелерін дәлелді баяндау; - ғылыми басылымды дайындау және редакциялау: тезистер, мақала. Зерттеу практикасын өту кезінде магистранттар келесі аспектілерді қарастырады: Зерттеу жұмысының теориялық негіздері. Филологиялық зерттеулердегі заманауи әдістер мен әдістер. Лингвистика және әдебиеттану саласындағы ғылыми және қолданбалы жобалардың тәуелсіз дамуы. Оқу-әдістемелік әдебиеттерді қалыптастыру ережесі. Ғылыми зерттеулер нәтижелерін интерпретациялау.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру, білім беру процесін жобалау және инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу сабақтарының жекелеген түрлерін жүргізу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. оқытылатын пәндерді студенттердің дайындық деңгейін, олардың қажеттіліктерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік білім беру ұйымының талаптарын ескере отырып, академиялық пән модулін аналитикалық бағалау, таңдау және жүзеге асыру үшін жеткілікті мөлшерде әзірлеу; 2. жоғары оқу орындарында әртүрлі сыныптарды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктерін жасау (лекция, семинар, зертханалық және практикалық); 3. студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі құралдарын қолданады; 4. оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi талдау және бағдарламалық материалдарды өз бетiңiзше көрсету үшiн пайдалану; 5. белгіленген әдістемелік және әдістемелік тәсілдерге сәйкес семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар жоспарларын дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Педагогикалық практиканың мақсаттары, міндеттері мен мазмұнын білу; кеңес беру кестесін, есептілік түрлерін және оларды беру мерзімдерін құрастыру. Магистранттың ғылыми-педагогикалық тәжірибесінің жеке жоспарын үйлестіру. Тәжірибе жетекшісімен келісілген оқу-әдістемелік міндеттерді орындау. Кафедраның оқытушыларымен өткізілетін тренингтерге бару және талдау. Факультетте / университетте және кафедрада ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмысын (педагогикалық процесті реттейтін жоспарлар, нормативті құжаттар) ұйымдастыруымен танысу. Даму (кемінде 10 сабақ) және студенттермен сабақ өткізу. Белгіленген іс-шаралар (ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар, ғылыми үйірмелер, білім беру іс-шаралары) бойынша іс-шараларды өткізу. Ғылыми және әдістемелік сипаттағы мақалаларды дайындау. Ғылыми-педагогикалық тәжірибе бойынша есеп құру.

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген