Шетел филологиясы (батыс тілдері)

Шетел филологиясы (батыс тілдері)

БIЛIКТIЛIГІ

 • бiрiншi жоғары бiлiм - тіл білімі бакалавры
 • бiрiншi жоғары қысқартылған бiлiм - тіл білімі бакалавры

ТҮЛЕКТЕР МОДЕЛІ

Тіл мен сөйлеу туралы ғылыми зерттеулерде қазіргі заманғы лингвистикалық әдістер мен тәсілдерді пайдалана отырып, лингвистика саласындағы заманауи бағыттар бойынша ғылыми зерттеулер жүргізу, филология бағытындағы оқу-зерттеу жобаларын әзірлеу, филологиялық сипаттағы жобаларға сараптамалық қорытынды жасау.

2 Инновациялық міндеттерді қою және шешу: алынған теориялық білімдер мен БАҚ тәжірибесіне негізделе отырып, редакциялық жұмыстың әр түрлі түрлерін жоғары деңгейде орындау: телевизиялық сценарийді жазу дағдыларын меңгергенін, алған білімдерін тәжірибеде қолдану; жаңа идеяларды тудыру қабілетін көрсету;

3 Аударма конвенцияларын ескере отырып, аударманың бастапқы тілінің грамматикалық, лексикалық, идиоматикалық құрылымдарын қолдану, аударма үдерісін жеңілдететін бағдарламаларды пайдалану, қажетті ақпаратты, оның ішінде Интернет желісінде іздеу, сұрау және бағалау;

4 Кеңселік жұмысты ұйымдастыру және шетел тіліндегі нормативтік құжаттаманың қолданыстағы талаптарына сәйкес іс жүргізу мақсатында Халықаралық бизнес кәсіпорындарының қызметін басқаруды (қозғалысты қамтамасыз ету, құжаттардың орындалуын бақылау, сақтау және пайдалану) жүзеге асыру үдерісінде құжаттармен жұмысты ұйымдастыру.

5 Әдеби шығармаларды талдаудың әртүрлі аспектілерін (эстетикалық, семиотикалық, герменевтикалық, стилистикалық және т. б.), мәтінді түсіндіру және бағалау өнерін көрсете отырып, мәтін мен сыртқы білім арасындағы байланысқа салыстыру жасай отырып және оны орната отырып; мәтіннің ерекшеліктерін түсіндіре отырып қолдану;

6 Мәтіндердің әр түрлі типтері мен түрлерін талдау және интерпретациялау әдістері мен тәсілдерін қолдана отырып, оларды құру,өңдеу және трансформациялау әдістері мен тәсілдерін меңгеру;

7 Деректерді компьютерлік өңдеу, мәтіндік редакторлардың әртүрлі типтерімен, SMART-технологиялардың әртүрлі түрлерімен жұмыс істеу дағдыларын пайдалана отырып, шетел тілдерінде редакциялау, қысқаша мазмұн жасау және аннотациялаудың ақпараттық технологияларын меңгеру;

8 Кәсіби мақсатта SMART-білім берудің басты идеяларын сандық қоғамда қызмет ету үшін негіз ретінде пайдалану; өзекті оқу-әдістемелік кешендер мен түпнұсқалық шетелдік құралдарды таңдай отырып, білім беру үдерісін ұйымдастыру, білім алушылардың оқу іс-әрекетінің модераторы болу.

Бағдарлама паспорты

Мамандығы
Шетел филологиясы (батыс тілдері)
Мамандық шифры
6B02303
Факультеті
Филология

пәндер

Академиялық мақсаттағы тіл (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қарым-қатынастың кәсіби, әлеуметтік және академиялық салаларында тиімді қарым-қатынас жасау, мәтіндердің әртүрлі түрлерімен жұмыс жасау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады:: әдеби тілдің нормалары, академиялық жазу ерекшеліктері, академиялық және жалпы ғылыми стильдерінің ерекшеліктері.

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу нәтижесінде студенттер төмендегі мәселелерді қарастырады: Қоғам дамуының шешуші секторларында ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың рөлі. АКТ стандарттары. Компьютерлік жүйелерге кіріспе. Компьютерлік жүйелердің архитектурасы. Бағдарламалық жасақтама. Операциялық жүйелер. Адам-компьютер өзара әрекеттестігі. Деректер қоры жүйесі. Деректерді талдау. Деректерді басқару. Желілер және телекоммуникациялар. Киберқауіпсіздік. Интернет технологиялар. Бұлтты және мобильді технологиялар. Мультимедиялық технологиялар. Smart технологиялар.

АҚШ әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: американдық және батыс еуропалық әдебиеттің дамуының тарихи кезеңдерін, әдеби процестің заңдарын, әлеуметтік-әдеби жағдайға, әдеби сынға және дәуірдің мәдениетіне байланысты әдеби шығармалардың маңыздылығын талдау, және айқындау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Америка елдерінің ерте орта ғасырлардан бастап бүгінгі күнге дейін әдебиет тарихы, әдеби үрдістердегі өзгерістер.

АҚШ және батыс еуропа әдебиетінің тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: американдық және батыс еуропалық әдебиеттің дамуының тарихи кезеңдерін, әдеби процестің заңдарын, әлеуметтік-әдеби жағдайға, әдеби сынға және дәуірдің мәдениетіне байланысты әдеби шығармалардың маңыздылығын талдау, әртүрлі тарихи кезеңдерге тән ең маңызды идеялар мен мотивтерді жіктеу және айқындау мүмкіндігін қалыптастыру. әр түрлі көздердің библиографиялық сипаттамасын қолданады. Пәнді оқу нәтижесінде студент: - әлемдік әдебиеттің қазынасын құрайтын негізгі әдеби шығармалардың мазмұнын және әдеби шығармаларды құру үдерісін пайдаланып, - белгілі бір елдің, аймақтың және белгілі бір дәуірдің мәдениеті контексінде нақты әдеби еңбекті қарастырады, - әлемде орын алған тарихи және қоғамдық-саяси оқиғалармен, олардың рухани, діни, адамгершілік және философиялық ізденістерімен байланысы бар әдеби құбылыстардың байланыстары туралы негізгі идеяларға ие болу. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Америка және Батыс Еуропа елдерінің ерте орта ғасырлардан бастап бүгінгі күнге дейін әдебиет тарихы, әдеби үрдістердің өзгеруі (Барокко, Классикализм, ағартушылық, романтизм және т.б.), әртүрлі дәуірлердің өкілдері, XX ғасырдың соңындағы батыс еуропалық әдебиетінің дамуының негізгі үрдістері зерттеледі. - ХХІ ғасырдың басы, белгілі өнер туындыларының мысалдарында заманауи әдебиеттің ерекшеліктері мен күрделілігі.

Арнайы мақсаттағы тіл (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ауызша және жазбаша пікірлерде мамандығының негізгі терминологиясын қолдану үшін коммуникативтік және кәсіби құзыреттілікті қалыптастыру арқылы шет тілін мәдениетаралық және кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: оқу жоспары бойынша лексика, баяндамалар, презентациялар, түрлі кәсіби тақырыптар бойынша шолулар, сөйлесуді еркін білдіру

Әдеби пропедевтика
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мәдениет, гуманитарлық ғылымдар, өнер бойынша әдебиет теориясының құрылымын анықтау және оның жанрдың белгілі бір түріне жататындығын ескере отырып, көркем шығармаларды түсіндіру үшін олардың орнын талдау қабілетін қалыптастыру Әдебиет теориясының мәселелері мен әдебиеттанулық талдау әдістері, әдебиет теориясының категориялық аппараты зерттеледі.

Әлеуметтану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курста әлеуметтанудың теориясы мен тарихындағы жалпы мәселелер ұсынылған, әлеуметтанулық зерттеудің әдісі мен әдістемесі, арнайы әлеметтанулық теориялар қарастырылады. Бұл курс әлеуметтік зерттеу әдісі және пәні, әлеуметтанудағы өзекті мәселелер мен салалар туралы негізгі түсініктердің студенттерде әлеуметтанулық танымының қалыптасуына бағытталған. Әлеуметтанулық теорияның негізгі концептілері мен заманауи қоғамның түрлі салаларын зерттеудің тиімді технологияларын ұсынылады.

Әлеуметтану ( есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Әскери дайындық
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - АБ
 • Сипаттамасы - Әскери дайындық

Батыс Еуропа әдебиеті
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әлем мәдениетіне елеулі үлес қосқан Батыс Еуропаның ірі жазушылары мен ақындарының шығармашылығы мен маңызды тарихи-әдеби процестері туралы білім қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: ежелгі әдебиет, Қайта өрлеу дәуірінің ағылшын әдебиеті, Батыс Еуропа Орта ғасыр әдебиеті, Ренессанс әдебиеті, Қайта өрлеу дәуірінің итальяндық, неміс, француз әдебиеті

Грамматикалық практикум (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: грамматикалық құрылымдарды таңдауда шет тілін практикалық игеруді қамтамасыз ету үшін грамматикалық ережені жүйелеуге және жинақтауға қабілеттілігін қалыптастыру, оның негізгі мағынасын айқындау және оларды жаттығуларымен біріктіру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: ана тілмен салыстырғанда негізгі грамматикалық ережелері және оларды пайдалану ерекшеліктері; грамматикалық формалардың функционалдық ауқымы және оларды кеңейтудің сөйлеу шарттары

Дене шынықтыру
 • Кредит саны - 8
 • Бақылау түрі - РК(с оценкой)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: денсаулықты сақтау, нығайту және кәсіби қызметке дайындау үшін дене шынықтыру мен спорттың тиісті құралдарын мақсатты пайдалануды қамтамасыз ететін студенттердің әлеуметтік-жеке құзыреттерін қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде түлек білуі керек: адамның дамуындағы дене тәрбиесінің рөлі; дене шынықтыру және спорт саласындағы мемлекеттік саясаттың негіздері, жаттығу негіздері.

Екінші шетел тілі (B1) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сөз құрылымы мен формаларын бағалау және талдау, бейтарап, ауызекі және публицистикалық стильдерді көрсететін көп қолданылатын лексикалық материалдың қажетті көлемін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: күнделікті өмірмен (жұмыс, оқу) байланысты тақырыптар, типтік жағдайлардағы қарым-қатынас ерекшеліктері, барлық уақыт формалары, мақалалар, герундиалды құрылымдар және т. б.

Екінші шетел тілі (А1, А2) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: коммуникативтік құзыреттілікті бастапқы деңгейге дейін дамыту, яғни осы деңгейде қарапайым қарым-қатынас үшін екінші шетел тілін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу кезінде қарастырылады: отбасы, хобби, қызығушылық және т.б. тақырыптар бойынша сөйлеу әрекетінің барлық түрлері және бастапқы деңгейдегі грамматикалық категориялар.

Екінші шетел тілі (В2) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мәдениаралық кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз ететін типтік емес жағдайларды, қойылған міндеттерді барабар шешуде көрсетілген коммуникативтік-кәсіби құзыреттілік қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: отбасындағы, құрдастарымен тұлғааралық қарым-қатынас; жанжалды жағдайларды шешу. адамның сыртқы келбеті мен мінез-құлқы. бос уақыт пен хобби. демалыс, саяхат түрлері. жастар сәні. сатып алу. және т. б.

Екінші шетел тілі (С1) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көптілді тұлға қалыптастыру үшін мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз ететін қарым-қатынас жасау және кәсіби құзыреттіліктерін дамыту қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады:: әртүрлі тақырыптар бойынша көлемді күрделі мәтіндер, жасырын мағынаны тану Өрнектер сөздерін таңдауда қиындықсыз сөзбе-сөз сөйлесу. Ғылыми және кәсіби қызметте қарым-қатынас тілін икемді және тиімді пайдалану.

Қазақ (орыс) тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Курстың мақсаты-тілді қолданудың барлық деңгейлерінің коммуникативтік құзыреттіліктерін қалыптастыру арқылы қазақ (орыс) тілін әлеуметтік, мәдениетаралық, кәсіби қарым-қатынас құралы ретінде сапалы меңгеруді қамтамасыз ету. Пән лексика мен грамматикалық білім жүйесінің жеткілікті көлемін меңгеру негізінде қарым-қатынастың, танымның әртүрлі мәселелерін шешу үшін тілдік және сөйлеу құралдарын дұрыс таңдауды жүзеге асыру қабілетін дамытады.

Қазақ (орыс) тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Қазақстанның қазіргі заман тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Отандық тарихты оқудың тұжырымдамалық негіздері. Қазақ мемлекеттілігінің тарихи бастаулары мен сабақтастығы: Ежелгі және Ортағасырлар тарихы, Жаңа дәуір тарихы. Мемлекеттің саяси, әлеуметтік-экономикалық және мәдени дамуының заңдылықтары. Қазақстандағы тәуелсіздіктің тарихи алғышарттары: Ұлттық мемлекет құру идеяларының кезеңдері. Азаматтық-саяси қайшылықтар. Кеңестік мемлекеттік құрылыс үлгісінің жүзеге асырылуы. ХХ ғасырдың екінші жартысындағы Қазақстандағы кеңестік реформалардың қайшылықтары мен зардаптары.

Лингвистикалық пропедевтика және арнайы филология
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: тілдің лексикалық-семантикалық жүйесін және оның мәнерлі, коммуникативтік және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы рөлін көрсету қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тілдің функционалды және стилистикалық саралауы, талдау, сөздік құрылым және сөз қалыптастыру модельдері, лексикалық бірліктерді іріктеу және дұрыс пайдалану, кәсіби дағдыларды синтездеу және бағалау.

Мәдениаралық қарым-қатынас теориясы және негізі
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әртүрлі мәдениет өкілдерінің сөйлеу және коммуникативтік мінез-құлқының ерекшеліктерін түсіну қабілетін; коммуникативтік мінез-құлықтың түрлерін дұрыс түсіндіру үшін төзімділік, өзге ұлттық мәдениеттерге құрмет сезімін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: мәдениетаралық қарым-қатынас, мәдениеттің классификациясы мен типологиясы, әлем бейнесі, мәдени сәйкестілік, мәдениетаралық коммуникациядағы тілдік тұлға.

Мәдениеттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: бакалавриат студенттерінде әлемдік мәдениет пен өркениет аясында отандық мәдениеттің даму ерекшелігін, қазақ халқының мәдени кодын сақтау қажеттілігі түсінігін, өзінің жеке кәсіби қызметінде жылдам өзгермелі мультимәдени әлем мен қоғамда қазақ халқының мәдени мұрасын сақтау стратегиясын жүргізе алуды қалыптастыру.

Мәдениеттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Мәтін стилистикасы және интерпретациясы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әдеби шығармаларды талдаудың әртүрлі түрлерін, қазіргі әдеби үдерістерге бағдарлауға көмектесетін оқу процесінде алынған дағдыларды қолдану қабілеттерін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: мәтінді стилистика және түсіндіру, сөйлеу стилі, функционалдық стильдердің классификациясы, мәтін құрылымы және мәтіндік бірліктер.

Оқытылатын тіл елінің әдебиеті
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: өз бетінше түсіндіру дағдыларын бекіту үшін мәтінді лингвистикалық және әдеби тұрғыдан түсіндіру және бағалау өнерін көрсете отырып, әдеби шығармаларды талдаудың әртүрлі түрлерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: Ағылшын тілді әдебиетті қалыптастырудың негізгі тарихи кезеңдері, әдебиет тарихы мен әдебиеттанудың теориялық және практикалық проблемалары, әдеби процестің ерекше ерекшеліктері.

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: филология құрамындағы тіл туралы ғылыми білім жүйесі, тіл білімінің гуманитарлық ғылым ретіндегі әдіснамасы, тілді іргелі және қолданбалы зерттеудің негізгі бағыттары мен болашағы туралы түсінік қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: оқытылатын тілдің пайда болу, даму және қызмет ету заңдылықтары, тілдің құрылымы, олардың ерекшелігі, қазіргі лингвистиканың әдіснамасы, лингвистикалық ғылымның дамуының негізгі кезеңдері, тілді зерттеудің дәстүрлі және заманауи бағыттары

Оқытылатын тілдің лексикологиясы және тарихы
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: лингвистикалық дүниетануды түсіну, лексикалық құбылыстардың байланыс жүйесін көру, шет тілін дамыту үрдістері, даму перспективалары, жеке лексикалық фактілер мен құбылыстар мен тілдің дамуының негізгі заңдылықтарын талдау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: лексикология пәні, шетел сөздерінің этимологиясы, сөздің құрылымы, сөздің мағынасы. фразеология, лексикология және лексикография.

Оқытылатын тілдің лексикологиясы және тарихы (есепке алу)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: лингвистикалық дүниетануды түсіну, лексикалық құбылыстардың байланыс жүйесін көру, шет тілін дамыту үрдістері, даму перспективалары, жеке лексикалық фактілер мен құбылыстар мен тілдің дамуының негізгі заңдылықтарын талдау дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: лексикология пәні, шетел сөздерінің этимологиясы, сөздің құрылымы, сөздің мағынасы. фразеология, лексикология және лексикография.

Психология
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәнді оқытудың мақсаты – басқару психологиясының негізгі түсініктерін зерттеу негізінде жоғары білікті мамандарды ғылыми-негізделген даярлықпен қамтамасыз ету, таңдалған мамандық шеңберіндегі кәсіби қалыптасу үрдісінде басқару аймағының маңызды мәселелерінің теориясын түсініп және практикада қолдану үшін қажетті алғышарттарды құру. Бұл курс психологиялық ғылым мен практика дамуының қазіргі деңгейіне сәйкес ғылыми білімдермен таныстырады.

Психология (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - -

Саясаттану
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - «Саясаттану» оқу пәні ретінде әлем саясаты мен қазіргі саяси процесстерінің заңдары мен заңдылықтары туралы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізінде білім қалыптастырып, ұлттық мемлекеттердің мәні мен мазмұнын түсіндіреді. Оқу барысында түрлі саяси жүйелердегі ішкі және сыртқы байланыстар, қарым-қатынастарды түсінуге, саясаттың әлеуметтік өлшемнің объективті критерийлерін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Саясаттану (есепке алу)
 • Кредит саны - 2
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: саясатты қалыптастыру мен жұмыс істеу моделін зерттеу, студенттерді еліміздің саяси өміріне қатысуға дайындау, белсенді азаматтық ұстанымды қалыптастыру. Пәнді оқу нәтижесінде студент қабілетті болады: 1. саяси институттардың (мүдделерді ұсыну және мүдделерді үйлестіру) ұйымдарының ерекшеліктерін сипаттауға; 2. cаяси биліктің, саяси институттардың, ішкі, сыртқы, әлемдік саясат пен халықаралық қатынастардың жұмыс істеу механизмдері мен қағидаттарын меңгергендігін көрсете білуге; 3. саясаттың қызметі мен дамуы ондағы даму заңдылықтарын, оның қоғам өмірінің түрлі салаларындағы рөлін меңгергендігін көрсете білуге; 4. саяси жүйелер мен саяси режимдердің өзара байланысын негіздеуге; 5. әртүрлі дерек көздерінен саяси ақпараттың объективтілігінің дәрежесін бағалау, азаматтық ұстанымын білдіру үшін негіздеме беру, қазіргі заманғы мемлекеттердің саяси стратегиясын және ұлттық мүдделерін талдау негізінде фактілерді, оқиғаларды, құбылыстарды бағалау. Пәннің міндеті: «Саясаттану» оқу пәні ретінде әлем саясаты мен қазіргі саяси процесстерінің заңдары мен заңдылықтары туралы ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мен ұлттық мүдделерді жүзеге асыру негізінде білім қалыптастырып, ұлттық мемлекеттердің мәні мен мазмұнын түсіндіреді. Пәнді оқу барысында түрлі саяси жүйелердегі ішкі және сыртқы байланыстар мен қарым-қатынастарды түсінуге, саясаттың әлеуметтік өлшемнің объективті критерийлерін қалыптастыруға жәрдемдеседі.

Тілді меңгерудің заманауи теориялары
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: кәсіби құзыреттілігін, оны оқытудың әдістері мен тәсілдерімен танысу нәтижесінде тілді үйрену қабілетін және коммуникативтік құзыреттілігін, оқытылатын тілді практикада қолдану қабілетін қалыптастыру Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Шет тілін оқыту әдістемесі ғылым ретінде, басқа ғылымдармен байланысы, шет тілін оқыту жүйесі, тіл теориясы, ерекшелігі, тілді меңгеру тұжырымдамасы мен сипаттамасы.

Филология және Смарт Технология
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: тілдерді меңгеруде SMART технологияларды қолдану және дамыту мүмкіндіктері және оларды филологиялық зерттеулерде қолдану және филологтың кәсіби қызметі туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Келесі мәселелер қарастырылады: филологиялық зерттеулерде заманауи SMART технологияларды қолданудың өзекті мәселелері, лингвистикалық мәліметтер базасын құру принциптерін, шетел тіліндегі мәтіндердің қолданыстағы корпустарын білу және оларды қолдана білу.

Философия
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: болашақ кәсіби қызмет контекстінде философия және оның негізгі мәселелері мен әдістері туралы жүйелі идеяларды қалыптастыру. Философияның тарихи дамуы контекстінде онтология мен метафизиканың негізгі мазмұны қарастырылады; әлемді ғылыми және философиялық тану әдістерін жіктеу; қазіргі әлемдегі негізгі дүниетанымдық ұғымдардың рөлі мен маңыздылығын негіздеу.

Фонетикалық практикум (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: тілдік дағдыларды дамыту және лингвистикалық көкжиекте кеңейту үшін шет тілінің айтылуының теориялық негіздерін оқып білу қабілетін; шет тілін практикалық білімдерін қалыптастыру және жетілдіру Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: сөздің фонетикалық құрылымы және олардың әр түрлі аспектілерінің өзара байланысы, сөздердің ерекшеліктері, дыбыс құралдары және олардың функциялары зерттеледі.

Шет тілі
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: шет тіліндегі коммуникативтік құзыреттілік білімін жетілдіру. Коммуникативтік құзыреттілікті дамыту үшін негіз ретінде шет тілдік қарым-қатынастың сөйлеу қабілеттіліктері мен дағдыларының негізгі әдістері; сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінде шет тілдік қарым-қатынастың кәсіби маңызды дағдылары мен тәжірибесін дамыту; ағылшын тілінде материалды іздеу, таңдау және пайдалану процесінде алынған сөйлеу дағдыларын іске асыру қарастырылады.

Шет тілі бойынша практикум (В2) (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: қарым-қатынастың әлеуметтік, білім беру, еңбек, әлеуметтік және мәдени салаларында монологтық сөйлеу, сипаттау және хабарлау, сөйлеуді түсіну, мәтінді тыңдау арқылы практикада қолдану үшін коммуникативтік ниеттерін жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: Шет тілдерінде ойларды дұрыс айтуға мүмкіндік беретін лингвистикалық формалар мен сөйлеу үлгілері; шет тілінің үздіксіз деңгейінің лексикасы және грамматикасы.

Шет тілі бойынша практикум (С1) (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: коммуникативтік және мәдениетаралық құзыреттілікті одан әрі жетілдіру және кез-келген тақырып бойынша алдын-ала дайындықсыз диалог үшін лексикалық қорлар мен грамматикалық құрылымдарға ие болу, мәтіннің әртүрлі түрлерін дәлелдеу, өңдеу, аннотациялау және талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: эссе түрлері, стилистикалық тәсілдер, тілдің бейнелеу-мәнерлеу құралдары, түрлі жанрлық мәтіндер, т. б.

Шет тілі бойынша практикум (С2) (ағылшын, француз, неміс, испан, итальян)
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің коммуникативтік актілерді табысты жүзеге асыру, мәтіндік талдау және редакциялау үшін сөздік стилистикалық фразаларды озық деңгейлерде қолдану қабілетін қалыптастыру Пәнді оқу барысында қарастырылады: күрделі грамматикалық құрылымдарды дамыту, әсіресе фразеологизмдерді ауызша және жазбаша түрде пайдалану; шет тіліндегі мәтінді интерпретациялау тәсілдері.

Шетел тілі (есепке алу)
 • Кредит саны - 5
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы -

Шетел тілінде менеджмент және іс жүргізу негіздері
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: басқарудың негізгі функцияларын меңгеру қабілеттілігін қалыптастыру, халықаралық бизнес кәсіпорындарын басқаруға құжаттармен жұмыс істеуді ұйымдастыру мүмкіндігін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес кеңсе жұмысын ұйымдастыру және есепке алу мақсатында халықаралық бизнес-кәсіпорындардың кеңселерінде жұмыс жүргізу үшін материалдар.

Шетел тілінің практикалық курсы
 • Кредит саны - 9
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: шетел тілінің орфографиялық, орфоэпиялық, лексикалық, грамматикалық және стилистикалық нормаларын меңгеру қабілетін қалыптастыру, сондай-ақ сөйлеу белсенділігінің әртүрлі салаларындағы коммуникативтік іс-әрекеттің барлық түрлеріне қатысты жалпы және коммуникативтік құзыреттілікті дамыту. Пәнді оқу барысында қарастырылады: сөйлеуде қолданылатын кіріспе-түзету курсы, грамматикалық құбылыстар мен құрылымдар, ағылшын тілінің лексикалық және фразеологиялық бірліктері.

Шетел филологиясының негіздері
 • Кредит саны - 6
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: талдау арқылы табиғи тілді, мәтінді және homo loquens-ті зерттейтін гуманитарлық ғылымдар мен ғылыми пәндердің жиынтығы ретінде қазіргі филологияның тұтас идеясын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: филологияның дамуының негізгі кезеңдері (лингвистика және әдебиеттану), филология әдіснамасы, ғылыми зерттеудің ерекшеліктері

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

пәндер

IELTS/DAF/DALF емтихандарына дайындау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Халықаралық сынақтардың құрылымы, мақсаттары мен талаптары туралы түсінік қалыптастыру үшін шетел тілінде халықаралық стандарттар мен сертификаттау деңгейіне емтихандарға инновациялық дайындық технологиясын меңгеру және қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: тілдік құзыреттерді стратификациялаудың халықаралық деңгейіне және халықаралық коммуникацияға сәйкес лингвистикалық білімді, іскерлікті, дағдыларды жақсарту және жетілдіру әдістемелері.

TOEFL/DAAD/DELF емтихандарына дайындау технологиясы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің шетел тілінен халықаралық TOEFL / DAAD / DELF емтиханын сәтті тапсыру үшін және шет тілінің деңгейін халықаралық сертификаттаудан өту үшін инновациялық технология түрлерін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: Емтиханның барлық кезеңдерінен сәтті өту үшін қажетті дағдыларды дамыту тәсілдері, сондай-ақ TOEFL/DAAD/ DELF құрылымы, регламенті және талаптары.

Абай ілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+МЕК] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

Абай ілімі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты - болашақ мамандардың кәсіби білімін, түсінігін, қабілетін елдің ынтымағы мен бірлігін нығайту, қоғамның интеллектуалдық әлеуетін арттыру мақсатында қолдану құзіреттілігін қалыптастыру. Қарастырылатын мәселелер:Абай ілімі туралы түсінік; Абай ілімінің қайнар көздері; Абай ілімінің құрамдас бөлімдері; Абай ілімінің категориялары; Абай ілімінің өлшеу құралдары; Абай ілімінің мәні мен маңызы.

Академиялық жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ағылшын тіліндегі ғылыми жазбалар саласындағы кәсіби құзыреттілігін кәсіби зерттеу жұмыстары үшін және индекстелген халықаралық журналдарда ағылшын тіліндегі зерттеулерінің нәтижелерін жариялауға қажетті біліктілікті жетілдіру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады:: ғылыми жарияланымдарды критикалық оқу әдістемесі, шетел грамматикасының қазіргі заманғы ережелері және жазбаша сөйлеудің ғылыми стилінің синтаксисі.

Академиялық оқу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: ғылыми және ғылыми-танымдық мақалаларды газеттерден, журналдардан, кітаптардан оқып білу және түсіну, олардағы негізгі мазмұнды айқындау, нақты мәліметтерді табу, мәтінде ұсынылған ақпараттардан логикалық тұжырымдар жасау. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады:: ғылыми жұмыстың жалпы принциптері, негізгі әдебиеттер және оның негізгі ережелері, әртүрлі көзқарастардың ұқсастығы, бастапқы көздерден алынған тиісті ақпарат, академиялық оқу дағдысын қолдану стратегиясы.

Аударма теориясы мен практикасы негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: аударманың негізгі теориялық мәселелерін шешу қабілетін қалыптастыру, аударма конвенцияларын ескере отырып, бастапқы аударма тілінің грамматикалық, лексикалық, идиомалық құрылымдарын қолдану, оларды жеңу жолдарын зерттеу, аударманың негізгі дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: аударма негіздері, аударматану ғылымының қалыптасуы мен даму тарихы, аударма эквиваленты, аударма прагматикасы, аударманың практикалық аспектілері.

Ауызша аудару стратегиясы мен техникасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әртүрлі техника мен технологияларды, аударма, деректерді компьютерлік өңдеу, мәтіндік редакторлардың әр түрлі типтерімен жұмыс жасау арқылы шетел тілінен ана тіліне және керісінше белсенді түрде аудару қабілетін қалыптастыру; Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: Түсіндірме, аннотация, редакциялау және аударма алдындағы талдау, SMART технологиялары, мәтіндік редакторлардың әртүрлі түрлері тәжірибесі зерттеледі.

Әдеби сын: теория және практика
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әдеби сынның, көркем әдебиеттің, көркем шығармашылықтың ерекшеліктерін ашу; жанрлық формалар туралы түсінік, ғылыми білім саласындағы әдіснамалық мәселелер; шығармашылық тәуелсіздікке тәрбиелеу және әдеби құбылыстарды талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда қарастырылады: әдеби сын теориясының пәні, әдеби сынның мақсаттары, міндеттері, негізгі түрлері. әдеби-көркем сынның сипаты, әдеби сынның объектілері

Әл-Фараби және қазіргі заман
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: студенттердің әлемдік және ұлттық мәдениеттің даму контекстіндегі ұлы түркі ойшылы Әбу Насыр әл-Фарабидің ғылыми және философиялық мұрасы туралы түсініктерді қалыптастыру. Әл-Фараби мұрасының ерекшеліктері және оның түркі философиясының қалыптасуына тигізген әсері; шығыс философиясының Еуропалық Ренессансқа әсер ету сипаты; ұлттық және әлемдік философия тарихының дәстүрлі және қазіргі заманғы мәселелері қарастырылады.

Ғылыми-техникалық саладағы ауызша аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: шетел тілінен ауызша ілеспелі аударма және түпнұсқа тілдің бірліктері үшін мәтінміндік мағынасына сәйкес нұсқаларды таңдау арқылы шетел тіліндегі парақтан аударма жасау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: аудармашы алдында тұрған прагматикалық тапсырмаларды ескере отырып, әртүрлі мәтіндердің аудармалары баламалы және баламалы аударма әдістері.

Диплом жұмысын (жобасын) жазу және қорғау
 • Бақылау түрі - Дипломдық жұмыс
 • Сипаттамасы - Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу мен қорғаудың мақсаты: студенттің дайындық деңгейін және таңдап алынған мамандық бойынша алынған білім, білік және дағдыларды игеру дәрежесін анықтау, зерттелетін мәселені шешуге бағытталған. ғылыми талдау әдістері, теориялық қорыту және практикалық тұжырымдар, зерттелген аймақтағы процесті жақсарту бойынша ұсынылған және ұсыныстар негізделген.

Екінші шетел тілі (В2) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мәдениетаралық кәсіби қарым-қатынасты қамтамасыз ететін әлеуметтік-тұрмыстық тақырыптар негізінде екінші шетел тілі арқылы лингвистикалық және коммуникативтік құзыреттілікті жетілдіру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: қоғамдық-саяси тақырыптағы шетел тіліндегі газеттер мен журналдардан түпнұсқа мәтіндер, меңгерілген тақырыптар аясында сөйлеуге бағытталған әртүрлі жағдайлар, лексикалық және грамматикалық компоненттер.

Екінші шетел тілі (С1) (Неміс, француз, ағылшын, испан, итальян)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: алдыңғы деңгейлерде қалыптасқан грамматикалық дағдыларды жетілдіре отырып, студенттердің мәдениетаралық деңгейде шетел тілінде тілдесуге қабілеттілігін қалыптастыру, өнімді және рецептивті тілдік материалды тереңдету және кеңейту. Пәнді оқу барысында қарастырылады: сөйлеу тақырыбының лексикалық бірліктері, түрлі жанрдағы түпнұсқалық мәтіндер, көрнекі негіздегі және ақпарат көздеріне (кітап, мақала, сурет, кинофильм және т. б.), студенттердің өмірлік және сөйлеу тәжірибесі, проблемалық жағдайларға сүйене отырып жасалатын диалогтық және монологтық сөздер

Екінші шетел тілі жүйесіндегі дискурс (В2 деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Екінші шет тілін үйрену үдерісінде лингвистикалық пән және дискурстық талдау ретінде дискурсология туралы білімді, сөйлеу жүйесін зерттеуде когнитивті-семиотикалық тәсілдерді қолдану, тіл жүйесіндегі іргелі құбылыстар мен процестермен интегративті байланыстағы сөйлеу-ойлау процестерін сыни тұрғыдан зерттеу қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: дискурс-талдау, семиотикалық тәсілдер, ЕШТ бойынша коммуникативтік жағдайлар

Жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың құқықтық негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама нормаларын жетік білетін, құқық қолдану тәжірибесінде қолдана алатын, сыбайлас жемқорлықты дұрыс саралайтын жоғары білікті мамандарды, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру. Оқытылатын болады: сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнама, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің жүйесі, жемқорлыққа ықпал ететін жағдайлар, оған қарсы саясат, жемқорлыққа қарсы күрестің халықаралық тәжірибесі.

Инклюзивті білім беру
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: мектеп пен колледжде инклюзивті білім берудің заманауи стратегиялары мен әдістерін қолдану қабілетін қалыптастыру. Білім беру интеграциясы субъектілеріне педагогикалық қолдау көрсетуді ұйымдастыру қабілеттерін қалыптастыруға, бұқаралық мектеп жағдайында интеграцияның оңтайлы жағдайларын жасауға; заңнаманы, Қазақстанның, әлемнің инклюзивті білім беру бағдарламаларын зерделеуге; инклюзивті білім беру жағдайында отбасымен жұмыс істеуге бағытталған

Кәсіпкерлік
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Мақсаты: экономикалық ойлау тәсілін; коммерциялық іске асырылатын индустриялық-инновациялық жобаларға бағытталуды қалыптастыру үшін қажетті өз бизнесін құрудың теориясы мен практикасы саласында базалық білімдерді қалыптастыру. Кәсіпкерлік, шағын және орта бизнестің ішкі және сыртқы ортасының негізгі шарттары; мемлекеттік реттеу және мемлекеттің кәсіпкерлік орта үшін рөлі мәселелері қарастырылады.

Кешенді емтихан тапсыру және дайындау
 • Бақылау түрі - ГЭК по фунд.дисциплинам
 • Сипаттамасы - Кешенді емтихан тапсырудың және дайындаудың мақсаты: кәсіптік білім берудің білім беру бағдарламасына студенттерді оқыту кезінде алынған теориялық және практикалық білім деңгейін анықтау болып табылады. Емтихан бағдарламасында базалық оқу жоспарының негізгі және таңдаулы модульдерінің негізгі академиялық пәндеріне сәйкес келетін тақырыптық бөлімдері бар.

Классикалық тіл (латын тілі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ППәннің мақсаты: қазіргі заманғы шет тілдерін меңгеруді және басқа да филологиялық пәндерді меңгеруді қамтамасыз ету, мәдениеттанушы студенттің зерттеулердің лингвистикалық көкжиектерін кеңейту, латын тілінің грамматикасы мен лексикасын меңгеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: латын тілінің тарихы, латын әліпбиі, латын тілінің фонетикалық, грамматикалық құрылымы, латын тіліндегі сөздері, мақал-мәтелдері және оларды әртүрлі жұмыстарда қолдану.

Контрастивті лингвистика негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: контрастивті лингвистика туралы білімді оның құрылымы, мазмұны, қалыптасу тарихы, басқа пәндермен байланысы, объектіні сипаттаудың негізгі әдістері мен модельдері тұрғысынан қолдану қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: контрастивті лингвистиканың пайда болу тарихы, контрастивті лингвистика және тіл туралы ғылымның жеке бөлімдері, тіл жүйесін деңгейлік ұйымдастыру және контрастивті лингвистика, лексиканы контрастивті талдау, контрастивті грамматика.

Көркем әдебиет аудармасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: әдеби мәтінді және материалды өңдеуді талдай білу, ауызша аудармалардың кәсіби қызметіне одан әрі кірісу үшін және аударма тілін, аударма зерттеулерінің бағыттарын қадағалап отыру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: оқытудың түпнұсқасы мен аудармасының лексикалық ерекшеліктері, түпнұсқа мәтіннің грамматикалық ерекшеліктері және салыстырмалы түрде аударма; стандарттарға сәйкес құжаттарды ресімдеу.

Кросс-мәдени қарым-қатынас (ЕШТ, С1 деңгейі)
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: халықаралық қатынастардың бөлігі ретінде мәдениаралық қарым-қатынастың негізгі заңдылықтарын, нормалары, ережелері мен стильдерін қолдану, сондай-ақ шет тілінде коммуникативтік құзыреттіліктің практикалық дағдыларын дамыту қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында қарастырылады: мәдениетаралық қарым-қатынас нормалары, ережелері мен стильдері, екінші шет тіліндегі әр түрлі сипаттағы ауызша және жазбаша мәтіндер

Лингвомәдениеттану және мәдениаралық қарым-қатынас
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: барабар және сапалы тілдік қарым-қатынас жасау үшін лингвомәдениеттанудың негізгі қағидаларын зерттеу және олардың кәсіби қарым-қатынаста қолданылуын зерттеу, лингвомәдениеттану әдістерін тілдік практикада қолдану мүмкіндіктерін талдау қабілеттерін қалыптастыру; Пәнді оқытуда қарастырылады: тіл мен мәдениеттің арақатынасы, лингвомәдениеттанудың қағидалары мен әдістері, тілдің өзара ықпалы, тілдің грамматикалық жүйелерін лингвомәдениеттану тұрғысынан зерттеу, тілдік бірліктер

Мәтінді әдеби талдау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: лирикалық, эпикалық және драмалық шығармаларды талдау мен түсіндірудің әртүрлі әдістері мен тәсілдерін игеру қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқыту кезінде қарастырылады: курстың теориялық және әдіснамалық негіздері, мәтін, мәтіндік санаттар, баяндау мәтіндерін талдау, лирикалық, драмалық туындыларды талдау, мәтінаралық байланыстардың нысандары және оларды талдаудың ерекшелігі, бұқаралық әдебиет туындыларын талдау проблемасы.

Мәтіннің лингвистикалық сараптамасының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: лингвистикалық сараптаманың ғылыми саласының мәселелері туралы алған біліміне негізделе отырып, инновациялық технологиялар мен арнайы бағдарламаларды қолдану арқылы теориялық және қолданбалы міндеттерді шешуде даулы мәтіндерге лингвистикалық сараптама жүргізу қабілетін қалыптастыру; Пәнді оқу барысында қарастырылады: лингвистикалық тұрғыдан құқық категориялары, мәтінді лингвистикалық сараптаудағы тіл мен сөйлеу құбылыстары, сараптамалық практикадағы сөздің семантикалық талдауы

Мәтіннің лингвистикалық талдауы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: мәтінді қалыптастырудың экстралингвистикалық және лингвистикалық факторларының кешенін ескере отырып, мәтіндерді лингвистикалық талдау әдістері туралы жүйелі түсінік қалыптастыру. Пәнді оқыту барысында қарастырылады: мәтін лингвистикалық талдаудың объектісі ретінде, мәтіннің семантикалық, құрылымдық ұйымдастырылуы, оның коммуникативті табиғаты, әртүрлі жанрлар мен стильдердің мәтіндерін лингвистикалық талдау.

Оқытылатын тіл теориясының негіздері
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: шетел тілінің лексикалық-семантикалық жүйесі мен оның әрі қарай практикалық қолдану үшін коммуникативтік, мәнерлі және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы рөлін қалыптастыратын лингвистика саласындағы филологиялық білімді маман ретінде өзін релизациялау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады :зерттелетін тілдің құрылымдық-деривациялық, семантикалық-прагматикалық және басқа ерекшеліктері, лексикология.

Оқытылатын тілдің теориялық грамматикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - ППәннің мақсаты: ғылыми терминологияны шебер қолдану және тілдің экспрессивті, коммуникативтік және прагматикалық функцияларын жүзеге асырудағы тілдің лексика-семантикалық жүйесін және оның рөлін меңгеру қабілетін қалыптастыру. Келесі мәселелер қарастырылады: грамматика бірліктері, парадигматикалық және синтагматикалық қатынастар, тіл құрылысы, сөздің морфемдік құрылымы, сөздің категориялық құрылымы, сөйлеу бөліктері, синтаксис, сөз тіркесі мен сөйлемдер теориясы.

Саясат және заң саласындағы ауызша аударма
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: заңды және дипломатиялық құжаттарды аудару практикасында семантикалық және стилистикалық эквиваленттерді жүйелеу үшін құқықтық және саяси мәтіндерді, заң терминологиясы мен саясаттану мәселелерін зерттеу және талдау қабілетін қалыптастыру. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: : барабар және баламалы аудармаларды жүзеге асыру үшін дипломатиялық және құқықтық құжаттардың негіздері, арнайы терминология.

Саяси және заңи сөздерді ауызша аудару практикасы
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: заңды және дипломатиялық құжаттарды аудару практикасында семантикалық және стилистикалық эквиваленттерді жүйелеу үшін құқықтық және саяси мәтіндерді, заң терминологиясы мен саясаттану мәселелерін зерттеу және талдау мүмкіндігін қалыптастыру.          Пәнді оқу нәтижесінде студент: - Құқықтық және саяси сипаттағы құжаттардың негізгі түрлері анықтайды. - Заңдық және саяси сипаттағы құжаттардың стилистикалық сипаттамаларын біледі. - құқықтық және саяси құжаттарды аудару ерекшеліктерін талдайды; - аударманың сегменттік сипатын біледі. - Сөзді қысқартудың негізгі әдістерін және спикердің сөзін болжауды қолданады. Пәнді оқу барысында келесі аспектілер қарастырылады: тиісті және баламалы аудармаларды жүзеге асыру үшін дипломатиялық және құқықтық құжаттардың негіздері, арнайы терминология негіздері.

Филология және Смарт Технология
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: сандық қоғамда оқыту үшін негіз ретінде негізгі идеялары SMART-білім иелігін жасауға қабілеті, дағдысы, шет тілін саласындағы интерактивті жабдықтарды, білім беру серверлер мен білім беру лингвистикалық кеңістікке SMART-технологияларды әр түрлі пайдалану қабілетін қалыптастыру. Келесі мәселелер қарастырылады: SMART білім беру тұжырымдамасын филологиялық тренингке енгізудің қазіргі мәселелері, SMART технологияларын қолдану мүмкіндігі.

Шығармашылық жазу
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: көркем шығармалар мен өлеңдерден бастап газеттер мен журналдардағы мақалаларға дейінгі шығармашылық хаттарды зерттеу және жазу, талдау және аңдатпалау үшін қазақ, орыс және шет тілдерінде салыстыру мен шолуларға дағдыларын қалыптастыру. Пәнді оқыту кезінде қарастырылады: Жазбаша мәтін ақпаратты ұйымдастыру және тарату құралы, ағылшын-американдық дәстүрдегі әдеби шеберлікке көзқарас,функционалдық стильдер, сөйлеу стильдері, жанрлар

Экология және адам тіршілігінің қауіпсіздігі
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты тірі организмдердің тіршілік ету ортасымен өзара әрекеттесу заңдылықтары, биосфераның жұмыс істеуі, зиянды, зақымдайтын факторлардан адам өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету негіздері, қауіптерден қорғау тәсілдері, авариялар, апаттар, табиғи апаттар салдарын жою жөніндегі іс-шаралар, қоршаған ортаны қорғау және табиғатты ұтымды пайдалану туралы білімді қалыптастыру.

Электронды мәтіндерді редакциялау және аңдатпалау
 • Бақылау түрі - [АБ1+MT1+АБ2+Емтих] (100)
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: Электронды мәтіннің стилистикалық ерекшеліктеін ескеріп, заманауи мәтін редакторларын пайдалана отырып оны сапалы түрде редакциялау мен аннотациялау қабілетін жаңа шығармашылық еңбек тууы үшін қалыптастыру; Пәндерді оқытуда келесі аспектілер қарастырылады: Annotate and View Notes, Add ebook annotations, Abbyy Fineder бағдарламалырымен жұмыс, Аннотацияның кітапқа әсері және оны жазудың ерекшеліктері мен құрылымы

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген

ТӘЖІРИБЕЛЕР

Диплом алды
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - болашақ кәсіби қызметке байланысты практикалық мәселелерді шешу үшін технологиялық және химиялық пәндердің теориясы мен әдістемесін интеграциялау қабілетін қалыптастыру. Тәжірибе білім беру бағдарламасын игеру барысында алынған құзыреттіліктерді қолдана отырып, бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы саласындағы нақты мәселелердің тәуелсіз шешімін қалыптастыруға бағытталған.

Кәсіби (оқу) практика (есепке алу)
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы -

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Практиканың мақсаты - химиялық өндірістің технологиялық сызбаларын оқу, белгілі бір химиялық кәсіпорын мысалында жабдықтар, материалдар таңдау және жобалық-жобалық шешімдерді негіздеу, дамыту барысында алынған құзыреттерді жүзеге асыру қабілетін қалыптастыру. тәжірибе барысында өндірістік тапсырмаларды орындауға арналған модуль. Тәжірибе нақты химиялық өндірістердің құрылымын, ережелерін, жабдықтары мен материалдарын игеруге бағытталған.

Өндірістік
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдері мен тәжірбелік қабілеттерін бекіту, өндірісті ұйымдастыру мен технологиясымен танысу, білім алып жатқан мамандығы бойынша кәсіби біліктілігін қалыптастыру. Өндірістік практика барысында студент қажет ақпаратқа талдау жасап, зерттеу жүргізеді, заманауи құралдарды пайдаланып қажет есептеулер жүргізеді.

Педагогикалық
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Пәннің мақсаты: жоғары оқу орындарында педагогикалық қызметті жүзеге асыру, білім беру процесін жобалау және инновациялық білім беру технологияларын пайдалана отырып, оқу сабақтарының жекелеген түрлерін жүргізу қабілетін қалыптастыру. Курсты оқу барысында магистрант төмендегідей білімдерді меңгереді: 1. оқытылатын пәндерді студенттердің дайындық деңгейін, олардың қажеттіліктерін, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Мемлекеттік білім беру ұйымының талаптарын ескере отырып, академиялық пән модулін аналитикалық бағалау, таңдау және жүзеге асыру үшін жеткілікті мөлшерде әзірлеу; 2. жоғары оқу орындарында әртүрлі сыныптарды ұйымдастыру және өткізу ерекшеліктерін жасау (лекция, семинар, зертханалық және практикалық); 3. студенттердің оқу жетістіктерін бағалаудың негізгі құралдарын қолданады; 4. оқу-әдiстемелiк әдебиеттердi талдау және бағдарламалық материалдарды өз бетiңiзше көрсету үшiн пайдалану; 5. белгіленген әдістемелік және әдістемелік тәсілдерге сәйкес семинарлар, практикалық сабақтар, зертханалық жұмыстар жоспарларын дайындау. Пәнді оқу нәтижесінде магистранттар төмендегі мәселелерді қарастырады: Педагогикалық практиканың мақсаттары, міндеттері мен мазмұнын білу; кеңес беру кестесін, есептілік түрлерін және оларды беру мерзімдерін құрастыру. Магистранттың ғылыми-педагогикалық тәжірибесінің жеке жоспарын үйлестіру. Тәжірибе жетекшісімен келісілген оқу-әдістемелік міндеттерді орындау. Кафедраның оқытушыларымен өткізілетін тренингтерге бару және талдау. Факультетте / университетте және кафедрада ғылыми, әдістемелік және тәрбие жұмысын (педагогикалық процесті реттейтін жоспарлар, нормативті құжаттар) ұйымдастыруымен танысу. Даму (кемінде 10 сабақ) және студенттермен сабақ өткізу. Белгіленген іс-шаралар (ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар, ғылыми үйірмелер, білім беру іс-шаралары) бойынша іс-шараларды өткізу. Ғылыми және әдістемелік сипаттағы мақалаларды дайындау. Ғылыми-педагогикалық тәжірибе бойынша есеп құру.

Учебная
 • Бақылау түрі - Защита практики
 • Сипаттамасы - Алған теориялық білімдерін бекіту, студенттерге кәсіби бағыт беру; кафедраның, факультеттің, университеттің ғылыми қызмет бағыттарымен, құрылымымен танысу. - физикалық заңдар мен теориялар білімдерін табиғаттағы заттар, күштер мен өзара іс-қимылдарды түсіндіру үшін пайдалану; алған білімдерін практикалық қызметте және күнделікті өмірде пайдалану;

2019-2022 жылдардағы мәліметтер көрсетілген